Czego szukasz

Regulamin udziału w 3 edycji Programu Mentoringowego Robert Bosch i Fundacji Mamo Pracuj

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie Mentoringowym Robert Bosch i Fundacji Mamo Pracuj.

“Mother Empower”

Program wsparcia mentoringowego dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, w trakcie przebranżowienia lub tych, które straciły pracę w związku z pandemią.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek programu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, w trakcie przebranżowienia lub które straciły pracę w związku z COVID-19. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.
 2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą przy ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-544 Kraków.
 3. Program zakłada wzmocnienie kompetencji i/lub przygotowanie 33 uczestniczki do aktywnego poszukiwania pracy poprzez regularną współpracę z mentorką z firmy Robert Bosch Sp. z o.o.
 4. Uczestniczki będą uczestniczyć w pracy mentorsko – doradczej.
 5. Łączny czas programu mentoringowego to około 3 – 3,5 miesiąca. Program zakończy się nie później niż 30.06.2022 roku.
 6. W ramach programu dostępne będą następujące działania:
  – 3 miesiące indywidualnych spotkań z Mentorką lub Mentorem (w formule 1 na 1),
  – 2 webinary on-line, dotyczące m.in. przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania pracy, rozmów rekrutacyjnych,
  – 2 wydarzenia on-line – jedno rozpoczynające program, drugie zamykające
  – możliwość udziału w programie stypendialnym, (szczegóły programu dostępne będą tylko dla uczestniczek programu -ze stypendiów może skorzystać ograniczona liczba osób)
 7. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Program pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy po przerwie lub po utracie pracy.
 8. Program realizowany będzie w okresie od 10.02.2022 roku do 30.06.2022 roku.

§ 2 Uczestniczki programu

 1. Program skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, lub chcących zmienić ścieżkę zawodową/zmienić branżę, lub tych, które straciły pracę w trakcie pandemii.
 2. Uczestniczki mogą być rekrutowane z całej Polski
 3. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
  – chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić zawód i są gotowe zaangażować się w program min. 1h tygodniowo lub 2h co dwa tygodnie (spotkania odbywać się w standardowych godzinach pracy mentorek, tj. 8-16, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy)
  – są otwarte na zmiany,
  – posiadają silną motywację i samodyscyplinę oraz chcą znaleźć pracę w 2022 roku
 4. Nie są pracownikami, współpracownikami i nie są zawodowo powiązane z Fundacją Mamo Pracuj, firmą Robert Bosch Polska lub partnerem biznesowym tych podmiotów.

§ 3 Proces rekrutacji

 1. Nabór uczestniczek programu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-mentoringowym.
 2. Zgłoszenia do programu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny on-line na stronie programu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Drugim etapem rekrutacji jest zaproszenie wybranych kandydatek na rozmowę rekrutacyjną on-line.
 4. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona jest przez Zespół Fundacji Mamo Pracuj.
 5. Rekrutacja uczestniczek programu prowadzona będzie w terminie 10.02.2022 do 28.02.2022 r.
 6. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach od 10.02.2022 do 17.02.2022 r.
 7. Rozmowy rekrutacyjne on-line odbywać się będą w dniach od 22.02.2022 r. do 25.02.2022 r.
 8. Informację o zakwalifikowaniu się do programu uczestniczka otrzyma najpóźniej do dnia 28.02.2022 r.
 9. Program mentoringowy rozpocznie się spotkaniem inaugurującym mentorek i mentee online na platformie internetowej w marcu 2022r. Obecność na spotkaniu inaugurującym jest obowiązkowa.
 10. Powyższe daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.
 11. Fundacja zastrzega sobie, że w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń termin przyjmowania zgłoszeń może zostać skrócony
 12. Formularze rekrutacyjne złożone po zakończeniu okresu rekrutacji, nie podlegają ocenie i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.
 13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidziana liczba miejsc w programie, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:
  – ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
  – wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 14. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z wybranymi osobami.
 15. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do programu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej.
 16. Informację o zakwalifikowaniu się do programu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 2 prób kontaktu.

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek Programu

 1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach, konsultacjach oraz do pracy indywidualnej w domu.
 2. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do programu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania biura Organizatora telefonicznie lub mailowo minimum 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
 3. Organizator programu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 4. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach i spotkaniach online
 2. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji programu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.
 3. Organizator zobowiązany jest informować uczestniczki programu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg programu.
 4. Organizator nie ponosi kosztów z tytułu dojazdów uczestniczek na warsztaty i spotkania jeśli pojawi się możliwość ich stacjonarnego zorganizowania.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

 1. Spotkanie będące rozpoczęciem programu oraz spotkanie kończące program, odbywać się będą online.
 2. Organizator zastrzega sobie, że jeśli zmianie ulegnie sytuacja epidemiologiczna, będzie próbował zorganizować jedno spotkanie stacjonarnie w Warszawie.
 3. Spotkania mentorskie oraz warsztaty i inne przewidziane spotkania, odbywać się będą on-line poprzez komunikator Skype lub w innej formie, zgodnie z preferencjami mentorki i mentee.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W trakcie trwania warsztatu/rozpoczęcia programu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem uczestniczek biorących udział w warsztacie, dlatego też osoba przystępująca do programu zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku.
 2. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 – Wzór formularza rekrutacyjnego programu Mother Empower – edycja 3 wraz z klauzulą RODO
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestniczki programu o wyrażeniu zgody na udostępnianie wizerunku wraz z akceptacją zapisów regulaminu

Kraków, 01.02.2022 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie