Czego szukasz

Tarcza antykryzysowa – jak ratować swój biznes?Najważniejsze informacje

Zawieszenie składek ZUS, dopłata do pensji i szybka mikropożyczka, którą będzie można umorzyć – to najważniejsze elementy tarczy antykryzysowej wprowadzonej w ostatnich dniach. Prawnicy Tomasz Fritzkowski i Daniel Woźniak z kancelarii Sommerrey & Partners wyjaśniają jak krok po kroku skorzystać z rządowej pomocy.

kobieta prowadzi swój biznes - kwiaciarnię

Tarcza antykryzysowa – jak ratować swój biznes?

Na jakie realne wsparcie może liczyć przedsiębiorcza mama, której biznes poniósł straty w związku z pandemią koronawirusa?

Każdy przypadek jest inny, a przedsiębiorcza mama może rozważyć skorzystanie z różnych rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej. Metody wsparcia są uzależnione od spełnienia konkretnych warunków, dlatego nie uda się wskazać jednego złotego sposobu dla każdego przypadku.

Tarcza antykryzysowa w skrócie – na jakie wsparcie można liczyć?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na możliwość zwolnienia ze składek ZUS. Ponadto istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia dla pracowników w przypadku spełnienia szczególnych wymogów, czy też uzyskać bezzwrotną pożyczkę 5.000 PLN od starosty (jeżeli utrzymany zostanie poziom zatrudnienia).

Co więcej, mamy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czy też wykonujące umowę agencyjną, czy umowę zlecenia mogą wystąpić o świadczenie postojowe. Realnym wsparciem może się również okazać, możliwość uelastycznienia stosunków pracy w oparciu o przepisy ustawy.

Katalog możliwości jest duży, niestety nie wszystkie są świadczeniami pewnymi – zgodnie z ustawą wskazany jest maksymalny poziom pomocy, a jednocześnie ta pomoc często jest wynikiem wydania uznaniowej decyzji.

Musisz zdecydować jaką pomoc wybierasz

Część z możliwych narzędzi wsparcia nie może się na siebie nakładać, dlatego przed rozpoczęciem składania wniosków należy przeanalizować poszczególne możliwości i wybrać te najkorzystniejsze – choć z uwagi na niemożność przewidzenia skutków, trudno jest już teraz wybrać najlepsze rozwiązanie.

Odroczenie płatności rat w bankach

Należy również zwrócić uwagę, że istnieje możliwość składania wniosków w bankach, czy u leasingodawców o odroczenie płatności rat (każda instytucja przewidziała różne możliwości i różne procedury w tym zakresie).

Działalność w dużych obiektach handlowych

Istotną kwestią dla działalności prowadzonych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw, jest wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy.

Zapraszamy do zapisania się do newslettera Kancelarii Sommerrey & Partners i polubienia strony Kancelarii na FB, gdzie na bieżąco omawiane są zmiany jakie zostały wprowadzone w ramach „Specustawy koronawirusowej”.

Co należy zrobić krok po kroku (jakie wnioski, gdzie i kiedy złożyć), żeby zostać zwolnionym ze składek ZUS?

Zgodnie z ustawą cześć podmiotów podlega zwolnieniu z opłacania składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2020 r. Zwolnienie przysługuje:

 • mikroprzedsiębiorcy, czyli firmie, która na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • osobie prowadzącej jednoosobową (pozarolniczą) działalność gospodarczą, opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto,
 • duchownemu będącemu płatnikiem składek.

W celu uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS należy spełnić następujące wymagania:

 • prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 r.
 • złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jest się zwolnionym z ich składania.

Co najistotniejsze, zwolnienie nie jest automatyczne, dlatego należy złożyć wniosek ZUS RDZ – to jest prosty wniosek, który można znaleźć na stronach ZUS, a złożyć go można drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty albo osobiście w placówce ZUS.

Czy to umorzenie składek ZUS zależy od dochodów firmy?

Tak, w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność i opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca wprowadził ograniczenie w zakresie osiągniętego przychodu.

Zgodnie z ustawą – przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Zwolnienie z opłacania składek ZUS obejmuje miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Dodatkowo, jeżeli nie spełnia się przesłanek do zwolnienia z opłacania składek ZUS, to przedsiębiorcza mama, którą dotknęły skutki gospodarcze w związku z COVID-19, może złożyć wniosek ZUS RDU o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek bez opłaty prolongacyjnej. W tym wypadku należy uzasadnić, w jaki sposób COVID-19 wpłynął na sytuację finansową przedsiębiorcy.

Kto może dostać dofinansowanie do pensji dla pracowników w wysokości 40%? I na jakich zasadach – jaki wniosek i do kiedy należy złożyć?

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników jest uzależnione od tego, czy mamy do czynienia z przestojem ekonomicznym, czy obniżonym wymiarem czasu pracy.

W każdym jednak przypadku przedsiębiorca ma prawo zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników lub o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środków, na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń, gdy wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych.

Należy przez to rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniejszy niż o 15% w stosunku do dowolnie wybranych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku poprzedniego, lub spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniejszy niż 25% z dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotu z miesiąca poprzedniego.

Zwróćmy przy tym uwagę, że gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca, wówczas jako miesiąc należy rozumieć również 30 kolejno następujących po sobie dni.

Wynagrodzenie w czasie przestoju

W okresie przestoju ekonomicznego pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi obniżone nie więcej niż o 50%. Nie może być ono niższe jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie to nie będzie przysługiwać, jeżeli wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Obniżony wymiar czasu pracy

W okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie to również nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Konieczne rozmowy z przedstawicielami pracowników

Należy podkreślić, że warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z organizacjami związkowymi bądź przedstawicielami pracowników w drodze porozumienia.

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia z obu powodów (przestój lub obniżony wymiar czasu pracy), a także wniosek o udzielenie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń składa się do marszałka województwa. Świadczenia oraz środki przysługują pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Należy przy tym zauważyć, że w przypadku dofinansowania wynagrodzenia w momencie obniżenia wymiaru czasu pracy, przepisy określają wyłącznie maksymalny poziom dofinansowania. Nie ma zatem gwarancji, jaka kwota ostatecznie zostanie wypłacona.

Czy jednoosobowe firmy i mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na „zastrzyk dodatkowej gotówki” w ramach wsparcia ze strony rządu?

W tarczy antykryzysowej przewidziano rozwiązanie polegające na możliwości przyznania mikroprzedsiębiorcom jednorazowej pożyczki w wysokości do 5.000 zł.

Należy od razu wyjaśnić, że wysokość udzielanej pożyczki będzie zróżnicowana. Nie każdemu mikroprzedsiębiorcy będzie przysługiwała kwota 5.000 zł. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, dlatego trzeba mieć na uwadze, że wsparcie finansowe w formie pożyczki może być ostatecznie niższe.

Ta forma pomocy finansowej została dedykowana dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczki udziela starosta ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z mikroprzedsiębiorcą.

Mikroprzedsiębiorcy powinni najpierw złożyć wniosek o pożyczkę (a jako załącznik składa się zeskanowaną i podpisaną przez przedsiębiorcę umowę). Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy (on-line). Wnioski możemy zgłaszać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektorów powiatowych urzędów pracy. W treści wniosku wymaga się zawarcia oświadczenia o stanie zatrudnienia w naszej firmie na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Zasadniczo, pożyczka podlega zwrotowi. Okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, ale Rada Ministrów ma prawo do przedłużenia tego okresu, jeżeli stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego będzie utrzymywał się przez dłuższy czas.

Kiedy mikropożyczka będzie bezzwrotna?

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o umorzenie pożyczki pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia pożyczki, nie zmniejszą oni stanu zatrudnienia w swoich firmach w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

We wniosku musi być więc zawarte oświadczenie przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do nie zmniejszenia stanu zatrudnienia. Analizując jednak już teraz sytuację na rynku pracy i biorąc pod uwagę fakt, że wielu przedsiębiorców decyduje się na zwolnienia grupowe/indywidualne, by ratować swój biznes, można przypuszczać, że wielu z nich nie spełni tego wymogu i będą zmuszeni do zwrotu całej pożyczki wraz z odsetkami.

Temat tarczy antykryzysowej opracowali dla nas prawnicy Tomasz Fritzkowski i Daniel Woźniak z kancelarii Sommerrey & Partners, która wspiera działania Fundacji Mamo Pracuj.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

7 kroków jak wystartować z własnym biznesem, wykorzystując podejście Design Thinking?

Masz pomysł na biznes, ale nie masz pewności czy jest on dostatecznie dobry i czy znajdziesz klientów? Wykorzystaj narzędzia Design Thinking, aby to tanio i szybko sprawdzić. Stwórz produkt lub usługę, którą pokochają Twoi klienci.
zespół pracuje nad strategią biznesu

Jak wystartować z własnym biznesem wykorzystując podejście Design Thinking?

Design Thinking to kreatywna metoda rozwiązywania problemów, wykorzystywana przez wiele znanych i świetnie prosperujących firm tj. Google, Apple czy AirbNB do tworzenia innowacyjnych i użytecznych produktów lub usług. Metoda ta została spopularyzowana przez Tima Browna z firmy IDEO i jest jednym z kierunków wykładanych na uniwersytecie Stanford.

Design Thinking sprawdza się również dla przedsiębiorców, którzy chcą wystartować z własnym biznesem w sposób sprawdzony i efektywny. Na czym polega to podejście i jak je wykorzystać? Oto mapa 7 prostych kroków do wykonania.

Krok 1: Zdefiniuj kto jest użytkownikiem Twojego rozwiązania

Zastanów się i stwórz listę ludzi doświadczających problemu, który chcesz rozwiązać. Zastanów się i wypisz do kogo dokładnie kierujesz swój produkt i usługę, kto będzie go używał oraz kto będzie za niego płacił. Upewnij się, że masz przynajmniej 10 takich osób na swojej liście.

Dla przykładu jeśli Twój biznes miałby polegać na szyciu ubranek dla dzieci to Twoja lista powinna zawierać dzieci (użytkownicy produktu) oraz ich rodziców czy dziadków (osoby kupujące).

Krok 2: Umów się na rozmowę z konkretnymi osobami z Twojej grupy docelowej

Spójrz na swoją listę z kroku 1 i zastanów się kogo znasz, kto dobrze wpisuje się w profil Twoich odbiorców. Dopasuj konkretne imiona i nazwiska i umów się na 30-40 min rozmowę. Prowadząc rozmowę Twoim celem będzie poznanie punktu widzenia, historii, doświadczeń i preferencji tych konkretnych osób w obszarze, który dotyczy Twojego biznesu.

Przeczytaj także: Dlaczego warto korzystać z Design Thinking?

Krok 3: Przygotuj scenariusz rozmowy

Zanim przeprowadzisz rozmowę, dobrze przygotuj się do jej poprowadzenia. Kluczowe jest tutaj stworzenie listy dobrych pytań.

W Design Thinking rozmowy służą poznaniu punktu widzenia, preferencji, nawyków, zachowań i przekonań odbiorców, aby wychwycić co jest dla nich ważne i zidentyfikować ich najważniejsze potrzeby. Dobre pytania to pytania o ich doświadczenia i historie w interesującym Cię obszarze, pytania, których warto unikać to pytania o opinie na temat Twojego pomysłu i dyskutowanie rozwiązań, które już wymyśliłaś.

Oto przykładowe pytania jakie mogłabyś zadać rodzicom pracując nad produktem ubranek dla dzieci:

 • Jak często kupujesz ubranka swoim dzieciom? Gdzie najczęściej kupujesz i co bierzesz pod uwagę?
 • Opowiedz mi o swoich ostatnich doświadczeniach z zakupem i użytkowaniem zakupionych ubranek dla dzieci.
 • Opowiedz mi o swoim najlepszym / najgorszym doświadczeniu z ubrankami dla dziecka. Dlaczego to doświadczenie było najlepsze / najgorsze?

Krok 4: Przeprowadź rozmowy i zapisz najważniejsze wnioski

W kolejnym kroku po prostu przeprowadź swoje rozmowy, robiąc z nich szczegółowe notatki. Zapewne będziesz zaskoczona jak wiele nowych wartościowych informacji Ci dostarczą! Po każdej rozmowie wypisz: co się zaskoczyło, co często się powtarza, co wydaje Ci się najważniejsze. Spróbuj wypisać najważniejsze potrzeby swoich odbiorców, jakie zauważasz.

Krok 5: Dopracuj swój pomysł w oparciu o potrzeby odbiorców

Patrząc na potrzeby Twoich użytkowników i zapisane wnioski, włącz dobrą muzykę i wypisz pomysły na to, jak możesz dopracować swój pomysł, aby jeszcze lepiej spełniał ważne potrzeby Twojej grupy docelowej. Możesz zaprosić kilka innych wspierających Cię osób do wspólnego generowania pomysłów. Na koniec pogrupuj podobne pomysły razem i zdecyduj, który ostatecznie chcesz wypróbować.

Krok 6: Stwórz prototyp swojego rozwiązania i zaplanuj rynkowy test

Kiedy masz już konkretny i dopracowany pomysł na swój biznes warto sprawdzić czy znajdziesz na niego klientów. Aby zrobić to mądrze i oszczędzić sobie niepotrzebnych kosztów warto jest najpierw sprawdzić czy Twój pomysł sprawdzi się na rynku, czy znajdą się na niego klienci zanim zaczniesz w niego inwestować.

Możesz to zrobić przeprowadzając rynkowy test i przygotowując prototyp swojego rozwiązania. Chodzi o to, aby nie mając fizycznie gotowego produktu, dać swoim klientom wrażenie, że on już istnieje i sprawdzić jak na niego zareagują.

Dla przykładu możesz umieścić zdjęcia lub filmik prezentujący Twój produkt i umieścić go na stronie www. Link do strony promujesz w mediach społecznościowych lub wykorzystując swoje prywatne kontakty, a następnie sprawdzasz ile osób zdecydowało się zamówić Twój produkt.

Interesują Cię nasze propozycje dla rodziców?

Zapisz się do newslettera Mamo Pracuj i nie przegap żadnych nowości!

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Krok 7: Porzuć, zmień lub zrealizuj swój pomysł

W zależności od tego, co pokazał test rynkowy, wybierasz jeden z trzech kierunków działania:

 1. Zaczynasz działać widząc, że Twój produkt lub usługa znalazła swoją grupę nabywców
 2. Zmieniasz swój pomysł, jeśli popyt na produkt lub usługę jest niesatysfakcjonujący, a test pokazał Ci, czego brakowało w pierwotnym pomyśle
 3. Porzucasz pomysł i próbujesz czegoś innego, wracając do swojej listy pomysłów z kroku 5.

Przeczytaj także: Design Thinking, czyli jak zaprojektować swój biznes

Te proste kroki są z powodzeniem stosowane przez wiele znanych i świetnie prosperujących firm na całym świecie. Dla przykładu twórcy AirBnB zanim odpalili swój serwis najpierw podjęli próbę wynajęcia swojej własnej sypialni, aby przekonać się, czy ich pomysł znajdzie chętnych odbiorców. Podobnie działał Uber udostępniając swoją aplikację w początkowo bardzo prostej i okrojonej wersji tylko wśród swoich znajomych.

Jeżeli czujesz, że podejście Design Thinking mogłoby być ciekawym kierunkiem dla rozwoju Twojego pomysłu biznesowego i chciałabyś dowiedzieć się więcej, zapraszamy Cię do obejrzenia nagrania z webinaru: “Jak stworzyć biznes, który klienci pokochają i który się opłaci?”

Obejrzyj nagranie!

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Spełnione zawodowo mamy, które odważyły się opuścić korporację i założyć własną firmę, w ramach której prowadzą warsztaty na temat otwartej i efektywnej komunikacji oraz technik kreatywnego rozwiązywania problemów. Chcą zmieniać środowiska pracy, wprowadzając w nie więcej zaufania, otwartości, zaangażowania i kreatywności. Współpracują z korporacjami za granicą, aby poprzez szkolenia i coaching wspierać zatrudnione tam mamy w efektywnym powrocie do pracy po urodzeniu dziecka.

Jednoosobowa działalność czy spółka z o.o.?

Kiedy podejmiemy już decyzję, że chcemy prowadzić własną firmę, mamy pomysł oraz plan działania, czas zająć się formalnościami. Pierwszym i kluczowym aspektem, nad którym powinniśmy się zastanowić, jest decyzja w jakiej formie chcemy prowadzić działalność gospodarczą. Duże znaczenie mają tutaj kwestie wizerunkowe i specyfika branży, w której chcemy działać. Warto jednak także zwrócić uwagę na kwestie formalno – prawne, które mogą mieć doniosłe skutki w przyszłości.
kobieta prowadzi własną firmę, siedzi przy biurku z laptopem

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

Obecnie te dwie formy prowadzenia działalności są najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. Mimo pierwszego skojarzenia prowadzić działalność w formie spółki z o.o. może także jedna osoba. Warto więc przyjrzeć się bliżej, jakie są wady i zalety obydwu rozwiązań i które będzie dla nas korzystniejsze.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to najprostszy sposób prowadzenia własnej firmy. Założenie działalności gospodarczej nie wiąże się z poniesieniem żadnych opłat. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez stronę www.ceidg.gov.pl lub osobiście we właściwym wydziale działalności gospodarczej.

Założenie działalności przez Internet jest zdecydowanie najłatwiejszym rozwiązaniem, a wszystkie dokumenty możemy podpisać m.in. profilem zaufanym ePuap. Jeśli chcemy, żeby nasza działalności była zgłoszona do VAT, musimy złożyć osobny wniosek do urzędu skarbowego, który obecnie również nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Stosunkowo prosta procedura zakładania firmy w tej formie oraz niewielkie koszty są niewątpliwą zaletą działalności gospodarczej. Na przykład cena księgowości to ok. 200 zł miesięcznie, przy działalności względnie niewielkich rozmiarów. Zwróćmy jednak uwagę na mniej korzystne aspekty. Przede wszystkim przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Co więcej, jeśli pozostajemy w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej, negatywne konsekwencje naszych działań mogą również dotknąć naszego partnera. Dodatkowo musimy się również liczyć z obowiązkiem opłacania składek na ZUS, które po dwuletnim okresie preferencyjnym wynoszą obecnie ok. 1400 zł miesięcznie.

Przeczytaj także: Na czym polega działalność nierejestrowana?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jej powstanie i funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych. Spółka z o.o. jest jedną ze spółek kapitałowych, która posiada osobowość prawną. Oznacza to, że jest ona podmiotem niezależnym od osób ją tworzących.

Korzyścią jest to, że nie ma przeszkód, aby spółka z o.o. miała tylko jednego udziałowca. W pierwszej kolejności musimy zająć się przygotowaniem umowy spółki z o.o., którą należy podpisać u notariusza. Jest to koszt ok. 300 – 500 zł w zależności od wysokości kapitału zakładowego i długości umowy. Możemy również skorzystać z opcji rejestracji spółki przez Internet, w tak zwanym trybie S-24. Jest to rozwiązanie o tyle korzystne, że umowa spółki nie musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, ponosimy tylko opłatę 350 zł za wpis spółki do KRS.

Interesują Cię nasze propozycje dla rodziców?

Zapisz się do newslettera Mamo Pracuj i nie przegap żadnych nowości!

Zapisując się na newsletter, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w polityce prywatności. W każdej chwili zgodę możesz wycofać.

Spółka z o.o.

Spółka z o.o. prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Ich prowadzenie jest bardziej skomplikowane niż w przypadku księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej, co skutkuje wyższą ceną usług biur rachunkowych (średnio cena zaczyna się od 500 zł miesięcznie), dodatkowo istnieje konieczność sporządzania corocznych sprawozdań finansowych. Pełna księgowość ma jednak swoje plusy. Dzięki temu, że musi ona być prowadzona bardzo skrupulatnie, zapewnia przejrzystość wszystkich operacji i łatwość kontrolowania finansów spółki.

To zdecydowana zaleta tej formy prowadzenia działalności, szczególnie jeśli spółkę prowadzimy z innymi osobami. Spółka z o.o. zapewnia też znacznie większe bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Jak zostało nadmienione powyżej spółka z o.o. posiada własną osobowość prawną. Za swoje zobowiązania odpowiada więc, co do zasady, tylko spółka.

Odpowiedzialność udziałowców jest wyłączona, ponoszą oni jedynie ryzyko utraty wkładów, które wnieśli do spółki na pokrycie kapitału zakładowego. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że za niezapłaconą fakturę spotka nas wątpliwa przyjemność odwiedzin komornika, który będzie chciał zająć nasz prywatny majątek.

Zgodnie z przepisami, udziałowcy spółki z o.o. nie są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, w związku z tym nie podlegają oni obowiązkowi opłacania składek ZUS (w sytuacji, w której w spółce jest co najmniej dwóch udziałowców). Jeśli posiadamy ubezpieczenie z innych tytułów (np. umowa o pracę) pozwala nam to zaoszczędzić miesięcznie ok. 1400 zł. Mitem jest także twierdzenie, że kapitał zakładowy spółki (minimum 5000 zł) musi zostać “zamrożony”. Po jego wpłaceniu nie ma przeszkód aby te pieniądze inwestować w rozwój firmy np. w wyposażenie biura.

Przeczytaj także: Spółka z o.o. – ciekawy pomysł dla przedsiębiorczych mam

Co więc wybrać?

Powyżej przedstawiono zarówno wady jak i zalety prowadzenia firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i w formie spółki z o.o.. Zwykła działalność gospodarcza jest za zwyczaj korzystnym rozwiązaniem dla przedsięwzięcia niewielkich rozmiarów i obarczonego stosunkowo niedużym ryzykiem.

Mimo wyższych kosztów początkowych oraz bardziej skomplikowanej procedury rejestracji, spółki z o.o. cieszę się niesłabnącą popularnością, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo jej udziałowców. Obecna sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa, która znacząco wpłynęła na sytuację przedsiębiorców, pokazała jak ważny jest to aspekt.

Wybór odpowiedniej formy prawnej dla naszego biznesu może mieć niebagatelne skutki w przyszłości, dlatego warto dokładnie rozważyć wszystkie możliwości przy zakładaniu firmy. Przy wyborze odpowiedniej formy prawnej warto jest również skorzystać z porady specjalisty, przede wszystkim prawnika. Pamiętajmy bowiem, że każda działalność jest inna, dlatego tak ważny jest dobór rozwiązania dostosowanego do naszych potrzeb.

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
prawnik, założycielka i Partner Zarządzający firmy StillWell Polska Sp. z o.o., zajmującej się obsługą prawną i doradztwem biznesowym dla przedsiębiorców. Twórczyni inicjatywy Kobieta i Biznes wspierającej kobiecy biznes i edukację prawną (www.zminkowska.pl).
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie
Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×