Czego szukasz

Zwolnienia i redukcje etatów – czy dotyczą mam na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

W pracy zaczęły się zwolnienia, a kto nie został zwolniony – dostał zmniejszenie etatu i pensji. Czy te obniżki też będą mnie dotyczyć? Przebywam na urlopie macierzyńskim do końca wakacji – takie pytanie dostaliśmy od Ewy. Magda natomiast zapytała, czy pracodawca może obniżyć jej wymiar czasu pracy, jeśli przebywa na urlopie wychowawczym. Jak wygląda sytuacja mam przebywających na urlopach związanych z opieką nad dziećmi w obliczu pandemii koronawirusa?

  • Wojciech Kruk - 20/04/2020
mama z córeczką na rękach

Redukcje etatów w związku z koronawirusem – czy obejmą mamy na macierzyńskim?

W firmie wszyscy pracownicy dostali informację o redukcji etatów o 20%. Czy dotyczy to też mam przebywających na urlopach macierzyńskich? Czy na podstawie Specustawy koronawirusowej (zwanej Ustawą Covid-19) kobiecie przebywającej na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim można obniżyć wymiar czasu pracy i pensję?

Uzasadnieniem tego przepisu jest obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z mniejszym zapotrzebowaniem pracodawcy z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia i otrzymaniu dofinasowania.

Tym samym przepis nie będzie miał zastosowania do osób przebywających na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim – osoby te nie świadczą pracy, a jednocześnie nie otrzymują wynagrodzenia – wypłacany jest im zasiłek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podkreślenia wymaga również fakt, że podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Tym samym, do czasu, aż nie zostaną wprowadzone przez rząd decyzje dotyczące obniżenia zasiłków, to osoby przebywające na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim otrzymują dotychczasowe świadczenia.

Warto podkreślić, że jeśli po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego mama zdecyduje się na powrót do pracy – może zostać objęta redukcją etatów.

Przeczytaj także: Czy mogę nie zgodzić się na obniżkę pensji i wymiaru czasu pracy?

Obniżenie wymiaru czasu pracy mamy na urlopie wychowawczym

Prawo do urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Alternatywnie, pracownik taki może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy, a pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Korzystający z powyższych uprawnień pracownik podlega szczególnej ochronie – w okresie urlopu wychowawczego, jak również do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy zawartej z pracownikiem.

Wyjątkiem od tej reguły jest wypowiedzenie umowy z wyłącznej winy pracownika, bądź upadłość lub likwidacja pracodawcy.

Przeczytaj więcej: Czy na macierzyńskim lub rodzicielskim mogę stracić pracę?

Mama na wychowawczym – obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia

Analogicznie jak w sytuacji na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim – rodzic na urlopie wychowawczym nie świadczy pracy i nie otrzymuje wynagrodzenia, więc nie będzie dotyczyła go redukcja etatów i wynagrodzeń

Prawo do urlopu wychowawczego a koronawirus

Czy uchwalona Tarcza antykryzysowa ma wpływ na uprawnienia pracownika do korzystania z urlopu wychowawczego, bądź wystąpienie z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy? Przepisy znowelizowanej Specustawy koronawirusowej nie wprowadzają w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Przeczytaj także: Urlop wychowawczy – wszystko co musisz wiedzieć.

Obniżenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia o 20% – dla rodziców uprawnionych do urlopu wychowawczego

Należy jednak pamiętać, że jednym z rozwiązań przewidzianych dla pracodawców w Ustawie COVID-19 jest możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników – a tym samym również wysokości ich wynagrodzenia – o 20%.

Ustawa nie wyłącza przy tym możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom uprawnionym do urlopu wychowawczego, którzy wystąpili do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Tym samym może dojść do sytuacji, w której wymiar czasu pracy pracownika zostanie obniżony dwukrotnie – z jednej strony o wartość wskazaną we wniosku przez pracownika, z drugiej strony o 20% na podstawie Ustawy COVID-19. W żadnym wypadku wymiar czasu pracy pracownika nie może być jednak niższy niż ½ etatu.

Przykład 1:

Pracownik zatrudniony na pełen etat, któremu przysługuje urlop wychowawczy, składa wniosek o obniżenie etatu o 20%. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, dlatego obniża jego wymiar czasu pracy.

Jednocześnie, pracodawca korzysta z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy swoich pracowników o 20% na podstawie Ustawy COVID-19.

Tym sposobem wymiar czasu pracy pracownika, a tym samym jego wynagrodzenie, ulegną podwójnie obniżeniu po 20%. Gdyby wcześniej pracownik złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy o 40%, wówczas pracodawca mógłby dokonać obniżenia wymiaru czasu pracy tego pracownika na podstawie Ustawy COVID-19 jedynie 16% ponieważ wymiar czasu pracy nie może zostać obniżony więcej niż do połowy etatu.

Obniżenie wymiaru czasu pracy – co może zrobić mama uprawniona do urlopu wychowawczego?

1. Podwójna redukcja etatu i pełna ochrona przed zwolnieniem.

W pierwszym wariancie pracownik składa wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, co skutkuje zredukowaniem etatu oraz zmniejszeniem wynagrodzenia. Jednocześnie gwarantuje pracownikowi objęcie go ochroną przed wypowiedzeniem przez okres 12 miesięcy, liczony od dnia złożenia wniosku na zasadach określonych w prawie pracy.

Pracownik musi jednak liczyć się z tym, że pracodawca wciąż będzie mógł obniżyć mu wymiar czasu pracy, a w konsekwencji również wynagrodzenie, o 20% na podstawie Ustawy COVID-19 (jednak nie więcej niż do wysokości połowy etatu).

2. Brak pełnej ochrony przed zwolnieniem i redukcja etatu tylko na wniosek pracodawcy.

Drugą możliwością jest wstrzymanie się przez pracownika ze złożeniem wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy przez pracodawcę na podstawie Ustawy COVID-19.

Ilość godzin, przez które pracownik będzie zobowiązany świadczyć pracę, jak również wynagrodzenie, ulegną wówczas obniżeniu wyłącznie o 20%.

Wadą tego rozwiązania jest brak ochrony pracownika przed wypowiedzeniem.

Utrzymanie zatrudnienia – obowiązek pracodawcy, który skorzysta z dofinansowania wynagrodzeń

Należy pamiętać, że pracodawca, który obniży wymiar czasu pracy i wystąpi o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP, będzie zobowiązany do utrzymania zatrudnienia przez cały okres dofinansowania. W przeciwnym razie, pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego dofinansowania.

Przykład 2

Pracodawca zatrudniający 6 osób obniża wymiar czasu pracy pracowników oraz ich wynagrodzenie o 20%. Następnie pracodawca występuje z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń przez okres 3 miesięcy.

Pracodawca jest wówczas zobowiązany do utrzymania zatrudnienia wszystkich 6 pracowników przez okres 3 miesięcy otrzymywania dofinansowania.

Jeżeli pracodawca nie utrzyma zatrudnienia – nawet gdyby zwolnił w tym okresie wyłącznie jednego pracownika – zobowiązany będzie do zwrotu całego otrzymanego dofinansowania.

Biorąc pod uwagę konsekwencje grożące pracodawcy, ryzyko wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę w okresie, w którym pracodawca ma obowiązek utrzymać zatrudnienie, jest częściowo ograniczone.

Ochrona pracownika nie jest jednak w tym przypadku tak pełna, jak w sytuacji, gdy pracownik złoży wniosek o obniżenie czasu pracy z uwagi na przysługujący mu urlop wychowawczy. Wybierając stosowne rozwiązanie, pracownik powinien wziąć pod uwagę zarówno ryzyko związane z możliwością utraty miejsca pracy, jak również aspekt finansowy swojej decyzji.

Podstawa prawna:

art. 186, art. 1867, art. 1868 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
art. 15g. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
art. 32, art. 36, art. 47 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
art. 7 Ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Wojciech Kruk
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2019 r. jest związany z kancelarią Sommerrey & Partners. Zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy. Czas wolny spędza aktywnie, biegając lub grając w piłkę nożną. Odpoczywa najchętniej na sali kinowej. Urlop przeznacza na podróże i zwiedzanie świata.

Fundacja Mamo Pracuj Startupem Pozytywnego Wpływu 2020

Fundacja Mamo Pracuj znalazła się w gronie szczególnych startupów wyróżnionych w 2020 r. Tegoroczny raport pokazuje zupełnie nowe oblicze przedsiębiorczości, związanej z pozytywnym wspływem nie tylko na ludzi, czyli na pracowników, społeczność i klientów, ale również na środowisko.
  • Ewa Moskalik - Pieper - 19/01/2021

Fundacja Mamo Pracuj Startupem Pozytywnego Wpływu 2020

Fundacja Mamo Pracuj znalazła się wśród organizacji wyróżnionych w drugim raporcie definiującym Startupy Pozytywnego Wpływu. To jedyna taka publikacja w Polsce, która systematycznie analizuje zjawisko, którym zainteresowanie na świecie stale rośnie. Startupy pozytywnego wpływu to organizacje, które w ramach swojej podstawowej działalności rynkowej przyczyniają się do rozwiązywania najważniejszych rynkowych wyzwań.

Tegoroczne zestawienie pokazuje, że wszystkie zaprezentowane przez Kozminski Business Hub Startupy Pozytywnego Wpływu definiuje jedno słowo: „nowe”. Mamy do czynienia z nowym modelem biznesowym, nowymi produktami tworzonymi z troską o środowisko, z nową grupą konsumentów, zdecydowanie bardziej świadomą swoich wyborów. Na naszych oczach powstaje nowy, lepszy rynek.

Chcę zobaczyć raport!

Nie bez znaczenia są również zmiany w biznesie, spowodowane epidemią koronawirusa. Pojawiło się bardzo ważne pytanie o odpowiedzialność firm i jak głęboko jest ona rozwinięta w poszczególnych jednostkach biznesowych. Epidemia stała się swoistym egzaminem w jakiej kondycji znajdują się firmy oraz jak są filary ich działalności.

Startup pozytywnego wpływu

Założyciele startupów pozytywnego wpływu kierują się w swoich działaniach misją, ale też są pracodawcami, którzy takie wartości zaszczepiają wśród swoich pracowników i dostawców. Jeśli chcemy, aby startupy pozytywnego wpływu stawały się trwałym modelem nowej przedsiębiorczości, warto je czynnie wspierać. To system naczyń połączonych. Bez klientów, biznesowych i indywidualnych przedsiębiorcy nie będą się rozwijać, a przecież cieszy nas fakt, że coraz więcej firm powstaje w oparciu szlachetne cele i duże wymagania wobec siebie.

Chcę zobaczyć raport!

W ubiegłym roku dostałyśmy jeszcze inne wyróżnienia i nagrody:

Zdjęcie: Magda Trebert

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Ewa Moskalik - Pieper
Redaktor portalu Mamo Pracuj. Prywatnie spełniona, pełnoetatowa mama dwóch wspaniałych synów i żona, starająca się znaleźć swój patent na work - life balance. Absolwentka UJ. Miłośniczka kina, muzyki i książek.

Jak mądrze porównywać się z innymi? Poznaj nasze podpowiedzi!

Pamiętam jak dziś, gdy koleżanki z klasy chwaląc się wyższą oceną z kartkówki dotyczącej lektury ośmieszały mnie mówiąc, że jestem zapominalska i głupia. To uczucie niższości, bycia słabszą długo we mnie było. Pamiętam, gdy dostałam 5 z kolejnego sprawdzianu i czułam się najlepsza na świecie. I być może dostrzegasz, że ani jedna, ani druga sytuacja nie była zdrowa dla mnie i mojej samooceny.
  • Kamila Kozioł - 13/01/2021
młoda zadowolona kobieta

Poczucie wyższości lub niższości to duży problem naszego społeczeństwa. Wiedz, że porównania nie unikniesz. Zawsze było, jest i będzie.
Jednak gorąco wierzę, że nie warto tłumić w sobie chęci porównywania się z innymi. Kiedy dwoje ludzi się spotyka, to naturalne, że porównują się ze sobą. Natychmiast zauważają swoje zalety i wady. Jednak cierpieć zaczynasz wtedy, gdy skupisz się tylko na swoich wadach.

Samoocena i pewność siebie

Zwykle schemat jest taki: dostrzegasz mocne strony innej osoby i porównujesz je ze swoimi słabościami. Czy myślisz, że to sprawi, że poczujesz się dobrze? Z doświadczenia wiem, że jedyne co Ci to gwarantuje, to obniżenie swojej samooceny i pewności siebie.

Być może interesuje Cię praca w IT, lubisz technologię odnajdujesz się w nowościach, nowinkach IT. Jestem przekonana, że znasz osoby, które tworzą niesamowite oprogramowania, a metodykę Agile stosują nawet w projektach domowych. I patrzysz na swoje i ich umiejętności, zdając sobie sprawę jak daleka jesteś w osiągnięciu tego samego pułapu. To demotywuje, być może poniża i w rzeczywistości wypadasz słabo na tle tych osób.

Uczciwe porównanie

Ale poczekaj chwilę: to nie jest uczciwe porównanie. To, że nie sięgasz jej poziomu, nie oznacza, że powinnaś wyjść z branży IT, że powinnaś popadać w zazdrość lub żywić urazę do niej. Zamiast tego, gdy spojrzysz na swoje mocne strony zobaczysz, że masz wiele do zaoferowania, na tym etapie, na którym jesteś, bo jest wystarczająco.

Mocne strony

A to bardzo ważne – móc spojrzeć na swoje mocne strony i zobaczyć swoją prawdziwą moc. W rzeczywistości, jest to jeden z kluczy do sukcesu, ponieważ bez tej umiejętności nie będziesz zmotywowana i nie uwierzysz w siebie.

Kiedyś jedna kobieta napisała do mnie krótką wiadomość na Instagramie:

„Pochodzę z małego miasta. Należę do rodziny z klasy średniej. Moja mama pracuje na kasie po 12 godzin, a mój tato ima się wszystkiego – od budowlanki po sadzenie drzewek w lasach. Moja praca jest także taka, że jeśli wyjdę za mąż i założę nową rodzinę nie będę w stanie i pracować i wychowywać dzieci.
Problem polega na tym, że moje koleżanki z pracy pochodzą z zamożnych rodzin lub mają zamożnych partnerów. Nie mogę się powstrzymać od porównywania mojego stylu życia z ich stylem życia. Wiem, że nie jest właściwe porównywanie się z nimi na podstawie tego, co posiadają. Ale jednak… Widzę, że moja umiejętność planowania finansów jest na tyle dobra, że mogłabym być przez rok na macierzyńskim, nawet jeśli straciłabym przez to pracę. Ale ilekroć widzę lub słyszę, jak wydają pieniądze, zaczynam porównywać. Jak mogę to powstrzymać bez zmiany pracy i zmiany znajomych?”

Jak odkryć swoje mocne strony?

To pytanie wybrzmiewało w mojej głowie kilka dni, bo to bardzo trudne pytanie. Bowiem porównywanie się z innymi jest naturalne, ale jak zauważyła ta kobieta, często sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, nawet jeśli mamy dość i powinniśmy być zadowoleni z tego, co mamy.

Porównania z innymi

Gorąco wierzę, że pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić to być świadomą tego, że dokonujesz porównania. Być może w tym porównaniu nie wypadniesz dobrze, a może wręcz przeciwnie. Jeśli jednak odczuwasz smutek miej świadomość tego co posiadasz, jakimi ludźmi kochającymi się otaczasz, czego doświadczyłaś i jak Cię to ukształtowało. Dostrzeż w swoim życiu progres. Przypomnij sobie swój punkt zerowy, od którego zaczynałaś i zobacz, gdzie teraz jesteś. Co już wiesz, co masz, co planujesz.

Doceniaj swoje działania i zmiany na lepsze

Szczerze polecam Ci regularnie praktykować dostrzeganie swoich działań i zmian w swoim życiu na lepsze. Zaczniesz odczuwać większą satysfakcję z życia. Sama będąc w jedną z osób w systemie szkolnym, gdzie na podstawie ocen porównuje się przyrost wiedzy, chciałam przełamać nawyk z czasów szkolnych i nie porównywać się bezmyślnie z innymi.

Jak porównywać się z innymi?

  • Bądź świadoma. Prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy, że to robisz. Przypuszczam, że jest to naturalny akt, w wyniku czego dzieje się to bez świadomości. Zatem świadomie zarządzam swoimi myślami – jeśli już się porównujesz skup się na tym porównaniu. Niech będzie to zadanie numer jeden. Jeśli skupisz się na tych myślach przez kilka dni, praktyka stanie się znacznie łatwiejsza, a wkrótce trudno będzie tego nie zauważyć.
  • Nie pędź – kiedy już zdajesz sobie sprawę z porównania pozwól sobie na chwilę oceny i zaakceptuj, że tego porównania dokonujesz. Najgorszym wyjściem jest się jeszcze skarcić za to, że chcesz się porównać.
  • Skoncentruj się na byciu obiektywną – skoro dostrzegasz słabości, dostrzeż również mocne strony, swoje predyspozycje. Co więcej, dostrzeż progres jakiego ty dokonałaś. Oceń swoje przejście z punktu 0 do punktu B lub C. Doceń się za z starania i motywację dojścia do kolejnego punktu.
  • Zaakceptuj niedoskonałości. Nie ma ludzi doskonałych. Nawet Ci najwyżej mają swoje słabości i czarne cechy, które im nie pomogły dojścia na szczyt. Nie jesteś idealna i nigdy nie będzie w opinii obiektywnej. Natomiast w opinii subiektywnej jesteś doskonała, bo jesteś sobą, wyjątkowa i wystarczalna. Ta świadomość nie zwalnia Cię z osiągania więcej, jeśli tego pragniesz, ale pozwala doceniać Ci już włożony trud i jego efekty.
  • Skup się na sobie – wiem, że łatwo kopać leżącego i bez problemu potrafimy krytykować innych, aby czuć się lepiej. Zamiast tego staraj się wspierać innych w ich sukcesie – to doprowadzi do większego zadowolenia z twojej strony i dumy z samej siebie.
  • Życie to podróż – wiedz, że każdy wystartował z innego miejsca, dąży do innego miejsca i realizuje inne punkty swojej podróży. Życie to ciąga zmiana i sinusoida. Ta podróż nie ma nic wspólnego z tym, jak dobrze sobie radzą inni ludzie ani co mają. Bo dla Ciebie ma liczyć się Twoja podróż. Liczy się to, co Ty chcesz robić i dokąd chcesz iść. To wszystko, o co potrzebujesz się zatroszczyć.
  • Naucz się doceniać swoje „wystarczająco”. Jeśli zawsze chcesz tego, co mają inni, nigdy nie będziesz mieć tego wystarczająco dużo. Z pewnością pojawi się ochota na więcej. To niekończący się cykl i nigdy nie doprowadzi do zadowolenia z życia. Bez względu na to, ile kupisz ubrań, bez względu na to, ile posiadasz samochodów, bez względu na to, ile kupisz fantazyjnych butów… nigdy nie będziesz mieć ich dość.

Jesteś wystarczająca

Skoncentruj się na tym, co możesz osiągnąć, używając porównania się z innymi, aby zmotywować się do poprawy do ulepszeń procesów. Czyli do zmiany zachowania. Nie pozwól jednak, aby porównanie obniżyło Twoją samoocenę. Pamiętaj, aby być wdzięczną za to, co osiągnęłaś i motywować się do osiągania swoich celów i marzeń.

Tylko 7 kroków Cię dzieli od zbudowania pewności siebie!

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Kamila Kozioł
Kobieta, która pragnie zrozumieć ludzką psychikę. Rozumie emocje i wie, jak wzmacniać moc i wewnętrzną siłę. Ukończyła studia z psychologii oraz akredytacyjne i certyfikujące kursy coachingowe. W zawodzie psychologa i coacha od 9 lat. Współautorka „Dziennika coachingowego. 365 pytań od Twojego coacha”, napisanego wspólnie z Kamilą Rowińską oraz współautorka książki „W poczuciu własnej wartości. Zbuduj swoją wewnętrzną siłę”.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×