Czego szukasz

Regulamin Programu „Mother Empower”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie Mentoringowym Robert Bosch i Fundacji Mamo Pracuj.

 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 12/02/2020

“Mother Empower”

Program wsparcia mentoringowego dla kobiet z Warszawy i okolic, powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci
lub chcących zmienić pracę.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek programu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub zmienić pracę. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.
 2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą przy ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków.
 3. Program zakłada wzmocnienie kompetencji i/lub przygotowanie 13 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez regularną współpracę z mentorką z firmy Robert Bosch Sp. z o.o.
 4. Uczestniczki będą uczestniczyć w pracy mentorsko – doradczej.
 5. Łączny czas programu mentoringowego to około 3 miesięcy. Program zakończy się nie później niż 31.05.2020 roku.
 6. W ramach programu dostępne będą następujące działania:
  – 3 miesiące indywidualnych spotkań z Mentorką (w formule 1 na 1),
  – 2 warsztaty merytoryczne, dotyczące m.in. przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania pracy, rozmów rekrutacyjnych,
  – 2 webinary pełne wiedzy,
  – możliwość udziału w programie stypendialnym, (szczegóły programu dostępne będą tylko dla uczestniczek programu).
 7. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Program pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy bądź zmiany ścieżki zawodowej.
 8. Program realizowany będzie w okresie od 17.02.2020 roku do 31.05.2020 roku.

§ 2 Uczestniczki programu

 1. Program skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót po urodzeniu dziecka, a także do kobiet poszukujących pracy lub pracujących, chcących zmienić ścieżkę zawodową z terenu Warszawy oraz okolic.
 2. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
  – chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić pracę i są gotowe zaangażować się w program min. 1h tygodniowo (spotkania odbywać się w standardowych godzinach pracy mentorek, tj. 8-16 a udział w spotkaniach jest obowiązkowy)
  – są otwarte na zmiany,
  – posiadają silną motywację i samodyscyplinę.

§ 3 Proces rekrutacji

 1. Nabór uczestniczek programu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-mentoringowym.
 2. Zgłoszenia do programu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny on-line na stronie programu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Drugim etapem rekrutacji jest zaproszenie wybranych kandydatek na rozmowę rekrutacyjną on-line.
 4. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona jest przez Zespół Fundacji Mamo Pracuj.
 5. Rekrutacja uczestniczek programu prowadzona będzie w terminie 17.02.2020 do 02.03.2020.
 6. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach od 17.02.2020 do 24.02.2020 r.
 7. Rozmowy rekrutacyjne on-line odbywać się będą w dniach od 26.02.2020 r. do 02.03.2020 r.
 8. Informację o zakwalifikowaniu się do programu uczestniczka otrzyma najpóźniej do dnia 03.03.2020 r.
 9. Program mentoringowy odbywał się będzie od 06.03.2020 r. do 31.05.2020 r. i rozpocznie się spotkaniem mentorek i mentee w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. w dniu 6.03.2020 w Warszawie.
 10. Obecność na spotkaniu inaugurującym jest obowiązkowa.
 11. Powyższe daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.
 12. Formularze rekrutacyjne złożone po zakończeniu okresu rekrutacji, nie podlegają ocenie i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.
 13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidziana liczba miejsc w programie, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:
  – ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
  – wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 14. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z wybranymi osobami.
 15. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do programu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej.
 16. Informację o zakwalifikowaniu się do programu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 2 prób kontaktu.

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek Programu

 1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach, konsultacjach oraz do pracy indywidualnej w domu.
 2. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do programu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania biura Organizatora telefonicznie lub mailowo minimum 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
 3. Organizator programu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 4. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach i spotkaniach w Warszawie.
 2. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji programu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.
 3. Organizator zobowiązany jest informować uczestniczki programu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg programu.
 4. Organizator nie ponosi kosztów z tytułu dojazdów uczestniczek na warsztaty i spotkania.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

 1. Warsztat stacjonarny (rozpoczęcie programu) odbywać się będzie w Warszawie w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. (dokładna lokalizacja zostanie podana przed rozpoczęciem kursu).
 2. Spotkania mentorskie odbywać się będą w Warszawie w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. lub w miejscu ustalonym z mentorką.
 3. Spotkania on-line odbywać się będą poprzez komunikator skype lub w innej formie, zgodnie z preferencjami mentorki i mentee.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W trakcie trwania warsztatu/rozpoczęcia programu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem.
 2. Uczestniczek biorących udział w warsztacie, dlatego też osoba przystępująca do programu zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku.
 3. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny wraz z klauzulą RODO
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestniczki programu o wyrażeniu zgody na udostępnianie wizerunku wraz z akceptacją zapisów regulaminu

Kraków, 11.02.2020 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj

Regulamin Konkursu „Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy”

Regulamin Konkursu pn. "Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy".
 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 21/05/2020

Regulamin konkursu „Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu “Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy” (dalej: “Regulamin”) określa zasady organizacji i udziału w konkursie “Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy” (dalej: “Konkurs”), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i sposobu nagradzania zwycięzców Konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej mamopracuj.pl.
 3. Konkurs jest wspólnym projektem Fundacji Mamo Pracuj (z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768), Wydawnictwo Mamy dla Mamy, Iperia Piotr Falenta, NIP: 7132764672, REGON: 381568484, (adres do doręczeń: ul. Leszczynowa, nr 1, lok. 2, 05-827, poczta Grodzisk Mazowiecki) oraz TMM3 Emilia Pryśko (z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żarskiej 1 lok. 2, nr NIP 7393467269, nr REGON 280623936 ) zwanych dalej łącznie i osobno „Organizatorem Konkursu”.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator konkursu (dalej także: “Fundator nagrody”).
 5. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnicy Konkursu, poza jego zwycięzcami, nie otrzymują żadnej gratyfikacji – finansowej czy innej – za udostępnienie swoich prac.
 7. Czas trwania konkursu Organizatorzy wyznaczają na okres od dnia 26 maja 2020 r. (godz. 00:00:01) do dnia 08 lipca 2020 r. (godz. 23:59:59). Nadsyłanie prac konkursowych trwa od 26 maja 2020 r. (godz j.w.) do 14 czerwca 2020 r. (godz. 23:59:59). W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na swoim fanpage’u na FB – https://www.facebook.com/MamoPracuj. 
 8. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie ogłoszona na stronach internetowych (oraz ewentualnie na innych platformach społecznościowych) Organizatora w dniach 1-8 lipca 2020 r. (nie później niż 8 lipca 2020 r.). Jednocześnie, zgłoszenie pracy w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na publikację jego imienia i nazwiska w przypadku wygranej w Konkursie (ogłoszenie wyników/ zwycięzców Konkursu).
 9. Celem konkursu jest  zebranie, a następnie publikacja utworów w postaci – dzienników, pamiętników i innych zapisków – od mam, które opisują swoją nową rzeczywistość w kwarantannie spowodowanej epidemią.
 10. Dla najlepszych prac (dla zwycięzców Konkursu) przewidziane są Nagrody, o czym szerzej w § 3 Regulaminu poniżej. Ponadto, Organizator przewiduje, że najlepsze prace będą wydane w formie e-booka udostępnionego bezpłatnie na stronach internetowych należących do Organizatora konkursu. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na wydanie i publikację utworów przez Organizatora.

§ 2 Uczestnik i zasady Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która spełni wszystkie następujące kryteria łącznie:
 • zgłaszającym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która do dnia 14 czerwca 2020 roku do godz. 23:59:59 zgłosi swój udział w Konkursie oraz nadeśle swój utwór (fragment dziennika/ pamiętnika/ opis itp.) mailowo na adres: [email protected].
 • nadesłany utwór musi spełniać następujące kryteria:
 • będzie to tekst literacki w postaci autorskiego dziennika lub jego fragmentów, felietonu, wspomnień itp., który powinien prezentować zdarzenia z czasookresu od początku marca do końca maja 2020 roku, czyli przybliżony okres kwarantanny;
 • utwór musi zostać przesłany w postaci pliku z rozszerzeniem „rtf”, „doc” lub „docx”;
 • w nazwie pliku powinny znajdować się nazwisko Uczestnika oraz tytuł utworu;
 • tematem zgłaszanego do Konkursu dziennika lub innej formy literackiej powinien opis życia Uczestnika i/ lub jego rodziny w czasie pandemii choroby Covid-19 (wirus SARS-CoV-2). Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji historii, które są odzwierciedleniem szczególnej sytuacji w jakiej pozostają mamy i ich rodziny ze względu na przymusową izolację;
 • nadesłane prace powinny mieć około od 2 do 10 tys. znaków ze spacjami;
 • w treści zgłoszenia Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu);
 • w treści zgłoszenia musi również zostać zawarta zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768), Wydawnictwo Mamy dla Mamy, Iperia Piotr Falenta, NIP: 7132764672, REGON: 381568484, (adres do doręczeń: ul. Leszczynowa, nr 1, lok. 2, 05-827, poczta Grodzisk Mazowiecki) oraz TMM3 Emilia Pryśko (z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żarskiej 1 lok. 2, nr NIP 7393467269, nr REGON 280623936 ) na potrzeby udziału w konkursie „Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy” oraz w celu publikacji stworzonego przeze mnie utworu na stronach internetowych Organizatora oraz w formie e-booka.” 
 • prace nadesłane na Konkurs muszą być efektem autorskiej pracy uczestnika i nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane drukiem i/lub w internecie. Bezwzględnie nie mogą być również obciążone prawami osób trzecich i naruszać praw autorskich innych osób.
 • Organizator Konkursu wyraża zgodę – jeżeli Uczestnik Konkursu będzie chciał pozostać anonimowy – że w takim przypadku dane uczestnika pozostają tylko do wiadomości Organizatora, a ewentualna publikacja utworu odbędzie się wyłącznie z podaniem imienia Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik w zgłoszeniu do Konkursu zobowiązany jest do wskazania, iż pragnie pozostać anonimowy. Brak wyraźnego wskazania woli Uczestnika będzie traktowany jako wyrażenie zgody na opublikowanie pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
 • Każdy z Uczestników ma prawo brać udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy (przez co rozumie się przesłanie więcej niż jednego utworu), przy czym Nagrodę można wygrać tylko raz.
 • W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 • Pracownicy (w tym osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych), członkowie władz i przedstawiciele Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia – nie mogą brać udziału w Konkursie.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

§ 3 Nagrody

 1. W Konkursie dla jego zwycięzców przewidziane są trzy Nagrody, tj.:

I nagroda 

 • publikacja całości lub fragmentów nagrodzonej pracy w serwisie online www.themothermag.com
 • możliwość odbycia płatnego stażu w redakcji The Mother Mag, 
 • zestaw wybranych gadżetów Mamo Pracuj,
 • pakiet 2 książek od Wydawnictwa Mamy dla Mamy, 
 • zestaw 3 magazynów The Mother Mag – 2, 4 i 5 numer (w każdym numerze naklejka i plakat).

II nagroda 

 • publikacja całości lub  fragmentów nagrodzonej pracy na stronie mamopracuj.pl,
 • zestaw wybranych gadżetów Mamo Pracuj,
 • pakiet 2 książek od Wydawnictwa Mamy dla Mamy, 
 • zestaw 2 magazynów The Mother Mag – 4 i 5 numer (w każdym numerze naklejka i plakat).

III nagroda 

 • publikacja całości lub fragmentów nagrodzonej pracy na stronie mamopracuj.pl,
 • zestaw wybranych gadżetów Mamo Pracuj,
 • pakiet 2 książek od Wydawnictwa Mamy dla Mamy, 
 • zestaw 2 magazynów The Mother Mag – 4 i 5 numer  (w każdym numerze naklejka i plakat).
 • Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień w Konkursie. 
 • Z ważnych przyczyn, wskazany w ust. 1. zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany przez Fundatora nagród. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie zakresu nagrody przez publikację informacji w tym zakresie na portalu społecznościowym Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość nawiązania z Uczestniczkami i zwycięzcami konkursu indywidualnej współpracy (publikacji najlepszych prac w książkach i magazynach wydawanych przez Organizatorów) na zasadzie odrębnych umów. 
 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury na podstawie jej subiektywnej oceny nadesłanych utworów. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od decyzji Jury.
 • W skład Jury będą wchodziły 3 osoby wybrane przez Organizatora konkursu. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości. Jury wybierze Laureatów niezależnie oraz na podstawie wewnętrznych, subiektywnych ustaleń. 
 • Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną, nie jest możliwe także wypłacenie równowartości Nagrody. Możliwa jest rezygnacja z Nagrody lub jej części. W przypadku rezygnacji przez nagrodzonego Uczestnika z Nagrody lub jej części Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Jury. 
 • Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, za pośrednictwem poczty polskiej. Wysyłka możliwa jest tylko na terenie Polski. W przypadku, gdyby zwycięzcą okazała się osoba mieszkająca poza granicami Polski, zobowiązana jest ona do wskazania w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników adresu w Polsce do doręczenia nagrody. Informację o adresie do doręczeń należy przesłać na adres e-mail: [email protected]. Nagroda zostanie przesłana takiej osobie w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez nią adresu. Informację o adresie do doręczeń można wskazać także wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie. W przypadku niewskazania adresu w powyższym terminie nagroda przepada. Nagroda w postaci płatnego stażu w redakcji The Mother Mag odbędzie się online.

§ 4 Prawa Autorskie

 1. Do przesłanych przez Uczestnika prac literackich spełniających kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”) stosuje się regulacje określone w niniejszym paragrafie.
 2. Przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że:
  a) zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, wcześniej nie był publikowany, jak również nie był nagradzany w innych konkursach;
  b) jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości;
  c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 3. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że z chwilą wysłania pracy konkursowej, Uczestnik przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej (utworu) i wyraża zgodę na publikację pracy lub jej fragmentów na stronach internetowych należących do Organizatora, udostępnienia pracy w kanałach social media Organizatora (strona internetowa, facebook, instagram i inne) oraz do publikacji pracy w e-booku wydanym przez Organizatora. Przeniesienie praw autorskich następuje bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych.
 4. Przeniesienie praw autorskich następuje na wszystkich znanych w dniu przeniesienia tych praw polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
  b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
  c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
  d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
  e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
  f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w tym również w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
 5. Z tytułu złożonych powyżej oświadczeń, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za przesłany utwór. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po jego zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 6. Dodatkowo Uczestnik:
  a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian (w szczególności w ramach redakcji lub korekty Utworu/Utworów), skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
  b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
  c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika;
  d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.), jak również do udzielania licencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator Konkursu, tj. Fundacja Mamo Pracuj (z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768), Wydawnictwo Mamy dla Mamy, Iperia Piotr Falenta, NIP: 7132764672, REGON: 381568484, (adres do doręczeń: ul. Leszczynowa, nr 1, lok. 2, 05-827, poczta Grodzisk Mazowiecki) oraz TMM3 Emilia Pryśko (z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żarskiej 1 lok. 2, nr NIP 7393467269, nr REGON 280623936).
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, a następnie publikacja pracy Uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres wysyłki nagrody oraz adres e-mail, numer telefonu Uczestnika oraz inne podane przez niego dodatkowo dane osobowe w zgłoszeniu.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z ważnych przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie Organizatora.

Kraków, 25 maja 2020 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj

Regulamin Projektu“Odważ się mamo – program mentoringowy”

Regulamin Projektu – „Odważ się mamo – program mentoringowy”; projekt wsparcia mentoringowego oraz szkoleniowego dla kobiet z Krakowa i okolic oraz dla kobiet z Gdańska i okolic powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, które chcą podnieść lub wzmocnić swoje kompetencje zawodowe, zwiększając swoje szanse na rynku pracy.
 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 03/04/2020

§ 1 Słowniczek

Dla potrzeb Regulaminu przyjmuje się, że określone poniżej pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą przy ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768;
 2. Projekt – „Odważ się mamo – program mentoringowy”; projekt wsparcia mentoringowego oraz szkoleniowego dla kobiet z Krakowa i okolic oraz dla kobiet z Gdańska i okolic powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, które chcą podnieść lub wzmocnić swoje kompetencje zawodowe, zwiększając swoje szanse na rynku pracy;
 3. Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do projektu oraz skierowana na szkolenia (kursy);
 4. Szkolenia/ Kursy – to zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, z zastrzeżeniem, iż są to wyłącznie zajęcia wskazane przez Organizatora. Lista proponowanych kursów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;
 5. Mentoring – partnerska relacja między Mentorem a Mentee, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału zawodowego Mentee, jest relacją nakierowaną na rozwój, opiekę, dzielenie się i pomoc, w której Mentor inwestuje swój czas, know-how i energię, żeby pobudzić i przyspieszyć rozwój zawodowy Mentee, rozwinąć jej wiedzę praktyczną o rynku pracy oraz zdolności związane z odnalezieniem się na rynku pracy po urodzeniu dziecka/dzieci;
 6. Mentor – osoba wyznaczona przez Organizatora do prowadzenia mentoringu z konkretną Uczestniczką Projektu;
 7. Mentee – Uczestniczka Projektu w ramach stosunku mentoringowego z Mentorem;
 8. Czas trwania Projektu – realizacja Projektu przez Organizatora rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia rekrutacji, jednakże celem uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że czas trwania Projektu dla Uczestniczek, to czas od dnia poinformowania Uczestniczki przez Organizatora o zakwalifikowaniu się do Projektu do dnia spotkania podsumowującego Projekt.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek Projektu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci i które chcą podnieść i wzmocnić swoje kompetencje zawodowe oraz realnie poprawić swoje szanse na rynku pracy. Regulamin przedstawia też szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie.
 2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Organizator.
 3. Projekt zakłada wzmocnienie kompetencji i/lub umiejętności uczestniczek, dzięki uczestnictwie w:
  – mentoringu oraz
  – możliwość uczestnictwa w jednym, wybranym kursie z listy kursów online, które odpowiadają potrzebom współczesnego rynku pracy i rynku pracy związanego z branżą IT, finansową oraz miękkimi kompetencjami (lista kursów do wyboru stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz
  – Kursie online Mamo Pracuj.
 4. Indywidualny mentoring jest przeznaczony dla każdej uczestniczki, tj. każda uczestniczka otrzyma indywidualne wsparcie mentorskie, aby wspólnie, podczas spotkań przejść etap dotyczący wzmacniania kompetencji a w przypadku wybrania kursu – zwiększyć siłę uczenia się wybranego kursu.
 5. Spotkania mentoringowe będą odbywać się online i/lub offline (w zależności od możliwości i panujących warunków zewnętrznych) oraz będą ustalane indywidualnie przez Mentorem i Mentee. Spotkania w miarę możliwości powinny być regularne i odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. Uczestniczki programu mentoringowego powinny wziąć udział łącznie w ok. 12-15 spotkaniach z Mentorem.
 6. Projekt rozpocznie się i zakończy wspólnym spotkaniem online/ offline.
 7. Integralną częścią Projektu jest uczestnictwo i realizacja Kursu online Mamo Pracuj, który przygotowuje do poszukiwania pracy.
 8. Każda uczestniczka otrzyma półroczny, bezpłatny dostęp do Kursu online MamoPracuj.
 9. Projekt (rekrutacja uczestniczek + czas trwania Projektu) realizowany będzie w okresie od 6.04.2020 roku do 31.10.2020 roku.

§ 3 Uczestniczki Projektu

 1. Projekt skierowany jest do kobiet, które planują powrót do realizacji celów zawodowych oraz aktywizacji zawodowej po urodzeniu dziecka oraz które chcą podnosić lub wzmacniać kompetencje, a jednocześnie mieszkają na terenie Krakowa i okolic oraz na terenie Gdańska i okolic. Kandydatury kobiet z innych rejonów Polski nie będą rozpatrywane.
 2. W Projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
  – chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić pracę;
  – są gotowe zaangażować się w Projekt min. 1h tygodniowo w zakresie pracy mentoringowej – spotkania z Mentorem będą odbywać się w umówionych wspólnie z Mentorem godzinach, ale udział w spotkaniach jest obowiązkowy;
  – są gotowe zaangażować się w aktywne uczestnictwo w kursach online, zgodnie z ich założeniami i są zdeterminowane, aby je ukończyć z powodzeniem;
  – są otwarte na zmiany;
  – posiadają silną motywację i samodyscyplinę.
 3. Uczestniczki, z uwagi na prowadzenie części/całości kursu w formie online, obowiązane są do zapewnienia sobie dostępu do komputera oraz możliwości korzystania z internetu we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za zapewnienie ww. narzędzi pracy.

§ 4 Proces rekrutacji Uczestniczek i realizacja działań w Projekcie

 1. Do udziału w Projekcie wybranych zostanie ok. 20 Uczestniczek spośród wszystkich zgłoszeń, chyba, że grupa Mentorów będzie mniejsza.
 2. Nabór Uczestniczek Projektu odbywa się przed etapem Projektu związanym ze spotkaniami mentoringowymi oraz uczestnictwem w kursach. W trakcie trwania merytoryczno – mentoringowej części Projektu nie ma możliwości aplikowania do Projektu.
 3. Rekrutacja jest dwuetapowa i obejmuje złożenie formularza rekrutacyjnego oraz następnie rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona jest przez Zespół Fundacji Mamo Pracuj.
 4. Zgłoszenia do Projektu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny online na stronie Projektu. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula informacyjna RODO jest częścią formularza rekrutacyjnego). Wzór formularza rekrutacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Drugim etapem rekrutacji jest zaproszenie wybranych kandydatek na rozmowę rekrutacyjną online z wykorzystaniem narzędzi Skype lub Messenger. Uczestniczka samodzielnie musi sobie zapewnić dostęp do ww. programów. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych jedynie z wybranymi osobami.
 6. Dwuetapowa rekrutacja uczestniczek Projektu prowadzona będzie w terminie 06.04.2020 do 30.04.2020.
 7. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach od 06.04.2020 do 22.04.2020 r. do godz. 10:00.
 8. Rozmowy rekrutacyjne online odbywać się będą w dniach od 20.04.2020 r. do 30.04.2020 r.
 9. Informację o zakwalifikowaniu się do Projektu uczestniczka otrzyma najpóźniej do dnia 6.05.2020 r.
 10. Mentoring będzie odbywał się w okresie od 8.05.2020 r. do maksymalnie 31.10.2020 r. i rozpocznie się spotkaniem inauguracyjnym online wszystkich Mentorów i Mentee w pierwszej połowie maja.
 11. Spotkanie inauguracyjne będzie realizowane poprzez platformę Zoom. Dostęp do platformy jest online, każda z wybranych Uczestniczek otrzyma link z zaproszeniem na spotkanie. Obecność na spotkaniu inaugurującym jest obowiązkowa.
 12. Realizacja Kursu Online Mamo Pracuj oraz kursów podnoszących/wzmacniających kwalifikacje będzie odbywać się od maja do końca października 2020 roku.
 13. Wszelkie wyżej wskazane daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. O każdorazowej zmianie Uczestniczki/ osoby aplikujące zostaną poinformowane e-mailowo i/lub za pośrednictwem naszych portali społecznościowych.
 14. Formularze rekrutacyjne złożone po zakończeniu okresu rekrutacji, nie podlegają ocenie i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.
 15. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidziana liczba miejsc dla Uczestniczek w Projekcie o uczestnictwie w Projekcie będą decydowały następujące kryteria:
  – ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian oraz
  – wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 16. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do Projektu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej. Biorąc pod uwagę charakter programu oraz sposób wyboru Uczestniczek, Organizator nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji o niezakwalifikowaniu się do Projektu.
 17. Informację o zakwalifikowaniu się do Projektu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 2 prób kontaktu, tj. jeśli Uczestniczka nie odpowie na pierwszą próbę kontaktu w terminie 24 h, zostanie podjęta kolejna próba kontaktu drugą z metod – uczestniczka ponownie będzie miała 24 h na reakcję.

§ 5 Obowiązki Uczestniczek Projektu

 1. Zakwalifikowana Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
  1) aktywnego uczestnictwa w kursie online, jeśli zdecyduje się na uczestnictwo w nim i wybierze wspólnie z Organizatorem (lista w Załączniku nr 3), a nadto do aktywnego uczestnictwa w kursie online Mamo Pracuj oraz do regularnej współpracy z Mentorem;
  2) udziału w jednym spotkaniu inauguracyjnym online przed rozpoczęciem programu szkoleniowo -mentoringowego realizowanego w ramach Projektu oraz w spotkaniu podsumowującym na zakończenie programu szkoleniowo -mentoringowego;
  3) udziału w dwóch webinarach dotyczących poruszania się po nowym rynku pracy (terminy zostaną ustalone w późniejszym czasie);
  4) obecności na wcześniej umówionych spotkaniach online z Mentorem – w ilości 12-15 spotkań;
  5) w przypadku pojawienia się konieczności przełożenia któregokolwiek z umówionych spotkań z Mentorem z jakiejkolwiek przyczyny – skutecznego poinformowania Mentora o nieobecności na spotkaniu mentorskim z odpowiednim wyprzedzeniem oraz ustalenia z Mentorem nowej daty spotkania;
  6) bycia w stałym kontakcie z Mentorem i w miarę możliwości bieżącego odpowiadania na jego maile/telefony.
  7) w przypadku chęci uczestnictwa w kursie w listy kursów, pokrycia kosztów kursu w wysokości od 30 do 50% z całkowitej ceny kursu online, który podniesie lub wzmocni jej kompetencje;
  8) ukończenia wybranego przez siebie kursu online;
  9) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu (ewaluacja będzie prowadzona również sześć miesięcy po zakończeniu Projektu, nie dłużej niż do końca maja 2021);
  10) poinformowania biura Fundacji telefonicznie lub mailowo minimum 3 dni przed dniem rozpoczęcia mentoringu o tym, że jednak z powodu wypadków losowych nie będzie mogła brać udziału w Projekcie.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestniczkę z uczestniczenia w Projekcie w całości, jak też w przypadku przerwania kursu online (Załącznik nr 3), Uczestniczka będzie zobowiązana do całkowitego pokrycia kosztów kursu.

§ 6 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w spotkaniach online (inauguracyjne, kończące, webinary), Kursie online Mamo Pracuj, a także w spotkaniach mentorskich.
 2. Organizator dla chętnych zapewnia dostęp do wybranego wspólnie z Uczestniczką kursu finansując od 40 do 70% ceny jego wartości. O wysokości dofinansowania decyduje dyskrecjonalnie Organizator. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji Organizatora o wysokości przyznanego dofinansowania. Uzyskanie niższego dofinansowania niż oczekiwane przez Uczestniczkę (np. 40 % zamiast 70%) nie stanowi podstawy do możliwości z rezygnacji z Uczestnictwa w Projekcie.
 3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji Projektu na jak najwyższym poziomie merytorycznym, logistycznym i technicznym.
 4. Organizator zobowiązany jest informować uczestniczki Projektu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg Projektu.
 5. Organizator nie odpowiada za przebieg i sposób prowadzenia kursów online wybranych przez Uczestniczki. Kursy te prowadzone są przez zewnętrzne podmioty (szkoły) i to one odpowiadają za ich prowadzenie oraz przekazywane w trakcie kursów treści i wiedzę merytoryczną. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniedbania, zaniechania czy błędy tych podmiotów. Organizator dołożył jednakże wszelkich możliwych starań, aby z ofert dostępnych na rynku wybrać kursy najlepiej odpowiadające potrzebom potencjalnych Uczestniczek Projektu.

§ 7 Dofinansowanie kursu

 1. Organizator Projektu przedstawia Uczestniczkom listę kursów online, które obejmie swoim dofinansowaniem w wysokości 40% – 70 %. Informację o wysokości dofinansowania Uczestniczka otrzyma niezwłocznie po wybraniu przez nią, wspólnie z Organizatorem, kursu.
 2. Uczestniczka zobowiązuje się do pokrycia z własnych środków od 30 do 60% wartości kursu, wpłacając wymaganą kwotę bezpośrednio na konto konkretnej Szkoły, prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Uczestniczka zobowiązana jest do niezwłocznego przesłania dowodu dokonania wpłaty (potwierdzenie PDF, skan przekazu pocztowego itp.) Organizatorowi na adres poczty elektronicznej Organizatora, tj. [email protected] Niedokonanie wpłaty oraz nieprzesłanie potwierdzenia wpłaty w ww. terminie oznacza automatyczną rezygnację Uczestniczki oraz skutkować będzie wybraniem na jej miejsce osoby z listy rezerwowej. Uczestniczka zobowiązana będzie do poniesienia kosztów kursu na zasadach, o których mowa w ust. 4 poniżej.
 3. Po potwierdzeniu wpłaty przez Uczestniczkę, Fundacja dopłaci brakującą kwotę w wysokości 40-70% bezpośrednio na konto Szkoły, tytułem opłaty za Uczestniczkę.
 4. Rezygnując z Projektu i udziału w kursie w trakcie czasu jego trwania Uczestniczka jest zobowiązana do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Fundację dotyczących dofinansowania jej udziału w kursie. Nie ma możliwości odzyskania poniesionego wkładu własnego. Dla wyjaśnienia wszelkich ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że po uiszczeniu przez Uczestniczkę kwoty, o której mowa w ust. 2 powyżej, w przypadku zrezygnowania przez Uczestniczkę z uczestniczenia w Projekcie, Organizator nie zwraca tej kwoty Uczestniczce. Jeśli rezygnacja Uczestniczki nastąpi po uiszczeniu przez Organizatora kwoty, o której mowa w ust. 3 powyżej, Uczestniczka jest zobowiązana do zwrócenia Organizatorowi poniesionych przez niego kosztów (uiszczone dofinansowanie) w terminie 14 dni od poinformowania Organizatora o rezygnacji.
 5. Dofinansowanie kursu traktowane jest jako nieodpłatne świadczenie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. W związku z tym na koniec roku 2020 Uczestniczka zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego nieodpłatnego świadczenia.
 6. Organizator Projektu przygotuje i przekaże drogą mailową Uczestniczkom zaświadczenie, w którym wskaże wartość nieodpłatnego świadczenia, będącą podstawą do naliczenia podatku.
 7. Uczestniczka zobowiązuje się do samodzielnego odprowadzenia należnego podatku – ze środków własnych.
 8. Uczestniczka może zdecydować się na uczestnictwo w jednym z kursów, który jest przestawiony na liście. Odmowa uczestnictwa w kursie nie jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w pozostałych częściach projektu.

§ 8 Miejsce i termin odbywania się spotkań

 1. Grupowe spotkania online (na rozpoczęcie Projektu, dwa spotkania edukacyjne oraz na zakończenie Projektu) odbywać się będą na platformie Zoom lub z pomocą narzędzia do realizacji webinarów.
 2. Spotkania mentorskie odbywać się będą online poprzez ustalony z Mentorem komunikator (np. skype, Messenger itp.) oraz w ustalonych przez Mentora i Mentee terminach.
 3. Możliwa jest także realizacja spotkania offline (spotkanie osobiste), w szczególności spotkanie na zakończenie realizacji Projektu, jednakże tylko pod warunkiem, iż sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie oraz nie będzie obowiązujących rozporządzeń i aktów prawnych zabraniających zgromadzeń takiej ilości osób.
 4. W przypadku zorganizowania spotkania offline na zakończenie realizacji Projektu, odbędzie się ono w Krakowie lub w Gdańsku, a Uczestniczka zobowiązuje się przyjechać na spotkanie na własny koszt.
 5. Wszelkie informacje i aktualizacje co do terminów i miejsc spotkań będą przekazywane Uczestniczkom na bieżąco.

§ 9 Dane osobowe, wizerunek

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby aplikującej do Projektu. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w Projekcie.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w klauzuli informacyjnej RODO. Klauzula informacyjna RODO jest częścią formularza rekrutacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
 3. Uczestniczki przyjmują do wiadomości i godzą się z faktem, iż trakcie trwania Projektu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna Uczestniczek biorących udział w spotkaniach online oraz offline. Osoba przystępująca do Projektu zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku.
 4. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, materiałach prasowych, promocyjnych i w mediach społecznościowych Organizatora i współpracujących z nim podmiotów w kontekście wydarzenia (Projektu). Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie.
 5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Projekcie. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 2.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz akceptację jego zapisów.
 2. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową. Zmiany będą obowiązywać od dnia wysłania wiadomości e-mail na wskazany przez Uczestniczkę adres poczty elektronicznej.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku.
 5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 6. Załączniki stanowią integralną część regulaminu.
 7. W przypadku pojawienia się kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjna RODO oraz oświadczeniem osoby aplikującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na opisanych w klauzuli informacyjnej zasadach.
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dla zakwalifikowanych osób do projektu Odważ się mamo – program mentoringowy.
 • Załącznik nr 3 – Wykaz kursów podnoszących/ wzmacniających kompetencje do wyboru Uczestniczek
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×