Czego szukasz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w drugiej edycji Programu Mentoringowego Robert Bosch i Fundacji Mamo Pracuj

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie Mentoringowym Robert Bosch i Fundacji Mamo Pracuj.

“Mother Empower”

Program wsparcia mentoringowego dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub tych, które straciły pracę w związku z COVID-19.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek programu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub które straciły pracę w związku z COVID-19. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.
 2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą przy ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków.
 3. Program zakłada wzmocnienie kompetencji i/lub przygotowanie 23 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez regularną współpracę z mentorką z firmy Robert Bosch Sp. z o.o.
 4. Uczestniczki będą uczestniczyć w pracy mentorsko – doradczej.
 5. Łączny czas programu mentoringowego to około 3 – 3,5 miesiąca. Program zakończy się nie później niż 30.06.2021 roku.
 6. W ramach programu dostępne będą następujące działania:
  – 3 miesiące indywidualnych spotkań z Mentorką (w formule 1 na 1),
  – 2 webinary on-line, dotyczące m.in. przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania pracy, rozmów rekrutacyjnych,
  – 2 wydarzenia on-line -jedno rozpoczynające program, drugie zamykające
  – możliwość udziału w programie stypendialnym, (szczegóły programu dostępne będą tylko dla uczestniczek programu -ze stypendiów może skorzystać ograniczona liczba osób)
 7. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Program pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy po przerwie lub po utracie pracy.
 8. Program realizowany będzie w okresie od 28.01.2021 roku do 30.06.2021 roku.

§ 2 Uczestniczki programu

 1. Program skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, lub chcących zmienić ścieżkę zawodową/zmienić branżę, lub tych, które straciły pracę w trakcie pandemii.
 2. Uczestniczki mogą być rekrutowane z całej Polski
 3. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
  – chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić zawód i są gotowe zaangażować się w program min. 1h tygodniowo lub 2h co dwa tygodnie (spotkania odbywać się w standardowych godzinach pracy mentorek, tj. 8-16, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy)
  – są otwarte na zmiany,
  – posiadają silną motywację i samodyscyplinę oraz chcą znaleźć pracę w 2021 roku
 4. Nie są pracownikami, współpracownikami i nie są zawodowo powiązane z Fundacją Mamo Pracuj, firmą Robert Bosch Polska lub partnerem biznesowym tych podmiotów.

§ 3 Proces rekrutacji

 1. Nabór uczestniczek programu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-mentoringowym.
 2. Zgłoszenia do programu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny on-line na stronie programu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Drugim etapem rekrutacji jest zaproszenie wybranych kandydatek na rozmowę rekrutacyjną on-line.
 4. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona jest przez Zespół Fundacji Mamo Pracuj.
 5. Rekrutacja uczestniczek programu prowadzona będzie w terminie 28.01.2021 do 24.02.2021 r.
 6. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach od 28.01.2021 do 10.02.2021 r.
 7. Rozmowy rekrutacyjne on-line odbywać się będą w dniach od 12.02.2021 r. do 24.02.2021 r.
 8. Informację o zakwalifikowaniu się do programu uczestniczka otrzyma najpóźniej do dnia 28.02.2021 r.
 9. Program mentoringowy rozpocznie się spotkaniem inaugurującym mentorek i mentee online na platformie internetowej w marcu 2021r. Obecność na spotkaniu inaugurującym jest obowiązkowa.
 10. Powyższe daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.
 11. Fundacja zastrzega sobie, że w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń termin przyjmowania zgłoszeń może zostać skrócony
 12. Formularze rekrutacyjne złożone po zakończeniu okresu rekrutacji, nie podlegają ocenie i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.
 13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidziana liczba miejsc w programie, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:
  – ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
  – wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 14. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z wybranymi osobami.
 15. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do programu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej.
 16. Informację o zakwalifikowaniu się do programu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 2 prób kontaktu.

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek Programu

 1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach, konsultacjach oraz do pracy indywidualnej w domu.
 2. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do programu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania biura Organizatora telefonicznie lub mailowo minimum 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
 3. Organizator programu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
 4. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach i spotkaniach online
 2. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji programu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.
 3. Organizator zobowiązany jest informować uczestniczki programu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg programu.
 4. Organizator nie ponosi kosztów z tytułu dojazdów uczestniczek na warsztaty i spotkania jeśli pojawi się możliwość ich stacjonarnego zorganizowania.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

 1. Spotkanie będące rozpoczęciem programu oraz spotkanie kończące program , odbywać się będą online.
 2. Organizator zastrzega sobie, że jeśli zmianie ulegnie sytuacja epidemiologiczna, będzie próbował zorganizować jedno spotkanie stacjonarnie w Warszawie
 3. Spotkania mentorskie oraz warsztaty i inne przewidziane spotkania, odbywać się będą on-line poprzez komunikator Skype lub w innej formie, zgodnie z preferencjami mentorki i mentee.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W trakcie trwania warsztatu/rozpoczęcia programu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem uczestniczek biorących udział w warsztacie, dlatego też osoba przystępująca do programu zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku.
 2. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 – Wzór formularza rekrutacyjnego programu Mother Empower – edycja 2 wraz z klauzulą RODO
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestniczki programu o wyrażeniu zgody na udostępnianie wizerunku wraz z akceptacją zapisów regulaminu

Kraków, 19.01.2021 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Media bez wyboru

Nas też mogłoby nie być...
media bez wyboru
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Odważ się Mamo i działaj!”

Regulamin projektu „Odważ się mamo i działaj” programu wsparcia dla kobiet z Krakowa i okolic oraz Gdańska i okolic powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek chcących zmienić pracę. Projekt realizowany jest przy wsparciu Fundacji State Street Bank Polska.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek do projektu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek planujących zmienić pracę. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.
 2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków.
 3. Projekt zakłada przygotowanie 40 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez warsztaty i spotkania on-line oraz pracę indywidualną. Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach – na wiosnę (03-06.2021) i jesienią (08-10.2021r.), stąd też rekrutacja również będzie prowadzona w dwóch edycjach, dla dwóch grup kobiet, po średnio 20 uczestniczek
 4. Każda z grup uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej będzie uczestniczyć w całościowym wsparciu, na które składa się:
  a. diagnoza indywidualnych zasobów,
  b. 8 grupowych warsztatów tematycznych online oraz bezpłatny dostęp do internetowego Kursu online Mamo pracuj, które razem kompleksowo przygotowują do poszukiwania pracy na nowoczesnym rynku pracy,
  c. doradztwa indywidualnego
  d. wsparciu indywidualnym uczestniczek przy poszukiwaniu pracy,
  e. wsparciu mentorskim dla chętnych uczestniczek.
 5. Łączny przewidziany czas działań i pracy jednej grupy uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej, to około 4 miesiące.
 6. Każda edycja będzie wymagała również pracy własnej Uczestniczki oraz wykonywania zadań domowych wskazanych w trakcie projektu.
 7. Moduły tematyczne spotkań i warsztatów online:
  a. Moduł integracyjny.
  b. Moduł: Wyznaczanie celu zawodowego i analiza zasobów osobistych i mocnych stron.
  c. Moduł dotyczący poszukiwania pracy: Tworzenie skutecznego CV oraz profesjonalny profil zawodowy. Budowanie marki osobistej oraz tworzenie profilu na LinkedIn. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i wywiadu behawioralnego. Przygotowanie do rozmowy w języku angielskim – let’s practice interview in English.
  d. Moduł work – life balance: Jak dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 8. Ważną częścią programu jest zbudowanie społeczności, która będzie się wspierać wzajemnie po zakończeniu projektu na platformie Facebook.
 9. W ramach projektu dostępne będą 3 formy pracy:
  a. spotkanie grupowe online (zoom),
  b. indywidualne doradztwo/konsultacje,
  c. praca indywidualna uczestniczki.
 10. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Projekt pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy bądź zmiany ścieżki zawodowej.
 11. Pierwsza edycja projektu realizowana będzie w okresie od 03.2021 roku do 06.2021 roku.
 12. Druga edycja będzie realizowana jesienią 2021 r., dokładny termin drugiej edycji zostanie wskazany w okresie wakacyjnym 2021 r. na platformach społecznościowych i stronie fundacji Mamo Pracuj.

§ 2 Uczestniczki projektu

 1. Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do pracy zawodowej po urodzeniu dziecka, a także do kobiet – matek poszukujących pracy lub pracujących, chcących zmienić ścieżkę zawodową, zamieszkujących na terenie Krakowa i okolic oraz Gdańska i okolic.
 2. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
  ● chcą powrócić na rynek pracy lub w najbliższym czasie zmienić pracę,
  ● mają możliwość techniczną do korzystania ze spotkań online,
  ● są gotowe zaangażować się w projekt min. 6h tygodniowo (spotkania szkoleniowo – warsztatowe będą odbywać się 2 x w tygodniu – przewidziano 8 spotkań i będą realizowane przed południem, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy – min. 80% obecności na zajęciach),
  ● są otwarte na zmiany,
  ● posiadają silną motywację i samodyscyplinę.

§ 3 Proces rekrutacji

 1. Nabór uczestniczek do projektu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: zgłoszenia i rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Zgłoszenia do projektu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Drugi etap rekrutacji dostępny będzie dla wybranych osób, po przeanalizowaniu zgłoszeń i polegać będzie na rozmowie online z pracownikiem Fundacji Mamo Pracuj.
 4. Rekrutacja do pierwszej grupy (pierwszej edycji) prowadzona będzie w lutym 2021 r.
 5. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 02.02.2021 do 12.02.2021 r., natomiast rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą od 15.02.2021 r. do 23.02.2021 r. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu uczestniczka otrzyma do dnia 24.02.2021 roku.
 6. Podane daty mogą ulec zmianie w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o zmianach terminów dostępne będą na platformie społecznościowej i stronie www fundacji Mamo Pracuj.
 7. Spotkania szkoleniowo – warsztatowe oraz indywidualne wsparcie dla uczestniczek pierwszej edycji projektu będzie realizowane od marca do czerwca 2021 r.
 8. Formularze rekrutacyjne złożone po okresie rekrutacji, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.
 9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:
  a. ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
  b. wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniający motywację do podjęcia zatrudnienia.
 10. Fundacja zastrzega, iż wybór uczestniczek ma charakter subiektywny i nie przysługuje odwołanie od decyzji w tym zakresie.
 11. W przypadku dużego zainteresowania podczas pierwszej edycji, osoby, które pomyślnie przejdą rekrutację, ale nie dostaną się do projektu z powodu braku miejsc, będą miały pierwszeństwo w dostępie do drugiej edycji kursu, jeśli wyrażą taką chęć.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych jedynie z wybranymi osobami.
 13. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej, w przypadku rezygnacji wybranej uczestniczki.
 14. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną.
 15. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z ww. 2 prób kontaktu w ciągu 3 dni od ich podjęcia.
 16. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy uczestnictwa (umowa stanowi załącznik do regulaminu).

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek

 1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach i konsultacjach online oraz do pracy indywidualnej w domu.
 2. Warunkiem ukończenia projektu oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo jest odpowiednio wysoka frekwencja: co najmniej 80% obecności na zajęciach warsztatowych.
 3. W przypadku nierealizowania przez Uczestniczkę regulaminu i umowy, nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach, spotkaniach i konsultacjach (powyżej 20%), nierealizowania programu kursu oraz braku kontaktu ze strony Uczestniczki, możliwe jest obciążenie jej poniesionymi przez Fundację kosztami związanymi z uczestnictwem danej osoby w projekcie, na warunkach uzgadnianych indywidualnie z Uczestniczką, w tym także zobowiązanie Uczestniczki przez Fundację do zwrotu całości takich kosztów. Uczestniczka składając formularz zgłoszeniowy i akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości i godzi się, iż może zostać obciążona takimi kosztami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej.
 4. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do projektu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania o powyższym biura Organizatora telefonicznie, osobiście lub mailowo minimum 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.
 5. Organizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia przed odbyciem się warsztatów, spotkań i konsultacji bądź w ciągu 48 h po ich odbyciu. W przypadku niepoinformowania o przyczynach nieobecności przez Uczestniczkę, nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach, spotkaniach oraz konsultacjach online.
 2. Organizator zapewnia dodatkowe materiały w formie elektronicznej.
 3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji projektu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.
 4. Organizator projektu zobowiązany jest informować uczestniczki projektu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg projektu.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

 1. Warsztaty tematyczne online odbywać się w następującym przedziale czasowym: 10:00-13:00, dwa razy w tygodniu w dzień roboczy/ powszedni (dokładne dni zostaną podane przed rozpoczęciem kursu).
 2. Spotkania online odbywać się będą na aplikacji zoom lub poprzez komunikator skype lub w social mediach, zgodnie z preferencjami uczestniczek, w godzinach przedpołudniowych umożliwiającej interakcję wszystkich uczestniczek z prowadzącym.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestniczki projektu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków (dalej: „Fundacja”).
 2. Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestniczki przez Fundację jest realizacja projektu „Odważ się mamo i działaj”.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestniczkę jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w projekcie.
 5. Uczestniczce projektu przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 7. Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Więcej informacji w Polityce prywatności i RODO Fundacji Mamo Pracuj.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W trakcie trwania warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestniczek biorących udział w warsztatach, dlatego też osoba przystępująca do projektu zgadza się na upublicznienie wizerunku.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, materiałach prasowych, promocyjnych i w mediach społecznościowych w kontekście ww. wydarzenia. Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie.
 3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Projekcie.
 4. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Załączniki

Załączniki

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie
Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×