Czego szukasz

Media bez wyboru

Nas też mogłoby nie być…

media bez wyboru
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Regulamin konkursu „Piękna, ach to Ty!”

Regulamin konkursu "Piękna, ach to Ty!" dla Czytelniczek portalu Mamo Pracuj, z okazji Dnia Kobiet 2021.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Piękna, ach to Ty!” (dalej: „Regulamin„) określa zasady organizacji i udziału w konkursie „Piękna, ach to Ty!” (dalej: „Konkurs„), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i realizacji nagrody.
 2. Konkurs organizowany jest na fanpage’u https://web.facebook.com/MamoPracuj/. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków we współpracy z fotografkami współpracującymi z Akademią Fotografii Dziecięcej: Martą Dymarską – Marta Dymarska Fotografie z Gdańska; Alicją Kozdraś – Lifestylowo Naturalnie z Wrocławia; Marzeną Krzysztof – Marzena Krzysztof Fotografia z Poznania; Joanną Kowalska – Joanna Kowalska Fotografia Kobieca z Rzeszowa; Katarzyną Kowalską – Kasia Kowalska Fotografia z Krakowa; Aleksandrą Mechla – Oya Photo z Tarnowa; Joanną Portka – Foto z Pasją z Kołobrzegu; Agą Tarajko-Bąk – Fotorelacje z Warszawy (dalej: „Organizator konkursu„).
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagrody w Konkursie są Marta Dymarska – Marta Dymarska Fotografie z Gdańska; Alicja Kozdraś – Lifestylowo Naturalnie z Wrocławia; Marzena Krzysztof – Marzena Krzysztof Fotografia z Poznania; Joanna Kowalska – Joanna Kowalska Fotografia Kobieca z Rezszowa; Katarzyna Kowalska – Kasia Kowalska Fotografia z Krakowa; Aleksandra Mechla – Oya Photo z Tarnowa; Joanna Portka – Foto z Pasją z Kołobrzegu; Aga Tarajko-Bąk Fotorelacje z Warszawy (dalej: „Fundator nagrody„).
 5. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook w formie komentarzy pod postem na fanpage’u https://web.facebook.com/MamoPracuj/.
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Czas trwania konkursu: 08 marca 2021 r. od godziny 7.30 do 14 marca 2021 r. do godziny 23.59.59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na fanpage’u wskazanym w §1 pkt 2 Regulaminu.
 8. Celem konkursu jest nagrodzenie ośmiu czytelniczek portalu mamopracuj.pl, i zapewnienie im udziału w indywidualnej sesji zdjęciowej (dalej: „Nagroda„).
 9. Z ważnych przyczyn, wskazany w ust. 9 lit. b lub c powyżej zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany, a w szczególności ograniczony, przez Organizatora konkursu lub Fundatora nagrody.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie:
  pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto osobiste w serwisie Facebook i która zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms (dalej: „Uczestnik„).
 1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści swojego zgłoszenia w obrębie fanpage’a: https://web.facebook.com/MamoPracuj/.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

 1. Pracownicy Fundacji Mamo Pracuj nie mogą brać udziału w Konkursie.

§3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy skomentować post konkursowy zamieszczony na fanpagu https://web.facebook.com/MamoPracuj/ udzielając odpowiedzi na zadanie konkursowe:

„W kreatywny sposób przekonaj nas, że to TY” – z pomocą zdjęcia, zabawnego komentarza, wierszyka, haiku, filmiku, kolażu przekonaj Jury, że to TY powinnaś wygrać nagrodę w postaci indywidualnej sesji zdjęciowej (dalej: „Zgłoszenie„). Liczy się pomysł, historia, „lekkie pióro”, humor i Twoja kreatywność.

 1. Zgłoszenie może być opublikowane w dowolnej formie możliwej do udostępnienia na Facebooku, np. w formie opisu historii albo zdjęcia z opisem – liczy się kreatywność Uczestnika.
 2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
 3. Uczestnik jest również zobowiązany do zaznaczenia w komentarzu pod postem konkursowym, sesję w jakim mieście i u kogo wybiera.
 4. Organizator konkursu poinformuje o zwycięzcy Konkursu (dalej: „Laureat„) na swoim profilu Facebookowym https://web.facebook.com/MamoPracuj/, w osobnym poście, do dnia 19 marca 2021 r., podając imię oraz nazwisko lub nick, których Laureat użył przy publikacji Zgłoszenia.

§4 Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano 8 nagród, każda o wartości 500 zł.
 2. 1 Laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 3. Nagrodą jest udział w indywidualnej sesji zdjęciowej w jednym z miast: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Kołobrzegu, Gdańsku, Tarnowie, Rzeszowie, w studiu lub plenerze składającej się z 5 zdjęć portretowych (do CV, zdjęcie biznesowe itp) dla jednej osoby, z retuszem, które Laureat otrzyma w wersji elektronicznej. Wykonanie makijażu i dopasowanie ubioru do sesji należy do Laureata.
 4. Wartość nagrody to 500,00 zł.
 5. Jury (w skład którego będą wchodzić 3 osoby wybrane przez Organizatora konkursu, dalej: „Jury„) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia,

c) “lekkość pióra” w opisanej historii.

 1. Laureat zobowiązany jest do przesłania swoich danych – adresu e-mail telefon, na adres e-mail, podany w poście informującym o wyniku Konkursu.
 2. Nie podanie przez Laureata danych adresowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata z tego tytułu wobec Organizatora konkursu.
 3. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną formę, w szczególności na nagrodę pieniężną.
 4. Nagrodę będzie można wykorzystać po uprzednim kontakcie z Organizatorem i przekazaniu swoich danych do kontaktu z fotografką.
 5. Nagrodę można wykorzystać w terminie do 30.04.2021 r., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Organizatorem. Niewykorzystanie Nagrody do 30.04.2021 r. spowoduje jej przepadnięcie bez możliwości jakiejkolwiek, w tym finansowej, rekompensaty.
 6. W przypadku nie zgłoszenia się Laureata po odbiór Nagrody w wyznaczonym 7 dniowym terminie od dnia opublikowania wyników Konkursu, Nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, na podstawie decyzji Jury.
 7. Kolejnego Laureata, wybranego przez Jury stosowanie do ust. 9 powyżej, obowiązują takie same zasady odnośnie do odbioru i zgłoszenia się po Nagrodę, jak pierwszego Laureata.
 8. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika, że wykonane podczas sesji fotografie mogą zostać umieszczone i publiczne wyświetlane na stronach internetowych mamopracuj.pl i Fundatorek nagród, w materiałach prasowych, promocyjnych oraz w mediach społecznościowych mamopracuj.pl i Fundatorek nagród, w kontekście prezentacji i promocji Konkursu. Uczestnik oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodwołalnie i nieodpłatnie oraz że powyższe oświadczenie składa dobrowolnie. Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do treści, zdjęć, obrazów lub innych utworów, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników na Facebooku, a także weryfikacji prac, głosów i komentarzy pod kątem ich zgodności z prawem, z Regulaminem lub z regulaminem portalu MamoPracuj lub regulaminem Facebooka oraz do usuwania komentarzy niezgodnych z prawem lub z postanowieniami któregokolwiek z powyższych dokumentów.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w Konkursie.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z ważnych przyczyn.
 5. Z dniem wydania Nagrody, Laureat przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału Zgłoszenia;
 • w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu oraz druku, na co Organizator konkursu wyraża zgodę.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO„), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków (dalej: „Fundacja„).

Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Fundację jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nick.

Fundacja będzie przetwarzała ponadto następujące dane osobowe Uczestnika, który został Laureatem, w celu przekazania Nagrody:

a) numer telefonu oraz adres email.

Odbiorcami danych Uczestnika będą również firmy współpracujące z Administratorem w zakresie czynności związanych z wykonaniem umowy zawartej przez Uczestnika z Administratorem.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację. Wyjątek stanowią dane Laureata, które przetwarzane są wyłącznie w celach poinformowania o przyznanej Nagrodzie, wysyłki przyznanej Nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Decyzja Jury o wyborze Laureata i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie ani zakwestionowaniu, chyba że Jury zdecyduje inaczej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie.

Kraków, 8 marca 2021 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Odważ się Mamo i działaj!”

Regulamin projektu „Odważ się mamo i działaj” programu wsparcia dla kobiet z Krakowa i okolic oraz Gdańska i okolic powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek chcących zmienić pracę. Projekt realizowany jest przy wsparciu Fundacji State Street Bank Polska.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek do projektu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek planujących zmienić pracę. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.
 2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków.
 3. Projekt zakłada przygotowanie 40 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez warsztaty i spotkania on-line oraz pracę indywidualną. Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach – na wiosnę (03-06.2021) i jesienią (08-10.2021r.), stąd też rekrutacja również będzie prowadzona w dwóch edycjach, dla dwóch grup kobiet, po średnio 20 uczestniczek
 4. Każda z grup uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej będzie uczestniczyć w całościowym wsparciu, na które składa się:
  a. diagnoza indywidualnych zasobów,
  b. 8 grupowych warsztatów tematycznych online oraz bezpłatny dostęp do internetowego Kursu online Mamo pracuj, które razem kompleksowo przygotowują do poszukiwania pracy na nowoczesnym rynku pracy,
  c. doradztwa indywidualnego
  d. wsparciu indywidualnym uczestniczek przy poszukiwaniu pracy,
  e. wsparciu mentorskim dla chętnych uczestniczek.
 5. Łączny przewidziany czas działań i pracy jednej grupy uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej, to około 4 miesiące.
 6. Każda edycja będzie wymagała również pracy własnej Uczestniczki oraz wykonywania zadań domowych wskazanych w trakcie projektu.
 7. Moduły tematyczne spotkań i warsztatów online:
  a. Moduł integracyjny.
  b. Moduł: Wyznaczanie celu zawodowego i analiza zasobów osobistych i mocnych stron.
  c. Moduł dotyczący poszukiwania pracy: Tworzenie skutecznego CV oraz profesjonalny profil zawodowy. Budowanie marki osobistej oraz tworzenie profilu na LinkedIn. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i wywiadu behawioralnego. Przygotowanie do rozmowy w języku angielskim – let’s practice interview in English.
  d. Moduł work – life balance: Jak dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 8. Ważną częścią programu jest zbudowanie społeczności, która będzie się wspierać wzajemnie po zakończeniu projektu na platformie Facebook.
 9. W ramach projektu dostępne będą 3 formy pracy:
  a. spotkanie grupowe online (zoom),
  b. indywidualne doradztwo/konsultacje,
  c. praca indywidualna uczestniczki.
 10. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Projekt pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy bądź zmiany ścieżki zawodowej.
 11. Pierwsza edycja projektu realizowana będzie w okresie od 03.2021 roku do 06.2021 roku.
 12. Druga edycja będzie realizowana jesienią 2021 r., dokładny termin drugiej edycji zostanie wskazany w okresie wakacyjnym 2021 r. na platformach społecznościowych i stronie fundacji Mamo Pracuj.

§ 2 Uczestniczki projektu

 1. Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do pracy zawodowej po urodzeniu dziecka, a także do kobiet – matek poszukujących pracy lub pracujących, chcących zmienić ścieżkę zawodową, zamieszkujących na terenie Krakowa i okolic oraz Gdańska i okolic.
 2. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
  ● chcą powrócić na rynek pracy lub w najbliższym czasie zmienić pracę,
  ● mają możliwość techniczną do korzystania ze spotkań online,
  ● są gotowe zaangażować się w projekt min. 6h tygodniowo (spotkania szkoleniowo – warsztatowe będą odbywać się 2 x w tygodniu – przewidziano 8 spotkań i będą realizowane przed południem, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy – min. 80% obecności na zajęciach),
  ● są otwarte na zmiany,
  ● posiadają silną motywację i samodyscyplinę.

§ 3 Proces rekrutacji

 1. Nabór uczestniczek do projektu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: zgłoszenia i rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Zgłoszenia do projektu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Drugi etap rekrutacji dostępny będzie dla wybranych osób, po przeanalizowaniu zgłoszeń i polegać będzie na rozmowie online z pracownikiem Fundacji Mamo Pracuj.
 4. Rekrutacja do pierwszej grupy (pierwszej edycji) prowadzona będzie w lutym 2021 r.
 5. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 02.02.2021 do 12.02.2021 r., natomiast rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą od 15.02.2021 r. do 23.02.2021 r. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu uczestniczka otrzyma do dnia 24.02.2021 roku.
 6. Podane daty mogą ulec zmianie w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o zmianach terminów dostępne będą na platformie społecznościowej i stronie www fundacji Mamo Pracuj.
 7. Spotkania szkoleniowo – warsztatowe oraz indywidualne wsparcie dla uczestniczek pierwszej edycji projektu będzie realizowane od marca do czerwca 2021 r.
 8. Formularze rekrutacyjne złożone po okresie rekrutacji, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.
 9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:
  a. ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
  b. wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniający motywację do podjęcia zatrudnienia.
 10. Fundacja zastrzega, iż wybór uczestniczek ma charakter subiektywny i nie przysługuje odwołanie od decyzji w tym zakresie.
 11. W przypadku dużego zainteresowania podczas pierwszej edycji, osoby, które pomyślnie przejdą rekrutację, ale nie dostaną się do projektu z powodu braku miejsc, będą miały pierwszeństwo w dostępie do drugiej edycji kursu, jeśli wyrażą taką chęć.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych jedynie z wybranymi osobami.
 13. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej, w przypadku rezygnacji wybranej uczestniczki.
 14. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną.
 15. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z ww. 2 prób kontaktu w ciągu 3 dni od ich podjęcia.
 16. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy uczestnictwa (umowa stanowi załącznik do regulaminu).

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek

 1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach i konsultacjach online oraz do pracy indywidualnej w domu.
 2. Warunkiem ukończenia projektu oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo jest odpowiednio wysoka frekwencja: co najmniej 80% obecności na zajęciach warsztatowych.
 3. W przypadku nierealizowania przez Uczestniczkę regulaminu i umowy, nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach, spotkaniach i konsultacjach (powyżej 20%), nierealizowania programu kursu oraz braku kontaktu ze strony Uczestniczki, możliwe jest obciążenie jej poniesionymi przez Fundację kosztami związanymi z uczestnictwem danej osoby w projekcie, na warunkach uzgadnianych indywidualnie z Uczestniczką, w tym także zobowiązanie Uczestniczki przez Fundację do zwrotu całości takich kosztów. Uczestniczka składając formularz zgłoszeniowy i akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości i godzi się, iż może zostać obciążona takimi kosztami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej.
 4. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do projektu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania o powyższym biura Organizatora telefonicznie, osobiście lub mailowo minimum 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.
 5. Organizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia przed odbyciem się warsztatów, spotkań i konsultacji bądź w ciągu 48 h po ich odbyciu. W przypadku niepoinformowania o przyczynach nieobecności przez Uczestniczkę, nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach, spotkaniach oraz konsultacjach online.
 2. Organizator zapewnia dodatkowe materiały w formie elektronicznej.
 3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji projektu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.
 4. Organizator projektu zobowiązany jest informować uczestniczki projektu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg projektu.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

 1. Warsztaty tematyczne online odbywać się w następującym przedziale czasowym: 10:00-13:00, dwa razy w tygodniu w dzień roboczy/ powszedni (dokładne dni zostaną podane przed rozpoczęciem kursu).
 2. Spotkania online odbywać się będą na aplikacji zoom lub poprzez komunikator skype lub w social mediach, zgodnie z preferencjami uczestniczek, w godzinach przedpołudniowych umożliwiającej interakcję wszystkich uczestniczek z prowadzącym.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestniczki projektu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków (dalej: „Fundacja”).
 2. Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestniczki przez Fundację jest realizacja projektu „Odważ się mamo i działaj”.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestniczkę jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w projekcie.
 5. Uczestniczce projektu przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 7. Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Więcej informacji w Polityce prywatności i RODO Fundacji Mamo Pracuj.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W trakcie trwania warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestniczek biorących udział w warsztatach, dlatego też osoba przystępująca do projektu zgadza się na upublicznienie wizerunku.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, materiałach prasowych, promocyjnych i w mediach społecznościowych w kontekście ww. wydarzenia. Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie.
 3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Projekcie.
 4. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Załączniki

Załączniki

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie
Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×