Czego szukasz

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania – rządowy krok w kierunku równości

O tym, że dyskryminacja niejedno ma imię, przekonała się większość z nas. Codziennie kobiety na całym świecie doświadczają nierównego traktowania nie tylko ze względu na płeć, także z innych powodów. Eliminację dyskryminacji ma zapewnić przyjęta przez Rząd uchwała w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Przeczytaj, jakie są założenia programu.

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania

Cele Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania

Rada Ministrów dostrzegając problem związany z łamaniem konstytucyjnego prawa równego traktowania ustanowiła Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. W opublikowanym 24 maja 2022 r. komunikacie na stronie MIPS czytamy:

“Głównym celem polityki równego traktowania jest wyeliminowanie dyskryminacji z życia społecznego w Polsce. Oznacza to m.in. oddziaływanie na tworzenie i stosowanie prawa oraz wpływ na zachowania społeczne tak, aby nie była naruszana zasada równego traktowania, która określona jest np. w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka związana z tą dziedziną określona będzie w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030.”

Zapisy uchwały kładą szczególną uwagę na potrzebę podjęcia konkretnych działań w celu wyeliminowania dyskryminacji z życia społecznego. Zwrócono uwagę na potrzebę podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej równego traktowania oraz przyczyn i skutków naruszenia tej zasady. Kolejnym aspektem jest konieczność współpracy w tym zakresie z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

Przeczytaj także: Czy to kolejny sposób na dyskryminację kobiet na rynku pracy?

Obszary i priorytety Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania

W ramach działań programu wyszczególniono konkretne obszary, w których zostaną wprowadzone rozwiązania na rzecz wspierania równych szans. Jednocześnie do każdego obszaru przypisano priorytetowe kroki, jakie należy podjąć w celu zapobiegania dyskryminacji. W dokumencie zostały wymienione następujące obszary działań przewidzianych na lata 2022-2030.

​​Praca i zabezpieczenia społeczne

 • Wspieranie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
 • Promowanie kobiet na stanowiskach kierowniczych.
 • Wspieranie grup narażonych na dyskryminację na rynku pracy ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie i orientację seksualną oraz status rodzinny.
 • Promowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Edukacja

 • Rozwijanie pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, kształtowanie postaw prospołecznych, altruistycznych, poszanowania godności wszystkich osób i ich różnorodności.
 • Wsparcie szkół i przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców.

Zdrowie

 • Poprawa dostępu do usług zdrowotnych osób zagrożonych wykluczeniem.
 • Podniesienie kompetencji pracowników służby zdrowia, jeśli chodzi o komunikację z pacjentami z niepełnosprawnością.
 • Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i promowanie aktywnego stylu życia.

Dostęp do dóbr i usług

 • Poprawa dostępności usług publicznych.
 • Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami przez umożliwienie im korzystania z nowych technologii, które przeciwdziałają e-wykluczeniu.\

Jakich działań antydyskryminacyjnych dotyczy przyjęty dokument?

W przyjętym dokumencie zwrócono także uwagę na konieczność działań antydyskryminacyjnych poprzez:

Prowadzenie polityki antydyskryminacyjnej:

 • Analizę i monitoring przepisów ustawy z 3 grudnia 2010 r., o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz ich stosowania.
 • Analizę i monitoring przepisów, które znajdują się w zakresie właściwości. poszczególnych ministrów, jeśli chodzi o respektowanie zasady równego traktowania.
 • Usprawnienie mechanizmu współpracy na rzecz polityki równego traktowania w ramach administracji rządowej na szczeblu centralnym i wojewódzkim.

​​​​​​​Budowanie świadomości społecznej:

 • Realizację kampanii społecznych, które mają na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie tolerancji.
 • Przeciwdziałanie i poprawę efektywnego ścigania przestępstw z nienawiści.
 • Realizację działań zmierzających do kształtowania pozytywnego postrzegania starości i osób starszych w społeczeństwie.
 • Prowadzenie działań uświadamiających, skierowanych do ogółu społeczeństwa. pokazujących godność osoby i uwrażliwiających na zjawisko przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, w szczególności wobec kobiet, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością.
 • Promowanie języka opartego na szacunku i rzetelnych źródłach informacji w celu ograniczenia szerzenia się „mowy nienawiści”.
 • Przeciwdziałanie promowaniu wizerunku naruszającego godność kobiet i dzieci.

​​​​​​​Gromadzenie danych i badania

 • Raporty oraz badania analityczno-sondażowe na temat realizacji zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji w Polsce.
 • Prowadzenie monitoringu przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz zjawiska tzw. mowy nienawiści.

​​​​​​​Koordynacja działań Programu

 • Uwzględnienie polityki równościowej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi, jeśli chodzi o kształtowanie i monitoring polityki równego traktowania.

Przyjęcie przez Rząd uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 to istotny krok w kierunku minimalizacji dyskryminacji. Mamy nadzieję, że następnym krokiem będzie skuteczna realizacja jego założeń prowadząca do realnego przestrzegania prawa równego traktowania.

Źródło: gov.pl

Zdjęcie: Pexels.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Niestandardowa mama nieprzeciętnych nastolatków. Z wykształcenia pedagog i doradca zawodowy, z zamiłowania copywriter. Fanka poradników i rozwoju osobistego.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie