Czego szukasz

Regulamin uczestnictwa w Programie Szkoleniowym Przedsiębiorcze Krakowianki 2023 – edycja wiosenna

Regulamin uczestnictwa w edycji wiosennej pn. “Biznes rękach kobiet” Programu Szkoleniowego PRZEDSIĘBIORCZE KRAKOWIANKI odbywającym się w Krakowie w maju i czerwcu 2023 r.

I. DEFINICJE

1.„Organizator” – Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-554), przy ul. Zamkniętej 10 lok. 1.5, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585984, posiadająca numer REGON: 3633001768 oraz numer NIP: 6793118767;

2. „Regulamin” – niniejszy dokument określający warunki organizacji i udziału w Programie Szkoleniowym w ramach realizacji Programu Przedsiębiorcze Krakowianki;

3. „Harmonogram” – niżej opisany harmonogram Programu Szkoleniowego, określający sposób przeprowadzenia Zajęć Szkoleniowych

4. „Program Szkoleniowy” – cykl 5 (pięciu) Zajęć Szkoleniowych organizowanych w ramach edycji wiosennej pt. “Biznes w rękach kobiet” Programu Przedsiębiorcze Krakowianki zgodnie z poniższym Harmonogramem:

  • Zajęcia Szkoleniowe 1 – 22.05.2023 – Online System Webinarjam
  • Zajęcia Szkoleniowe 2 – 24.05.2023 – Online System Webinarjam
  • Zajęcia Szkoleniowe 3 – 29.05.2023 – Online System Webinarjam
  • Zajęcia Szkoleniowe 4 – 31.05.2023 – Online System Webinarjam
  • Zajęcia Szkoleniowe 5 – 5.06.2023 – Online System Webinarjam 

5. „Zajęcia Szkoleniowe” – jedne z cyklu pięciu zajęć szkoleniowych w ramach Programu Szkoleniowego;

6. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która mieszka lub pracuje w Krakowie albo planuje zamieszkanie lub podjęcie pracy lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie i dokonała zapisu do udziału w Programie Szkoleniowym na zasadach określonych w Regulaminie;

7. „Pracownik Organizatora” – osoby fizyczne ujawnione do reprezentowania Organizatora, pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w oparciu o umowy cywilnoprawne, które biorą udział w przeprowadzeniu Programu Szkoleniowego oraz organizacji poszczególnych Zajęć Szkoleniowych;

8. „Prowadzący szkolenie” – Pracownik Organizatora posiadający odpowiednią wiedzę w zakresie tematyki Zajęć Szkoleniowych lub inna osoba, której Organizator zlecił przeprowadzenie Zajęć Szkoleniowych, w szczególności pracownik Punktu Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa;

9. “Konkurs” – Organizator przewidział przyznanie 10, godzinnych konsultacji biznesowych w trybie 1:1 z Prowadzącym Szkolenie lub inną osobą o porównywalnych kompetencjach. Konsultacje zostaną przyznane uczestniczkom programu, które wezmą udział w mini-konkursie na grupie Przedsiębiorcze Krakowianki na Facebooku. 

10. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program szkoleniowy będzie realizowany na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności zasady uczestnictwa Uczestników w Programie Szkoleniowym.

2. Program szkoleniowy realizowany jest w ramach Programu Przedsiębiorcze Krakowianki, którego celem jest wzmacnianie na rynku pracy pozycji kobiet oraz budowanie kompetencji wśród Krakowianek w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

III. ZASADY UCZESTNICTWA. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Udział w Programie Szkoleniowym jest bezpłatny. Ilość miejsc dla Uczestników jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, w przypadku, gdy limit miejsc został już osiągnięty.

2. Udział w Programie Szkoleniowym wymaga dokonania zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie: www.krakowianki.mamopracuj.pl. Dokonanie zgłoszenia jest możliwe najpóźniej do godziny 23:59 w dniu poprzedzającym dzień, w którym zorganizowane są ostatnie (piąte) Zajęcia Szkoleniowe w ramach Programu Szkoleniowego.

3. Uczestnik dokonując zgłoszenia, deklaruje chęć uczestnictwa we wszystkich Zajęciach szkoleniowych objętych Programem Szkoleniowym, które są zaplanowane w okresie po dniu dokonania przez Uczestnika zgłoszenia.

4. Aby dokonać zgłoszenia do udziału w Programie Szkoleniowym, Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

5. Na podany przy zgłoszeniu adres poczty elektronicznej, Uczestnik otrzymuje link do Zajęć szkoleniowych, które odbywają się w formule online oraz przypomnienie o terminie wszystkich Zajęć szkoleniowych8. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w Zajęciach Szkoleniowych w taki sposób, aby nie zakłócać ich przebiegu oraz nie przeszkadzać pozostałym Uczestnikom oraz Prowadzącemu Szkolenie.

IV. DANE OSOBOWE. 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Szkoleniowego jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

3. Klauzula obowiązku informacyjnego, o którym mowa, w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

V. UWAGI KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

2. Załącznikiem stanowiącym integralną część Regulaminu jest klauzula informacyjna (załącznik nr 1 do Regulaminu).Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 maja 2023

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie