Czego szukasz

Regulamin konkursu „Piękna, ach to Ty!”

Regulamin konkursu „Piękna, ach to Ty!” dla Czytelniczek portalu Mamo Pracuj, z okazji Dnia Kobiet 2021.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Piękna, ach to Ty!” (dalej: „Regulamin„) określa zasady organizacji i udziału w konkursie „Piękna, ach to Ty!” (dalej: „Konkurs„), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i realizacji nagrody.
 2. Konkurs organizowany jest na fanpage’u https://web.facebook.com/MamoPracuj/. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków we współpracy z fotografkami współpracującymi z Akademią Fotografii Dziecięcej: Martą Dymarską – Marta Dymarska Fotografie z Gdańska; Alicją Kozdraś – Lifestylowo Naturalnie z Wrocławia; Marzeną Krzysztof – Marzena Krzysztof Fotografia z Poznania; Joanną Kowalska – Joanna Kowalska Fotografia Kobieca z Rzeszowa; Katarzyną Kowalską – Kasia Kowalska Fotografia z Krakowa; Aleksandrą Mechla – Oya Photo z Tarnowa; Joanną Portka – Foto z Pasją z Kołobrzegu; Agą Tarajko-Bąk – Fotorelacje z Warszawy (dalej: „Organizator konkursu„).
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagrody w Konkursie są Marta Dymarska – Marta Dymarska Fotografie z Gdańska; Alicja Kozdraś – Lifestylowo Naturalnie z Wrocławia; Marzena Krzysztof – Marzena Krzysztof Fotografia z Poznania; Joanna Kowalska – Joanna Kowalska Fotografia Kobieca z Rezszowa; Katarzyna Kowalska – Kasia Kowalska Fotografia z Krakowa; Aleksandra Mechla – Oya Photo z Tarnowa; Joanna Portka – Foto z Pasją z Kołobrzegu; Aga Tarajko-Bąk Fotorelacje z Warszawy (dalej: „Fundator nagrody„).
 5. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook w formie komentarzy pod postem na fanpage’u https://web.facebook.com/MamoPracuj/.
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Czas trwania konkursu: 08 marca 2021 r. od godziny 7.30 do 14 marca 2021 r. do godziny 23.59.59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na fanpage’u wskazanym w §1 pkt 2 Regulaminu.
 8. Celem konkursu jest nagrodzenie ośmiu czytelniczek portalu mamopracuj.pl, i zapewnienie im udziału w indywidualnej sesji zdjęciowej (dalej: „Nagroda„).
 9. Z ważnych przyczyn, wskazany w ust. 9 lit. b lub c powyżej zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany, a w szczególności ograniczony, przez Organizatora konkursu lub Fundatora nagrody.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie:
  pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto osobiste w serwisie Facebook i która zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms (dalej: „Uczestnik„).
 1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści swojego zgłoszenia w obrębie fanpage’a: https://web.facebook.com/MamoPracuj/.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

 1. Pracownicy Fundacji Mamo Pracuj nie mogą brać udziału w Konkursie.

§3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy skomentować post konkursowy zamieszczony na fanpagu https://web.facebook.com/MamoPracuj/ udzielając odpowiedzi na zadanie konkursowe:

„W kreatywny sposób przekonaj nas, że to TY” – z pomocą zdjęcia, zabawnego komentarza, wierszyka, haiku, filmiku, kolażu przekonaj Jury, że to TY powinnaś wygrać nagrodę w postaci indywidualnej sesji zdjęciowej (dalej: „Zgłoszenie„). Liczy się pomysł, historia, „lekkie pióro”, humor i Twoja kreatywność.

 1. Zgłoszenie może być opublikowane w dowolnej formie możliwej do udostępnienia na Facebooku, np. w formie opisu historii albo zdjęcia z opisem – liczy się kreatywność Uczestnika.
 2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 3. Uczestnik jest również zobowiązany do zaznaczenia w komentarzu pod postem konkursowym, sesję w jakim mieście i u kogo wybiera.
 4. Organizator konkursu poinformuje o zwycięzcy Konkursu (dalej: „Laureat„) na swoim profilu Facebookowym https://web.facebook.com/MamoPracuj/, w osobnym poście, do dnia 19 marca 2021 r., podając imię oraz nazwisko lub nick, których Laureat użył przy publikacji Zgłoszenia.

§4 Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano 8 nagród, każda o wartości 500 zł.
 2. 1 Laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 3. Nagrodą jest udział w indywidualnej sesji zdjęciowej w jednym z miast: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Kołobrzegu, Gdańsku, Tarnowie, Rzeszowie, w studiu lub plenerze składającej się z 5 zdjęć portretowych (do CV, zdjęcie biznesowe itp) dla jednej osoby, z retuszem, które Laureat otrzyma w wersji elektronicznej. Wykonanie makijażu i dopasowanie ubioru do sesji należy do Laureata.
 4. Wartość nagrody to 500,00 zł.
 5. Jury (w skład którego będą wchodzić 3 osoby wybrane przez Organizatora konkursu, dalej: „Jury„) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia,

c) “lekkość pióra” w opisanej historii.

 1. Laureat zobowiązany jest do przesłania swoich danych – adresu e-mail telefon, na adres e-mail, podany w poście informującym o wyniku Konkursu.
 2. Nie podanie przez Laureata danych adresowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata z tego tytułu wobec Organizatora konkursu.
 3. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną formę, w szczególności na nagrodę pieniężną.
 4. Nagrodę będzie można wykorzystać po uprzednim kontakcie z Organizatorem i przekazaniu swoich danych do kontaktu z fotografką.
 5. Nagrodę można wykorzystać w terminie do 30.04.2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem. Niewykorzystanie Nagrody do 30.04.2021 r. spowoduje jej przepadnięcie bez możliwości jakiejkolwiek, w tym finansowej, rekompensaty.
 6. W przypadku nie zgłoszenia się Laureata po odbiór Nagrody w wyznaczonym 7 dniowym terminie od dnia opublikowania wyników Konkursu, Nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, na podstawie decyzji Jury.
 7. Kolejnego Laureata, wybranego przez Jury stosowanie do ust. 9 powyżej, obowiązują takie same zasady odnośnie do odbioru i zgłoszenia się po Nagrodę, jak pierwszego Laureata.
 8. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika, że wykonane podczas sesji fotografie mogą zostać umieszczone i publiczne wyświetlane na stronach internetowych mamopracuj.pl i Fundatorek nagród, w materiałach prasowych, promocyjnych oraz w mediach społecznościowych mamopracuj.pl i Fundatorek nagród, w kontekście prezentacji i promocji Konkursu. Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodwołalnie i nieodpłatnie oraz że powyższe oświadczenie składa dobrowolnie. Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do treści, zdjęć, obrazów lub innych utworów, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników na Facebooku, a także weryfikacji prac, głosów i komentarzy pod kątem ich zgodności z prawem, z Regulaminem lub z regulaminem portalu MamoPracuj lub regulaminem Facebooka oraz do usuwania komentarzy niezgodnych z prawem lub z postanowieniami któregokolwiek z powyższych dokumentów.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w Konkursie.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z ważnych przyczyn.
 5. Z dniem wydania Nagrody, Laureat przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału Zgłoszenia;
 • w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu oraz druku, na co Organizator konkursu wyraża zgodę.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO„), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków (dalej: „Fundacja„).

Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Fundację jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nick.

Fundacja będzie przetwarzała ponadto następujące dane osobowe Uczestnika, który został Laureatem, w celu przekazania Nagrody:

a) numer telefonu oraz adres email.

Odbiorcami danych Uczestnika będą również firmy współpracujące z Administratorem w zakresie czynności związanych z wykonaniem umowy zawartej przez Uczestnika z Administratorem.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację. Wyjątek stanowią dane Laureata, które przetwarzane są wyłącznie w celach poinformowania o przyznanej Nagrodzie, wysyłki przyznanej Nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Decyzja Jury o wyborze Laureata i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie ani zakwestionowaniu, chyba że Jury zdecyduje inaczej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie.

Kraków, 8 marca 2021 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Odważ się Mamo i działaj!”

Regulamin projektu „Odważ się mamo i działaj” programu wsparcia dla kobiet z Krakowa i okolic oraz Gdańska i okolic powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek chcących zmienić pracę. Projekt realizowany jest przy wsparciu Fundacji State Street Bank Polska.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek do projektu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek planujących zmienić pracę. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.
 2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków.
 3. Projekt zakłada przygotowanie 40 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez warsztaty i spotkania on-line oraz pracę indywidualną. Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach – na wiosnę (03-06.2021) i jesienią (08-10.2021r.), stąd też rekrutacja również będzie prowadzona w dwóch edycjach, dla dwóch grup kobiet, po średnio 20 uczestniczek
 4. Każda z grup uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej będzie uczestniczyć w całościowym wsparciu, na które składa się:
  a. diagnoza indywidualnych zasobów,
  b. 8 grupowych warsztatów tematycznych online oraz bezpłatny dostęp do internetowego Kursu online Mamo pracuj, które razem kompleksowo przygotowują do poszukiwania pracy na nowoczesnym rynku pracy,
  c. doradztwa indywidualnego
  d. wsparciu indywidualnym uczestniczek przy poszukiwaniu pracy,
  e. wsparciu mentorskim dla chętnych uczestniczek.
 5. Łączny przewidziany czas działań i pracy jednej grupy uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej, to około 4 miesiące.
 6. Każda edycja będzie wymagała również pracy własnej Uczestniczki oraz wykonywania zadań domowych wskazanych w trakcie projektu.
 7. Moduły tematyczne spotkań i warsztatów online:
  a. Moduł integracyjny.
  b. Moduł: Wyznaczanie celu zawodowego i analiza zasobów osobistych i mocnych stron.
  c. Moduł dotyczący poszukiwania pracy: Tworzenie skutecznego CV oraz profesjonalny profil zawodowy. Budowanie marki osobistej oraz tworzenie profilu na LinkedIn. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i wywiadu behawioralnego. Przygotowanie do rozmowy w języku angielskim – let’s practice interview in English.
  d. Moduł work – life balance: Jak dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 8. Ważną częścią programu jest zbudowanie społeczności, która będzie się wspierać wzajemnie po zakończeniu projektu na platformie Facebook.
 9. W ramach projektu dostępne będą 3 formy pracy:
  a. spotkanie grupowe online (zoom),
  b. indywidualne doradztwo/konsultacje,
  c. praca indywidualna uczestniczki.
 10. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Projekt pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy bądź zmiany ścieżki zawodowej.
 11. Pierwsza edycja projektu realizowana będzie w okresie od 03.2021 roku do 06.2021 roku.
 12. Druga edycja będzie realizowana jesienią 2021 r., dokładny termin drugiej edycji zostanie wskazany w okresie wakacyjnym 2021 r. na platformach społecznościowych i stronie fundacji Mamo Pracuj.

§ 2 Uczestniczki projektu

 1. Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do pracy zawodowej po urodzeniu dziecka, a także do kobiet – matek poszukujących pracy lub pracujących, chcących zmienić ścieżkę zawodową, zamieszkujących na terenie Krakowa i okolic oraz Gdańska i okolic.
 2. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
  ● chcą powrócić na rynek pracy lub w najbliższym czasie zmienić pracę,
  ● mają możliwość techniczną do korzystania ze spotkań online,
  ● są gotowe zaangażować się w projekt min. 6h tygodniowo (spotkania szkoleniowo – warsztatowe będą odbywać się 2 x w tygodniu – przewidziano 8 spotkań i będą realizowane przed południem, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy – min. 80% obecności na zajęciach),
  ● są otwarte na zmiany,
  ● posiadają silną motywację i samodyscyplinę.

§ 3 Proces rekrutacji

 1. Nabór uczestniczek do projektu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: zgłoszenia i rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Zgłoszenia do projektu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Drugi etap rekrutacji dostępny będzie dla wybranych osób, po przeanalizowaniu zgłoszeń i polegać będzie na rozmowie online z pracownikiem Fundacji Mamo Pracuj.
 4. Rekrutacja do pierwszej grupy (pierwszej edycji) prowadzona będzie w lutym 2021 r.
 5. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 02.02.2021 do 12.02.2021 r., natomiast rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą od 15.02.2021 r. do 23.02.2021 r. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu uczestniczka otrzyma do dnia 24.02.2021 roku.
 6. Podane daty mogą ulec zmianie w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o zmianach terminów dostępne będą na platformie społecznościowej i stronie www fundacji Mamo Pracuj.
 7. Spotkania szkoleniowo – warsztatowe oraz indywidualne wsparcie dla uczestniczek pierwszej edycji projektu będzie realizowane od marca do czerwca 2021 r.
 8. Formularze rekrutacyjne złożone po okresie rekrutacji, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.
 9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:
  a. ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
  b. wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniający motywację do podjęcia zatrudnienia.
 10. Fundacja zastrzega, iż wybór uczestniczek ma charakter subiektywny i nie przysługuje odwołanie od decyzji w tym zakresie.
 11. W przypadku dużego zainteresowania podczas pierwszej edycji, osoby, które pomyślnie przejdą rekrutację, ale nie dostaną się do projektu z powodu braku miejsc, będą miały pierwszeństwo w dostępie do drugiej edycji kursu, jeśli wyrażą taką chęć.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych jedynie z wybranymi osobami.
 13. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej, w przypadku rezygnacji wybranej uczestniczki.
 14. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną.
 15. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z ww. 2 prób kontaktu w ciągu 3 dni od ich podjęcia.
 16. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy uczestnictwa (umowa stanowi załącznik do regulaminu).

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek

 1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach i konsultacjach online oraz do pracy indywidualnej w domu.
 2. Warunkiem ukończenia projektu oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo jest odpowiednio wysoka frekwencja: co najmniej 80% obecności na zajęciach warsztatowych.
 3. W przypadku nierealizowania przez Uczestniczkę regulaminu i umowy, nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach, spotkaniach i konsultacjach (powyżej 20%), nierealizowania programu kursu oraz braku kontaktu ze strony Uczestniczki, możliwe jest obciążenie jej poniesionymi przez Fundację kosztami związanymi z uczestnictwem danej osoby w projekcie, na warunkach uzgadnianych indywidualnie z Uczestniczką, w tym także zobowiązanie Uczestniczki przez Fundację do zwrotu całości takich kosztów. Uczestniczka składając formularz zgłoszeniowy i akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości i godzi się, iż może zostać obciążona takimi kosztami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej.
 4. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do projektu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania o powyższym biura Organizatora telefonicznie, osobiście lub mailowo minimum 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.
 5. Organizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia przed odbyciem się warsztatów, spotkań i konsultacji bądź w ciągu 48 h po ich odbyciu. W przypadku niepoinformowania o przyczynach nieobecności przez Uczestniczkę, nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach, spotkaniach oraz konsultacjach online.
 2. Organizator zapewnia dodatkowe materiały w formie elektronicznej.
 3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji projektu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.
 4. Organizator projektu zobowiązany jest informować uczestniczki projektu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg projektu.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

 1. Warsztaty tematyczne online odbywać się w następującym przedziale czasowym: 10:00-13:00, dwa razy w tygodniu w dzień roboczy/ powszedni (dokładne dni zostaną podane przed rozpoczęciem kursu).
 2. Spotkania online odbywać się będą na aplikacji zoom lub poprzez komunikator skype lub w social mediach, zgodnie z preferencjami uczestniczek, w godzinach przedpołudniowych umożliwiającej interakcję wszystkich uczestniczek z prowadzącym.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestniczki projektu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków (dalej: „Fundacja”).
 2. Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestniczki przez Fundację jest realizacja projektu „Odważ się mamo i działaj”.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestniczkę jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w projekcie.
 5. Uczestniczce projektu przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 7. Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Więcej informacji w Polityce prywatności i RODO Fundacji Mamo Pracuj.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W trakcie trwania warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestniczek biorących udział w warsztatach, dlatego też osoba przystępująca do projektu zgadza się na upublicznienie wizerunku.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, materiałach prasowych, promocyjnych i w mediach społecznościowych w kontekście ww. wydarzenia. Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie.
 3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Projekcie.
 4. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Załączniki

Załączniki

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Courses, mentoring and funds – empowering women in business in XXI century

Research of World Bank and other organisations shows that investing in women just pays off! That is why initiatives such as Goldman Sachs 10.000 Women programme can help us recover from the economic crisis and reducing existing inequalities. We talk about free online business education courses for women entrepreneurs with Charlotte Keenan from Goldman Sachs. Find out more about the programme!

Charlotte, if you were to say – in one sentence, why it is worth to participate in 10,000 Women business course, what would it be?

It is challenging to summarize the Goldman Sachs 10,000 Women program in one line! The main goal is to encourage ambitious women business leaders, to work on their companies and take their businesses to the next level. The course itself is just the beginning of the learners’ journey with us. Once it’s finished, the participants join an extensive network of like-minded, ambitious women entrepreneurs – the 10,000 Women Alumni Community, which offers them wide possibilities for continuous learning and for developing valuable relations with one another

Asahi Pompey, global head of Corporate Engagement and president of the Goldman Sachs Foundation oraz Charlotte Keenan, head of the Office of Corporate Engagement’s international

Tell me more about the Goldman Sachs initiative – 10,000 Women. What is its purpose? Where does the idea come from to start a course for all women in different parts of the world who want to improve their business skills? Where did the name of the programme come from? Why 10,000 Women?

Goldman Sachs 10,000 Women is a global initiative that supports economic development by offering a world-class education in business and management for enterprising women all over the world, with ongoing opportunities for mentoring and network development. It also provides greater access to capital. The program stems from our belief that developing enterprising and managerial talents in women, especially in developing and emerging economies, is one of the most important factors in reducing existing inequalities. This is also an effective way of reaching a more sustainable economic development.

The program was launched in 2008 on the back of research, including Womenomics and Women Hold Up Half the Sky, as well as data from the World Bank and others. These papers showed that investing in women can have considerable impact on GDP growth. The name 10,000 Women speaks to our original objective. When we were launching the program back in 2008, we wanted to reach 10,000 women entrepreneurs, and support their development by offering a best-in-class business education course.

Having reached this objective several years ago, we listened to the voices of the early graduates and realised that growth-focused businesswomen also need greater access to external financing. In 2014, we began a partnership with the IFC to create the Women Entrepreneurs Opportunity Facility (WEOF). This is the world’s first global financing facility intended exclusively for women. In 2018, we fully digitalised our learning program and launched it online in order to ensure an even more democratic access to our world-class business education. Finally, due to the COVID-19 pandemic, we decided to make the course available to any woman entrepreneur around the world who would benefit from the learnings, including learners in Poland, free of charge.

It is very impressive! So, tell we what can be learnt by participating in the course and why are these 10 areas are included in it? And who are the course authors?

The 10,000 Women program is actually a collection of 10 separate online courses, each of them focusing on a selected key business area. The learning program was written by leading university experts in entrepreneurship. Its scope covers all elements needed to develop business skills and be a better leader, regardless of one’s industry. It’s all here – from capital raising to sales, marketing and management. The course is very interactive and practical. It consists of many components such as mock negotiations, learning how to complete a funding application, mapping competitors and identifying your competitive advantages.

How much time is needed for each course? And how long does it take on average to go through all 10 modules?

The courses can be completed individually, in combination or all at once – you can adapt your educational path to the specific needs of your business. Each course takes in total approx. four hours – although it does not have to be completed in one take. There are no time limits, and deadlines can be flexible and adapted to unexpected scheduling changes. The courses are entirely virtual but they include highly interactive exercises and practical learnings.. Every woman who decides to complete all 10 modules also has the opportunity to develop an individual business plan to develop her company. This can be treated as a “road map” that can be immediately deployed at one’s organisation.

Charlotte Keenan

But 10,000 Women is not just a course, right? This is also female networking, mentoring. How does this actually work? And what does such international cooperation with women offer?

This is true. As I have already mentioned, the course alone is not everything. After completing all 10 modules, eligible women entrepreneurs join a community of dynamic, innovative and enterprising women from around the world. We have been providing ongoing support to this community for over a decade.

Being a 10,000 Women graduate paves the way for further growing your business. It also means access to additional learning resources and materials that will help in becoming a better leader. Let’s take the past six months as an example. Throughout the pandemic, we were in constant contact with this global community of graduates, sharing expert knowledge and content from Goldman Sachs and our university partners. With this, we were able to quickly gather a rich resource of know-how, advice and information related to dealing with the existing conditions and businesses’ related needs. This includes thematic webinars regarding current challenges, such as how to build an online presence and effectively manage an organisation in times of crisis.

Throughout the world, we provided hundreds of small-business leaders with individual coaching by getting them in touch with Goldman Sachs employees who have appropriate skills and knowledge that make it possible to help businesses in overcoming the exceptional challenges they are facing.

Aside from support in the current crisis, graduates also have access to a range of resources and events that can help them to develop their business. These include networking events, additional training, live webinars with experts, newsletters and the latest news from the 10,000 Women team. The program’s graduates have also participated in events organised all over the world by Goldman Sachs and had an opportunity to meet other business leaders. There are also opportunities to participate in further coaching and training programs, including the annual Growth Fellowship – a prestigious week-long scholarship program intended to support further business development and help in enhancing business skills.

On behalf of many women in Poland who sometimes speak English well, but are afraid of courses and trainings in this language, I would like to ask about its difficulty level. Can they be afraid that the course will be too difficult to understand? I have seen that women from all over the world take part in it, so maybe it is not too complicated at all?

Precisely what you just said – the course should not be too complicated for participants for whom English is not a native language. When we created the course, we wanted it to be accessible for such people. This goal has always been a top priority in creating training materials. This is why I encourage every woman who is fluent in English, whether in Poland or elsewhere, to sign up for the course.

Asahi Pompey, global head of Corporate Engagement and president of the Goldman Sachs Foundation oraz Charlotte Keenan, head of the Office of Corporate Engagement’s international

In which countries the programme is available? And why in Poland?

We are aware of the problems currently faced by entrepreneurs around the world due to the ongoing crisis, and we want to help them. This is why we have made the 10,000 Women courses available to any entrepreneur around the world who may benefit, for free. Because the crisis is global, so is our offering.

I would also like to add that 10,000 Women is a fully flexible online educational program – participants can select areas that most closely correspond to their business needs. They can also go through each course at their own pace. This way, the courses are more accessible, there are no barriers or restrictions for the participants, who have to deal with a range of different priorities, whether personal or professional. We know that entrepreneurs all over the world are having trouble overcoming these difficulties – the course is intended to help women who run a business, also in Poland.

Is there anything more, a message, you’d like to share?

Certainly. In 2008, the world faced a tremendous financial crisis, which caused serious economic and social problems. What is exceptional about the current crisis is the fact that it has greatly influenced the way we function every day. In the longer perspective, it is widely expected that remote work and telecommuting will now become a dominant model of professional life.

It should be added that in the case of both of the crises, small businesses around the world were among those who suffered the most. They need all kinds of support. In this context, an online learning opportunity and access to resources are more important to entrepreneurs than at any time in the past. And our response to these needs was to make the 10,000 Women courses available to all entrepreneurs.

Thank you very much!

Let’s check the opportunity and join the course: www.coursera.org/launch/10000women

Charlotte Keenan is a head of the Office of Corporate Engagement’s international at Goldman Sachs

Photos: Goldman Sachs

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Współzałożycielka mamopracuj.pl, od dziesięciu lat rozwija swoje umiejętności łączenia życia rodzinnego i zawodowego i nawet jej to wychodzi! Lubi wyzwania i cieszy ją kiedy pracodawcy znajdują świetnych pracowników. Mama wesołej trójki, żona i miłośniczka kotów.  
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie
Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×