Czego szukasz

Regulamin udziału w 4 edycji Programu Mentoringowego Robert Bosch i Fundacji Mamo Pracuj

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie Mentoringowym Robert Bosch i Fundacji Mamo Pracuj.


“Mother Empower”

Program mentoringowy dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, w trakcie przebranżowienia lub tych, które straciły pracę.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek programu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, w trakcie przebranżowienia lub które straciły pracę. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.

2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą przy ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-544 Kraków.

3. Program zakłada wzmocnienie kompetencji i/lub przygotowanie ok. 30 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez regularną współpracę z mentorką z firmy Robert Bosch Sp. z o.o.

4. Uczestniczki będą uczestniczyć w pracy mentorsko – doradczej.

5. Łączny czas programu mentoringowego to około 3 – 3,5 miesiąca. Program zakończy się nie później niż 30.06.2023 roku.

6. W ramach programu dostępne będą następujące działania:

  • 3 miesiące indywidualnych spotkań z Mentorką lub Mentorem (w formule 1 na 1),
  • 2 webinary on-line, dotyczące m.in. przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania pracy, rozmów rekrutacyjnych,
  • 2 wydarzenia on-line – jedno rozpoczynające program, drugie zamykające
  • możliwość udziału w programie stypendialnym (szczegóły programu dostępne będą tylko dla uczestniczek programu -ze stypendiów może skorzystać ograniczona liczba osób)

7. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Program pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy po przerwie lub po utracie pracy.

8. Program realizowany będzie w okresie od 01.02.2023 roku do 30.06.2023 roku.

§ 2 Uczestniczki programu

1. Program skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, lub chcących zmienić ścieżkę zawodową/zmienić branżę, lub tych, które straciły pracę.
2. Uczestniczki mogą być rekrutowane z całej Polski
3. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:

  • chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić zawód i są gotowe zaangażować się w program min. 1h tygodniowo lub 2h co dwa tygodnie (spotkania odbywać się w standardowych godzinach pracy mentorek, tj. 8-16, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy)
  • są otwarte na zmiany,
  • posiadają silną motywację i samodyscyplinę oraz chcą znaleźć pracę w 2023 rok.

4. Nie są pracownikami, współpracownikami i nie są zawodowo powiązane z Fundacją Mamo Pracuj, firmą Robert Bosch Polska lub partnerem biznesowym tych podmiotów.

§ 3 Proces rekrutacji

1. Nabór uczestniczek programu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-mentoringowym.
2. Zgłoszenia do programu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny on-line na stronie programu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Drugim etapem rekrutacji jest zaproszenie wybranych kandydatek na rozmowę rekrutacyjną on-line.
4. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona jest przez Zespół Fundacji Mamo Pracuj.
5. Rekrutacja uczestniczek programu prowadzona będzie w terminie 01.02.2023 do 28.02.2023 r.
6. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach od 01.02.2023 do 10.02.2023 r.
7. Rozmowy rekrutacyjne on-line odbywać się będą w dniach od 13.02.2023 r. do 23.02.2023 r.
8. Informację o zakwalifikowaniu się do programu uczestniczka otrzyma najpóźniej do dnia 28.02.2023 r.
9. Program mentoringowy rozpocznie się spotkaniem inaugurującym mentorek/mentorów i mentee online na platformie internetowej w marcu 2023 r. Obecność na spotkaniu inaugurującym jest obowiązkowa.
10. Powyższe daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.
11. Fundacja zastrzega sobie, że w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń termin przyjmowania zgłoszeń może zostać skrócony
12. Formularze rekrutacyjne złożone po zakończeniu okresu rekrutacji, nie podlegają ocenie i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.
13. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidziana liczba miejsc w programie, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:

  • ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

14. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z wybranymi osobami.
15. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do programu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej.
16. Informację o zakwalifikowaniu się do programu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 2 prób kontaktu.

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek Programu

1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach, konsultacjach oraz do pracy indywidualnej w domu.
2. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do programu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania biura Organizatora telefonicznie lub mailowo minimum 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
3. Organizator programu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.
4. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach i spotkaniach online
2. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji programu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.
3. Organizator zobowiązany jest informować uczestniczki programu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg programu.
4. Organizator nie ponosi kosztów z tytułu dojazdów uczestniczek na warsztaty i spotkania, jeśli pojawi się możliwość ich stacjonarnego zorganizowania.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

1. Spotkanie będące rozpoczęciem programu oraz spotkanie kończące program, odbywać się będą online.
2. Organizator zastrzega sobie, że jeśli będzie taka możliwość, będzie próbował zorganizować jedno spotkanie stacjonarnie w Warszawie.
3. Spotkania mentorskie oraz warsztaty i inne przewidziane spotkania, odbywać się będą on-line poprzez komunikator Skype lub w innej formie, zgodnie z preferencjami mentorki i mentee.

§ 7 Postanowienia końcowe

W trakcie trwania warsztatu/rozpoczęcia programu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem uczestniczek biorących udział w warsztacie, dlatego też osoba przystępująca do programu zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku.

Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Kraków, 31.01.2023 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie