Czego szukasz

Własna firma i praca na wychowawczym

Andżelika, która prowadzi własną firmę pyta, czy może skorzystać z urlopu wychowawczego i jednocześnie pracować. Na pewno to pytanie zadaje sobie wiele przedsiębiorczych mam. Na pytanie Czytelniczki odpowiada ekspert prawa pracy z Kancelarii Frączyk i Partnerzy.

  • Agnieszka Poniewierka - 15/09/2014
kobieta zapisuje myśli w zeszycie

PYTANIE (Własna firma i praca na wychowawczym)

Prowadzę własną działalność obecnie jestem na macierzyńskim. Po jego skończeniu chciałam skorzystać z osobistej opieki nad dzieckiem (wychowawczy dla samozatrudnionych).  Teraz moje pytanie, czy mogę wtedy pracować, z tego co wiem to nie, ale nie mogę tego pojąć, że nie dość, że nie będę dostawać nic od Państwa, to jeszcze nie mogę nawet dorobić sobie np. po południu lub w weekend. I jeszcze kwestia co ze żłobkiem? Żeby dziecko przyjęli mi chociaż na kilka godzin, wymagają zaświadczenia o zatrudnieniu, a przecież na wychowawczym nie można pracować.
Pozdrawiam Andżelika

ODPOWIEDŹ:

Urlop wychowawczy dla przedsiębiorcy

Od 1 września 2013 roku możliwość skorzystania z instytucji zbliżonej do urlopu wychowawczego przysługuje nie tylko pracownikom, lecz również innym osobom, w tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, iż rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem nie powinna pozbawiać przedsiębiorcy prawa do korzystania ze świadczeń bezpłatnej służby zdrowia oraz negatywnie wpływać na wysokość jego przyszłej emerytury.

Instytucja, o której mowa, zwana prawidłowo „osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem”, nie jest urlopem wychowawczym w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdyż ten może przysługiwać jedynie pracownikom. Przedsiębiorca nie jest wszakże w tym okresie chroniony przed zwolnieniem z pracy, nie posiada również statusu pracownika. Zasadniczy cel tej instytucji jest jednak zbliżony do celu urlopu wychowawczego, dlatego też nie ma przeszkód ku temu, aby w dalszej części niniejszego opracowania posługiwać się tym zwrotem.

Opłacanie składek z budżetu państwa 

Wprowadzony przez ustawodawcę urlop wychowawczy dla osób prowadzących działalność gospodarczą polega na tym, iż w okresie, w którym przedsiębiorca rezygnuje z prowadzenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są finansowane w całości z budżetu państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to wprawdzie jedyne uprawnienie składające się na ten urlop, jednak należy pamiętać, że we wcześniejszym stanie prawnym rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem powodowała, iż przedsiębiorca tracił tytuł do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nie mógł więc korzystać ze świadczeń bezpłatnej służby zdrowia, a okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem powodował zmniejszenie wysokości jego przyszłej emerytury z powodu nieopłacania składek na ubezpieczenie emerytalne.

Rodzaj składek, które są opłacane za przedsiębiorcę z budżetu państwa w okresie urlopu wychowawczego jest uzależniony od tego, jak długo dany przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Ustawodawca zróżnicował bowiem sytuację przedsiębiorców, w ten sposób, iż:

1)    osoby prowadzące działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy, które zaprzestaną prowadzenia tej działalności bądź dokonają jej zawieszenia w trybie art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, mogą liczyć na opłacanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne (podstawą wymiaru składek jest 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia),

2)    osoby niespełniające wskazanych powyżej wymogów, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami sprawującymi osobistą opiekę nad dzieckiem, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą przez okres krótszy niż
6 miesięcy, mogą liczyć na opłacanie z budżetu państwa jedynie składki na ubezpieczenie emerytalne (podstawą wymiaru składek jest 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Okres opłacania składek

Okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, przez który przedsiębiorca może liczyć na opłacanie składek z budżetu państwa, wynosi 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki, przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Prawo do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami finansowanymi z budżetu państwa może być wykorzystane jednorazowo (w całości) lub w nie więcej niż 4 częściach.

Możliwość podjęcia dodatkowej pracy

Wskazać w tym miejscu trzeba, iż finansowanie składek z budżetu państwa, czyli de facto przebywanie przez przedsiębiorcę na urlopie wychowawczym, jest możliwe jedynie w okresie, gdy nie posiada on żadnego innego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym, takich jak: stosunek pracy, umowa zlecenia, działalność gospodarcza itp. Oznacza to, iż podjęcie przez przedsiębiorcę jakiejkolwiek działalności w jednej ze wskazanych powyżej form spowoduje zakończenie finansowania składek z budżetu państwa, a zatem w istocie zakończenie okresu urlopu wychowawczego.

Przykład 1:
Łucja dwa miesiące temu zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, żeby móc zajmować się swoją 2-letnią córką i obecnie przebywa na urlopie wychowawczym, a zatem jej składki ubezpieczeniowe są pokrywane z budżetu państwa. Obecnie dostała propozycję podjęcia dodatkowej pracy. Praca ta ma być przez Łucję świadczona w ramach stosunku pracy, dlatego też od dnia zawarcia umowy o pracę Łucja straci prawo do składek opłacanych z budżetu państwa, tj. urlopu wychowawczego, na którym pozostawała w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Co jednak istotne, możliwe jest podjęcie przez przedsiębiorcę będącego na urlopie wychowawczym dodatkowej działalności w ramach umowy o dzieło, gdyż umowa ta nie stanowi odrębnego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Należy jednak pamiętać, iż:

  • przedmiot umowy o dzieło nie może pokrywać się z przedmiotem zawieszonej działalności gospodarczej, gdyż w takim wypadku konieczne będzie jej wznowienie i rozliczenie uzyskanego przychodu w ramach tej działalności, a ponadto
  • podjęcie dodatkowej działalności w formie umowy o dzieło nie może wyłączać możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, co jest wymogiem opłacania składek z budżetu państwa.

Obowiązujące przepisy nie definiują wprawdzie, co dokładnie oznacza osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem, ale nie budzi większych wątpliwości, iż świadczenie pracy w wymiarze np. 8 godzin dziennie może zostać uznane za uniemożliwiające sprawowanie tej opieki.

Przykład 2:
Sylwia rok temu zawiesiła prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, gdyż postanowiła spędzić pierwsze lata życia córki razem z nią w domu. Obecnie przebywa na „urlopie wychowawczym”, a jej składki ubezpieczeniowe są pokrywane z budżetu państwa. Niedawno dostała propozycję podjęcia dodatkowej pracy, która nie będzie kolidowała z opieką nad dzieckiem, gdyż mogłaby ją wykonywać w domu, jedynie późnym wieczorem, 2-3 razy w tygodniu. Praca ta ma być świadczona w ramach umowy o dzieło, dlatego też pomimo zawarcia tej umowy Sylwia nie straci prawa do składek opłacanych z budżetu państwa, tj. urlopu wychowawczego, na którym pozostaje w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Możliwość zapisania dziecka do żłobka / przedszkola

Warto również wiedzieć, iż zapisanie dziecka do żłobka bądź przedszkola, w którym dziecko będzie przebywać jedynie przez 1-2 dni w tygodniu, po 2-3 godziny dziennie, nie powinno stanowić podstawy do uznania, iż osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jednak każda sytuacja musi być rozpatrywana w sposób indywidualny. Przesłanka ta bywa bowiem przez część organów interpretowana dość ściśle, stąd zalecana jest szczególna ostrożność w tym zakresie i uprzednie zasięgnięcie informacji właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższe okoliczności mają istotne znaczenie, gdyż konsekwencją uznania, że osoba przebywająca na urlopie wychowawczym zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, czy to w związku z podjętą przez siebie pracą, czy też w związku z zapisaniem dziecka do żłobka bądź przedszkola, jest zaprzestanie finansowania składek z budżetu państwa, a zatem w istocie zakończenie urlopu wychowawczego.

Podsumowując należy wskazać, iż wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązanie reguluje sytuację przedsiębiorcy w sposób zbliżony do sytuacji pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, co należy uznać za krok w zdecydowanie dobrym kierunku.

 

Podstawa prawna:
art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 6b ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 13 pkt 13a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 18 ust. 5b ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 18b ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 36 ust. 1, 2b, 15 i 16 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych
art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
art. 66 ust. 1 pkt 32a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
art. 73 pkt 15a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Powyższy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został przygotowany w oparciu o stan faktyczny opisany w opublikowanym pytaniu. Zamieszczonych w nim treści nie należy traktować jako porady prawnej w konkretnej sprawie ani źródła prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub indywidualnej porady prawnej z gwarancją odpowiedzialności, należy skontaktować się z prawnikiem.

Zdjęcie Kaboompics.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Poniewierka
Absolwentka prawa na UJ, aplikantka radcowska III roku przy OIRP w Krakowie; współautorka „Prawa Pracy dla Rodziców” i specjalistka w zakresie prawa pracy. Doświadczenie praktyczne nabywała współpracując od kilku lat z radcą prawnym Zbigniewem Frączykiem. W codziennej pracy udziela porad i zajmuje się czynną obsługą Klientów Kancelarii Frączyk&Partnerzy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy. Ma doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów szkoleniowych. W życiu osobistym miłośniczka siatkówki, hokeja i powieści kryminalnych.
Podyskutuj

Mama robi kurs wirtualnej asystentki – czyli o tym, jak pracować nie wychodząc z domu

Albo wychodząc i pracując tam gdzie chcesz :) Cieszy mnie myśl, że mogę jechać w ukochany Beskid zabierając laptopa i robić to co lubię, a potem pójść z dziećmi w góry - Czy możliwa jest praca zdalna jeśli nie jesteś grafikiem, programistą ani blogerką? Oczywiście!
  • Ewa Wczelik - 12/08/2019
kobieta pracuje z domu na laptopie

Dylematy mamy i taty

Końcówka urlopu macierzyńskiego plus Przedszkolak na pokładzie. Pojawiają się pierwsze pytania i dylematy. Wracać do pracy? Zostawić Mrówkę z… tylko z kim? Niania? Żłobek?!

Żłobek odpada na starcie – nie jestem przekonana do tego typu opieki. Szukam “cioci” na etat. Robię research, trzeba sprawdzić jakie obecnie panują stawki. Szybka kalkulacja i niemały szok – braknie pensji! Nawet na waciki nie zostanie… Co teraz? Wieczorna rozmowa z mężem. Biała kartka: zaczynamy wypisywać plusy i minusy. Wreszcie jest decyzja! Mama idzie na wychowawczy.

Kamień z serca. Najgorszy jest brak decyzji, a tu jeden wieczór i już jest. Uff… Ale i tysiące myśli bombardują mi głowę. Czy aby na pewno finansowo damy radę? Czy pojedziemy na wakacje w przyszłym roku? Czy będę musiała przerwać treningi? A jeśli nam braknie na podstawowe rzeczy?

Może udałoby się znaleźć pracę, którą mogę wykonywać z domu? Taką, gdzie sama ustalę co będę robić i ile godzin na to poświęcę. Dzięki której nie będzie problemem zająć się chorym Przedszkolakiem gdy będzie taka potrzeba. Po naszym pierwszym sezonie przedszkolnym wiem, że tamtejsze prezenty to nie tylko laurki, ale i glut po kostki. Katar potrafi przerodzić się w istną walkę pod hasłem “oby tylko nie opadło na oskrzela” itd.

Kurs na szerokie wody – czyli jak znalazłam kurs wirtualnej asystentki

Pierwsza myśl: chyba nie ma takiej pracy, którą mogłabym wykonywać tylko zdalnie. Nie jestem grafikiem, programistą, blogerką itp. Zaczynam ponownie przeszukiwać internet i trafiam na informację: kurs wirtualnej asystentki na mamopracuj.pl. Czytam z wypiekami na twarzy. Nie muszę być programistą, ani grafikiem. Uff. Trochę rzeczy już potrafię. Rozmową z drugą połówką – wchodzimy w to. Idę na kurs – nie wychodząc! 🙂

Pierwsza lekcja z mentorką daje dużo nadziei. Dziewczyny współkursantki – fantastyczne. Jest moc! Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu wieczorami. Nawet kiedy moja Mrówka Z. się obudzi i w te pędy biegnę, by ją ululać, to nasze wirtualne spotkania są nagrywane i mogę do nich wrócić, kiedy tylko mam taką możliwość. Oprócz lekcji codziennie komunikujemy się na ​slacku​. Wymieniamy się wrażeniami, dzielimy naszymi pracami oczekując nie tylko konstruktywnej krytyki, ale i wsparcia czy pochwały. Czuję, że nabieram wiatru w żagle. Poznaję nowe rzeczy. Chłonę, ile tylko mój zmęczony i niewyspany mózg przyjmie 🙂 Idzie nowe!

Praca zdalna na końcu świata

Pisząc ten wpis jestem w “Chacie na końcu świata” w Beskidzie Niskim. Mrówka Z. drzemie w wózku, Przedszkolak ze swym najlepszym Tatą odkrywa dziką roślinność i robactwo wszelkiej maści, a ja? Ja siedzę w chacie na werandzie z kubkiem herbaty i laptopem na kolanach. Delektuję się zapachem lasu, trawy i kwiatów. Słucham jak świergolą ptaszki, odganiam upierdliwe muchy i podnosząc wzrok znad ekranu cieszę się widokiem gór. Spoglądam z ciekawością na krążącego po niebie myszołowa.

Można być realną mamą – zajmującą się dzieckiem i wirtualną asystentką, która rozwija się zawodowo.

Tak wyobrażam sobie moją przyszłą pracę: robię to co chcę i lubię, tam gdzie chcę – oczywiście jeśli tylko mam dostęp do internetu 🙂 Cieszy mnie myśl, że mogę jechać w ukochany Beskid zabierając laptopa i robić to, co lubię zawodowo, a potem pójść z dziećmi w góry. Cieszę się na myśl, że będę z Mrówką Z., że będę mogła lepiej zająć się Przedszkolakiem, jeśli zostanie w domu. Czuję po prostu wolność. Wcześniej drżałam na samą myśl, że jedno czy drugie dziecko choruje, a ja muszę powiedzieć szefowi, że znowu (!) mnie nie będzie przez dwa tygodnie… To już za mną, a kolejne wyzwania przede mną.

Ok, ale WA to nie cukiereczki, górki, ptaszki itd. To jest praca. Tak samo wartościowa jak etat, do której również trzeba się przygotowywać, doszkalać, pracować nad sobą i marką. Nawet więcej: jesteś sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. W którą stronę popłyniesz, taki cel osiągniesz. A zadbany okręt pomoże dobić do celu.

Chcesz poznać inne historie kobiet, które odmieniły swoje życie zawodowe? Przczytaj:

Powodzenia!

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Ewa Wczelik
Zawodowo wirtualna asystentka w twojaprawareka.pl. Swoją pracą pomaga przedsiębiorcom odzyskać ważny dla nich czas, aby mogli skupić się na swoim sukcesie. Prywatnie żona przewodnika beskidzkiego, mama dwojga małych odkrywców pragnąca pokazać im świat. Choć w biegu, łapie wolne chwile zaczytując się w literaturze z okresu II wojny światowej, smakuje w kuchni indyjskiej, a bywa że i coś "zaszyje" na maszynie do szycia. Najbardziej odpoczywa w Beskidzie Niskim.

Pomóż stanąć na własnych nogach – zdecyduj kto wygra 30 tysięcy na rozwój biznesu!

Kto wygra 30 tysięcy na rozwój swojego produktu i biznesu? Zdecyduj i zagłosuj. Konkurs Stań na własnych nogach, właśnie wszedł w 2 etap - głosowania na jeden z wybranych 50 zgłoszeń. Zobacz wybrane produkty i oddaj swój głos! Głosowanie trwa do 5 września, a każda klubowiczka Rossmann może oddać tylko 1 głos!
  • Joanna Gotfryd - 01/08/2019
sofa, nogi kobiety i laptop na kolanach - plakat zapowiadający akcję Rossmanna

Stań na własnych nogach – prawie 500 zgłoszeń!

Konkurs Stań na własnych nogach, to akcja, którą organizujemy wspólnie z firmą Rossmann. Od 15 czerwca do 20 lipca można było zgłosić do konkursu swój produkt, tworzony z pasją, który ma szanse stać się biznesem i dać niezależność finansową jego twórczyni.

Do konkursu zgłoszono prawie 500 prac konkursowych! Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Rossmann i Fundacji Mamo Pracuj miała bardzo trudne zadanie – wybranie 50 prac, które przejdą do 2 etapu konkursu.

Wśród zgłoszonych prac było dużo zabawek – lalek, szydełkowanych misiów oraz książeczek. Sporo zgłoszeń dotyczyło akcesoriów dla dzieci – kocyków, wielorazowych pieluszek, personalizowanych przedmiotów czy produktów idealnych na prezent, np. z okazji urodzenia dziecka.

Przedsiębiorcze i twórcze kobiety do konkursu zgłosiły także ręcznie robione kosmetyki – szampony, mydła i kremy – bez konserwantów, na bazie naturalnych składników.

Nie zabrakło także artykułów dla domu – ozdobnych bibelotów, naturalnych świec i dekoracyjnych przedmiotów.

Wśród zgłoszonych prac była też odzież i akcesoria modowe, a także akcesoria wpisujące się w trend zero waste – wielorazowe artykuły higieniczne i zamienniki jednorazowych foliówek na zakupy.

Zobacz jakie produkty znalazły się w 2 etapie konkursu! >>

Głosowanie na najlepszy produkt

Teraz klubowicze Rossmann mogą zagłosować na najlepszy – ich zdaniem – produkt.

Głosowanie potrwa od 1 sierpnia do 5 września. Każdy klubowicz Rossmann może zagłosować tylko jeden raz, dlatego warto starannie przejrzeć wybrane do 2 etapu prace.

Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody – pierwszą – 30 tysięcy złotych, oraz drugą i trzecią – odpowiednio – 20 i 10 tysięcy – poznamy już 10 września.

Zagłosuj, pomóż stanąć na własnych nogach! >>>

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Joanna Gotfryd
Współzałożycielka portalu Mamo Pracuj, absolwentka UEK, z doświadczeniem zawodowym w dużym biznesie. Mama dwóch rozbrykanych dziewczynek. Pasjonatka górskich wycieczek i Italii w każdej postaci. Marzy o dalekich podróżach i zdobyciu Korony Gór Polski.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail