Czego szukasz

Regulamin akcji coachingowej dla członków grupy #MamoPracujwIT

Regulamin akcji coachingowej dla członków grupy #MamoPracujwIT

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin akcji coachingowej (dalej: “Regulamin”) określa zasady organizacji i udziału w akcji coachingowej (dalej: “Akcja coachingowa”), a także zasady wyłaniania Laureatów i realizacji sesji coachingowych.

2.Akcja coachingowa organizowana jest na grupie na Facebooku #MamoPracujwIT.

3.Organizatorem akcji coachingowej jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10 lok 1.5., 30-554 Kraków (dalej: “Organizator akcji coachingowej”).

4.Fundatorem nagrody jest coach Izabela Kłodzińska.

5.Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg akcji coachingowej. Wszelkie roszczenia związane z akcją coachingową należy kierować wyłącznie do Organizatora.

6.Sesje coachingowe będzie prowadzić Izabela Kłodzińska

7.Udział w sesjach coachingowych jest nieodpłatny.

8.Czas trwania akcji coachingowej: 22.07.2022 do 19.11.2022. W wyjątkowych sytuacjach Organizator akcji coachingowej może przedłużyć lub przerwać jej trwanie, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na grupie wskazanej w §1 pkt 2 Regulaminu.

9.Celem akcji coachingowej jest wybranie 5 członków grupy #MamoPracujwIT i zapewnienie każdemu z 5 kandydatów możliwości realizacji 5-6 sesji coachingowych (czas trwania jednej sesji to 45-60 minut). (dalej: “Nagroda”).

10.Z ważnych przyczyn, wskazany powyżej zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany, a w szczególności ograniczony, przez Organizatora akcji coachingowej lub Realizatora nagrody.


§2 Uczestnicy

1.Uczestnikiem akcji coachingowej może być wyłącznie:
– pełnoletnia osoba fizyczna mieszkająca w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto osobiste w serwisie Facebook i która należy do grupy #MamoPracujwIT i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms (dalej: “Uczestnik”).

2.Przystępując do akcji coachingowej Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z akcją coachingową.

3.Pracownicy Organizatora nie mogą brać udziału w akcji coachingowej.

§3 Zasady akcji coachingowej

1.Aby wziąć udział w akcji coachingowej należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na grupie #MamoPracujwIT udzielając odpowiedzi na zadane pytania.

2.Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie.

3.Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 22.07.2022 do 28.07.2022 do godziny 23:59. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4.Organizator akcji coachingowej poinformuje o wybranych Uczestnikach (dalej: “Laureat”) na grupie #MamoPracujwIT, w dniu 02.08.2022 w osobnym poście, podając imiona oraz nazwiska Laureatów.

§4 Nagrody

1.Laureat akcji coachingowej otrzymuje Nagrodę. Organizator przewiduje przyznanie Laureatowi jednego z 5 dostępów do bezpłatnego coachingu online (5-6 sesji coachingowych, czas trwania jednej sesji 45-60 min).

2.Wartość nagrody to 750 zł brutto.

3.Jury (w skład, którego będą wchodzić osoby wybrane przez Organizatora akcji coachingowej, dalej: “Jury”) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką akcji coachingowej
b) realność realizacji celu, motywację.

4.Laureat zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Nagrody na adres e-mail, podany w poście informującym o wyniku akcji coachingowej.

5.Niepotwierdzenie przez Laureata przyjęcia Nagrody, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyboru kandydatek, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata z tego tytułu wobec Organizatora akcji coachingowej.

6.Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną formę.

7.W przypadku niezgłoszenia się Laureata po odbiór Nagrody w wyznaczonym 7 dniowym terminie od dnia opublikowania wyboru kandydatek, Nagroda może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, na podstawie decyzji Jury.

8.Kolejnego Laureata, wybranego przez Jury stosowanie do ust. 9 powyżej, obowiązują takie same zasady odnośnie do odbioru i zgłoszenia się po Nagrodę, jak pierwszego Laureata.

9.Nagrodę (coaching) można zrealizować w terminie od 09.08.2022 do 19.11.2022 r., a sesje coachingowe będą odbywać się wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po wcześniejszym umówieniu się z Coachem.

§5 Prawa Autorskie i inne

1.Przystępując do akcji coachingowej, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do treści, które zgłasza w akcji coachingowej, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2.W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator akcji coachingowej może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika z akcji coachingowej.

3.Organizator akcji coachingowej zastrzega sobie prawo do unieważnienia akcji coachingowej z ważnych przyczyn.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Uczestnika akcji coachingowej jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585984, NIP: 6793118767, REGON: 363001768. (dalej: „Fundacja”).

2.Administrator nie ma obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych, lecz we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Pracownikiem Odpowiedzialnym za Ochronę Danych przez e-mail: [email protected]

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia akcji coachingowej i wyłonienia Laureatów i przekazania Nagrody, na podstawie RODO art. 6 ust. 1 b) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestnictwa w akcji coachingowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w akcji.

5.Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail.

6.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dodatkowo odbiorcami Pani/Pana danych będzie Fundator Nagrody w zakresie czynności związanych z udziałem w akcji.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

8.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa (np. ustawę o rachunkowości), okres niezbędny do dochodzenia roszczeń z zawartej umowy, okres przechowywania dokumentów w celach archiwizacyjnych.

9.Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

§7 Reklamacje i postanowienia końcow

1.Decyzja Jury o wyborze Laureata i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie ani zakwestionowaniu, chyba że Jury zdecyduje inaczej.

2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.Organizator akcji coachingowej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie