Czego szukasz

Regulamin udziału w 5 edycji programu mentoringowego Robert Bosch i Fundacji Mamo Pracuj „Mother Empower”

Program mentoringowy dla kobiet – mam powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i/lub będących bezrobotnymi.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek programu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i/lub będących bezrobotnymi.

2. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.

3. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą przy ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-544 Kraków.

4. Program zakłada wzmocnienie kompetencji i/lub przygotowanie ok. 20-25 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez regularną współpracę z mentorką/mentorem z firmy Robert Bosch Sp. z o.o.

5. Uczestniczki będą uczestniczyć w spotkaniach mentorsko – doradczych, webinarach.

5. Łączny czas programu mentoringowego to około 3 – 3,5 miesiąca. Program zakończy się nie później niż 30.06.2024 roku.

6. W ramach programu dostępne będą następujące działania:

  • 3 miesiące indywidualnych spotkań z Mentorką lub Mentorem (w formule 1 na 1),
  • Min. 2 spotkania on-line, dotyczące m.in. przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania pracy, rozmów rekrutacyjnych,
  • 2 wydarzenia – jedno rozpoczynające program (online), drugie zamykające (online lub offline w Warszawie)
  • możliwość udziału w programie stypendialnym (szczegóły programu dostępne będą tylko dla uczestniczek programu – ze stypendiów może skorzystać ograniczona liczba osób)
  • skorzystanie z kursów online dotyczących nauki języka angielskiego (kursy przygotowane są przez firmę Eklektika).

7. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Program pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy po przerwie lub po utracie pracy.

8. Program realizowany będzie w okresie od 06.02.2024 roku do 30.06.2024 roku.

9. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

§ 2 Uczestniczki programu

1. Program skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i/lub będących bezrobotnymi.

2. Uczestniczki mogą być rekrutowane z całej Polski.

3. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:

  • chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić zawód i są gotowe zaangażować się w program min. 1h tygodniowo lub 2h co dwa tygodnie (spotkania odbywać się w standardowych godzinach pracy mentorek/mentorów, tj. 8-16, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy)
  • są otwarte na zmiany,
  • posiadają silną motywację i samodyscyplinę oraz chcą znaleźć pracę w 2024 roku.

4. Nie są pracownikami, współpracownikami i nie są zawodowo powiązane z Fundacją Mamo Pracuj, firmą Robert Bosch Polska lub partnerem biznesowym tych podmiotów.

§ 3 Proces rekrutacji

1. Nabór uczestniczek programu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-mentoringowym.

2. Zgłoszenia do programu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny on-line na stronie programu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Drugim etapem rekrutacji jest zaproszenie wybranych kandydatek na rozmowę rekrutacyjną on-line.

4. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona jest przez Zespół Fundacji Mamo Pracuj.

5. Rekrutacja uczestniczek programu prowadzona będzie w terminie 06.02.2024 do 28.02.2024 r.

6. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach od 06.02.2024 do 14.02.2024 r.

7. Rozmowy rekrutacyjne on-line odbywać się będą w dniach od 12.02.2024 r. do 26.02.2024 r.

8. Informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się do programu uczestniczka otrzyma najpóźniej do dnia 29.02.2024 r.

9. Program mentoringowy rozpocznie się spotkaniem inaugurującym mentorek/mentorów i mentees online na platformie internetowej w marcu 2024 r. Obecność na spotkaniu inaugurującym jest obowiązkowa.

10. Powyższe daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.

11. Fundacja zastrzega sobie, że w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń termin przyjmowania zgłoszeń może zostać skrócony

12. Formularze rekrutacyjne złożone po zakończeniu okresu rekrutacji, nie podlegają ocenie i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidziana liczba miejsc w programie, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:

  • ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

14. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z wybranymi osobami.

15. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do programu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej.

16. Informację o zakwalifikowaniu się do programu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 2 prób kontaktu.

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek Programu

1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach, konsultacjach oraz do pracy indywidualnej w domu.

2. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do programu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania biura Organizatora telefonicznie lub mailowo minimum 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

3. Organizator programu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

4. Usprawiedliwienie wymaga mailowego zawiadomienia.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach i spotkaniach online.

2. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji programu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.

3. Organizator zobowiązany jest informować uczestniczki programu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg programu.

4. Organizator nie ponosi kosztów z tytułu dojazdów uczestniczek na warsztaty i spotkania, jeśli pojawi się możliwość ich stacjonarnego zorganizowania.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

1. Spotkanie będące rozpoczęciem programu odbywać się będzie online.

2. Spotkanie kończące program odbywać się będzie online lub offline w Warszawie.

3. Organizator zastrzega sobie, że jeśli będzie taka możliwość, będzie próbował zorganizować jedno spotkanie stacjonarnie w Warszawie.

4. Spotkania mentorskie oraz warsztaty i inne przewidziane spotkania, odbywać się będą on-line poprzez komunikator Teams, Google Meet, Skype lub w innej formie, zgodnie z preferencjami mentorki/mentora i mentee.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W trakcie trwania warsztatu/rozpoczęcia programu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem uczestniczek biorących udział w warsztacie, dlatego też osoba przystępująca do programu zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku.

2. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Kraków, 31.01.2024 r.

update 09.02.2024 r.

Załączniki
Mother Empower 5 – Zgłoszenia do programu mentoringowego – BOSCH i mamopracuj.pl – Formularze Google
ME_5_OŚWIADCZENIE

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie