Czego szukasz

Sprzedajesz na serwisie aukcyjnym? – z podatkiem czy bez?

Na pierwszy ogień pytania od mam, które dorabiają sobie sprzedając rękodzieło oraz używane ubranka na serwisach aukcyjnych. Czy od takiej sprzedaży należy płacić podatek
i czy mama, która jest zarejestrowana jako bezrobotna może legalnie uzyskiwać dochody z handlu na serwisie aukcyjnym?

Pytanie 1

Jestem mamą na urlopie wychowawczym, opiekuję się 2 letnim synkiem. W wolnej chwili robię przedmioty techniką decoupage’u i sprzedaję je na Allegro. Nie mam zarejestrowanej firmy, moja sprzedaż to kilkaset złotych miesięcznie. Nie opłaca mi się zakładać firmy, bo obroty nie są zbyt duże. Słyszałam, że mimo wszystko powinnam płacić podatek od sprzedaży, czy do pewnej wysokości mogę to robić bez opłat? Ania

Odpowiedź na pytanie 1

Zasadą jest, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez osobę fizyczną. Wyjątek w tym względzie stanowią dochody zwolnione od podatku lub takie, co do których zaniechano poboru podatku. Przypadki zwolnienia od podatku i zaniechań jego poboru określają właściwe przepisy podatkowe.

Z informacji, które przedstawiła Pani Anna, wynika że dochody z wykonywanej działalności nie mieszczą się w żadnej
z kategorii zwolnień lub zaniechań poboru podatku, w związku z tym Pani Anna ma  – co do zasady – obowiązek zapłacić podatek od dochodów uzyskanych ze sprzedaży wytwarzanych przez siebie przedmiotów.

Inną sprawą jest wysokość podatku, który należało będzie zapłacić. Zależy ona przede wszystkim od sposobu rozliczenia tego przychodu, a ten od źródła przychodu.

Źródła przychodów są różne. Są nimi przykładowo: stosunek pracy, działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, odpłatne zbycie rzeczy lub praw. Przychody osiągane przez Panią Annę ze sprzedaży zdobionych przez nią przedmiotów można zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Uzasadnieniem dla takiego zakwalifikowania jest uznanie, że są to przychody z osobiście wykonywanej przez Panią Annę działalności artystycznej, uzyskiwane sporadycznie, bez większego formalnego zorganizowania tejże działalności.

W takim przypadku Pani Anna będzie miała prawo do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w stawce 20%, zaś obliczenie podatku powinno nastąpić według tzw. zasad ogólnych – skali podatkowej wynoszącej 18% lub 32%.

Przy takim sposobie obliczenia podatku może się okazać jednak, że Pani Anna nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od uzyskiwanego dochodu. Ustawodawca określił bowiem, że podatnicy nie są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego, jeżeli jego kwota nie przekracza 556,02 zł (jest to tzw. kwota zmniejszająca podatek). Podatkowi w tej wysokości odpowiada dochód w kwocie 3.091 zł. Ze swojej działalności Pani Anna może zatem „bezkarnie” uzyskać dochód w maksymalnej kwocie 3.091 zł. Kwota przychodu od dochodu w tej kwocie – przy uwzględnieniu 20-procentowych kosztów uzyskania przychodów – będzie wynosiła 3.863,75 zł.

Należy przy tym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, wskazane powyżej kwoty odnoszą się do dochodu osiągniętego w całym roku podatkowym. Jeśli zatem Pani Anna uzyskiwała lub uzyskuje dochody jeszcze z innego źródła niż sprzedaż zdobionych przez nią przedmiotów, to może się okazać, że jej wszystkie dochody przekroczą „preferencyjne” kwoty a Pani Anna będzie ostatecznie zobowiązana do zapłaty podatku. Po drugie, pomimo braku obowiązku zapłaty podatku, Pani Anna jest zobowiązana wykazać osiągane dochody przed urzędem skarbowym. W tym celu należy złożyć roczną deklarację podatkową.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1, 10 ust. 1 pkt 2, 13 pkt 2, 22 ust. 9 pkt 4, 27 ust. 1, 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku
o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zmianami)

Pytanie 2

Sprzedaję na Allegro różne ubranka i przedmioty dziecięce, z których moje dzieci już wyrosły. Jest to sprzedaż okazyjna, nieregularna, zazwyczaj zarabiam na tym 100-200 miesięcznie, ale czasem obroty sięgają nawet 500 zł miesięcznie. To duża pomoc dla mojego budżetu domowego. Jestem mamą 2 dzieci, zarejestrowaną
w urzędzie pracy jako bezrobotna. Czy sprzedaż na Allegro używanych rzeczy wymaga zgłoszenia dochodu do urzędu skarbowego, czy wtedy stracę status osoby bezrobotnej? 
Bożena

Odpowiedź na pytanie 2

Zasadą jest, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez osobę fizyczną. Wyjątek w tym względzie stanowią dochody zwolnione od podatku lub takie, co do których zaniechano poboru podatku. Przypadki zwolnienia od podatku i zaniechań jego poboru określają właściwe przepisy podatkowe.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają źródła przychodów. Źródłem takim jest między innymi odpłatne zbycie rzeczy (zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych), jeżeli zbycie to nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem określonych w ustawie okresów. Dla ubranek dziecięcych (jako „innych rzeczy” w rozumieniu ustawy) okres ten wynosi pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie. Pozostałe przypadki zbycia rzeczy (tj. zbycie po upływie ustawowych terminów) nie stanowią źródła przychodu, a więc nie ma obowiązku zapłaty podatku od dochodu uzyskanego w związku z taką sprzedażą a tym samym zgłaszania tego dochodu do urzędu skarbowego.

Oznacza to, że od dochodu uzyskanego przez Panią Bożenę ze sprzedaży ubranek dziecięcych będzie ona zobowiązana zapłacić podatek dochodowy (a więc zgłosić go do urzędu skarbowego) jedynie wtedy, gdy dokona sprzedaży przed upływem pół roku od końca miesiąca, w którym ubranka te zakupiła. W przypadku sprzedaży dokonanej po upływie tego okresu, Pani Bożena nie będzie zobowiązana do zapłaty z tego tytułu podatku dochodowego.

Należy zauważyć, że przy takiej konstrukcji Panią Bożenę obciąża obowiązek udowodnienia (najlepiej dokumentami zakupu), kiedy nabyła one poszczególne ubranka. Zapewne w przypadku ubranek starszych lub otrzymanych w formie prezentu dowodów takich Pani Bożena nie ma. Jednakże na przyszłość warto je zbierać. Stanowią one bowiem dowód tego, że Pani Bożena była uprawniona nie traktować środków uzyskanych ze sprzedaży ubranek jako swój przychód.

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do statusu bezrobotnego, jaki posiada Pani Bożena.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnym jest jedynie taka osoba, która choć uzyskuje przychody, to ich miesięczna wysokość nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a więc w 2012 roku kwoty 750 zł (w 2011 roku była to kwota 693 zł). Do kwoty przychodu nie zalicza się przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. W przypadku, gdy przychody bezrobotnego przekroczą tę kwotę, traci on swój status.

Wysokość przychodów osiąganych przez osoby posiadające status bezrobotnego podlega kontroli. Osoby te są bowiem zobowiązane składać w powiatowych urzędach pracy oświadczenia o wysokości osiągniętego przychodu, w terminie 7 dni
od dnia jego uzyskania. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W przypadku zatem, gdyby przychód Pani Bożeny uzyskany ze sprzedaży ubranek dziecięcych w którymś miesiącu przekroczył kwotę 750 zł, zobowiązana będzie ona do podania tej informacji powiatowemu urzędowi pracy.
W konsekwencji, starosta powinien wydać decyzję pozbawiającą Panią Bożenę statusu bezrobotnego. W przypadku, gdy przychody miesięczne osiągane ze sprzedaży ubranek nie przekraczają tej kwoty, Pani Bożena nie powinna obawiać się
o swój status bezrobotnego.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1, 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zmianami), art. 2 ust. 1pkt 2 lit h, 2 ust. 1 pkt 24, 33 ust. 4 pkt 1, 75 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku (Dz. U. Nr 192, poz. 1141), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 roku (Dz. U. Nr 194, poz. 1288).

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został przygotowany w oparciu o stan faktyczny opisany
w opublikowanym pytaniu. Zamieszczonych w nim tre
ści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i spółek handlowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka kilkunastu publikacji dotyczących tej tematyki.

Polecane artykuły

oferty
pracy
Sprawdź pełną listę
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom
Reklama
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie