Czego szukasz

Tarcza antykryzysowa – jak ratować swój biznes?Najważniejsze informacje

Zawieszenie składek ZUS, dopłata do pensji i szybka mikropożyczka, którą będzie można umorzyć – to najważniejsze elementy tarczy antykryzysowej wprowadzonej w ostatnich dniach. Prawnicy Tomasz Fritzkowski i Daniel Woźniak z kancelarii Sommerrey & Partners wyjaśniają jak krok po kroku skorzystać z rządowej pomocy.

 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 08/04/2020
kobieta prowadzi swój biznes - kwiaciarnię

Tarcza antykryzysowa – jak ratować swój biznes?

Na jakie realne wsparcie może liczyć przedsiębiorcza mama, której biznes poniósł straty w związku z pandemią koronawirusa?

Każdy przypadek jest inny, a przedsiębiorcza mama może rozważyć skorzystanie z różnych rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej. Metody wsparcia są uzależnione od spełnienia konkretnych warunków, dlatego nie uda się wskazać jednego złotego sposobu dla każdego przypadku.

Tarcza antykryzysowa w skrócie – na jakie wsparcie można liczyć?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na możliwość zwolnienia ze składek ZUS. Ponadto istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia dla pracowników w przypadku spełnienia szczególnych wymogów, czy też uzyskać bezzwrotną pożyczkę 5.000 PLN od starosty (jeżeli utrzymany zostanie poziom zatrudnienia).

Co więcej, mamy prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą czy też wykonujące umowę agencyjną, czy umowę zlecenia mogą wystąpić o świadczenie postojowe. Realnym wsparciem może się również okazać, możliwość uelastycznienia stosunków pracy w oparciu o przepisy ustawy.

Katalog możliwości jest duży, niestety nie wszystkie są świadczeniami pewnymi – zgodnie z ustawą wskazany jest maksymalny poziom pomocy, a jednocześnie ta pomoc często jest wynikiem wydania uznaniowej decyzji.

Musisz zdecydować jaką pomoc wybierasz

Część z możliwych narzędzi wsparcia nie może się na siebie nakładać, dlatego przed rozpoczęciem składania wniosków należy przeanalizować poszczególne możliwości i wybrać te najkorzystniejsze – choć z uwagi na niemożność przewidzenia skutków, trudno jest już teraz wybrać najlepsze rozwiązanie.

Odroczenie płatności rat w bankach

Należy również zwrócić uwagę, że istnieje możliwość składania wniosków w bankach, czy u leasingodawców o odroczenie płatności rat (każda instytucja przewidziała różne możliwości i różne procedury w tym zakresie).

Działalność w dużych obiektach handlowych

Istotną kwestią dla działalności prowadzonych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 mkw, jest wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy.

Zapraszamy do zapisania się do newslettera Kancelarii Sommerrey & Partners i polubienia strony Kancelarii na FB, gdzie na bieżąco omawiane są zmiany jakie zostały wprowadzone w ramach „Specustawy koronawirusowej”.

Co należy zrobić krok po kroku (jakie wnioski, gdzie i kiedy złożyć), żeby zostać zwolnionym ze składek ZUS?

Zgodnie z ustawą cześć podmiotów podlega zwolnieniu z opłacania składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień, maj 2020 r. Zwolnienie przysługuje:

 • mikroprzedsiębiorcy, czyli firmie, która na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • osobie prowadzącej jednoosobową (pozarolniczą) działalność gospodarczą, opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto,
 • duchownemu będącemu płatnikiem składek.

W celu uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS należy spełnić następujące wymagania:

 • prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 r.
 • złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jest się zwolnionym z ich składania.

Co najistotniejsze, zwolnienie nie jest automatyczne, dlatego należy złożyć wniosek ZUS RDZ – to jest prosty wniosek, który można znaleźć na stronach ZUS, a złożyć go można drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty albo osobiście w placówce ZUS.

Czy to umorzenie składek ZUS zależy od dochodów firmy?

Tak, w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność i opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca wprowadził ograniczenie w zakresie osiągniętego przychodu.

Zgodnie z ustawą – przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Zwolnienie z opłacania składek ZUS obejmuje miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Dodatkowo, jeżeli nie spełnia się przesłanek do zwolnienia z opłacania składek ZUS, to przedsiębiorcza mama, którą dotknęły skutki gospodarcze w związku z COVID-19, może złożyć wniosek ZUS RDU o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek bez opłaty prolongacyjnej. W tym wypadku należy uzasadnić, w jaki sposób COVID-19 wpłynął na sytuację finansową przedsiębiorcy.

Kto może dostać dofinansowanie do pensji dla pracowników w wysokości 40%? I na jakich zasadach – jaki wniosek i do kiedy należy złożyć?

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników jest uzależnione od tego, czy mamy do czynienia z przestojem ekonomicznym, czy obniżonym wymiarem czasu pracy.

W każdym jednak przypadku przedsiębiorca ma prawo zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników lub o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środków, na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń, gdy wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych.

Należy przez to rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniejszy niż o 15% w stosunku do dowolnie wybranych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku poprzedniego, lub spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniejszy niż 25% z dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotu z miesiąca poprzedniego.

Zwróćmy przy tym uwagę, że gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca, wówczas jako miesiąc należy rozumieć również 30 kolejno następujących po sobie dni.

Wynagrodzenie w czasie przestoju

W okresie przestoju ekonomicznego pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi obniżone nie więcej niż o 50%. Nie może być ono niższe jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie to nie będzie przysługiwać, jeżeli wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Obniżony wymiar czasu pracy

W okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie to również nie przysługuje, jeżeli wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Konieczne rozmowy z przedstawicielami pracowników

Należy podkreślić, że warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, pracodawca ma obowiązek uzgodnić z organizacjami związkowymi bądź przedstawicielami pracowników w drodze porozumienia.

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia z obu powodów (przestój lub obniżony wymiar czasu pracy), a także wniosek o udzielenie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń składa się do marszałka województwa. Świadczenia oraz środki przysługują pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Należy przy tym zauważyć, że w przypadku dofinansowania wynagrodzenia w momencie obniżenia wymiaru czasu pracy, przepisy określają wyłącznie maksymalny poziom dofinansowania. Nie ma zatem gwarancji, jaka kwota ostatecznie zostanie wypłacona.

Czy jednoosobowe firmy i mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na „zastrzyk dodatkowej gotówki” w ramach wsparcia ze strony rządu?

W tarczy antykryzysowej przewidziano rozwiązanie polegające na możliwości przyznania mikroprzedsiębiorcom jednorazowej pożyczki w wysokości do 5.000 zł.

Należy od razu wyjaśnić, że wysokość udzielanej pożyczki będzie zróżnicowana. Nie każdemu mikroprzedsiębiorcy będzie przysługiwała kwota 5.000 zł. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, dlatego trzeba mieć na uwadze, że wsparcie finansowe w formie pożyczki może być ostatecznie niższe.

Ta forma pomocy finansowej została dedykowana dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili swoją działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczki udziela starosta ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy zawartej z mikroprzedsiębiorcą.

Mikroprzedsiębiorcy powinni najpierw złożyć wniosek o pożyczkę (a jako załącznik składa się zeskanowaną i podpisaną przez przedsiębiorcę umowę). Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy (on-line). Wnioski możemy zgłaszać dopiero po ogłoszeniu naboru przez dyrektorów powiatowych urzędów pracy. W treści wniosku wymaga się zawarcia oświadczenia o stanie zatrudnienia w naszej firmie na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Zasadniczo, pożyczka podlega zwrotowi. Okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, ale Rada Ministrów ma prawo do przedłużenia tego okresu, jeżeli stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego będzie utrzymywał się przez dłuższy czas.

Kiedy mikropożyczka będzie bezzwrotna?

Przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o umorzenie pożyczki pod warunkiem, że przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia udzielenia pożyczki, nie zmniejszą oni stanu zatrudnienia w swoich firmach w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

We wniosku musi być więc zawarte oświadczenie przedsiębiorcy o zobowiązaniu się do nie zmniejszenia stanu zatrudnienia. Analizując jednak już teraz sytuację na rynku pracy i biorąc pod uwagę fakt, że wielu przedsiębiorców decyduje się na zwolnienia grupowe/indywidualne, by ratować swój biznes, można przypuszczać, że wielu z nich nie spełni tego wymogu i będą zmuszeni do zwrotu całej pożyczki wraz z odsetkami.

Temat tarczy antykryzysowej opracowali dla nas prawnicy Tomasz Fritzkowski i Daniel Woźniak z kancelarii Sommerrey & Partners, która wspiera działania Fundacji Mamo Pracuj.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj

Kim jest NESsT? Wsparcie i edukacja w globalnej wiosce

„Równość płci i bardziej zróżnicowana siła robocza, są korzystne zarówno dla gospodarki, jak i społeczeństwa, teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej” – mówi Filip Wadowski, dyrektor NESsT Polska. W dobie kryzysu związanego z pandemią i dynamicznymi zmianami gospodarczymi na całym świecie, odpowiedzialność społeczna i wspieranie grup najbardziej dotkniętych obecną sytuacją, jest ogromnie istotną kwestią.
 • Klaudia Urban - 20/11/2020
zdjęcie z eventu Kompetencje Przyszłości a CSR event February 2020

Kim jest NESsT? Misja i działalność

NESsT jest organizacją globalną, impact inwestorem, którego główną misją jest wspieranie przedsiębiorstw społecznych dających zatrudnienie i umożliwiających znalezienie pracy osobom wykluczonym lub narażonym na wykluczenie zawodowe. NESsT działa od 1997 roku, głównie w Ameryce Południowej, a także w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Działalność NESsT obejmuje zarówno wsparcie finansowe, jak i merytoryczne w postaci doradztwa, coachingu i mentoringu dla przedsiębiorców. To aktywny i dopasowany do konkretnych potrzeb model wsparcia, który ma na celu rozwój biznesów społecznych. Organizacja promuje rozwiązania „dignified employment”, czyli takie, które zapewniają godne i stabilne warunki pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W polskich warunkach, termin ten oznacza przede wszystkim zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, ale także dbałość o to, aby oferowane wynagrodzenie było konkurencyjne i zapewniało godne warunki życia.

Czym zajmuje się NESsT w Polsce?

W Polsce NESsT działa od 2014 roku. Głównym obszarem działalności NESsT w Polsce jest wspieranie kobiet wchodzących na rynek pracy tak, by mogły znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie w sektorach gospodarki cyfrowej (IT/PR/Marketing). Organizacja wspiera firmy, które pomagają kobietom ze środowisk wykluczonych zdobyć niezbędne kompetencje branżowe i podnieść ich kwalifikacje zawodowe. NESsT obejmuje swoim patronatem także działania Fundacji Mamo Pracuj wraz z firmą Future Collars, wspierające rozwój zawodowy kobiet.

Co jeszcze znajduje się w polskim portfolio NESsT? Trzy firmy z tradycyjnych sektorów gospodarki, które poprzez swoją działalność realizują misję wspierania najbardziej potrzebujących grup:

 • Spółdzielnia Socjalna Dalba, prowadząca bistro oraz browar spółdzielczy i zatrudniająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem„, rozwijająca usługi gastronomiczne, stolarnię oraz pralnię z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych
 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”, prowadzące dom opieki nad seniorami, angażujące do pracy osoby niepełnosprawne, z terenów z wysokim bezrobociem.

Każde z tych przedsiębiorstw, tworzy miejsca pracy dla najbardziej potrzebujących, ale także prowadzi szereg projektów dotyczących szkoleń zawodowych, umożliwiających znalezienie swojego miejsca na rynku pracy.

NESsT i Dzień Kariery Kobiety w IT

28 października 2020 odbyła się 2 edycja Dnia Kariery Kobiety w IT, bezpłatnego wydarzenia online, organizowanego pod patronatem NESsT Polska, przy współpracy firmy Future Collars i Fundacji Mamo Pracuj.

“To było ekscytujące zobaczyć, jak dzięki dobrze zaprojektowanej formule darmowego wydarzenia online, udało się je zdemokratyzować i udostępnić kobietom z różnych środowisk, a także z małych miasteczek i wsi. Pomimo kryzysu pandemicznego, rynek pracy w Polsce będzie potrzebował jeszcze więcej informatyków i osób wyposażonych w kompetencje cyfrowe. Dlatego planujemy wzmocnić wsparcie dla naszych szkoleniowych i stażowych przedsiębiorstw społecznych, ale także zaangażować więcej Partnerów wspierających program NESsT w Polsce, aby pokazać, że równość płci i bardziej zróżnicowana siła robocza, są korzystne zarówno dla gospodarki, jak i społeczeństwa, teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej” – mówi Filip Wadowski, dyrektor NESsT Polska.

Już niedługo na naszym portalu pojawi się relacja z tego wydarzenia!

Zobacz też co działo się w trakcie poprzedniej edycji!

Zdjęcia: NESsT Polska

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Klaudia Urban
Mama trójki fantastycznych dzieci i szczęśliwa żona. Uwielbia, gdy wokół dużo się dzieje i nieustannie uczy się czegoś nowego o świecie. Baczna obserwatorka zmieniającej się rzeczywistości. Pasjonatka dobrej kuchni, muzyki i podróży.

Mam dwie prace! Jak połączyć pracę w przedszkolu z pracą w ubezpieczeniach?

„Dwie prace, które wykonuję diametralnie różnią się od siebie, jednak mają ten sam cel - pomoc drugiemu człowiekowi” – mówi Anna Wilk, która pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu i równocześnie, jako doradca ubezpieczeniowy. Co dają Ani obie prace? Jak to możliwe aby je połączyć? I jak rozpocząć współpracę z MetLife Sprawdź!
 • Agnieszka Kaczanowska - 16/11/2020
Anna Wilk - doradca ubezpieczeniowy MetLife

Aniu, pracujesz w przedszkolu, z dziećmi ze spektrum autyzmu i równocześnie, choć nie w tym samym czasie oczywiście, pracujesz w ubezpieczeniach. Każda praca pełna wyzwań, jak udaje Ci się je połączyć?

Jestem dobrze zorganizowana, widzę sens w swoim działaniu, a to utwierdza mnie w przekonaniu, iż chcę się dalej rozwijać! My kobiety, mamy ogromną siłę, którą każda z nas powinna najlepiej wykorzystać.

Bycie dwuzawodowcem – dla mnie to satysfakcja i uczucie spełnienia. Dwie prace, które wykonuję diametralnie różnią się od siebie, jednak mają ten sam cel – pomoc drugiemu człowiekowi. Jako terapeuta w przedszkolu pomagam dzieciom niwelować różnorodne deficyty behawioralne oraz społeczne, natomiast jako doradca ubezpieczeniowy pomagam dorosłym zatroszczyć się o ich bezpieczną przyszłość.

Zainteresowała Cię możliwość pracy dodatkowej w firmie MetLife? Sprawdź szczegóły oferty pracy jako konsultant!

Anna Wilk

Praca w przedszkolu zajmuje Ci dzień w tygodniu, a w pozostałe dni kontaktujesz się z klientami, czy zdarza się, że jesteś potrzebna w przedszkolu w inny dzień? Masz możliwość poprzesuwania wtedy grafiku?

Dla mnie, praca doradcy MetLife daje nieograniczone możliwości w zarządzaniu czasem. Ja nie zastanawiam się, czy będę w stanie odbyć wizytę u lekarza, pojawić się na urodzinach przyjaciółki. Po prostu takie wydarzenia zapisuję w swoim kalendarzu. Nie muszę zastanawiać się czy dostanę urlop, po prostu na ten dzień nie zapisuję sobie spotkań z klientami, ten czas jest zarezerwowany dla mnie.

A odpowiadając na pytanie, to jeszcze nie było takiej okazji, ale gdyby tak się zdarzyło, to tak, mogę tak ułożyć swój grafik, by pojawić się i pomóc w przedszkolu, bez problemu.

A jak wygląda Twój dzień pracy? Czy możesz opisać taki standardowy dzień doradcy ubezpieczeniowego?

Dzień pracy zaczynam nie wcześniej niż o 9:00, standardowo sprawdzam swój kalendarz, wykonuję mnóstwo telefonów, odbywam spotkania. W ostatnich miesiącach praktycznie wyłącznie to spotkania on-line.

Przedstawiam oferty ubezpieczenia, które staram się „uszyć” na miarę potrzeb klienta, nie proponuję gotowych rozwiązań. Każdą z ofert opisuję, po czym wysyłam klientowi. Praca agenta jest niesztampowa, a dla mnie to właśnie jest najważniejsze.

Anna Wilk

A czy masz szansę pracować z innymi doradcami, spotykacie się, macie kursy, szkolenia? Skąd czerpiesz wiedzę?

Jeżeli chodzi o moją współpracę z zespołem MetLife, to jestem bardzo zadowolona. Cenię atmosferę współpracy i wzajemnego szacunku. Zawsze mogę liczyć na pomoc kolegów z biura oraz na fachowe wsparcie dyrektora. Gdy mam jakieś wątpliwości co do oferty ubezpieczenia, którą przygotowałam, bez wahania kontaktuję się z kierowniczką mojego zespołu, która zawsze mi profesjonalnie doradzi. Mam dostęp do materiałów oraz kart produktów, które ułatwiają pracę. Jako doradcy odbywamy szkolenia ogólnopolskie oraz w swoich oddziałach, min. o tym, jak rozumieć potrzeby danego klienta, jak najlepiej dopasować rozwiązanie.

Po raz pierwszy w karierze zawodowej czuję się na swoim miejscu, z pracą o takim charakterze wiążę swoją przyszłość. Niezależność ma dla mnie wielką wartość.

Zainteresowała Cię możliwość pracy dodatkowej w firmie MetLife? Sprawdź szczegóły!

Jakie plusy pracy w ubezpieczeniach jako agent dostrzegasz? Które z nich są dla Ciebie najważniejsze?

Sporo tych plusów (śmiech). Jednym z nich, o którym nie wspomniałam wcześniej, jest praca całkowicie zdalna – dla mnie świetne rozwiązanie. A dwa, to możliwość poznania ludzi z całej Polski. Często nasze zespołowe rozmowy nie dotyczą tylko ubezpieczeń i pracy, rozmawiamy o sobie, swoich troskach i radościach.

O dobrej atmosferze już wspominałam, ale ona ma jeszcze taki aspekt, że kiedy czuję, że jestem zmęczona, że potrzebuję przerwy, po prostu wstaję od biurka i idę na spacer, czy szybkie zakupy by zregenerować siły i obudzić nowe pomysły. Standardowa praca w biurze nigdy nie dawała mi takich możliwości.

Masz swoją złotą receptę na trudniejsze chwile? Co Ci dodaje siły do działania?

Praca z ludźmi to ciągłe wyzwania, każdy człowiek jest inny, ma różne oczekiwania i założenia. Staram się zawsze reagować mądrze i w zgodzie ze sobą.

A co do siły do działania, to moją są najbliżsi. Uważam się za szczęściarę, gdyż w swoim życiu osobistym odnalazłam bratnią duszę. Po ciężkim dniu pracy wracając do domu wiem, że czeka na mnie narzeczony, który w opanowany i logiczny sposób pomaga mi uporać się z trudnymi sprawami.

Zarabiaj dodatkowo

Powiedziałaś także, że do pracy w MetLife zachęciła Cię koleżanka, czym Cię przekonała?

Tak, przygodę z MetLife rozpoczęłam z polecenia mojej koleżanki. Pracę w ubezpieczeniach przedstawiała mi jako świetne rozwiązanie, swobodę w działaniu oraz codzienne wyzwania. I to właśnie mnie urzekło i przekonało, że warto spróbować! Dziś – nie żałuję 🙂 nie bez znaczenie jest także to, o czym wcześniej wspominałam: niezależność oraz elastyczny czas pracy, możliwość awansu oraz dobre zarobki.

I powiedz, jakie jest Twoje marzenie zawodowe na najbliższe miesiące, za co trzymać kciuki?

Moje marzenie zawodowe, aby być dobrym doradcą i nigdy nie odpuszczać. Ponadto trafiać na życzliwych ludzi, mieć asa w rękawie, którym zachwycę klienta. Proszę trzymaj kciuki za moje szczęście!

Trzymam mocno i serdecznie dziękuję za rozmowę!

Chcesz połączyć obecną pracę z pracą dodatkową w ubezpieczeniach? Możesz umówić się na niezobowiązującą rozmowę i o wszystko zapytać (wysyłając zgłoszenie, wybierz rolę konsultanta)!
A my trzymamy kciuki!

Poznaj inne historie, które pokazują atmosferę pracy w firmie MetLife:

Mamo, możesz wszystko! Czyli jak w zgodzie ze sobą osiągnąć zawodowy sukces?

Zdjęcie: archiwum prywatne Anny.

Grafika: własność MetLife

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Kaczanowska
Współzałożycielka mamopracuj.pl, od dziesięciu lat rozwija swoje umiejętności łączenia życia rodzinnego i zawodowego i nawet jej to wychodzi! Lubi wyzwania i cieszy ją kiedy pracodawcy znajdują świetnych pracowników. Mama wesołej trójki, żona i miłośniczka kotów. 
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×