Czego szukasz

Własna firma i praca na wychowawczym

Andżelika, która prowadzi własną firmę pyta, czy może skorzystać z urlopu wychowawczego i jednocześnie pracować. Na pewno to pytanie zadaje sobie wiele przedsiębiorczych mam. Na pytanie Czytelniczki odpowiada ekspert prawa pracy z Kancelarii Frączyk i Partnerzy.

 • Agnieszka Poniewierka - 15/09/2014
kobieta zapisuje myśli w zeszycie

PYTANIE:

Prowadzę własną działalność obecnie jestem na macierzyńskim. Po jego skończeniu chciałam skorzystać z osobistej opieki nad dzieckiem (wychowawczy dla samozatrudnionych).  Teraz moje pytanie, czy mogę wtedy pracować, z tego co wiem to nie, ale nie mogę tego pojąć, że nie dość, że nie będę dostawać nic od Państwa, to jeszcze nie mogę nawet dorobić sobie np. po południu lub w weekend. I jeszcze kwestia co ze żłobkiem? Żeby dziecko przyjęli mi chociaż na kilka godzin, wymagają zaświadczenia o zatrudnieniu, a przecież na wychowawczym nie można pracować.
Pozdrawiam Andżelika

ODPOWIEDŹ:

Urlop wychowawczy dla przedsiębiorcy

Od 1 września 2013 roku możliwość skorzystania z instytucji zbliżonej do urlopu wychowawczego przysługuje nie tylko pracownikom, lecz również innym osobom, w tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, iż rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem nie powinna pozbawiać przedsiębiorcy prawa do korzystania ze świadczeń bezpłatnej służby zdrowia oraz negatywnie wpływać na wysokość jego przyszłej emerytury.

Instytucja, o której mowa, zwana prawidłowo „osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem”, nie jest urlopem wychowawczym w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż ten może przysługiwać jedynie pracownikom. Przedsiębiorca nie jest wszakże w tym okresie chroniony przed zwolnieniem z pracy, nie posiada również statusu pracownika. Zasadniczy cel tej instytucji jest jednak zbliżony do celu urlopu wychowawczego, dlatego też nie ma przeszkód ku temu, aby w dalszej części niniejszego opracowania posługiwać się tym zwrotem.

Opłacanie składek z budżetu państwa 

Wprowadzony przez ustawodawcę urlop wychowawczy dla osób prowadzących działalność gospodarczą polega na tym, iż w okresie, w którym przedsiębiorca rezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są finansowane w całości z budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to wprawdzie jedyne uprawnienie składające się na ten urlop, jednak należy pamiętać, że we wcześniejszym stanie prawnym rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem powodowała, iż przedsiębiorca tracił tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nie mógł więc korzystać ze świadczeń bezpłatnej służby zdrowia, a okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem powodował zmniejszenie wysokości jego przyszłej emerytury z powodu nieopłacania składek na ubezpieczenie emerytalne.

Rodzaj składek, które są opłacane za przedsiębiorcę z budżetu państwa w okresie urlopu wychowawczego jest uzależniony od tego, jak długo dany przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Ustawodawca zróżnicował bowiem sytuację przedsiębiorców, w ten sposób, iż:

1)    osoby prowadzące działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy, które zaprzestaną prowadzenia tej działalności bądź dokonają jej zawieszenia w trybie art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, mogą liczyć na opłacanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne (podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia),

2)    osoby niespełniające wskazanych powyżej wymogów, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami sprawującymi osobistą opiekę nad dzieckiem, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą przez okres krótszy niż
6 miesięcy, mogą liczyć na opłacanie z budżetu państwa jedynie składki na ubezpieczenie emerytalne (podstawą wymiaru składek jest 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Okres opłacania składek

Okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przez który przedsiębiorca może liczyć na opłacanie składek z budżetu państwa, wynosi 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami finansowanymi z budżetu państwa może być wykorzystane jednorazowo (w całości) lub w nie więcej niż 4 częściach.

Możliwość podjęcia dodatkowej pracy

Wskazać w tym miejscu trzeba, iż finansowanie składek z budżetu państwa, czyli de facto przebywanie przez przedsiębiorcę na urlopie wychowawczym, jest możliwe jedynie w okresie, gdy nie posiada on żadnego innego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, takich jak: stosunek pracy, umowa zlecenia, działalność gospodarcza itp. Oznacza to, iż podjęcie przez przedsiębiorcę jakiejkolwiek działalności w jednej ze wskazanych powyżej form spowoduje zakończenie finansowania składek z budżetu państwa, a zatem w istocie zakończenie okresu urlopu wychowawczego.

Przykład 1:
Łucja dwa miesiące temu zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, żeby móc zajmować się swoją 2-letnią córką i obecnie przebywa na urlopie wychowawczym, a zatem jej składki ubezpieczeniowe są pokrywane z budżetu państwa. Obecnie dostała propozycję podjęcia dodatkowej pracy. Praca ta ma być przez Łucję świadczona w ramach stosunku pracy, dlatego też od dnia zawarcia umowy o pracę Łucja straci prawo do składek opłacanych z budżetu państwa, tj. urlopu wychowawczego, na którym pozostawała w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Co jednak istotne, możliwe jest podjęcie przez przedsiębiorcę będącego na urlopie wychowawczym dodatkowej działalności w ramach umowy o dzieło, gdyż umowa ta nie stanowi odrębnego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Należy jednak pamiętać, iż:

 • przedmiot umowy o dzieło nie może pokrywać się z przedmiotem zawieszonej działalności gospodarczej, gdyż w takim wypadku konieczne będzie jej wznowienie i rozliczenie uzyskanego przychodu w ramach tej działalności, a ponadto
 • podjęcie dodatkowej działalności w formie umowy o dzieło nie może wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, co jest wymogiem opłacania składek z budżetu państwa.

Obowiązujące przepisy nie definiują wprawdzie, co dokładnie oznacza osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem, ale nie budzi większych wątpliwości, iż świadczenie pracy w wymiarze np. 8 godzin dziennie może zostać uznane za uniemożliwiające sprawowanie tej opieki.

Przykład 2:
Sylwia rok temu zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, gdyż postanowiła spędzić pierwsze lata życia córki razem z nią w domu. Obecnie przebywa na „urlopie wychowawczym”, a jej składki ubezpieczeniowe są pokrywane z budżetu państwa. Niedawno dostała propozycję podjęcia dodatkowej pracy, która nie będzie kolidowała z opieką nad dzieckiem, gdyż mogłaby ją wykonywać w domu, jedynie późnym wieczorem, 2-3 razy w tygodniu. Praca ta ma być świadczona w ramach umowy o dzieło, dlatego też pomimo zawarcia tej umowy Sylwia nie straci prawa do składek opłacanych z budżetu państwa, tj. urlopu wychowawczego, na którym pozostaje w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Możliwość zapisania dziecka do żłobka / przedszkola

Warto również wiedzieć, iż zapisanie dziecka do żłobka bądź przedszkola, w którym dziecko będzie przebywać jedynie przez 1-2 dni w tygodniu, po 2-3 godziny dziennie, nie powinno stanowić podstawy do uznania, iż osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jednak każda sytuacja musi być rozpatrywana w sposób indywidualny. Przesłanka ta bywa bowiem przez część organów interpretowana dość ściśle, stąd zalecana jest szczególna ostrożność w tym zakresie i uprzednie zasięgnięcie informacji właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższe okoliczności mają istotne znaczenie, gdyż konsekwencją uznania, że osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, czy to w związku z podjętą przez siebie pracą, czy też w związku z zapisaniem dziecka do żłobka bądź przedszkola, jest zaprzestanie finansowania składek z budżetu państwa, a zatem w istocie zakończenie urlopu wychowawczego.

Podsumowując należy wskazać, iż wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązanie reguluje sytuację przedsiębiorcy w sposób zbliżony do sytuacji pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, co należy uznać za krok w zdecydowanie dobrym kierunku.

 

Podstawa prawna:
art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 6b ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 13 pkt 13a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 18 ust. 5b ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 18b ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 36 ust. 1, 2b, 15 i 16 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
art. 66 ust. 1 pkt 32a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
art. 73 pkt 15a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został przygotowany w oparciu o stan faktyczny opisany w opublikowanym pytaniu. Zamieszczonych w nim treści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.

Zdjęcie Kaboompics.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Poniewierka
Absolwentka prawa na UJ, aplikantka radcowska III roku przy OIRP w Krakowie; współautorka „Prawa Pracy dla Rodziców” i specjalistka w zakresie prawa pracy. Doświadczenie praktyczne nabywała współpracując od kilku lat z radcą prawnym Zbigniewem Frączykiem. W codziennej pracy udziela porad i zajmuje się czynną obsługą Klientów Kancelarii Frączyk&Partnerzy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów szkoleniowych. W życiu osobistym miłośniczka siatkówki, hokeja i powieści kryminalnych.
Podyskutuj

Strategia biznesowa. Dlaczego warto ją mieć?

Co to jest strategia biznesowa, czym różni się od biznes planu i kto powinien ją przygotować? W 3 prostych krokach pokażę Ci jak przygotować strategię rozwoju Twojego biznesu, również franczyzowego.
 • Agnieszka Słowik - 12/06/2019

Co to jest strategia biznesowa?

Strategia biznesowa to przemyślany plan działania, dzięki któremu firma będzie się dynamicznie rozwijać, decyzje przez nas podejmowane będą spójne, a proces zarządzania przedsiębiorstwem przyniesie spodziewane rezultaty.

W odróżnieniu od biznes planu strategia biznesowa ma charakter długookresowy (3-5 letni). Biznes Plan tworzy się przede wszystkim dla startupów przed rozpoczęciem ich działalności. Jest on skierowany głównie do banków i inwestorów w celu przekonania ich, że warto zainwestować środki w nowe przedsięwzięcie. Strategia biznesowa tworzona jest w celu określenia priorytetów, dzięki którym firma będzie się rozwijać. Jest to więc plan rozwoju zarówno dla nowych, jak i istniejących podmiotów gospodarczych, w tym dynamicznie rozwijających się sieci franczyzowych.

Analiza w 3 krokach

Jednym z prostszych sposobów opracowania strategii biznesowej jest przeprowadzenie krok po kroku perspektywicznej analizy potrzeb potencjalnych klientów, partnerów biznesowych oraz określenie własnych celów i priorytetów. Podstawą takiej analizy są odpowiedzi na postawione niżej pytania.

Krok 1 – Określenie własnych celów i ambicji

Dlaczego chcesz zaangażować się w to przedsięwzięcie?

Jakie są Twoje pasje, ambicje i cele życiowe? Czy ich realizacja wiąże się chociaż pośrednio z zakresem usług/produktów sieci franczyzowej, która Cię zainteresowała?

Co jest dla Ciebie najważniejsze? Realizacja własnych pasji czy maksymalizacja dochodu?

Co łączy Cię z Twoimi partnerami biznesowymi, w tym ze współpracownikami, dostawcami i klientami (np. więzy rodzinne, przyjaźń)?

Spójrz na Twój biznes z perspektywy klienta. Zastanów się nad tym, co faktycznie chcesz mu sprzedać. Skup się nie na Twoim produkcie lub usłudze, ale na tym co Ty sama możesz mu zaoferować.

Krok 2 –  Określenie celów biznesowych

Aby wskazać cele biznesowe należy przede wszystkim zdefiniować misję przedsiębiorstwa. Misja określa sens istnienia firmy, wskazuje najważniejsze zadania oraz wartości oferowane klientom. Należy się również zastanowić nad tym, gdzie chcielibyśmy, aby nasza firma znajdowała się za 3-5 lat, a następnie wyznaczyć mierzalne cele, które będziemy realizować w drodze do sukcesu.

Również franczyzodawca powinien okreslić swoją misję, dlatego warto zapytać go o szczegóły. Obie misje, a więc wizje naszego wspólnego biznesu, powinny być spójne.

Krok 3 – Analiza rynku

Na początku należy wskazać 10 najważniejszych potencjalnych klientów, a następnie określić ich oczekiwania. Warto zastanowić się również nad tym, co my chcemy, aby zrobił nasz potencjalny klient oraz nad tym co my chcemy, aby myślał nasz potencjalny klient. Na koniec trzeba sprecyzować to, co odróżnia nas od konkurencji oraz to, w czym jesteśmy od niej lepsi.

Czy strategia jest potrzebna we franczyzie?

Mimo tego że franczyza to sprawdzony model biznesowy, strategia w tym przypadku również jest koniecznością. Powodów jest kilka. Przede wszystkim nasz biznes będziemy rozwijać w innej lokalizacji. W związku z tym struktura populacji może różnić się od tej, w której działa franczyzodawca. Warto zastanowić się i przeanalizaować nasz rynek lokalny. Podobieństwa i różnice wykazane względem rynku, na którym działa franczyzodawca, mogą być zarówno nasżą mocną jak i słabą stroną. Najważniejsze jest to, aby mieć ich świadomość.

Sprawdź jakie pomysły na franczyzę przygotowaliśmy dla Ciebie:

 

 

Edukido

Logo MathRiders

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Słowik
Ekonomista, pasjonuje ją aktywny rozwój biznesu, szczególnie franczyza, dlatego kilka miesięcy temu założyła portal biznesowy www.RynekFranczyzy.pl i została pierwszym w Polsce brokerem franczyzowym. Asertywna idealistka, która lubi łamać stereotypy i zachęcać do działania innych. Z jej inicjatywy powstał także serwis dla mam www.MamaSprzeda.pl. Szczęśliwa mama 6-letniej Hani.
Podyskutuj

Co powinnaś wiedzieć o zakładaniu własnej firmy?

W końcu w wolnej chwili zastanawiasz się, czy może zacząć coś swojego? Analizujesz co Cię interesuje, jakie masz talenty i w czym tak naprawdę chciałabyś się realizować? To już bliska droga do zmonetyzowania swoich zainteresowań, czyli założenia własnej firmy. Jak to zrobić krok po kroku?
 • Grzegorz Zieliński - 10/06/2019
młoda kobieta przy biurku marzy o własnej firmie

Zakładanie własnej firmy

Poranny pośpiech jak co dzień nie robi już większego wrażenia, bo cóż zamiast tego może zaoferować nam poranek. Pośpiech jak zawsze związany z wyjściem do pracy i porannym ogarnięciem domu. W drodze do pracy pojawiają się kolejne dręczące myśli – „w jakim humorze będzie szef, czego jeszcze nie zdążyłam zrobić wczoraj”. Wtedy to jeszcze akceptujesz w końcu liczy się każda sekunda. Nie ma czasu na myślenie.

Jakie dokumenty musisz wypełnić ?

Gdy podejmiesz już swoją decyzję o założeniu firmy i zdecydujesz się jednoosobową działalność gospodarczą to masz 75% drogi pokonane! Teraz pozostaje udać się do najbliższego urzędu i dokonać rejestracji.

Jednak zanim to zrobisz przygotuj się wcześniej. Ustawodawca wymaga już na etapie składania wniosku pewnych informacji, po których ponosimy konsekwencje. Nie pozostawiaj ich ślepemu losowi.

Dobre przygotowanie do rejestracji pozwala na sprawne przeprowadzenie jej w urzędzie. W zależności jaką podejmiesz decyzje takie będziesz płacić podatki. Istotna jest także sprawa wyboru ubezpieczyciela.

Wypełnianie formularza

Zabierz do urzędu dowód osobisty, a dodatkowo musisz znać swój numer NIP (jeśli nie posiadasz zostanie Ci nadany elektronicznie).

Wymyśl nazwę firmy. Powinna być związana z prowadzoną działalnością i pamiętaj kiedy działalność się rozwinie będziesz dzięki niej rozpoznawana na rynku. Lepiej od razu wymyśleć ciekawą nazwę niż potem narażać się na niepotrzebne koszty. Jeśli nie chcesz żadnego pseudonimu to wiedz, że imię i nazwisko jest obowiązkowe i to ono stanie się Twoją nazwą.

Sprawdź, co powinnaś wiedzieć:

Nie każdą firmę należy rejestrować

PKD

To nic innego jak Polska Klasyfikacja Działalności. Jest to spis wszystkich rodzajów działalności. Wybierz sobie te, które Cię interesują. Klasyfikują one działalność według ścisłych kryteriów. Po przeanalizowaniu wypisz je sobie na kartce, aby niepotrzebnie nie szukać ich ponownie. Nie ma też potrzeby wypisywać zbyt wielu punktów PKD, ponieważ aktualnie wszystkie wpisy do działalności są zwolnione z opłat.

Wybór ubezpieczyciela

W zależności od sytuacji w jakiej się znajdujesz możesz być ubezpieczona w KRUS lub ZUS.

Natomiast osoba, która będzie podlegać ubezpieczeniu w ZUS powinna wiedzieć jakie spełnia warunki, aby wybrać dla siebie odpowiednie ubezpieczenie.

Formularze jakie składa osoba przy rejestracji do ubezpieczeń:

 • ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (i dobrowolnie – chorobowego)
 • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, np. przy uldze na start
 • ZUS ZCNA – jeśli zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Do wyboru masz:

 • ulgę na start przez 6 miesięcy nie płacisz składek na ubezpieczenia społeczne (składasz formularz ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40)
 • preferencyjne składki „mały ZUS” – składki obniżone przez 24 miesiące (składasz formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70)
 • jeśli będziesz opłacać standardowe składki ponieważ nie spełniasz warunków do skorzystania z wymienionych ulg (składasz formularz ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10)

Dokumenty składasz w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia (możesz złożyć już przy rejestracji firmy w urzędzie za pośrednictwem CEIDG.)

Sposób rozliczania z urzędem skarbowym

Przedsiębiorca we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 wybiera formę płatności podatku dochodowego. Do wyboru masz:

 • na zasadach ogólnych;
 • podatek liniowy;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • karta podatkowa;

Przemyśl tę decyzję ponieważ według wybranej formy płatności będziesz się rozliczać z Urzędem Skarbowym.

Profil Zaufany

Jeśli nie chcesz przychodzić do urzędu, możesz zrobić wszystko sama w domu, a następnie podpisujesz profilem zaufanym po wysłaniu dokumentów w Internecie. To darmowe narzędzie, którym potwierdzisz swoją tożsamość w Internecie (PESEL). Działa jak podpis elektroniczny i jest alternatywą dla płatnego podpisu kwalifikowanego.

Zdjęcie: Storyblocks.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Grzegorz Zieliński
Nauczyciel z powołania; zawodowo - wieloletni pracownik samorządowy; prywatnie - mąż i tata dwójki wspaniałych i mądrych dzieci.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail