Czego szukasz

Regulamin uczestnictwa w badaniu w ramach projektu „Mamo Pracuj – go for IT”

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w ankiecie. Nasz zespół pracuje z pasją i zaangażowaniem, aby stworzyć coś nowego, ale potrzebujemy Twojego głosu. Zapraszamy Cię do udziału w przełomowym dla nas momencie. Prosimy, wypełnij ankietę i podziel się z nami swoimi przemyśleniami i wskazówkami. A przy okazji, zgarnij nagrodę!

I. Warunki ogólne

Regulamin określa zasady organizacji badaniu społeczności mamopracuj.pl w ramach projektu Mamo Pracuj – go for IT

 1. Badanie jest realizowane przez firmę Ciekawość Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 01-641, ul. Marii Kazimiery 3/9, NIP 525 284 10 49 (zwaną dalej Przeprowadzającym badanie) na zlecenie Fundacji Mamo Fundacja z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10/1.5, NIP 679 311 87 67. (zwanej dalej Fundacją), zwanymi łącznie Organizatorem.
 2. Warunki uczestnictwa w badaniu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Udział Uczestnika w badaniu oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Badanie prowadzimy od 10.01.2024 r. do 31.01.2024 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania badania.

II. Uczestnictwo w badaniu

 1. W badaniu mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Aby wziąć udział w badaniu należy wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej: mamopracuj.pl/chcemy-zmienic-sie-dla-ciebie-twoj-glos-nam-w-tym-pomoze/
 3. Wszystkie pytania zamieszczone w ankiecie stanowią integralną część badania.
 4. Uczestnictwo w badaniu jest nieodpłatne.
 5. Każdy Uczestnik może wypełnić tylko jedną ankietę.
 6. Zgromadzone dane są poufne, a zebrane informacje posłużą tylko do opracowania raportu z badania.

III. Nagrody

 1. Uczestnicy badania mają możliwość wygrania nagród rzeczowych, pod warunkiem wypełnienia zadania konkursowego i przekazania swoich prawidłowych danych osobowych, przy czym przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Nagrodami w konkursie jest: 11 kalendarzy (planerów) na 2024 rok z naszego zestawienia.
 3. Nagrody zostaną przyznane autorom odpowiedzi na pytanie – „Jaki wpływ mamopracuj.pl miało na Twoje życie zawodowe i działania? Najciekawsze odpowiedzi zostaną wyłonione i nagrodzone przez jury konkursowe.
 4. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany nagrody na gotówkę.
 5. Prawo do uzyskania nagrody nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.
 6. Ogłoszenie zwycięzców nagród nastąpi w terminie do 15 lutego br., poprzez publikację tych informacji w mediach społecznościowych.
 7. Zwycięzcy zostaną dodatkowo powiadomieni o fakcie wygranej e-mailem.
 8. Warunkiem otrzymania nagrody jest wysłanie w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, e-maila do organizatora, w którym zostaną potwierdzone dane osobowe uczestnika, a także zostanie podany adres, na który ma zostać przesłana nagroda.
 9. W przypadku, gdy uczestnik nie wyśle w określonym terminie wskazanej powyżej wiadomości e-mail, traci on prawo do otrzymania nagrody.
 10. Nagrody zostaną przesłane przesyłką pocztową, kurierską, do Paczkomatu, wyłącznie na terenie Polski lub drogą elektroniczną.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody, spowodowaną nieprawidłowym podaniem danych osobowych, zmianą miejsca zamieszkania zwycięzcy, o której Organizator nie został zawiadomiony przed wysłaniem nagrody do uczestnika oraz niepobraniem w terminie przesyłki od kuriera lub z urzędu pocztowego. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwisk zwycięzców nagród w prasie, na antenie radia, w Internecie oraz w telewizji.
 13. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350 ze zm.) nagrody o wartości do 200 PLN są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w badaniu nie wymaga podania żadnych danych osobowych.
 2. Jeśli uczestnik badania chce wygrać nagrodę i wypełni zadanie dodatkowe, dane osobowe będą przetwarzane w sposób wskazany w formularzu, w zależności od zaznaczonej opcji.
 3. Administratorem danych osobowych są:
  a. Ciekawość Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 01-641, ul. Marii Kazimiery 3/9 – w zakresie przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
  b. Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-554), ul. ul. Zamknięta 10/1.5– w zakresie przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wysyłki newslettera, jeśli została zaznaczona opcja chęci dołączenia do bazy newsletterowej Mamo Pracuj. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda, której uczestnik udziela zaznaczając stosowne okienko w formularzu. Jeśli zgoda dotyczy tylko udziału w konkursie, będzie aktualna do czasu jego rozstrzygnięcia i upływu terminu do składania reklamacji w konkursie. W przypadku zgody na wysyłkę newslettera, obowiązuje ona do czasu jej wycofania.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym także prawo do ich poprawiania i usuwania z bazy, a także prawo żądania przeniesienia danych do innego podmiotu.

V. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestników.
 3. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.mamopracuj.pl oraz stronie www.badanie.mamopracuj.pl.
 4. Ewentualne wątpliwości powstałe w trakcie obowiązywania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Kraków, 10.01.2024 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie