Logo Mamo Pracuj
Open menu
Pracuj.

Znajdź wymarzoną pracę i pracodawcę.

Rozwijaj się.

Pozwól się wesprzeć w rozwoju.

Inspiruj się.

Sprawdź nasze propozycje dla Ciebie.

ZAINSPIRUJ SIĘ

Regulamin konkursu – Zgarnij czas dla siebie – teraz albo nigdy!

 • Redakcja portalu Mamo Pracuj
 • 6 marca 2024
 • 8 MIN. CZYTANIA

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin Konkursu „Zgarnij czas dla siebie – teraz albo nigdy!” (dalej: „Regulamin„) określa zasady organizacji i udziału w konkursie “Mamo, podaruj sobie rozwój” (dalej: „Konkurs„), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i realizacji nagrody.

2.Konkurs organizowany jest na fanpage https://www.facebook.com/MamoPracuj. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-554 Kraków (dalej: „Organizator konkursu„).

3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest AskHenry Henry sp. z o.o. (dalej: „Fundator nagrody„).

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portali internetowych Facebook i Instagram w formie komentarzy pod postem na fanpage www.facebook.com/MamoPracuj i na Instagramie https://www.instagram.com/mamopracuj.pl/.

6. Czas trwania konkursu: 8 marca 2024 r. do 18 marca 2024 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na fanpage wskazanym w §1 pkt 2 Regulaminu.

7. Celem konkursu jest nagrodzenie 6 czytelniczek portalu mamopracuj.pl. Wyłonione zostaną po trzy odpowiedzi pod każdym z postów konkursowych na portalach internetowych Facebook i Instagram. Każdy z Laureatów otrzyma pakiet 3 zleceń w usłudze AskHenry. Dostęp do usługi będzie obowiązywał przez 1 miesiąc. Zlecenia to zadania życia codziennego, które mogą być wykonane zdalnie (online lub telefonicznie) lub na mieście. Zlecenia miejskie AskHenry może wykonać jedynie w lokalizacjach, w których świadczy usługę (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Białystok). Dokładny zakres świadczenia usług zostanie przedstawiony na spotkaniu wdrożeniowym zorganizowanym dla Laureatów. (dalej: „Nagroda„).

8. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

9. Czas realizacji pakietu: 01.04.2024 r. do 30.04.2024 roku. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć czas realizacji lub przerwać jego trwanie, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje drogą mailową.

10. Z ważnych przyczyn, wskazany powyżej zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany,
a w szczególności ograniczony, przez Organizatora lub Realizatora nagrody.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie:

 • pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto osobiste w serwisie Facebook lub Instagram i która zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Facebooka oraz Instagrama znajdującego pod adresem: www.facebook.com/legal/terms (dalej: „Uczestnik„).

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści swojego zgłoszenia w obrębie fanpage’a: www.facebook.com/MamoPracuj oraz na stronie www.mamopracuj.pl.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

4. Pracownicy Fundacji Mamo Pracuj nie mogą brać udziału w Konkursie.

§3 Zasady Konkursu: Zgarnij czas dla siebie – teraz albo nigdy!

Zadanie konkursowe na Facebooku: Przedstaw, pokaż, opisz, narysuj, jak wyobrażasz sobie Henryka (O Henryku możesz przeczytać na naszej stronie).

Zadanie konkursowe na Instagramie: Przedstaw logo Mamo Pracuj, korzystając z zasobów, które masz w zasięgu ręki.

(dalej: „Zgłoszenie„). Liczy się pomysł, historia, “lekkie pióro”, humor i Twoja kreatywność.

1. Zgłoszenie może być opublikowane w dowolnej formie możliwej do udostępnienia na Facebooku w komentarzu pod postem, a na Instagramie w relacji jako osobny post z oznaczeniem profilu @mamopracuj.pl lub jako relacja z oznaczeniem profilu @mamopracuj. Jeśli Uczestnik publikuje post lub relację konkursową konieczne jest ustawienie jej jako publicznej, tak, by Organizator konkursu mógł ją zobaczyć. Forma dowolna: zdjęcie, opis, zabawny komentarz, relacja ze zdjęciem – liczy się kreatywność Uczestnika.

2. Każdy Uczestnik jest uprawniony do dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem dokonywania ich z jednego profilu osobowego na Facebooku.

3. Organizator konkursu poinformuje o zwycięzcy Konkursu (dalej: „Laureat„) na swoim profilu na Facebooku https://www.facebook.com/MamoPracuj oraz na Instagramie https://www.instagram.com/mamopracuj.pl/, w osobnym poście, 22.03.2024 r., podając imię oraz nazwisko lub nick, których Laureat użył przy publikacji Zgłoszenia.

§4 Nagrody

1. Laureat Konkursu otrzymuje Nagrodę. Organizator konkursu przewiduje przyznanie Laureatowi jednego z sześciu pakietów dostępu do usługi AskHenry. Każdy pakiet zawiera 3 zlecenia do zrealizowania w ciągu 1 miesiąca.

2. Jury (w skład, którego będą wchodzić osoby wybrane przez Organizatora konkursu, dalej: „Jury„) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia,

c) “lekkość pióra” w opisanej historii.

3. Laureat zobowiązany jest do przesłania swoich danych adresowych do wysyłki Nagrody na adres e-mail, podany w poście informującym o wyniku Konkursu.

4. Niepodanie przez Laureata danych adresowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata z tego tytułu wobec Organizatora konkursu.

5. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną formę, w szczególności na nagrodę pieniężną.

6. Nagroda zostanie przesłana przez Fundatora nagrody na adres wskazany przez Laureata.

7. Wdrożenie do korzystania z usługi

Żeby odebrać Nagrodę, Laureaci zobowiązani są do rejestracji w usłudze AskHenry poprzez wyrażenie zgody na Regulamin i Politykę Prywatności usługi. AskHenry zorganizuje spotkanie wdrożeniowe dla Laureatów, na którym przedstawi, jak się zarejestrować do usługi oraz jakie są zasady korzystania z usługi. Każdy z Laureatów otrzyma także wiadomość email z najważniejszymi informacjami oraz inspiracjami zleceń.

8. W przypadku niezgłoszenia się Laureata po odbiór Nagrody w wyznaczonym 7 dniowym terminie od dnia opublikowania wyników Konkursu, Nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, na podstawie decyzji Jury.

9. Kolejnego Laureata, wybranego przez Jury stosowanie do ust. 9 powyżej, obowiązują takie same zasady odnośnie do odbioru i zgłoszenia się po Nagrodę, jak pierwszego Laureata.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do treści, zdjęć, obrazów lub innych utworów, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału Zgłoszenia;
 • w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu oraz druku, na co Organizator konkursu wyraża zgodę.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO„), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Zamknięta 10 lok.1.5, 30-554 Kraków (dalej: „Fundacja„).

Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Fundację jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nick.

Fundacja będzie przetwarzała ponadto następujące dane osobowe Uczestnika, który został Laureatem, w celu wysłania Nagrody oraz dokonania rozliczeń podatkowych w związku z przyznaniem Nagrody:

a) adres do korespondencji (wysyłki Nagrody) oraz adres e-mail.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację. Wyjątek stanowią dane Laureata, które przetwarzane są wyłącznie w celach poinformowania o przyznanej Nagrodzie, wysyłki przyznanej Nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Decyzja Jury o wyborze Laureata i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie ani zakwestionowaniu, chyba że Jury zdecyduje inaczej.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie.

  +3 tys. mam w newsletterze

  © Mamopracuj 2024

  Skip to content