Czego szukasz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Odważ się Mamo i zobacz co potrafisz!

Regulamin projektu „Odważ się mamo i zobacz co potrafisz!” programu wsparcia dla kobiet z całej Polski powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek chcących zmienić pracę. Projekt realizowany jest przy wsparciu Fundacji State Street Bank Polska.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek do projektu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek planujących zmienić pracę. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.

2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-554 Kraków.

3. Projekt zakłada przygotowanie 25 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez kurs, warsztaty i spotkania on-line oraz pracę indywidualną. Projekt będzie realizowany jesienią (08-11.2022r.).

4. Uczestniczki, o których mowa w ust. 3 powyżej będą uczestniczyć w całościowym wsparciu, na które składa się:

a) Wsparcie w odkrywaniu indywidualnych zasobów.
b) Dostęp i realizacja kursu online Fundacji Mamo Pracuj „Odważ się na siebie!”
c) 4 grupowe warsztaty tematyczne online dotyczące narzędzi efektywnego poszukiwania pracy.
d) Uczestnictwo w 4 tygodniowym kursie „Wstęp do Power BI” (składający się z 8 spotkań po 1,5 godziny – spotkania 2x w tygodniu o godzinie 18:00)
e) Dostępem do kursu online języka angielskiego z firmy Eklektika
f) Wsparcie mentorskie dla chętnych uczestniczek.

5. Łączny przewidziany czas działań i pracy jednej grupy uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej, to około 3 miesiące.

6. Udział będzie wymagał również pracy własnej Uczestniczki oraz wykonywania zadań domowych wskazanych w trakcie projektu.

7. Tematy spotkań warsztatów:

  • Tworzenie skutecznego CV oraz profesjonalny profil zawodowy.
  • Budowanie marki osobistej oraz tworzenie profilu na LinkedIn.
  • Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i wywiadu behawioralnego.
  • Przygotowanie do rozmowy w języku angielskim – Let’s practice interview in English.

8. Ważną częścią programu jest zbudowanie społeczności, która będzie się wspierać wzajemnie po zakończeniu projektu na platformie Facebook.

9. W ramach projektu dostępne będą 3 formy pracy:

a. spotkanie grupowe online (zoom),
b. zajęcia online w ramach kursu Wstęp do Power BI,
c. praca indywidualna uczestniczki (kurs online „Odważ się na siebie!” i inne).

10. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Projekt pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy bądź zmiany ścieżki zawodowej.

11. Niniejsza edycja będzie realizowana od 09.2022 do 11.2022 r., rozpoczęcie mentoringu planowane jest na 11.2022 r.

§ 2 Uczestniczki projektu

1.Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do pracy zawodowej po urodzeniu dziecka, a także do kobiet – matek poszukujących pracy lub pracujących, chcących zmienić ścieżkę zawodową, zamieszkujących na terenie całej Polski.

2. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:

  • chcą powrócić na rynek pracy lub w najbliższym czasie zmienić pracę,
  • mają możliwość techniczną do korzystania ze spotkań online,
  • są gotowe zaangażować się w projekt min. 6h tygodniowo (spotkania warsztatowe będą odbywać się min. 1 x w tygodniu – przewidziano 4 spotkania i będą realizowane przed południem, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy – min. 80% obecności na zajęciach. Spotkania w ramach kursu Wstęp do Power BI będą odbywać się przez cztery tygodnie, dwa razy w tygodniu w godzinach 18:00-19:30) oraz pracować indywidualnie nad zadaniami domowymi,
  • są otwarte na zmiany,
  • posiadają silną motywację i samodyscyplinę.

§ 3 Proces rekrutacji

1.Nabór uczestniczek do projektu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowym. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: zgłoszenia przez formularz i rozmowę kwalifikacyjną.

2. Zgłoszenia do projektu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.

3. Drugi etap rekrutacji dostępny będzie dla wybranych osób, po przeanalizowaniu zgłoszeń i polegać będzie na rozmowie online z pracownikiem Fundacji Mamo Pracuj.

4. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 09.08.2022 do 14.08.2022 r. (lub krócej, jeśli wcześniej skończą się miejsca). Natomiast rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą od 16.08.2022 r. do 23.08.2022 r. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu uczestniczka otrzyma do dnia 30.08.2022 roku.

5. Podane daty mogą ulec zmianie w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o zmianach terminów dostępne będą na platformie społecznościowej i stronie www Fundacji Mamo Pracuj.

6. Spotkania szkoleniowo – warsztatowe oraz wsparcie dla uczestniczek niniejszej edycji projektu będzie realizowane od września do listopada 2022 r.

7. Formularze rekrutacyjne złożone po okresie rekrutacji, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.

8. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:

a. ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
b. wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniający motywację do podjęcia zatrudnienia.

9. Fundacja zastrzega, iż wybór uczestniczek ma charakter subiektywny i nie przysługuje odwołanie od decyzji w tym zakresie.

10. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych jedynie z wybranymi osobami.

11. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej, w przypadku rezygnacji wybranej uczestniczki będą miały pierwszeństwo w dołączeniu do grupy uczestniczek.

12. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną.

13. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z ww. 2 prób kontaktu w ciągu 3 dni od ich podjęcia.

14. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy uczestnictwa (umowa stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek

1.Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach i kursach, ewaluacji programu oraz do pracy indywidualnej w domu.

2. Warunkiem ukończenia projektu oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo jest odpowiednio wysoka frekwencja: co najmniej 80% obecności na zajęciach oraz realizacja Kursu Odważ się na siebie!.

3. W przypadku nierealizowania przez Uczestniczkę regulaminu i umowy, nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach, spotkaniach i kursach (powyżej 20%), nierealizowania programu kursu oraz braku kontaktu ze strony Uczestniczki, możliwe jest obciążenie jej poniesionymi przez Fundację kosztami związanymi z uczestnictwem danej osoby w projekcie, na warunkach uzgadnianych indywidualnie z Uczestniczką, w tym także zobowiązanie Uczestniczki przez Fundację do zwrotu całości takich kosztów. Uczestniczka składając formularz zgłoszeniowy i akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości i godzi się, iż może zostać obciążona takimi kosztami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej.

4. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do projektu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania o powyższym biura Organizatora telefonicznie, osobiście lub mailowo minimum 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.

5. Organizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia przed odbyciem się warsztatów, spotkań i konsultacji bądź w ciągu 48 h po ich odbyciu. W przypadku niepoinformowania o przyczynach nieobecności przez Uczestniczkę, nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

1.Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach, spotkaniach oraz kursach online.

2. Organizator zapewnia dodatkowe materiały w formie elektronicznej.

3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji projektu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.

4. Organizator projektu zobowiązany jest informować uczestniczki projektu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg projektu.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

1.Warsztaty tematyczne online odbywać się w następującym przedziale czasowym: 10:00-13:00, raz w tygodniu w dzień roboczy/ powszedni (dokładne dni zostaną podane przed rozpoczęciem kursu).

2. Spotkania online odbywać się będą na aplikacji zoom lub poprzez komunikator skype lub w social mediach, zgodnie z preferencjami uczestniczek, w godzinach przedpołudniowych umożliwiając interakcję wszystkich uczestniczek z prowadzącym.

3. Kurs Wstęp do Power BI będzie odbywał się przez 4 tygodnie (październik/listopad), lekcje w godzinach 18:00-19:30 dwa razy w tygodniu, łącznie 8 spotkań.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

1.Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

2. Administratorem danych osobowych Uczestniczki projektu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Zamknięta 10/lok 1.5 Kraków (dalej: „Fundacja”).

3. Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected].

4. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestniczki przez Fundację jest realizacja projektu „Odważ się mamo i zobacz co potrafisz!”.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestniczkę jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w projekcie.

6. Uczestniczce projektu przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

8. Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Projekcie, nie są przetwarzane przez Fundację.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Więcej informacji w Polityce prywatności i RODO Fundacji Mamo Pracuj.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.W trakcie trwania warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestniczek biorących udział w warsztatach, dlatego też osoba przystępująca do projektu zgadza się na upublicznienie wizerunku.

2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, materiałach prasowych, promocyjnych i w mediach społecznościowych w kontekście ww. wydarzenia. Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie.

3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Projekcie.

4. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie