Czego szukasz

Regulamin Konkursu „Wakacje! Kierunek: Testowanie Oprogramowania”

Przeczytaj regulamin, zanim weźmiesz udział w konkursie.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Wakacje! Cel: Testowanie Oprogramowania” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000679700, z kapitałem zakładowym w wysokości 123.000,00 zł (w całości opłaconym), oraz Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, 30-554, przy ul. Zamkniętej 10 lok 1.5 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000585984, NIP 679-311-87-67, REGON 36300176800000 (zwaną dalej: „Organizatorami”). 

2.Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatorów.

3.Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

5.W Konkursie może wziąć osoba, która zarejestruje swój udział na stronie: https://mamopracuj.pl/wez-udzial-w-konkursie-i-wygraj-udzial-w-akademii-testowania/ 

6.Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej.

7.W Konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatorów oraz członków ich rodzin, w tym osób pozostających w związkach partnerskich, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu. Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) rozumie się osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 Przedmiot i czas trwania Konkursu

1.Czas trwania konkursu – konkurs rozpoczyna się 28.06.2023 r. o godz. 20:30, a kończy się 26.07.2023 r. o godz. 23:59.

2.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone mailowo oraz na zamkniętej grupie Fundacji MamoPracuj na portalu Facebook: https://www.facebook.com/groups/mamopracujwit po jego zakończeniu, w dniu 1 sierpnia 2023 roku.

3.Konkurs skierowany jest do członków grupy #MamoPracujwITj na Facebooku, która dostępna jest pod adresem: https://www.facebook.com/groups/mamopracujwit 

4.Odpowiedzi na zadanie konkursowe, które będą wysłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.

5.Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która w terminie prześle Zgłoszenie konkursowe, znajdujące się na stronie: https://forms.gle/Kj7psuntkbWAaxHC9 

6.Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik zgłasza błędy w opisie Zadania Konkursowego oraz odpowiada na Pytanie Konkursowe.

7.Zadaniem Konkursowym jest wykonanie testów eksploracyjnych sklepu e-commerce, który znajduje się pod adresem http://skleptest.pl/

8.Pytaniem Konkursowym jest: Dlaczego chcesz zostać Testerką Oprogramowania?

9.Opublikowanie odpowiedzi na stronie Zgłoszenia Konkursowego, która dostępna jest pod adresem: https://forms.gle/Kj7psuntkbWAaxHC9 w sposób wskazany powyżej oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na jego warunki, a także wyrażenie zgody na publiczne udostępnienie imienia i nazwiska Uczestnika przez Organizatora w mailu z wynikami konkursu oraz na grupie Fundacji Mamo Pracuj: https://www.facebook.com/groups/mamopracujwit 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących kryteriów:

  • wysłanie Zgłoszenia Konkursowego
  • prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego,
  • odpowiedź na Pytanie Konkursowe,
  • przestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu. 

§ 4 Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1.Nagrodą w Konkursie jest bezpłatny udział w szkoleniu Akademia Testowania (Pakiet Doświadczenie) realizowanego przez TestArmy Group S.A. (testuj.pl). Szczegółowy opis szkolenia dostępny jest pod adresem: https://testuj.pl/karta-szkolenia/szkolenie-akademia-testowania 

2.Szkolenie można zrealizować w formie Weekendowej, Wieczorowej oraz Dziennej. 

3.Czas na wykorzystanie nagrody (zapis na szkolenie) to 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.

4.Wartość nagrody: 6 666 zł

5.Nagroda, o której mowa w ust. 1 powyżej składa się z części rzeczowej oraz części pieniężnej stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej. Nagrody w tym przypadku podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy od Nagrody obciąża Laureata Konkursu jako podatnika, natomiast płatnikiem podatku jest Organizator, który z części pieniężnej Nagrody potrąci zryczałtowany podatek dochodowy w wys. 10% wartości Nagrody i odprowadzi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego.

6.Wyboru zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego dokona komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisją”), w skład której będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatorów. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu

b) ocena Zadania Konkursowego według kryteriów, o których mowa w ust. 3

c) przyznawanie nagrody

d) udział w wydawaniu nagrody

e) prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

7.Komisja wybierze zgłoszenie z największą liczbą poprawnie zgłoszonych błędów z Zadania Konkursowego oraz najlepszą odpowiedzą na Pytanie Konkursowe. Decyzja Komisji jest ostateczna.

§ 5. Odbiór nagrody

1.O otrzymaniu nagrody laureat zostanie poinformowany mailowo przez Organizatora. Informacje o zwycięstwie opublikowane zostaną również na platformie Facebook, na grupie #MamoPracujwIT, pod adresem: https://www.facebook.com/groups/mamopracujwit

2.Zwycięzca traci prawo do Nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

3.Warunkiem otrzymania nagrody jest przestrzeganie przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu.

4.Termin szkolenia, o którym mowa w § 4, pkt. 1. wybierany jest przez Laureata spośród dostępnych na stronie: https://testuj.pl/ 

5.Przed zapisem na szkolenie Laureat powinien powiadomić Organizatora o chęci wykorzystania nagrody. Kontakt mailowy: [email protected] lub [email protected], tel: +48 535 496 651 

6.Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 6. Prawa autorskie 

1.Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu oświadcza, że odpowiedź na Zadanie konkursowe oraz Pytanie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza żadnych praw osób trzecich. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

§ 7. Zasady postępowania reklamacyjnego 

1.Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatorów.

2.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia.

4.Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony mailowo w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. Odpowiedzialność 

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

2.Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadną utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

§ 9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych  osobowych

1.Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem są Organizatorzy.

2.Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora można uzyskać kontaktując się z Organizatorami za pośrednictwem maila: [email protected] oraz [email protected] 

3.Organizatorzy będą przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu przeprowadzenie konkursu i przekazania nagrody, co odbywa się na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest możliwość przeprowadzenia Konkursu i komunikacji z jego Uczestnikami, a ponadto dane będą także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

4.Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Organizatorów, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na rzecz Organizatorów usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz portalowi społecznościowemu, za którego pośrednictwem prowadzony jest Konkurs.

5.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przez Organizatorów przetwarzane do czasu, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konkursu.

6.Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwia zidentyfikowanie osób biorących udział w Konkursie, a następnie wyłonienie laureata i przekazanie nagrody.

7.Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa związane z faktem przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów:

  • prawo dostępu do danych: w każdej chwili Uczestnik Konkursu może zasięgnąć informacji o tym, jakie dane osobowe Organizator przechowuje,
  • prawo do sprostowania danych: Uczestnik Konkursu może żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnienia niekompletnych danych,
  • prawo do ograniczenia danych: Uczestnik Konkursu może żądać, aby przetwarzanie jego danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania,
  • prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Uczestnik konkursu może żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Uczestnik Konkursu nie może skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy nie minął okres, przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

8.W oparciu o dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą podejmowane  żadne zautomatyzowane decyzje. Nie będą podlegały profilowaniu.

9.Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w  przypadku gdyby Organizatorzy przetwarzali dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

§ 10. Postanowienia końcowe

1.Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres [email protected]. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie TestArmy Group S.A oraz na stronie www.mamopracuj.pl . Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

2.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3.Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres siedziby Organizatorów albo oświadczenie zgłoszone Organizatorom w prywatnej wiadomości za pośrednictwem jego profilu na Facebooku lub mailowo na adres [email protected]. Skasowanie przez Uczestnika Zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w Konkursie.

4.Zmiany Regulaminu są możliwe o ile nie naruszają praw nabytych Uczestników i obowiązują od chwili ich opublikowania. 

5.W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizatorzy uprawnieni są do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

6.Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie