Czego szukasz

Regulamin konkursu „Piękna, ach to Ty!”

Regulamin konkursu „Piękna, ach to Ty!” dla Czytelniczek portalu Mamo Pracuj, z okazji Dnia Kobiet 2021.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Piękna, ach to Ty!” (dalej: „Regulamin„) określa zasady organizacji i udziału w konkursie „Piękna, ach to Ty!” (dalej: „Konkurs„), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i realizacji nagrody.
 2. Konkurs organizowany jest na fanpage’u https://web.facebook.com/MamoPracuj/. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków we współpracy z fotografkami współpracującymi z Akademią Fotografii Dziecięcej: Martą Dymarską – Marta Dymarska Fotografie z Gdańska; Alicją Kozdraś – Lifestylowo Naturalnie z Wrocławia; Marzeną Krzysztof – Marzena Krzysztof Fotografia z Poznania; Joanną Kowalska – Joanna Kowalska Fotografia Kobieca z Rzeszowa; Katarzyną Kowalską – Kasia Kowalska Fotografia z Krakowa; Aleksandrą Mechla – Oya Photo z Tarnowa; Joanną Portka – Foto z Pasją z Kołobrzegu; Agą Tarajko-Bąk – Fotorelacje z Warszawy (dalej: „Organizator konkursu„).
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagrody w Konkursie są Marta Dymarska – Marta Dymarska Fotografie z Gdańska; Alicja Kozdraś – Lifestylowo Naturalnie z Wrocławia; Marzena Krzysztof – Marzena Krzysztof Fotografia z Poznania; Joanna Kowalska – Joanna Kowalska Fotografia Kobieca z Rezszowa; Katarzyna Kowalska – Kasia Kowalska Fotografia z Krakowa; Aleksandra Mechla – Oya Photo z Tarnowa; Joanna Portka – Foto z Pasją z Kołobrzegu; Aga Tarajko-Bąk Fotorelacje z Warszawy (dalej: „Fundator nagrody„).
 5. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook w formie komentarzy pod postem na fanpage’u https://web.facebook.com/MamoPracuj/.
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Czas trwania konkursu: 08 marca 2021 r. od godziny 7.30 do 14 marca 2021 r. do godziny 23.59.59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na fanpage’u wskazanym w §1 pkt 2 Regulaminu.
 8. Celem konkursu jest nagrodzenie ośmiu czytelniczek portalu mamopracuj.pl, i zapewnienie im udziału w indywidualnej sesji zdjęciowej (dalej: „Nagroda„).
 9. Z ważnych przyczyn, wskazany w ust. 9 lit. b lub c powyżej zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany, a w szczególności ograniczony, przez Organizatora konkursu lub Fundatora nagrody.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie:
  pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto osobiste w serwisie Facebook i która zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms (dalej: „Uczestnik„).
 1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści swojego zgłoszenia w obrębie fanpage’a: https://web.facebook.com/MamoPracuj/.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

 1. Pracownicy Fundacji Mamo Pracuj nie mogą brać udziału w Konkursie.

§3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy skomentować post konkursowy zamieszczony na fanpagu https://web.facebook.com/MamoPracuj/ udzielając odpowiedzi na zadanie konkursowe:

„W kreatywny sposób przekonaj nas, że to TY” – z pomocą zdjęcia, zabawnego komentarza, wierszyka, haiku, filmiku, kolażu przekonaj Jury, że to TY powinnaś wygrać nagrodę w postaci indywidualnej sesji zdjęciowej (dalej: „Zgłoszenie„). Liczy się pomysł, historia, „lekkie pióro”, humor i Twoja kreatywność.

 1. Zgłoszenie może być opublikowane w dowolnej formie możliwej do udostępnienia na Facebooku, np. w formie opisu historii albo zdjęcia z opisem – liczy się kreatywność Uczestnika.
 2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 3. Uczestnik jest również zobowiązany do zaznaczenia w komentarzu pod postem konkursowym, sesję w jakim mieście i u kogo wybiera.
 4. Organizator konkursu poinformuje o zwycięzcy Konkursu (dalej: „Laureat„) na swoim profilu Facebookowym https://web.facebook.com/MamoPracuj/, w osobnym poście, do dnia 19 marca 2021 r., podając imię oraz nazwisko lub nick, których Laureat użył przy publikacji Zgłoszenia.

§4 Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano 8 nagród, każda o wartości 500 zł.
 2. 1 Laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 3. Nagrodą jest udział w indywidualnej sesji zdjęciowej w jednym z miast: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Kołobrzegu, Gdańsku, Tarnowie, Rzeszowie, w studiu lub plenerze składającej się z 5 zdjęć portretowych (do CV, zdjęcie biznesowe itp) dla jednej osoby, z retuszem, które Laureat otrzyma w wersji elektronicznej. Wykonanie makijażu i dopasowanie ubioru do sesji należy do Laureata.
 4. Wartość nagrody to 500,00 zł.
 5. Jury (w skład którego będą wchodzić 3 osoby wybrane przez Organizatora konkursu, dalej: „Jury„) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia,

c) “lekkość pióra” w opisanej historii.

 1. Laureat zobowiązany jest do przesłania swoich danych – adresu e-mail telefon, na adres e-mail, podany w poście informującym o wyniku Konkursu.
 2. Nie podanie przez Laureata danych adresowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata z tego tytułu wobec Organizatora konkursu.
 3. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną formę, w szczególności na nagrodę pieniężną.
 4. Nagrodę będzie można wykorzystać po uprzednim kontakcie z Organizatorem i przekazaniu swoich danych do kontaktu z fotografką.
 5. Nagrodę można wykorzystać w terminie do 30.04.2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem. Niewykorzystanie Nagrody do 30.04.2021 r. spowoduje jej przepadnięcie bez możliwości jakiejkolwiek, w tym finansowej, rekompensaty.
 6. W przypadku nie zgłoszenia się Laureata po odbiór Nagrody w wyznaczonym 7 dniowym terminie od dnia opublikowania wyników Konkursu, Nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, na podstawie decyzji Jury.
 7. Kolejnego Laureata, wybranego przez Jury stosowanie do ust. 9 powyżej, obowiązują takie same zasady odnośnie do odbioru i zgłoszenia się po Nagrodę, jak pierwszego Laureata.
 8. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika, że wykonane podczas sesji fotografie mogą zostać umieszczone i publiczne wyświetlane na stronach internetowych mamopracuj.pl i Fundatorek nagród, w materiałach prasowych, promocyjnych oraz w mediach społecznościowych mamopracuj.pl i Fundatorek nagród, w kontekście prezentacji i promocji Konkursu. Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodwołalnie i nieodpłatnie oraz że powyższe oświadczenie składa dobrowolnie. Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do treści, zdjęć, obrazów lub innych utworów, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników na Facebooku, a także weryfikacji prac, głosów i komentarzy pod kątem ich zgodności z prawem, z Regulaminem lub z regulaminem portalu MamoPracuj lub regulaminem Facebooka oraz do usuwania komentarzy niezgodnych z prawem lub z postanowieniami któregokolwiek z powyższych dokumentów.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w Konkursie.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z ważnych przyczyn.
 5. Z dniem wydania Nagrody, Laureat przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału Zgłoszenia;
 • w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu oraz druku, na co Organizator konkursu wyraża zgodę.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO„), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków (dalej: „Fundacja„).

Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected].

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Fundację jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nick.

Fundacja będzie przetwarzała ponadto następujące dane osobowe Uczestnika, który został Laureatem, w celu przekazania Nagrody:

a) numer telefonu oraz adres email.

Odbiorcami danych Uczestnika będą również firmy współpracujące z Administratorem w zakresie czynności związanych z wykonaniem umowy zawartej przez Uczestnika z Administratorem.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację. Wyjątek stanowią dane Laureata, które przetwarzane są wyłącznie w celach poinformowania o przyznanej Nagrodzie, wysyłki przyznanej Nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Decyzja Jury o wyborze Laureata i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie ani zakwestionowaniu, chyba że Jury zdecyduje inaczej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie.

Kraków, 8 marca 2021 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Polecane artykuły

oferty
pracy
Sprawdź pełną listę
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom
Reklama
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie