Czego szukasz

Regulamin konkursu – Zgarnij czas dla siebie – teraz albo nigdy!

Regulamin konkursu – Zgarnij czas dla siebie – teraz albo nigdy!

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin Konkursu „Zgarnij czas dla siebie – teraz albo nigdy!” (dalej: „Regulamin„) określa zasady organizacji i udziału w konkursie “Mamo, podaruj sobie rozwój” (dalej: „Konkurs„), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i realizacji nagrody.

2.Konkurs organizowany jest na fanpage https://www.facebook.com/MamoPracuj. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-554 Kraków (dalej: „Organizator konkursu„).

3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest AskHenry Henry sp. z o.o. (dalej: „Fundator nagrody„).

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portali internetowych Facebook i Instagram w formie komentarzy pod postem na fanpage www.facebook.com/MamoPracuj i na Instagramie https://www.instagram.com/mamopracuj.pl/.

6. Czas trwania konkursu: 8 marca 2024 r. do 18 marca 2024 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na fanpage wskazanym w §1 pkt 2 Regulaminu.

7. Celem konkursu jest nagrodzenie 6 czytelniczek portalu mamopracuj.pl. Wyłonione zostaną po trzy odpowiedzi pod każdym z postów konkursowych na portalach internetowych Facebook i Instagram. Każdy z Laureatów otrzyma pakiet 3 zleceń w usłudze AskHenry. Dostęp do usługi będzie obowiązywał przez 1 miesiąc. Zlecenia to zadania życia codziennego, które mogą być wykonane zdalnie (online lub telefonicznie) lub na mieście. Zlecenia miejskie AskHenry może wykonać jedynie w lokalizacjach, w których świadczy usługę (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Białystok). Dokładny zakres świadczenia usług zostanie przedstawiony na spotkaniu wdrożeniowym zorganizowanym dla Laureatów. (dalej: „Nagroda„).

8. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

9. Czas realizacji pakietu: 01.04.2024 r. do 30.04.2024 roku. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć czas realizacji lub przerwać jego trwanie, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje drogą mailową.

10. Z ważnych przyczyn, wskazany powyżej zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany,
a w szczególności ograniczony, przez Organizatora lub Realizatora nagrody.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie:

  • pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto osobiste w serwisie Facebook lub Instagram i która zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Facebooka oraz Instagrama znajdującego pod adresem: www.facebook.com/legal/terms (dalej: „Uczestnik„).

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści swojego zgłoszenia w obrębie fanpage’a: www.facebook.com/MamoPracuj oraz na stronie www.mamopracuj.pl.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

4. Pracownicy Fundacji Mamo Pracuj nie mogą brać udziału w Konkursie.

§3 Zasady Konkursu: Zgarnij czas dla siebie – teraz albo nigdy!

Zadanie konkursowe na Facebooku: Przedstaw, pokaż, opisz, narysuj, jak wyobrażasz sobie Henryka (O Henryku możesz przeczytać na naszej stronie).

Zadanie konkursowe na Instagramie: Przedstaw logo Mamo Pracuj, korzystając z zasobów, które masz w zasięgu ręki.

(dalej: „Zgłoszenie„). Liczy się pomysł, historia, “lekkie pióro”, humor i Twoja kreatywność.

1. Zgłoszenie może być opublikowane w dowolnej formie możliwej do udostępnienia na Facebooku w komentarzu pod postem, a na Instagramie w relacji jako osobny post z oznaczeniem profilu @mamopracuj.pl lub jako relacja z oznaczeniem profilu @mamopracuj. Jeśli Uczestnik publikuje post lub relację konkursową konieczne jest ustawienie jej jako publicznej, tak, by Organizator konkursu mógł ją zobaczyć. Forma dowolna: zdjęcie, opis, zabawny komentarz, relacja ze zdjęciem – liczy się kreatywność Uczestnika.

2. Każdy Uczestnik jest uprawniony do dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem dokonywania ich z jednego profilu osobowego na Facebooku.

3. Organizator konkursu poinformuje o zwycięzcy Konkursu (dalej: „Laureat„) na swoim profilu na Facebooku https://www.facebook.com/MamoPracuj oraz na Instagramie https://www.instagram.com/mamopracuj.pl/, w osobnym poście, 22.03.2024 r., podając imię oraz nazwisko lub nick, których Laureat użył przy publikacji Zgłoszenia.

§4 Nagrody

1. Laureat Konkursu otrzymuje Nagrodę. Organizator konkursu przewiduje przyznanie Laureatowi jednego z sześciu pakietów dostępu do usługi AskHenry. Każdy pakiet zawiera 3 zlecenia do zrealizowania w ciągu 1 miesiąca.

2. Jury (w skład, którego będą wchodzić osoby wybrane przez Organizatora konkursu, dalej: „Jury„) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia,

c) “lekkość pióra” w opisanej historii.

3. Laureat zobowiązany jest do przesłania swoich danych adresowych do wysyłki Nagrody na adres e-mail, podany w poście informującym o wyniku Konkursu.

4. Niepodanie przez Laureata danych adresowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata z tego tytułu wobec Organizatora konkursu.

5. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną formę, w szczególności na nagrodę pieniężną.

6. Nagroda zostanie przesłana przez Fundatora nagrody na adres wskazany przez Laureata.

7. Wdrożenie do korzystania z usługi

Żeby odebrać Nagrodę, Laureaci zobowiązani są do rejestracji w usłudze AskHenry poprzez wyrażenie zgody na Regulamin i Politykę Prywatności usługi. AskHenry zorganizuje spotkanie wdrożeniowe dla Laureatów, na którym przedstawi, jak się zarejestrować do usługi oraz jakie są zasady korzystania z usługi. Każdy z Laureatów otrzyma także wiadomość email z najważniejszymi informacjami oraz inspiracjami zleceń.

8. W przypadku niezgłoszenia się Laureata po odbiór Nagrody w wyznaczonym 7 dniowym terminie od dnia opublikowania wyników Konkursu, Nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, na podstawie decyzji Jury.

9. Kolejnego Laureata, wybranego przez Jury stosowanie do ust. 9 powyżej, obowiązują takie same zasady odnośnie do odbioru i zgłoszenia się po Nagrodę, jak pierwszego Laureata.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do treści, zdjęć, obrazów lub innych utworów, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału Zgłoszenia;
  • w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu oraz druku, na co Organizator konkursu wyraża zgodę.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO„), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Zamknięta 10 lok.1.5, 30-554 Kraków (dalej: „Fundacja„).

Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Fundację jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nick.

Fundacja będzie przetwarzała ponadto następujące dane osobowe Uczestnika, który został Laureatem, w celu wysłania Nagrody oraz dokonania rozliczeń podatkowych w związku z przyznaniem Nagrody:

a) adres do korespondencji (wysyłki Nagrody) oraz adres e-mail.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację. Wyjątek stanowią dane Laureata, które przetwarzane są wyłącznie w celach poinformowania o przyznanej Nagrodzie, wysyłki przyznanej Nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Decyzja Jury o wyborze Laureata i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie ani zakwestionowaniu, chyba że Jury zdecyduje inaczej.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie