Czego szukasz

Urlop szkoleniowy – dla kogo i na jakich warunkach?

Jednym z obowiązków pracodawcy określonych w Kodeksie Pracy jest obowiązek ułatwiania pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak, że pracodawca jest zobowiązany wspierać lub finansować każdą inicjatywę swojego podwładnego, który pragnie się dokształcić. W jakim więc zakresie pracownik może domagać się wsparcia ze strony swojego szefa przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych?

  • Daria Milewska - 02/04/2019
młoda kobieta bierze udział w warsztatach programowania

Czym jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

Kodeks pracy bardzo szeroko definiuje pojęcie „podnoszenia kwalifikacji zawodowych” – jest to każde zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika. Podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jest więc uczestniczenie w specjalistycznym szkoleniu branżowym, ale także w kursie językowym, treningu umiejętności miękkich, czy studiach podyplomowych. Co istotne – nie jest wymagane, aby przedmiot kursu czy szkolenia albo kierunek studiów pozostawały w ścisłym związku ze stanowiskiem pracy danego pracownika.

Teoretycznie nie ma więc przeszkód, aby zatrudniony kierownik działu HR podnosił swoje kwalifikacje zawodowe poprzez np. uczestniczenie w kursie języka węgierskiego, z którym nie ma żadnego do czynienia w pracy i traktuje naukę stricte hobbystycznie. Zasadą jest, że pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, przysługuje płatny urlop szkoleniowy oraz płatne zwolnienie z pracy na czas dojazdu w celu uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych i na czas ich trwania. Jednak od tej reguły są wyjątki – nie w każdym wypadku pracownik uzyska płatne zwolnienie czy urlop.

Inicjatywa lub zgoda pracodawcy warunkiem płatnego urlopu szkoleniowego

Zgodnie z Kodeksem pracy warunkiem uzyskania płatnego urlopu szkoleniowego i płatnego zwolnienia z pracy jest zgoda pracodawcy na uczestniczenie przez pracownika w danym kursie czy szkoleniu lub odbywanie kursu czy szkolenia z inicjatywy pracodawcy. Takie uregulowanie ma gwarantować realizowanie przez pracowników w czasie pracy tylko takich szkoleń, kursów czy studiów, które wprost przekładają się na wzrost ich wartości jako pracowników danej firmy. Trudno bowiem wymagać od pracodawcy, aby akceptował każdą formę szkolenia się pracowników, w każdym czasie i w każdej dziedzinie, bez względu na zajmowane przez pracownika stanowisko i aktualne potrzeby firmy.

Dodatkowe świadczenia dla pracownika – możliwość, ale nie obowiązek

Płatny urlop szkoleniowy i płatne zwolnienie z pracy to podstawowe prawa pracownika, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy. Niemniej jednak, przepisy przewidują możliwość przyznania pracownikowi dalej idących korzyści. Pracodawca może więc pokryć w części lub w całości czesne za studia pracownika, uiścić za niego opłaty za egzamin, czy zrefundować zakup materiałów dydaktycznych. Przyznanie takich świadczeń zależy jednak wyłącznie od woli pracodawcy. Zatem mogą zdarzyć się sytuacje, że pracodawca zgodzi się na podjęcie przez pracownika np. studiów podyplomowych czy zaocznych, ale jednocześnie nie wyrazi woli dofinansowania czesnego, dojazdów, wyżywienia czy zakwaterowania pracownika w miejscu odbywania się zajęć.

Ryzyko zwrotu dodatkowych świadczeń przez pracownika

Dodatkowe świadczenia (np. dofinansowanie czesnego) są pewnego rodzaju bonusem dla pracownika. Tym większym, że nie podlegają opodatkowaniu PIT. Z tego jednak względu konsekwencje nielojalnego lub nieuczciwego zachowania szkolącego się pracownika są dotkliwe. Jeżeli bowiem pracownik bez podania uzasadnionej przyczyny zrezygnuje nagle z podnoszenia kwalifikacji zawodowych w toku trwania kursu czy studiów albo zostanie dyscyplinarnie zwolniony z pracy przez pracodawcę z winy pracownika lub też w toku szkolenia lub kursu wypowie umowę o pracę z innej przyczyny niż mobbing (lub bez przyczyny), będzie musiał zwrócić pracodawcy wszystkie otrzymane świadczenia dodatkowe.

Umowa pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Kodeks pracy nie wymaga szczególnej formy dla zgody pracodawcy na odbycie przez pracownika szkolenia, kursu, czy podjęcie studiów. Taka zgoda może zatem przyjąć formę zgody dorozumianej (która będzie się wyrażała np. poprzez brak sprzeciwu wobec wcześniejszych wyjść pracownika z pracy i wypłatę wynagrodzenia za czas nieobecności pracownika z powodu konieczności dojazdu na obowiązkowe zajęcia).

Jednakże mogą się zdarzyć sytuacje, że dane szkolenie czy studia, w których uczestniczy pracownik, będą kosztowne (a pracodawca będzie w tych kosztach partycypował) lub będą się wiązały z częstymi nieobecnościami pracownika w firmie. W takiej sytuacji pracodawca będzie chciał uzyskać gwarancję, że pracownik nie odejdzie z firmy zaraz po zakończeniu kursu, szkolenia, czy studiów.

Kodeks pracy dopuszcza więc możliwość zawarcia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą pisemnej umowy, w której ustalone zostaną prawa i obowiązki każdej ze stron, związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych. Na podstawie takiej umowy pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy przez okres np. 3 lat od momentu zakończenia szkolenia czy studiów.

Brak zgody pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika

Jakimi możliwościami dysponuje pracownik, który chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, ale pracodawca nie wyraża na to zgody? Teoretycznie, pracownikowi pozostaje urlop bezpłatny i zwolnienie z części lub całego dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Na urlop bezpłatny pracodawca jednak także musi wyrazić zgodę i nie ma obowiązku go udzielić – wtedy powstaje konflikt pomiędzy prawami pracownika a obowiązkami pracodawcy. Mam jednak nadzieję, że są to sytuacje marginalne i większość pracodawców w Polsce wspiera pracowników w ich dążeniach do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Daria Milewska
Adwokat oraz mama kilkunastomiesięcznej Basi – absolutnego wulkanu energii. Prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie pod marką Milewska Legal. Wspiera od strony prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorców, a także fundacje i stowarzyszenia. Prywatnie miłośniczka podróży, zumby i języków obcych.

Wyzwania firm w kontekście pandemii

Pandemia zmieniła nie tylko skalę zatrudnienia i sposób rekrutacji, ale również nasze podejście do pracy i oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zespół Pracuj.pl na przełomie kwietnia i maja 2020 r., przeprowadził wśród użytkowników swojego portalu badanie, którego efektem była identyfikacja wyzwań w zakresie wykorzystania biur i przestrzeni do pracy, integracji pracowników w sytuacji rozproszenia, modyfikacji oferty benefitów, a także akceptacji i zrozumienia w stosunku do pracujących rodziców.
  • Natalia Gozdowska - 16/09/2020
dwie kobiety w maseczkach spotkały się w biurze, witają się łokciami

Od paru miesięcy uczymy się funkcjonować zawodowo w innej rzeczywistości. Po całkowitym zamknięciu biur, zaczynają do nich wracać pracownicy, jednak w większości firm, fizyczna obecność jest wciąż rotacyjna lub funkcjonuje na zupełnie innych zasadach.

Pandemia zmieniła nie tylko skalę zatrudnienia i sposób rekrutacji, ale również nasze podejście do pracy i oczekiwania w stosunku do pracodawców. Zespół Pracuj.pl na przełomie kwietnia i maja 2020 r., przeprowadził wśród użytkowników swojego portalu badanie „Zawodowy styl życia”, którego efektem była identyfikacja wyzwań w zakresie wykorzystania biur i przestrzeni do pracy, integracji pracowników w sytuacji rozproszenia, modyfikacji oferty benefitów, a także akceptacji i zrozumienia w stosunku do pracujących rodziców.

Docenienie pracy zdalnej

Pracodawcy, by zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, wprowadzili większą elastyczność, jeśli chodzi o wybór miejsca pracy. Zespoły pracują w mniejszym wymiarze w biurach, część z nich ma możliwość wyboru miejsca pracy, a niektórzy funkcjonują w systemie rotacyjnym, który umożliwia zmniejszenie liczby personelu na jednej przestrzeni.

Według Pracuj.pl zdecydowana większość pracowników (89%) po opanowaniu pandemii chce pracować przynajmniej częściowo zdalnie. Jednak tylko 10% chciałoby wykonywać 100% etatu spoza biura, co pokazuje potrzebę integracji i współpracy w zespole, nie tylko w świecie wirtualnym. 57% respondentów pracujących zdalnie uznało, że taki model wykonywania obowiązków pozwolił im bardziej docenić możliwość przychodzenia do biura i bezpośrednich spotkań ze współpracownikami.

Eksperci prognozują, że z czasem ten trend się rozwinie, a przestrzeń biurowa będzie służyć przede wszystkim do spotkań projektowych, warsztatów kreatywnych, sytuacji, kiedy fizyczne bycie obok siebie jest koniecznością. Oczywiście nie bez znaczenia są tu ogromne oszczędności firm, związane z infrastrukturą.

Przeczytaj także: [07] Rynek pracy w trakcie i po pandemii. Możliwe scenariusze, szanse i ryzyka

Budowanie relacji w rozproszonych zespołach

Powyższy trend wiąże się niestety nieodłącznie z większymi wyzwaniami pracodawców, jeśli chodzi o budowanie więzi pomiędzy funkcjonującymi wirtualnie pracownikami. W badaniu „Zawodowy styl życia” respondenci wybierali spotkania (67%) i wyjazdy (59%) czy wspólne warsztaty (48%) jako najskuteczniejsze metody integracji. To oczekiwanie jest trudne do realizacji w obecnych warunkach. Ducha wspólnoty można oczywiście budować poprzez media społecznościowe lub różnego rodzaju narzędzia wirtualne, jednak nie zastąpi to spotkań na żywo.

Analitycy trendów prognozują stopniowy zanik pracy etatowej na korzyść pracy dorywczej, co utrudni dodatkowo tworzenie społeczności wewnątrz firmy i zaangażowanie pracowników w formie, jaka była nam znana dotychczas, na korzyść przedefiniowanego employee experience. Co zrobić więc, aby zmodyfikować perspektywę patrzenia na biznes, na współpracowników i pracowników, na zarządzanie, budowanie relacji i bycie „w pracy” razem?

Przeczytaj także: Czy Gig Economy będzie rosnąć w 2020 r.? Prognozy dla freelancerów

Przeformułowanie oferty benefitów

W nowych ofertach pracy pojawia się coraz mniej benefitów. Niektóre z nich dotychczas wiązały się z fizycznym „byciem” w biurze, więc siłą rzeczy musiały zniknąć, inne są ograniczane ze względów kosztowych czy z powodu zmniejszenia ich atrakcyjności (karty sportowe, karnety do kina itp.). Jeśli benefity mają wciąż pozostać czynnikiem, który uatrakcyjnia ofertę pracy, muszą zostać zmienione tak, by mogły być wykorzystywane w świecie online.

Według Pracuj.pl zyskają oferty, które będą pomagać pracownikom w wykonywaniu pracy zdalnej, np. dostęp do szkoleń w sieci, usługi personalnych asystentów, dofinansowanie do przedszkoli czy dobry sprzęt służbowy.

Wsparcie i zrozumienie pracujących rodziców

Pandemia była niewątpliwie ogromnym wyzwaniem dla pracujących rodziców. 57% z nich miało w czasie pandemii trudności z oddzieleniem czasu prywatnego i służbowego. Dodatkowo sytuacja, której doświadczyliśmy, pokazała jak w powiększającym lustrze problemy, z którymi kobiety mierzą się na co dzień. Nie bez powodu mówi się, że rola matki to praca na pełen etat. Zamknięcie w domu z dziećmi i jednocześnie konieczność wykonywania pracy zdalnej było sytuacją ekstremalną, bardzo obciążającą psychicznie.

Przeczytaj także: Mieć wolność chłonięcia świata – kobiece rozmowy w czasie kwarantanny

Według Pracuj.pl 83% matek uważało, że miały większe trudności w wykonywaniu obowiązków w trakcie pandemii od bezdzietnych koleżanek, ale aż 46% nie czuło się traktowanych przez przełożonych ze zrozumieniem.

Warto pamiętać, że temat przyciągania talentów do organizacji oraz budowania kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu jest wciąż aktualny, a nawet szczególnie ważny w najbliższych latach. Firmy doceniające różnorodność i dbające o równowagę pomiędzy życiem osobistym, a zawodowym pracowników będą w dłuższej perspektywie czasowej budować przewagę konkurencyjną. Nawet jeśli w tym momencie rynek pracownika wydaje nam się przeszłością.

Źródło: media.pracuj.pl

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Natalia Gozdowska
Zawodowo zajmuje się rozwojem, coachingiem, projektami HR, kulturą organizacyjną i budowaniem marki pracodawcy. Prywatnie mama dwóch wrażliwców, zakochana żona, pasjonatka reportaży, teatru tańca i psychologii. Prowadzi bloga i fun page „Studio Rzeczy Ważnych”, fotografuje i wspiera tych, którzy tego potrzebują. :)

Najbardziej angażująca konferencja HR w Polsce! – HeReos Conference już 18 września!

Już w najbliższy piątek 18.09 dołącz do wydarzenia, na które wszyscy czekaliśmy! Podczas HeReos Conference zaplanowano aż cztery ścieżki tematyczne, obejmujące najważniejsze obszary HR w kontekście obecnej, nowej rzeczywistości. Chcesz dowiedzieć się jak tworzyć miejsca pracy przyjazne rodzicom i dlaczego warto? Zapraszamy na wystąpienie Agnieszki Czmyr-Kaczanowskiej, współzałożycielki Fundacji Mamo Pracuj. Skorzystaj z rabatu #mamopracuj i zapisz się już dziś!
  • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 15/09/2020

„Najbardziej angażująca konferencja HR w Polsce” – HeReos Conference już 18 września

Chcesz się dowiedzieć, co charakteryzuje firmy przyjazne rodzicom i które z nich naprawdę zasłużyły na ten tytuł?

Koniecznie weź udział w konferencji HeReos Conference i posłuchaj wystąpienia Agnieszki Czmyr-Kaczanowskiej, współzałożycielki Fundacji Mamo Pracuj pt. „Jak tworzyć miejsca pracy przyjazne rodzicom i dlaczego warto?”.

Zapisz się na to wydarzenie używając naszego kodu rabatowego #mamopracuj, a otrzymasz 15% rabatu!

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, zatem jeżeli chcesz wysłuchać wystąpień siedząc wygodnie we własnym fotelu, to wybierz Pakiet ONLINE i użyj kodu rabatowego #mamopracuj, specjalnie dla Czytelniczek i Czytelników portalu mamopracuj.pl!

Jeżeli masz ochotę dołączyć do uczestników „na żywo” i wziąć udział w warsztatach 19 września i super After Party w CulinaryOn w Warszawie, wybierz Pakiet HYBRYDOWY.

Koniecznie sprawdź jakie atrakcje przygotowali dla Ciebie organizatorzy i dlaczego HeReos Conference to wyjątkowe wydarzenie, na którym nie może Cię zabraknąć!

Kliknij w link i poznaj szczegóły: www.heroesconf.pl

Do zobaczenia!

Grafiki: HREmbassy, organizator HeRoes Conference

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail