Czego szukasz

Tarcza antykryzysowa – jak ratować swój biznes?Najważniejsze informacje

Zawieszenie składek ZUS, dopłata do pensji i szybka mikropożyczka, którą będzie można umorzyć – to najważniejsze elementy tarczy antykryzysowej wprowadzonej w ostatnich dniach. Prawnicy Tomasz Fritzkowski i Daniel Woźniak z kancelarii Sommerrey & Partners wyjaśniają jak krok po kroku skorzystać z rządowej pomocy.

kobieta prowadzi swój biznes - kwiaciarnię

Tarcza antykryzysowa – jak ratować swój biznes?

Na jakie realne wsparcie może liczyć przedsiębiorcza mama, której biznes poniósł straty w związku z pandemią koronawirusa?

Każdy przypadek jest inny, a przedsiębiorcza mama może rozważyć skorzystanie z różnych rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej. Metody wsparcia są uzależnione od spełnienia konkretnych warunków, dlatego nie uda się wskazać jednego złotego sposobu dla każdego przypadku.

Tarcza antykryzysowa w skrócie – na jakie wsparcie można liczyć?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na możliwość zwolnienia ze składek ZUS. Ponadto istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia dla pracowników w przypadku spełnienia szczególnych wymogów, czy też uzyskać bezzwrotną pożyczkę 5.000 PLN od starosty (jeżeli utrzymany zostanie poziom zatrudnienia).

Co więcej, mamy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czy też wykonujące umowę agencyjną, czy umowę zlecenia mogą wystąpić o świadczenie postojowe. Realnym wsparciem może się również okazać, możliwość uelastycznienia stosunków pracy w oparciu o przepisy ustawy.

Katalog możliwości jest duży, niestety nie wszystkie są świadczeniami pewnymi – zgodnie z ustawą wskazany jest maksymalny poziom pomocy, a jednocześnie ta pomoc często jest wynikiem wydania uznaniowej decyzji.

Musisz zdecydować jaką pomoc wybierasz

Część z możliwych narzędzi wsparcia nie może się na siebie nakładać, dlatego przed rozpoczęciem składania wniosków należy przeanalizować poszczególne możliwości i wybrać te najkorzystniejsze – choć z uwagi na niemożność przewidzenia skutków, trudno jest już teraz wybrać najlepsze rozwiązanie.

Odroczenie płatności rat w bankach

Należy również zwrócić uwagę, że istnieje możliwość składania wniosków w bankach, czy u leasingodawców o odroczenie płatności rat (każda instytucja przewidziała różne możliwości i różne procedury w tym zakresie).

Działalność w dużych obiektach handlowych

Istotną kwestią dla działalności prowadzonych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw, jest wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy.

Zapraszamy do zapisania się do newslettera Kancelarii Sommerrey & Partners i polubienia strony Kancelarii na FB, gdzie na bieżąco omawiane są zmiany jakie zostały wprowadzone w ramach „Specustawy koronawirusowej”.

Co należy zrobić krok po kroku (jakie wnioski, gdzie i kiedy złożyć), żeby zostać zwolnionym ze składek ZUS?

Zgodnie z ustawą cześć podmiotów podlega zwolnieniu z opłacania składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2020 r. Zwolnienie przysługuje:

  • mikroprzedsiębiorcy, czyli firmie, która na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,
  • osobie prowadzącej jednoosobową (pozarolniczą) działalność gospodarczą, opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto,
  • duchownemu będącemu płatnikiem składek.

W celu uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS należy spełnić następujące wymagania:

  • prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 r.
  • złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
  • złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jest się zwolnionym z ich składania.

Co najistotniejsze, zwolnienie nie jest automatyczne, dlatego należy złożyć wniosek ZUS RDZ – to jest prosty wniosek, który można znaleźć na stronach ZUS, a złożyć go można drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty albo osobiście w placówce ZUS.

Czy to umorzenie składek ZUS zależy od dochodów firmy?

Tak, w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność i opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca wprowadził ograniczenie w zakresie osiągniętego przychodu.

Zgodnie z ustawą – przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Zwolnienie z opłacania składek ZUS obejmuje miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Dodatkowo, jeżeli nie spełnia się przesłanek do zwolnienia z opłacania składek ZUS, to przedsiębiorcza mama, którą dotknęły skutki gospodarcze w związku z COVID-19, może złożyć wniosek ZUS RDU o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek bez opłaty prolongacyjnej. W tym wypadku należy uzasadnić, w jaki sposób COVID-19 wpłynął na sytuację finansową przedsiębiorcy.

Kto może dostać dofinansowanie do pensji dla pracowników w wysokości 40%? I na jakich zasadach – jaki wniosek i do kiedy należy złożyć?

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników jest uzależnione od tego, czy mamy do czynienia z przestojem ekonomicznym, czy obniżonym wymiarem czasu pracy.

W każdym jednak przypadku przedsiębiorca ma prawo zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników lub o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środków, na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń, gdy wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych.

Należy przez to rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniejszy niż o 15% w stosunku do dowolnie wybranych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku poprzedniego, lub spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniejszy niż 25% z dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotu z miesiąca poprzedniego.

Zwróćmy przy tym uwagę, że gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca, wówczas jako miesiąc należy rozumieć również 30 kolejno następujących po sobie dni.

Wynagrodzenie w czasie przestoju

W okresie przestoju ekonomicznego pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi obniżone nie więcej niż o 50%. Nie może być ono niższe jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie to nie będzie przysługiwać, jeżeli wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Obniżony wymiar czasu pracy

W okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie to również nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Konieczne rozmowy z przedstawicielami pracowników

Należy podkreślić, że warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z organizacjami związkowymi bądź przedstawicielami pracowników w drodze porozumienia.

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia z obu powodów (przestój lub obniżony wymiar czasu pracy), a także wniosek o udzielenie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń składa się do marszałka województwa. Świadczenia oraz środki przysługują pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Należy przy tym zauważyć, że w przypadku dofinansowania wynagrodzenia w momencie obniżenia wymiaru czasu pracy, przepisy określają wyłącznie maksymalny poziom dofinansowania. Nie ma zatem gwarancji, jaka kwota ostatecznie zostanie wypłacona.

Czy jednoosobowe firmy i mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na „zastrzyk dodatkowej gotówki” w ramach wsparcia ze strony rządu?

W tarczy antykryzysowej przewidziano rozwiązanie polegające na możliwości przyznania mikroprzedsiębiorcom jednorazowej pożyczki w wysokości do 5.000 zł.

Należy od razu wyjaśnić, że wysokość udzielanej pożyczki będzie zróżnicowana. Nie każdemu mikroprzedsiębiorcy będzie przysługiwała kwota 5.000 zł. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, dlatego trzeba mieć na uwadze, że wsparcie finansowe w formie pożyczki może być ostatecznie niższe.

Ta forma pomocy finansowej została dedykowana dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczki udziela starosta ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z mikroprzedsiębiorcą.

Mikroprzedsiębiorcy powinni najpierw złożyć wniosek o pożyczkę (a jako załącznik składa się zeskanowaną i podpisaną przez przedsiębiorcę umowę). Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy (on-line). Wnioski możemy zgłaszać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektorów powiatowych urzędów pracy. W treści wniosku wymaga się zawarcia oświadczenia o stanie zatrudnienia w naszej firmie na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Zasadniczo, pożyczka podlega zwrotowi. Okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, ale Rada Ministrów ma prawo do przedłużenia tego okresu, jeżeli stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego będzie utrzymywał się przez dłuższy czas.

Kiedy mikropożyczka będzie bezzwrotna?

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o umorzenie pożyczki pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia pożyczki, nie zmniejszą oni stanu zatrudnienia w swoich firmach w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

We wniosku musi być więc zawarte oświadczenie przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do nie zmniejszenia stanu zatrudnienia. Analizując jednak już teraz sytuację na rynku pracy i biorąc pod uwagę fakt, że wielu przedsiębiorców decyduje się na zwolnienia grupowe/indywidualne, by ratować swój biznes, można przypuszczać, że wielu z nich nie spełni tego wymogu i będą zmuszeni do zwrotu całej pożyczki wraz z odsetkami.

Temat tarczy antykryzysowej opracowali dla nas prawnicy Tomasz Fritzkowski i Daniel Woźniak z kancelarii Sommerrey & Partners, która wspiera działania Fundacji Mamo Pracuj.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie