Czego szukasz

„Aktywny rodzic” – jakie wsparcie można otrzymać?

Sejm przyjął ustawę dotyczącą programu „Aktywny rodzic”. Program lada moment rusza, pierwsze wypłaty świadczeń planowane są na IV kwartał 2024 r. Dowiedz się jak program „Aktywny rodzic” wspiera rodziców.

Aktywny Rodzic

Ustawy „Aktywny rodzic” stanowi realizację zapowiedzi premiera Donalda Tuska. Wprowadza szereg korzystnych rozwiązań dla rodziców dzieci w wieku 12-35 miesięcy. Rozwiązania zawarte w projekcie mają ułatwić godzenie aktywności zawodowej z rodzicielstwem oraz zapewnić wysoką jakość opieki instytucjonalnej lub świadczenia dla rodziców opiekujących się dziećmi w domu.

Poznaj główne założenia projektu

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy”

 • Skierowane do aktywnych zawodowo rodziców, których poziom i rodzaj aktywności zostaną precyzyjnie zdefiniowane w ustawie.
 • Wypłacane w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy.
 • W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz koniecznością stałej opieki – podwyższona kwota 1900 zł miesięcznie.
 • Umożliwi godzenie aktywności zawodowej z rodzicielstwem poprzez dodatkowe wsparcie finansowe.

„Aktywnie w żłobku”

 • Zastąpi obecne dofinansowanie opłaty za żłobek/klub dziecięcy do maksymalnie 400 zł miesięcznie.
 • Przysługiwać będzie w kwocie do 1500 zł na dziecko pełnosprawne i 1900 zł na niepełnosprawne. Jednak nie więcej niż opłata za opiekę.
 • Wprowadzi górny limit opłat żłobkowych (2100 zł), powyżej którego placówka nie będzie uprawniona do świadczenia.
 • Zwiększy dostępność i jakość opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi.

Świadczenie „aktywnie w domu”

 • Zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy, który obecnie nie przysługuje na pierwsze dziecko.
 • Wypłacane w kwocie 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące na każde dziecko w rodzinie.
 • Wsparcie dla rodziców nieaktywnych zawodowo lub nie przekazujących dziecka pod opiekę instytucjonalną.
 • Zachowanie praw nabytych do rodzinnego kapitału opiekuńczego z możliwością przejścia na nowe świadczenie.

Pozostałe założenia

 • Rodzic będzie mógł wybrać jedno ze świadczeń na dziecko oraz wielokrotnie je zmieniać.
 • Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 mają zwiększyć dostępność i jakość opieki instytucjonalnej.
 • Wprowadzenie programów promujących właściwą opiekę, badań i ewaluacji rozwiązań.
 • Wpisuje się w cele Krajowego Planu Odbudowy poprzez wsparcie aktywności zawodowej rodziców.
 • Planowane wejście w życie z dniem 1 października 2024 r.

W sieci zrobiło się głośno na ten temat za sprawą świadczenia „Aktywnie w domu”. Rodzice, którzy planują powrót do pracy są zaskoczeni faktem, że wsparcie finansowe otrzymają również osoby niepracujące zawodowo. A co Ty o tym myślisz?

Czekamy na Twoją opinię. Jeśli chcesz się podzielić z nami swoimi przemyśleniami, napisz do nas!

Adres: [email protected]

Źródło:

www.gov.pl/web/rodzina/aktywny-rodzic

9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Stanowi on realizację zapowiedzi wskazanej w expose Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
Ustawa ta wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia „aktywny rodzic”, wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka:

 • świadczenie „aktywni rodzice w pracy”.
 • świadczenie „aktywnie w żłobku”,
 • świadczenie „aktywnie w domu”.

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” kierowane jest do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Ustawa definiuje aktywność zawodową, której poziom/rodzaj będzie uprawniał do otrzymywania ww. świadczenia. Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, powyższe świadczenie będzie przysługiwało w podwyższonej wysokości 1900 zł miesięcznie.

Ulgi i świadczenia dla rodziców, czyli ile dostaniesz na dziecko w 2024

Świadczenie „aktywnie w żłobku” zastąpi obecnie funkcjonujące i zdecydowanie mniej korzystne dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które przysługuje w wysokości do maksymalnie 400 zł miesięcznie, uregulowane w ustawie z dnia z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” będzie kierowane do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieci do lat 3. – tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Planuje się wprowadzenie także górnej granicy wysokości opłat żłobkowych, której przekroczenie wykluczy daną instytucję opieki lub dziennego opiekuna z procesu przyznawania świadczenia „aktywnie w żłobku”. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której w wyniku wprowadzenia ww. świadczenia nastąpiłby znaczący wzrost opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna. W pierwszym okresie obowiązywania ustawy powyższy próg został określony kwotowo i będzie wynosił 2100 zł miesięcznie.

Wraz z wprowadzeniem świadczenia „aktywnie w żłobku” uchylone zostaną dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczą one obniżenia opłaty poprzez dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Rodzic będzie mógł zachować prawo do wcześniej przyznanego ww. dofinansowania na zasadzie ochrony praw nabytych. Będzie też miał możliwość przejścia na nowe świadczenia, w szczególności na zdecydowanie bardziej korzystne świadczenie „aktywnie w żłobku”.

Mama po urlopie macierzyńskim. Jak widzi swoje szanse na powrót do pracy?

Świadczenie „aktywnie w domu” zastąpi dotychczas funkcjonujący i mniej korzystny, gdyż nie przysługujący na pierwsze dziecko, rodzinny kapitał opiekuńczy. „Aktywnie w domu” będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego. Jest to wsparcie kierowane do tych rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z świadczenia „aktywni rodzice w pracy” lub „aktywnie w żłobku”, gdyż w szczególności pozostaną nieaktywni zawodowo lub ich dziecko nie uczęszcza do instytucji opieki.

Wprowadzenie świadczenia „aktywnie w domu” oznacza uchylenie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym z 17 listopada 2021 r. Prawa nabyte, takie jak zachowanie rodzinnego kapitału opiekuńczego, będą zachowane. Rodzice, którzy otrzymują rodzinny kapitał opiekuńczy, będą mogli zrezygnować z niego na rzecz nowego świadczenia „aktywni rodzice w pracy”. O ile jest to dla nich korzystniejsze.

Wybór jednego z trzech powyższych świadczeń zależny będzie od decyzji rodzica przy założeniu, że na to samo dziecko, za dany miesiąc może być wypłacone tylko jedno ze świadczeń. Rodzic będzie miał także możliwość wielokrotnej zmiany świadczeń. To znaczy rezygnacji z jednej formy wsparcia i przejścia na drugą, z zastrzeżeniem, że w danym miesiącu na dane dziecko rodzic będzie mógł pobierać tylko jedno z wybranych przez siebie świadczeń.

Jak pracować na urlopie macierzyńskim i nie stracić zasiłku?

Ponadto projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Mają na celu zwiększenie dostępności miejsc i podnoszenie jakości świadczonych usług w tych instytucjach. Dodatkowo wprowadza także regulacje dające ministrowi właściwemu do spraw rodziny możliwość ogłaszania i realizacji programów obejmujących dodatkowe działania w zakresie poprawy jakości opieki w instytucjach opieki na dziećmi do lat 3. Promowania i uświadamiania rodzicom jak istotna z punktu widzenia rozwoju małego dziecka jest właściwa opieka instytucjonalna oraz przeprowadzania badań czy ewaluacji wprowadzonych rozwiązań celem ich usprawniania i doskonalenia.

Tym samym projektowana ustawa wpisuje się również w założenia i cele strategiczne Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Realizują w ten sposób kamienie milowe obejmujące reformy na rzecz poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi do lat 3.

15 maja 2024 Sejm przyjął projekt ustawy „Aktywny rodzic”.
Z nowych rozwiązań będzie można korzystać od 1 października 2024 r. a świadczenie wypłacać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Szczęśliwa żona i mama czwórki dzieci. Macierzyństwo to jej największa pasja, motywująca do rozwoju i działania. Z przyjemnością oddaje się pisaniu. Kocha muzykę, kino i dobre jedzenie. Lubi śledzić trendy i wprowadzać je w życie. Zawodowo początkująca, ale z apetytem na sukces.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie