Czego szukasz

Kodeks pracy o telepracy

Pisaliśmy już o tym, że telepraca to sprawdzone rozwiązanie dla rodziców, a także o tym, jakie są zalety i wady takiej formy pracy. Na co trzeba uważać, podejmując pracę zdalną i że telepraca opłaca się pracodawcom. Tym razem piszemy o najważniejszych zapisach dotyczących telepracy w kodeksie pracy.

 • Agnieszka Grzywka - 21/02/2012

Telepraca – forma świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy, w kontakcie  z przełożonymi za pomocą urządzeń komunikacji elektronicznej

Definicja z Kodeksu Pracy:

§1 Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§2 Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej –Art. 675  Kodeksu Pracy

Jaka jest specyfika telepracy?

Przy zatrudnieniu w formie telepracy pracownik, co do zasady, posiada swobodę doboru miejsca świadczenia pracy. W zależności od ustalonych z pracodawcą warunków telepracownik może nawet nie mieć stałego miejsca pracy, a przemieszczać się po określonym obszarze, z którego będzie świadczyć pracę za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Typową cechą tego stosunku pracy jest ograniczenie kontroli ze strony pracodawcy, który często wyznacza pracownikowi zadania do wykonania, bez dokładnie ustalonego przedziału czasowego (zadaniowy – swobodnie regulowany czas świadczenia pracy).

Kiedy można zawrzeć umowę o świadczenie pracy w formie telepracy?

Strony stosunku pracy mogą umówić się, że pracownik będzie świadczył pracę w formie telepracy już  przy zawieraniu stosunku pracy (w samej umowie o pracę) czy też później w drodze odpowiedniej umowy zmieniającej. Należy jednak pamiętać, aby wszelkie warunki wykonywania telepracy zostały dokładnie określone w umowie.

Kto wnioskuje do zmiany umowy na formę telepracy?

W trakcie zatrudnienia zmiana formy świadczenia pracy na telepracę może nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. Pracodawca w miarę swoich możliwości powinien przychylić się do wniosku pracownika o wykonywanie pracy w formie telepracy (w sytuacji braku zgody ze strony pracodawcy na zmianę formy świadczenia pracy i skierowania przez pracownika sprawy do sądu, to po stronie pracodawcy leży obowiązek wykazania, że pracodawca nie ma możliwości zatrudnienia pracownika w formie telepracy).

W jaki sposób dokonuje się zmiany formy świadczenia pracy?

Zmiana umowy o pracę na świadczenie pracy w formie telepracy dokonywana jest w formie umowy zmieniającej, toteż odmowa zawarcia takiej umowy przez pracownika nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę (w przeciwieństwie do wypowiedzenie warunków pracy i płacy przez pracodawcę, które to powoduje rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli pracownik odmawia przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy).

Pracodawca nie ma jednostronnej możliwości zmiany pracy na wykonywanie jej w formie telepracy (jednakże istnieje możliwość przeniesienia pracownika wykonującego pracę w formie telepracy do innej pracy w zakładzie pracy pracodawcy).

Istotne terminy

Po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania przez pracownika pracy w formie telepracy, istnieje możliwość przywrócenia poprzednich warunków pracy na mocy jednostronnej czynności prawnej (wiążący wniosek strony). Wniosek nie wymaga szczególnego uzasadnienia, ale ważne jest zachowanie zasady równego traktowania pracowników. Jednakże odmowa pracownika przyjęcia poprzednich warunków zatrudnienia, będzie miała wówczas ten skutek, że może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy.

Jakie obowiązki leżą po stronie pracodawcy?

Pracodawca ma obowiązek ustalić warunki stosowania telepracy w porozumieniu zbiorowym zawartym z zakładowymi organizacjami związkowymi lub w regulaminie pracy (uchwalonym w następstwie przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionych w trybie u niego przyjętym). Jednakże niezawarcie porozumienia czy niewydanie regulaminu nie są przeszkodami do świadczenia przez pracowników pracy w formie telepracy, gdyż wszelkie kwestie zostaną wówczas uregulowane w umowie z telepracownikiem.

W gestii pracodawcy leży wyposażenie pracownika w środki techniczne potrzebne do wykonywania pracy w tej formie (jeżeli strony stosunku pracy chcą się umówić, że pracownik sam organizuje sobie sprzęt potrzebny do wykonywania pracy, dokonują tego w odrębnej umowie – konieczne jest wyraźne postanowienie).

Pracodawca, zatrudniający pracowników w formie telepracy, ma również obowiązek przedstawić pracownikowi zasady zapewniające ochronę przekazywanych mu danych (a telepracownik jest zobowiązany na piśmie potwierdzić, iż się z nimi zapoznał).

Po stronie pracodawcy leży także przeprowadzenie kontroli miejsca wykonywania pracy, na zasadach, w jakich przeprowadza kontrolę w zakładzie pracy, gdy praca świadczona jest poza mieszkaniem pracownika. Jednakże  w przypadku gdy pracownik wykonuje pracę we własnym mieszkaniu, istotne jest, aby pracodawca, dokonujący kontroli, przestrzegał konstytucyjnych zasad ochrony prawnej życia prywatnego i rodzinnego.

Istotna kwestią jest również, aby pracownicy zatrudnieni w formie telepracy byli przez pracodawcę traktowani na równi z innymi pracownikami. Pracodawca powinien dbać o to, aby tak jak i pozostałe zatrudnione osoby uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach, wyjazdach integracyjnych czy też innych imprezach organizowanych przez pracodawcę.

Jakie plusy niesie za sobą zatrudnienie w formie telepracy?

 • możliwość łączenia obowiązków domowych z zawodowymi (poprawa jakości życia rodzinnego),
 • ograniczenie straty czasu na dojazdy do pracy,
 • zmniejszenie kosztów pracodawcy,
 • co do zasady swobodne dysponowanie czasem pracy,
 • mniejszy stres – praca we własnym domu,
 • możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych i korzystających z urlopu wychowawczego.

Jakie wady związane są z tego rodzaju zatrudnieniem?

 • większy trud zbudowania relacji z pracodawcą i pracownikami,
 • ciężej o zaufanie pracodawcy do telepracownika,
 • trudniej o mobilizację, potrzebny wysoki stopień samodyscypliny,
 • brak bezpośredniego nadzoru i kontroli przez pracodawcę.

Od redakcji

O tym, kto może być telepracownikiem i jakie są jeszcze inne plusy i minusy tej formy pracy, można przeczytać w artykule „Mamo TELEpracuj” w naszym serwisie. Natomiast o tym dlaczego telepraca się opłaca, szczególnie pracodawcom piszemy w artykule „Telepraca się opłaca”. Polecamy!

Zdjęcie: sxc.hu

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Grzywka
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikantka Adwokacka Izy Adwokackiej w Warszawie, zdobywa doświadczenie prawnicze w jednej z warszawskich kancelarii o profilu nieruchomościowo- korporacyjnym, zawodowo interesuje się prawem handlowym i gospodarczym, prywatnie sztuką, a w szczególności teatrem. W wolnych chwilach gra w tenisa i maluje.
Podyskutuj

Wyzwania firm w kontekście pandemii

Pandemia zmieniła nie tylko skalę zatrudnienia i sposób rekrutacji, ale również nasze podejście do pracy i oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zespół Pracuj.pl na przełomie kwietnia i maja 2020 r., przeprowadził wśród użytkowników swojego portalu badanie, którego efektem była identyfikacja wyzwań w zakresie wykorzystania biur i przestrzeni do pracy, integracji pracowników w sytuacji rozproszenia, modyfikacji oferty benefitów, a także akceptacji i zrozumienia w stosunku do pracujących rodziców.
 • Natalia Gozdowska - 16/09/2020
dwie kobiety w maseczkach spotkały się w biurze, witają się łokciami

Od paru miesięcy uczymy się funkcjonować zawodowo w innej rzeczywistości. Po całkowitym zamknięciu biur, zaczynają do nich wracać pracownicy, jednak w większości firm, fizyczna obecność jest wciąż rotacyjna lub funkcjonuje na zupełnie innych zasadach.

Pandemia zmieniła nie tylko skalę zatrudnienia i sposób rekrutacji, ale również nasze podejście do pracy i oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zespół Pracuj.pl na przełomie kwietnia i maja 2020 r., przeprowadził wśród użytkowników swojego portalu badanie „Zawodowy styl życia”, którego efektem była identyfikacja wyzwań w zakresie wykorzystania biur i przestrzeni do pracy, integracji pracowników w sytuacji rozproszenia, modyfikacji oferty benefitów, a także akceptacji i zrozumienia w stosunku do pracujących rodziców.

Docenienie pracy zdalnej

Pracodawcy, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, wprowadzili większą elastyczność, jeśli chodzi o wybór miejsca pracy. Zespoły pracują w mniejszym wymiarze w biurach, część z nich ma możliwość wyboru miejsca pracy, a niektórzy funkcjonują w systemie rotacyjnym, który umożliwia zmniejszenie liczby personelu na jednej przestrzeni.

Według Pracuj.pl zdecydowana większość pracowników (89%) po opanowaniu pandemii chce pracować przynajmniej częściowo zdalnie. Jednak tylko 10% chciałoby wykonywać 100% etatu spoza biura, co pokazuje potrzebę integracji i współpracy w zespole, nie tylko w świecie wirtualnym. 57% respondentów pracujących zdalnie uznało, że taki model wykonywania obowiązków pozwolił im bardziej docenić możliwość przychodzenia do biura i bezpośrednich spotkań ze współpracownikami.

Eksperci prognozują, że z czasem ten trend się rozwinie, a przestrzeń biurowa będzie służyć przede wszystkim do spotkań projektowych, warsztatów kreatywnych, sytuacji, kiedy fizyczne bycie obok siebie jest koniecznością. Oczywiście nie bez znaczenia są tu ogromne oszczędności firm, związane z infrastrukturą.

Przeczytaj także: [07] Rynek pracy w trakcie i po pandemii. Możliwe scenariusze, szanse i ryzyka

Budowanie relacji w rozproszonych zespołach

Powyższy trend wiąże się niestety nieodłącznie z większymi wyzwaniami pracodawców, jeśli chodzi o budowanie więzi pomiędzy funkcjonującymi wirtualnie pracownikami. W badaniu „Zawodowy styl życia” respondenci wybierali spotkania (67%) i wyjazdy (59%) czy wspólne warsztaty (48%) jako najskuteczniejsze metody integracji. To oczekiwanie jest trudne do realizacji w obecnych warunkach. Ducha wspólnoty można oczywiście budować poprzez media społecznościowe lub różnego rodzaju narzędzia wirtualne, jednak nie zastąpi to spotkań na żywo.

Analitycy trendów prognozują stopniowy zanik pracy etatowej na korzyść pracy dorywczej, co utrudni dodatkowo tworzenie społeczności wewnątrz firmy i zaangażowanie pracowników w formie, jaka była nam znana dotychczas, na korzyść przedefiniowanego employee experience. Co zrobić więc, aby zmodyfikować perspektywę patrzenia na biznes, na współpracowników i pracowników, na zarządzanie, budowanie relacji i bycie „w pracy” razem?

Przeczytaj także: Czy Gig Economy będzie rosnąć w 2020 r.? Prognozy dla freelancerów

Przeformułowanie oferty benefitów

W nowych ofertach pracy pojawia się coraz mniej benefitów. Niektóre z nich dotychczas wiązały się z fizycznym „byciem” w biurze, więc siłą rzeczy musiały zniknąć, inne są ograniczane ze względów kosztowych czy z powodu zmniejszenia ich atrakcyjności (karty sportowe, karnety do kina itp.). Jeśli benefity mają wciąż pozostać czynnikiem, który uatrakcyjnia ofertę pracy, muszą zostać zmienione tak, by mogły być wykorzystywane w świecie online.

Według Pracuj.pl zyskają oferty, które będą pomagać pracownikom w wykonywaniu pracy zdalnej, np. dostęp do szkoleń w sieci, usługi personalnych asystentów, dofinansowanie do przedszkoli czy dobry sprzęt służbowy.

Wsparcie i zrozumienie pracujących rodziców

Pandemia była niewątpliwie ogromnym wyzwaniem dla pracujących rodziców. 57% z nich miało w czasie pandemii trudności z oddzieleniem czasu prywatnego i służbowego. Dodatkowo sytuacja, której doświadczyliśmy, pokazała jak w powiększającym lustrze problemy, z którymi kobiety mierzą się na co dzień. Nie bez powodu mówi się, że rola matki to praca na pełen etat. Zamknięcie w domu z dziećmi i jednocześnie konieczność wykonywania pracy zdalnej było sytuacją ekstremalną, bardzo obciążającą psychicznie.

Przeczytaj także: Mieć wolność chłonięcia świata – kobiece rozmowy w czasie kwarantanny

Według Pracuj.pl 83% matek uważało, że miały większe trudności w wykonywaniu obowiązków w trakcie pandemii od bezdzietnych koleżanek, ale aż 46% nie czuło się traktowanych przez przełożonych ze zrozumieniem.

Warto pamiętać, że temat przyciągania talentów do organizacji oraz budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu jest wciąż aktualny, a nawet szczególnie ważny w najbliższych latach. Firmy doceniające różnorodność i dbające o równowagę pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym pracowników będą w dłuższej perspektywie czasowej budować przewagę konkurencyjną. Nawet jeśli w tym momencie rynek pracownika wydaje nam się przeszłością.

Źródło: media.pracuj.pl

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Natalia Gozdowska
Zawodowo zajmuje się rozwojem, coachingiem, projektami HR, kulturą organizacyjną i budowaniem marki pracodawcy. Prywatnie mama dwóch wrażliwców, zakochana żona, pasjonatka reportaży, teatru tańca i psychologii. Prowadzi bloga i fun page „Studio Rzeczy Ważnych”, fotografuje i wspiera tych, którzy tego potrzebują. :)

Najbardziej angażująca konferencja HR w Polsce! – HeReos Conference już 18 września!

Już w najbliższy piątek 18.09 dołącz do wydarzenia, na które wszyscy czekaliśmy! Podczas HeReos Conference zaplanowano aż cztery ścieżki tematyczne, obejmujące najważniejsze obszary HR w kontekście obecnej, nowej rzeczywistości. Chcesz dowiedzieć się jak tworzyć miejsca pracy przyjazne rodzicom i dlaczego warto? Zapraszamy na wystąpienie Agnieszki Czmyr-Kaczanowskiej, współzałożycielki Fundacji Mamo Pracuj. Skorzystaj z rabatu #mamopracuj i zapisz się już dziś!
 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 15/09/2020

„Najbardziej angażująca konferencja HR w Polsce” – HeReos Conference już 18 września

Chcesz się dowiedzieć, co charakteryzuje firmy przyjazne rodzicom i które z nich naprawdę zasłużyły na ten tytuł?

Koniecznie weź udział w konferencji HeReos Conference i posłuchaj wystąpienia Agnieszki Czmyr-Kaczanowskiej, współzałożycielki Fundacji Mamo Pracuj pt. „Jak tworzyć miejsca pracy przyjazne rodzicom i dlaczego warto?”.

Zapisz się na to wydarzenie używając naszego kodu rabatowego #mamopracuj, a otrzymasz 15% rabatu!

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, zatem jeżeli chcesz wysłuchać wystąpień siedząc wygodnie we własnym fotelu, to wybierz Pakiet ONLINE i użyj kodu rabatowego #mamopracuj, specjalnie dla Czytelniczek i Czytelników portalu mamopracuj.pl!

Jeżeli masz ochotę dołączyć do uczestników „na żywo” i wziąć udział w warsztatach 19 września i super After Party w CulinaryOn w Warszawie, wybierz Pakiet HYBRYDOWY.

Koniecznie sprawdź jakie atrakcje przygotowali dla Ciebie organizatorzy i dlaczego HeReos Conference to wyjątkowe wydarzenie, na którym nie może Cię zabraknąć!

Kliknij w link i poznaj szczegóły: www.heroesconf.pl

Do zobaczenia!

Grafiki: HREmbassy, organizator HeRoes Conference

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail