Czego szukasz

Regulamin konkursu Mamo, podaruj sobie rozwój!

Regulamin konkursu Mamo, podaruj sobie rozwój!

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin Konkursu “Mamo, podaruj sobie rozwój” (dalej: „Regulamin„) określa zasady organizacji i udziału w konkursie “Mamo, podaruj sobie rozwój” (dalej: „Konkurs„), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i realizacji nagrody.

2. Konkurs organizowany jest na fanpage https://www.facebook.com/MamoPracuj. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-554 Kraków (dalej: „Organizator konkursu„).

3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Iza Kłodzińska – MamCoach (dalej: „Fundator nagrody”).

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook w formie komentarzy pod postem na fanpage www.facebook.com/MamoPracuj.

6. Czas trwania konkursu: 8 marca 2023 r. do 14 marca 2023 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na fanpage wskazanym w §1 pkt 2 Regulaminu.

7. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów.

Etap pierwszy zostanie zrealizowany na profilu na mamopracuj.pl na Facebooku, gdzie pod specjalnym postem konkursowym uczestniczki będą mogły zamieszczać odpowiedzi na zadanie konkursowe, w formie komentarza. W tym etapie zostanie wyłonionych 6 uczestniczek, które przejdą do drugiego etapu. Etap drugi zostanie przeprowadzony drogą mailową, 6 ww. uczestniczek odpowie na pytania przygotowane przez Izę Kłodzińską, która na podstawie oceny nadesłanych odpowiedzi wyłoni 3 osoby, które otrzymają nagrody.

8. Celem konkursu jest nagrodzenie 3 czytelniczek portalu mamopracuj.pl i zapewnienie każdej z 3 nagrodzonych Laureatek, sesji coachingowej składającej się z sześciu spotkań on-line, (czas trwania jednej sesji to 45-60 minut). (dalej: “Nagroda”).

9. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

10. Sesje coachingowe będzie prowadzić Izabela Kłodzińska

11. Czas realizacji akcji coachingowej: 20.03.2023 do 31.05.2023 roku. W wyjątkowych sytuacjach Organizator akcji coachingowej może przedłużyć lub przerwać jej trwanie, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje drogą mailową.

12. Z ważnych przyczyn, wskazany powyżej zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany, a w szczególności ograniczony, przez Organizatora akcji coachingowej lub Realizatora nagrody.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie:

  • pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto osobiste w serwisie Facebook i która zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: www.facebook.com/legal/terms (dalej: „Uczestnik„).

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści swojego zgłoszenia w obrębie fanpage’a: www.facebook.com/MamoPracuj oraz na stronie www.mamopracuj.pl.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

4. Pracownicy Fundacji Mamo Pracuj nie mogą brać udziału w Konkursie.

§3 Zasady Konkursu Mamo, zadbaj o swój rozwój

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy skomentować post konkursowy zamieszczony na fanpage www.facebook.com/MamoPracuj udzielając odpowiedzi na zadanie konkursowe:
„Jakie hasło zainspirowałoby Cię do zmiany? Stwórz je sama” (dalej: „Zgłoszenie„). Liczy się pomysł, “lekkie pióro i Twoja kreatywność. Treść komentarza nie powinna być dłuższa niż 280 znaków ze spacjami.

2. Zgłoszenie może być opublikowane w formie komentarza wyłącznie pod postem konkursowym na Facebooku na profilu Organizatora konkursu. Czas na przesyłanie zgłoszeń od 8 marca 2023 roku do 14 marca 2023 roku do końca dnia.

3. Każdy Uczestnik jest uprawniony do dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem dokonywania ich z jednego profilu osobowego na Facebooku.

4. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów, o których mowa w §1 pkt 7 Regulaminu. Organizator konkursu poinformuje o zwycięzcy Konkursu (dalej: „Laureat„) na swoim profilu na Facebooku www.facebook.com/MamoPracuj, w dniu 16.03.2023, podając imię oraz nazwisko lub nick, których Laureat użył przy publikacji Zgłoszenia.

5. Organizator konkursu wybierze 6 Zgłoszeń i skontaktuje się z wybranymi osobami. Następnie do tych osób zostanie wysłana wiadomość z prośbą o kontakt i potwierdzenie chęci udziału w kolejnym etapie konkursu.

§4 Nagrody

1. Laureat akcji coachingowej otrzymuje Nagrodę. Organizator przewiduje przyznanie Laureatowi jednego z 3 dostępów do bezpłatnego coachingu online (5-6 sesji coachingowych, czas trwania jednej sesji 45-60 min).

2. Wartość nagrody to 950 zł brutto.

3. Jury (w skład, którego będą wchodzić osoby wybrane przez Organizatora akcji coachingowej, dalej: „Jury„) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką akcji coachingowej
b) realność realizacji celu, motywację.

4. Laureat zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Nagrody na adres e-mail, podany w poście informującym o wyniku akcji coachingowej. Z Laureatami będziemy kontaktować się również przez Messenger.

5. Niepotwierdzenie przez Laureata przyjęcia Nagrody, o którym mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia opublikowania wyboru kandydatek, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata z tego tytułu wobec Organizatora akcji coachingowej.

6. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną formę.

7. W przypadku niepotwierdzenia przyjęcia Nagrody w wyznaczonym 3 dniowym terminie od dnia opublikowania wyboru kandydatek, Nagroda może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, na podstawie decyzji Jury.

8. Kolejnego Laureata, wybranego przez Jury stosowanie do ust. 9 powyżej, obowiązują takie same zasady odnośnie do odbioru i zgłoszenia się po Nagrodę, jak pierwszego Laureata.

9. Nagrodę (coaching) można zrealizować w terminie od 20.03.2023 do 31.05.2023 r., a sesje coachingowe będą odbywać się wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00-16:00, po wcześniejszym umówieniu się z Coachem.

§5 Prawa Autorskie i inne

Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do treści, zdjęć, obrazów lub innych utworów, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników na Facebooku, a także weryfikacji prac, głosów i komentarzy pod kątem ich zgodności z prawem, z Regulaminem lub z regulaminem portalu Mamo Pracuj lub regulaminem Facebooka oraz do usuwania komentarzy niezgodnych z prawem lub z postanowieniami któregokolwiek z powyższych dokumentów.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w Konkursie.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z ważnych przyczyn.

Z dniem wydania Nagrody, Laureat przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:

  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału Zgłoszenia;
  • w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu oraz druku, na co Organizator konkursu wyraża zgodę.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Zamknięta 10 lok.1.5, 30-554 Kraków (dalej: „Fundacja„).
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Fundacją przez e-mail: [email protected]

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Fundację jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nick.

Fundacja będzie przetwarzała ponadto następujące dane osobowe Uczestnika, który został Laureatem, w celu informacji przyznaniu Nagrody oraz dodatkowo odbiorcą Pani/Pana danych będzie Fundator Nagrody w zakresie czynności związanych z udziałem w akcji, wyłonienia kandydatek i przekazania nagrody:

a) adres email.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację. Wyjątek stanowią dane Laureata, które przetwarzane są wyłącznie w celach poinformowania o przyznanej Nagrodzie.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Decyzja Jury o wyborze Laureata i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie ani zakwestionowaniu, chyba że Jury zdecyduje inaczej.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie