Czego szukasz

Kodeks pracy o telepracy

Pisaliśmy już o tym, że telepraca to sprawdzone rozwiązanie dla rodziców, a także o tym, jakie są zalety i wady takiej formy pracy. Na co trzeba uważać, podejmując pracę zdalną i że telepraca opłaca się pracodawcom. Tym razem piszemy o najważniejszych zapisach dotyczących telepracy w kodeksie pracy.

kodeks pracy o telepracy

Definicja telepracy

Forma świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy, w kontakcie z przełożonymi za pomocą urządzeń komunikacji elektronicznej.

Definicja z Kodeksu Pracy:

§1 Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej –Art. 675  Kodeksu Pracy

Jaka jest specyfika telepracy?

Przy zatrudnieniu w formie telepracy pracownik, co do zasady, posiada swobodę doboru miejsca świadczenia pracy. W zależności od ustalonych z pracodawcą warunków, telepracownik może nawet nie mieć stałego miejsca pracy. Może przemieszczać się po określonym obszarze, z którego będzie świadczyć pracę za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Typową cechą tego stosunku pracy jest ograniczenie kontroli ze strony pracodawcy. Często wyznacza on pracownikowi zadania do wykonania, bez dokładnie ustalonego przedziału czasowego. Jest to tryb zadaniowy – swobodnie regulowany czas świadczenia pracy.

Kiedy można zawrzeć umowę o świadczenie pracy w formie telepracy?

Strony stosunku pracy mogą umówić się, że pracownik będzie świadczył pracę w formie telepracy już przy zawieraniu stosunku pracy. Może to mieć miejsce w samej umowie o pracę, czy też później w drodze odpowiedniej umowy zmieniającej. Należy jednak pamiętać, aby wszelkie warunki wykonywania telepracy dokładnie określić w umowie.

Przeczytaj także: Telepraca – to się opłaca!

Kto wnioskuje do zmiany umowy na formę telepracy?

W trakcie zatrudnienia, zmiana formy świadczenia pracy na telepracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Pracodawca w miarę swoich możliwości powinien przychylić się do wniosku pracownika o wykonywanie pracy w formie telepracy. W sytuacji braku zgody ze strony pracodawcy na zmianę formy świadczenia pracy i skierowania przez pracownika sprawy do sądu, to po stronie pracodawcy leży obowiązek wykazania, że pracodawca nie ma możliwości zatrudnienia pracownika w formie telepracy.

W jaki sposób dokonuje się zmiany formy świadczenia pracy?

Zmiana umowy o pracę na świadczenie pracy w formie telepracy dokonywana jest w formie umowy zmieniającej. Toteż odmowa zawarcia takiej umowy przez pracownika, nie może stanowić przyczyny wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. W przeciwieństwie do wypowiedzenia warunków pracy i płacy przez pracodawcę, które to powoduje rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli pracownik odmawia przyjęcia zaproponowanych przez pracodawcę warunków pracy lub płacy.

Pracodawca nie ma jednostronnej możliwości zmiany pracy na wykonywanie jej w formie telepracy. Jjednakże istnieje możliwość przeniesienia pracownika wykonującego pracę w formie telepracy, do innej pracy w zakładzie pracy pracodawcy.

Szukasz pracy? Skorzystaj z naszej bogatej bazy ofert pracy i nie tylko!

Zapisz się do newslettera i nie przegap żadnych nowości!

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Istotne terminy

Po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania przez pracownika pracy w formie telepracy, istnieje możliwość przywrócenia poprzednich warunków pracy na mocy jednostronnej czynności prawnej (wiążący wniosek strony). Wniosek nie wymaga szczególnego uzasadnienia, ale ważne jest zachowanie zasady równego traktowania pracowników. Jednakże odmowa pracownika przyjęcia poprzednich warunków zatrudnienia, będzie miała wówczas ten skutek, że może nastąpić rozwiązanie stosunku pracy.

Jakie obowiązki leżą po stronie pracodawcy?

Pracodawca ma obowiązek ustalić warunki stosowania telepracy w porozumieniu zbiorowym, zawartym z zakładowymi organizacjami związkowymi lub w regulaminie pracy. Porozumienie powinni zostać uchwalone w następstwie przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionych w trybie u niego przyjętym. Jednakże nie zawarcie porozumienia czy nie wydanie regulaminu, nie są przeszkodami do świadczenia przez pracowników pracy w formie telepracy. Wszelkie kwestie zostaną wówczas uregulowane w umowie z telepracownikiem.

W gestii pracodawcy leży wyposażenie pracownika w środki techniczne potrzebne do wykonywania pracy w tej formie. Jeżeli strony stosunku pracy chcą się umówić, że pracownik sam organizuje sobie sprzęt potrzebny do wykonywania pracy, dokonują tego w odrębnej umowie. Konieczne jest wyraźne postanowienie.

Pracodawca, zatrudniający pracowników w formie telepracy, ma również obowiązek przedstawić pracownikowi zasady zapewniające ochronę przekazywanych mu danych. Natomiast telepracownik jest zobowiązany na piśmie potwierdzić, iż się z nimi zapoznał.

Po stronie pracodawcy leży także przeprowadzenie kontroli miejsca wykonywania pracy, na zasadach, w jakich przeprowadza kontrolę w zakładzie pracy, gdy praca świadczona jest poza mieszkaniem pracownika. Jednakże  w przypadku, gdy pracownik wykonuje pracę we własnym mieszkaniu, istotne jest, aby pracodawca, dokonujący kontroli, przestrzegał konstytucyjnych zasad ochrony prawnej życia prywatnego i rodzinnego.

Istotną kwestią jest również, aby pracownicy zatrudnieni w formie telepracy byli przez pracodawcę traktowani na równi z innymi pracownikami. Pracodawca powinien dbać o to, aby tak jak i pozostałe zatrudnione osoby uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach, wyjazdach integracyjnych czy też innych imprezach organizowanych przez pracodawcę.

Przeczytaj także: Telepraca możliwa na wniosek pracownika – bardziej elastyczne zasady?

Jakie plusy niesie za sobą zatrudnienie w formie telepracy?

  • możliwość łączenia obowiązków domowych z zawodowymi (poprawa jakości życia rodzinnego),
  • ograniczenie straty czasu na dojazdy do pracy,
  • zmniejszenie kosztów pracodawcy,
  • co do zasady swobodne dysponowanie czasem pracy,
  • mniejszy stres – praca we własnym domu,
  • możliwość zatrudniania osób niepełnosprawnych i korzystających z urlopu wychowawczego.

Jakie wady związane są z tego rodzaju zatrudnieniem?

  • większy trud zbudowania relacji z pracodawcą i pracownikami,
  • ciężej o zaufanie pracodawcy do telepracownika,
  • trudniej o mobilizację, potrzebny wysoki stopień samodyscypliny,
  • brak bezpośredniego nadzoru i kontroli przez pracodawcę.

Przeczytaj także: Telepraca dla pracującej mamy. Czy to dobre rozwiązanie?

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikantka Adwokacka Izy Adwokackiej w Warszawie, zdobywa doświadczenie prawnicze w jednej z warszawskich kancelarii o profilu nieruchomościowo- korporacyjnym, zawodowo interesuje się prawem handlowym i gospodarczym, prywatnie sztuką, a w szczególności teatrem. W wolnych chwilach gra w tenisa i maluje.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie