Czego szukasz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie „Mamy plan!”

Program „Mamy plan!” to program wsparcia dla kobiet z całej Polski powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci oraz tych, które straciły zatrudnienie lub chcą zmienić pracę poprzez bezpłatne konsultacje ze specjalistą ds. rekrutacji. Partnerem Programu jest firma Franklin Templeton Investments Sp. z o.o.

 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 16/08/2020
grafika programu Mam Plan!

Słowniczek

Dla potrzeb Regulaminu przyjmuje się, że określone poniżej pojęcia oznaczają:

Organizator – Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą przy ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768;

Partner – firma Franklin Templeton Investments Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, 00 – 124 Warszawa, NIP 5271902042, KRS 0000189490, REGON 012686962

Program – „Mamy plan!” program wsparcia konsultacyjnego realizowanego online dla kobiet z całej Polski powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, szukających nowej pracy;

Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do programu;

Specjalista ds. rekrutacji – osoba udzielająca konsultacji online Uczestniczce programu, zatrudniona na postawie umowy o pracę bądź innej umowy cywilnoprawnej i wyznaczona do prowadzenia konsultacji z Uczestniczką przez Partnera;

Czas trwania Programu – realizacja Programu przez Organizatora rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia rekrutacji, jednakże celem uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że czas trwania Programu dla Uczestniczek, to czas od dnia poinformowania Uczestniczki przez Organizatora o zakwalifikowaniu się do Programu do dnia spotkania konsultacyjnego online.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w programie Uczestniczek, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, zmienić lub znaleźć nową pracę.

2. Nabór kandydatek do udziału w programie prowadzi Organizator – Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków.

3. Program zakłada realizację online około 100 konsultacji eksperckich ze specjalistami ds. rekrutacji, które odbędą się w dwóch turach (edycjach), we wrześniu 2020 oraz na wiosnę 2021 roku.

4. Jedna Uczestniczka programu może wziąć udział wyłącznie w jednej konsultacji online.

5. Każda z konsultacji będzie trwała około 45 minut i będzie dotyczyła minimum jednego z poniższych obszarów:

 • konsultacji dotyczących CV Uczestniczki;
 • omówienia i/lub pomocy w zakładaniu profilu na portalu LinkedIn;
 • poradnictwa gdzie i jak można aktywnie poszukiwać pracy;
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • trendów na rynku pracy oraz poszukiwanych przez pracodawców kompetencji;
 • weryfikacji znajomości języka angielskiego.

§ 2 Uczestniczki programu

1.Program skierowany jest do kobiet z całej Polski pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do pracy po urodzeniu dziecka, a także do kobiet poszukujących pracy lub pracujących, chcących zmienić ścieżkę zawodową.

2. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:

 • chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić pracę;
 • są otwarte na zmiany;
 • posiadają silną motywację i samodyscyplinę;

§ 3 Proces rekrutacji

1.Nabór uczestniczek programu odbywa się przed planowanym etapem realizacji konsultacji.

2. Zgłoszenia do programu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Rekrutacja do pierwszej edycji (tury) prowadzona będzie w terminie: I grupa – 24.08.2020 roku do 30.08.2020 lub do wyczerpania limitu miejsc.

4. Rekrutacja do drugiej edycji (tury) prowadzona będzie w okresie wiosennym 2021 roku. Termin rekrutacji do drugiej edycji ogłoszony zostanie na stronie internetowej organizatora.

5. Powyższe daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej.

6. Formularze rekrutacyjne złożone po wyznaczonym okresie rekrutacji nie będą brane pod uwagę.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania jedynie części zgłoszeń do Programu (ok. 100 osób). Wybór Uczestniczek do udziału w Programie zależeć będzie od subiektywnej i dyskrecjonalnej decyzji Organizatora. Osobom zgłaszającym swoją kandydaturę do Programu, w przypadku nie wybrania ich kandydatury, nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Organizatora, ani też nie przysługują im żadne inne roszczenia z tego tytułu.

8. Brak informacji o zakwalifikowaniu się do Programu i o terminie realizacji konsultacji (w terminie określonym w ust. 9 poniżej) jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się do Programu.

9. Informację o terminie realizacji konsultacji Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną w terminie od 1 do 4 września 2020 r. Informacja zostanie ponowiona jeden raz w przypadku braku odpowiedzi na pierwszą wiadomość mailową lub w przypadku nieodebrania telefonu.

10. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 2 prób kontaktu.

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek

1.Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach oraz w krótkim badaniu ewaluacyjnym po przeprowadzeniu konsultacji.

2. W przypadku nieobecności na wyznaczonym terminie konsultacji, Uczestniczka traci prawo do udziału w konsultacjach, chyba że o niemożności udziału w konsultacjach w wyznaczonym terminie poinformowała Organizatora z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem przed terminem konsultacji.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

1.Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w konsultacjach.

2. Organizator oraz Partner zapewniają dodatkowe, bezpłatne materiały edukacyjne w formie elektronicznej dotyczące powrotu na rynek pracy.

3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji programu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.

4. Organizator programu zobowiązany jest informować uczestniczki programu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg programu.

5. Organizator nie odpowiada za przebieg i sposób prowadzenia konsultacji online. Konsultacje te prowadzone są przez Partnera i to on odpowiada za ich prowadzenie oraz przekazywane w trakcie konsultacji treści i wiedzę merytoryczną. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniedbania, zaniechania czy błędy tego podmiotu.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się konsultacji

1.Konsultacje będą odbywać się online, za pomocą narzędzia wybranego przez Partnera programu. Wybrana Uczestniczka zostanie poinformowana o narzędziu przed konsultacją.

2. Konsultacje w ramach pierwszej tury będą realizowane od 07.09-30.09.2020 r., w dni powszednie w godzinach pracy ekspertów ds. rekrutacji Partnera.

3. Konsultacje w ramach drugiej tury będą odbywać się na wiosnę 2021. Szczegółowe informacje o terminach konsultacji w drugiej turze zostaną przekazane przez Organizatora wraz z informacjami o terminie rekrutacji do drugiej tury.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

4. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych Uczestniczki Programu jest Organizator tj. Fundacja Mamo Pracuj (z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768).
 • Dane osobowe zostaną udostępnione przez Administratora danych osobowych – Partnerowi Programu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Celem przetwarzania danych osobowych Uczestniczki przez Organizatora i Partnera jest organizacja i przeprowadzenie Programu – konsultacji online.
 • Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby aplikującej do programu. Podanie danych osobowych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie przez Uczestniczkę jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Programie.
 • Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w klauzuli informacyjnej RODO. Klauzula informacyjna RODO jest częścią formularza rekrutacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Złożenie formularza rekrutacyjnego oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz akceptację jego zapisów.

2. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową. Zmiany będą obowiązywać od dnia wysłania wiadomości e-mail na wskazany przez Uczestniczkę adres poczty elektronicznej.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2020 roku.

5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Programu.

6. Załączniki stanowią integralną część regulaminu.

7. W przypadku pojawienia się kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjna RODO oraz oświadczeniem osoby aplikującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na opisanych w klauzuli informacyjnej zasadach (wzór oświadczenia).

Zdjęcie: własność Franklin Templeton

Kraków, 17.08.2020 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj

Otaczaj się inspirującymi ludźmi – wywiad z Weroniką, uczestniczką programu mentoringowego!

Co daje współpraca z Mentorem? W czym może nas wesprzeć Mentor? Jakie wnioski i spostrzeżenia ma Weronika - uczestniczka jednego z programów mentoringowych dla mam? Koniecznie przeczytajcie ten inspirujący wywiad!
 • Stasia Serwińska - 09/02/2021
Weronika Sikorska

Przedstawiamy Wam Weronikę, kolejną uczestniczkę projektu „Odważ się mamo – program mentoringowy”, półrocznego programu, w którym brała udział w spotkaniach ze swoją Mentorką, realizowała wybrany kurs doszkalający, a także Kurs online Mamo Pracuj. „Otaczaj się inspirującymi ludźmi” to siła i motto Weroniki!

Weroniko, w jakim momencie swojego życia zawodowego i rodzinnego byłaś przystępując do projektu?

Byłam pracownicą działu administracyjnego w jednej z niemieckich korporacji. Już po dwóch latach spędzonych u mojego pracodawcy czułam, że potrzebuję nowych wyzwań zawodowych, ale nie był to dobry czas na zmiany. Kredyt, kupno mieszkania, przedłużający się remont, staranie się o dziecko, ciąża, „urlop” macierzyński i rodzicielski. I tak stuknęło mi 5,5 roku w jednej firmie.

Macierzyństwo bardzo rozwinęło moją empatię, umiejętność odczytywania sygnałów niewerbalnych, łagodzenia konfliktów, rozwiązywania problemów i wielozadaniowość. Ale też, mówiąc wprost, uwsteczniło intelektualnie. Bo przebywając głównie z niemowlęciem i młodymi matkami najczęściej rozmawiałam o tym: „Czy chodzicie ze swoim dzieckiem na basen” lub „Jak robi krowa?”.

Ponieważ początek wszystkich zmian jest w głowie, postanowiłam sobie, że
do końca roku zmienię pracę.

Przeczytaj też: Determinacja i działanie kluczem do zmian – podsumowanie projektu Odważ się mamo – program mentoringowy!

Jak rozumiem, po prostu poczułaś, że to czas na zmiany. Od czego zaczęłaś ten proces?

Wydawało mi się, że wszystko mam dobrze zaplanowane. W lutym dobiegał końca mój „urlop” rodzicielski, w marcu miałam wybrać zaległy urlop wypoczynkowy. Moja córka jest zdrową, towarzyską dziewczynką, która świetnie odnalazła się w żłobku już od pierwszych dni, dlatego nic nie stało na przeszkodzie, bym mogła zadbać o swój rozwój zawodowy. Nie chciałam wracać do firmy, w której byłam zatrudniona, ponieważ nie miałam tam szans na poszerzenie swoich kompetencji.

Jeszcze w lutym wzięłam udział w kursie z prawa pracy i przystąpiłam do kilku rekrutacji. W dwóch byłam po ostatnim etapie, sprawy układały się pomyślnie, a wtedy nadeszła połowa marca… Pandemia wywróciła wszystko do góry nogami, żłobki zostały zamknięte, a urlop, zamiast na samorozwoju, spędziłam na opiece nad dzieckiem. Rekrutacje, w których uczestniczyłam zostały odwołane ze względu na wstrzymanie zatrudnień.

Cały marzec i kwiecień siedziałam zamknięta w domu, z córką wymagającą ruchu i uwagi. Mój konkubent codziennie chodził do pracy, miał kontakt z innymi ludźmi – ogromnie mu tego zazdrościłam. Byłam smutna i mocno przybita, straciłam zapał i optymizm, bałam się, że utknę u mojego pracodawcy na kolejne długie lata…

Weronika Sikorska z córeczką

Weronika co spowodowało, że postanowiłaś wysłać zgłoszenie do programu mentoringowego Odważ się mamo! ?

Moja przyjaciółka wiedziała, jak bardzo zależy mi na zmianie pracy. Miała także świadomość, że moje doświadczenie zawodowe (w związku z branżą, w której działała moja firma), jest dość specyficzne i niekoniecznie ma przełożenie na inne firmy. Usłyszała o programie mentoringowych dla młodych mam, który pomaga im nabyć nowe kompetencje i odnaleźć się na rynku pracy. Wysłała mi formularz rejestracyjny do programu.

Pomyślałam, że to coś dla mnie, a ponieważ do odważnych świat należy, wysłałam swoje zgłoszenie. Zarówno ona, jak i mój partner życiowy, mocno trzymali za mnie kciuki i wspierali mnie.

Czego najbardziej potrzebowałaś w tamtym momencie?

Potrzebowałam kogoś, kto mnie nie zna, kto nie patrzy na mnie przez pryzmat wspólnych przeżyć i doświadczeń, sympatii i antypatii. Po to, aby mógł obiektywnie ocenić moje kompetencje, braki, predyspozycje i szanse zawodowe. Taką osobą stała się moja mentorka.

Nad czym pracowałaś ze swoją Mentorką? Co dały Ci te spotkania?

Trafiłam na bardzo dobrą mentorkę. Agnieszka, z którą współpracowałam, jest osobą bardzo zaangażowaną, empatyczną, otwartą, jednocześnie posiada szerokie doświadczenie z zakresu rekrutacji i szeroko pojętego HR-u. Zaszczepiła we mnie pasję do employer brandingu, którą nieustannie rozwijam.

Mentorka podsyłała mi propozycje książek, webinarów, blogów, które mogą poszerzyć moją wiedzę. Wspólnie udoskonaliłyśmy mój profil na LinkedIn. Pracowałyśmy nad świadomym budowaniem sieci kontaktów i marki osobistej. W trakcie spotkań poruszałyśmy zagadnienia dla mnie ważne, takie jak negocjacje, inteligencja emocjonalna, rozwiązywanie konfliktów w zespole.

Równolegle Agnieszka przybliżała mi częste praktyki rekrutacyjne, podpowiadała, jak przygotować się do poszczególnych etapów rekrutacji, kilkukrotnie weryfikowała moje dokumenty aplikacyjne. Rozmawiałyśmy o moich mocnych i słabych stronach, w czym znacząco pomógł feedback od moich znajomych, współpracowników oraz rekruterów, jak także test Gallupa, który zdecydowałam się wykonać.

Przede wszystkim zachęciła mnie do dzielenia się swoją wiedzą, do tworzenia i publikowania własnych treści. Staram się robić to regularnie, zarówno na swoim profilu na LinkedIn, jak i na stronie Silwersi, którą założyłam, a która poświęcona jest pracownikom w wieku 50+ na rynku pracy.

Dzięki dofinansowaniu z programu “Odważ się mamo!” udało mi się wziąć udział w szkoleniu z metodyki zarządzania projektami Prince2 i uzyskać certyfikat. Byłam z siebie bardzo dumna, poczułam, że rozleniwione siedzeniem w domu szare komórki wciąż istnieją, mają się dobrze i są w stanie przyjąć nową wiedzę. To zmotywowało mnie do zapisania się na studia podyplomowe z zarządzania projektami. Jestem już po pierwszym semestrze i jak na razie jestem bardzo zadowolona.

Wiem, że ostatecznie wróciłaś do poprzedniej pracy, by za chwilę dostać propozycję nowej? Jak do tego doszło?

W czerwcu zostałam zaczepiona przez jedną z rekruterek na LinkedIn. Pewna skandynawska korporacja mająca oddział w Krakowie poszukiwała specjalisty ds. benefitów z językiem niemieckim. Dobrze wpasowywałam się w profil kandydata, dlatego bez wahania wysłałam swoje CV. Niestety okazało się, że w międzyczasie firma znalazła już odpowiedniego kandydata. Było mi trochę przykro, ale dodałam rekruterkę do swojej sieci kontaktów. I gdy we wrześniu zobaczyłam, że ta firma ponownie szuka pracownika do działu HR, przypomniałam się.

Zostałam zaproszona na wideo rozmowę z menedżerką, co było dla mnie olbrzymim wyzwaniem, ponieważ jest ona Szwedką, nie zna języka niemieckiego, a ja w angielskim nie czuję się mocna. Wypadłam na niej nadspodziewanie dobrze, byłam kontaktowa, wygadana, konkretnie odpowiadałam na zadane pytania i zrobiłam duże wrażenie na menedżerce. Kolejnym etapem była rekrutacja weryfikująca moje doświadczenie i kompetencje z języka niemieckiego.

Myślicie, że w efekcie zaproponowano mi pracę? Niestety nie! Dlaczego? Feedback był dla mnie najgorszym z możliwych. Czyli… bardzo pozytywny! Doceniono moją energię, chęć nauki, znajomość programów, doświadczenie, znajomość języka, generalnie rzecz biorąc niczego mi nie brakowało… ale miałam trzymiesięczny okres wypowiedzenia, więc zdecydowano się na kandydata równie dobrego, dostępnego od zaraz.

Dlatego uważam ten feedback za najsmutniejszy – w ubiegłym roku brałam udział w bodaj 12 rekrutacjach. Za każdym razem, gdy w przyczynach odmowy wskazywano na brak doświadczenia X, znajomości systemu Y itp., były to dla mnie informacje budujące. Wiedziałam czego się nauczyć, na czym skupić, co wziąć pod uwagę, by następnym razem wypaść lepiej. W trzech rekrutacjach przeszłam przez wszystkie etapy, ale wybrano kogoś dostępnego od ręki. Czyli skreślono mnie przez wzgląd na ustawowy okres wypowiedzenia, niezależny ode mnie.

Na szczęście dla mnie osoba, którą wybrano, dostała kontrofertę od swojego obecnego pracodawcy. Wtedy zadzwoniono do mnie z informacją, że jeśli trzeba, firma poczeka na mnie nawet trzy miesiące. Złożyłam wypowiedzenie, wynegocjowałam skrócenie okresu wypowiedzenia do 1,5 miesiąca i zmieniłam pracę!

Zmiana była bardzo dobrym posunięciem. Uczę się nowych programów, procesów, zdobywam doświadczenie w zespole rozproszonym, którego członkowie mieszkają w wielu europejskich krajach. A na dodatek zarabiam więcej, niż na poprzednim stanowisku.

Co napędza Cię do działania?

Jestem silnie stadnym i ambitnym osobnikiem. Nic nie napędza mnie tak bardzo, jak inspirujący ludzie wokół. Dlatego staram się otaczać ludźmi, którzy umieją coś, czego nie umiem ja. Wtedy wiem, że mogę się czegoś od nich nauczyć.

Uwielbiam próbować nowych rzeczy, nabywać nowe umiejętności, nawet, jeśli nie są one przydatne na co dzień, jak na przykład plecenie makramy, struganie łyżek z drewna czy obsługa koparki. Tej satysfakcji z nauczenia się czegoś nie da się kupić za żadne pieniądze! Moja córka, gdy zrobi coś po raz pierwszy, na przykład ułoży trudne puzzle, mówi do siebie: “Brawo, super!”. Myślę, że ja też jestem z siebie taka dumna, gdy pokonam wyzwanie.

Weronika Sikorska

Co powiedziałabyś dzisiaj mamie, która chce wrócić na rynek pracy?

Powiedziałabym, że to bardzo dobra decyzja! Istnieją kobiety, których powołaniem jest dbanie o ognisko domowe i siedząc w domu czują się spełnione. Ale wiele z nas potrzebuje rozwijać się także na gruncie zawodowym, mieć swoje źródło dochodu, wyzwania, znajomych. Zatem jeśli czujesz, że jest Ci to potrzebne, nie miej żadnych wyrzutów sumienia i podążaj za tym, bo szczęśliwa matka, to szczęśliwe dziecko!

Dziękuję za rozmowę.

Potrzebujesz wsparcia w powrocie na rynek pracy? Serdecznie zapraszamy do nowej odsłony projektu: „Odważ się mamo i działaj!” Poznaj szczegóły i aplikuj!

Projekt „Odważ się mamo – program mentoringowy” był realizowany dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Mentorek i Mentorów oraz pomocy Fundacji State Street Bank. To organizacja założona w 1977 roku przez globalną korporację State Street Bank. Fundacja już kolejny raz wspiera nasze działania. Dziękujemy!

Zdjęcie: Prywatne archiwum Weroniki

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Stasia Serwińska
W Mamo Pracuj koordynuje projekt "Odważ się mamo i wróć z nami do pracy" oraz wspiera inne działania Fundacji. Jest żoną faceta, który nie zna słów "Nie wiem, nie umiem" i mamą 3 energicznych dzieci. Pasjonatka rozwoju, miłośniczka sportu i górskich wycieczek, a książki są dla niej ważniejsze niż nowe ubrania :) Uwielbia wyzwania i ciekawe historie, pisane ludzkim doświadczeniem.

Open Day on-line w BNY Mellon! Weź udział, skorzystaj z wiedzy i poznajmy się bliżej

Jak wygląda rekrutacja w branży IT? Jak napisać dobre CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jak rozpocząć przygodę z programowaniem? To ważne dla Ciebie tematy? Weź udział w wyjątkowym Open Day on-line w firmie BNY Mellon już 18 lutego br.
 • Agnieszka Kaczanowska - 07/02/2021

Open Day on-line w BNY Mellon!

Dni otwarte u pracodawców, to jedne z Waszych ulubionych wydarzeń. Czas wrócić do tej formuły, nawet w nieco zmienionej formie! I nie chcemy dłużej czekać – działajmy!

Już 18 lutego br., zapraszamy Was na pierwszy Open Day on-line we współpracy z BNY Mellon Polska.

Pomysł zorganizowania dnia otwartego nie jest nowy – ta inicjatywa była przez nas realizowana wielokrotnie w przeszłości i zawsze cieszyła się sporym zainteresowaniem. Z naszego doświadczenia i opinii osób biorących udział w naszych dniach otwartych wiemy, że to najwygodniejsza forma kontaktu i rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Zależy nam na tym, by zaprezentować nie tylko nasze otwarte stanowiska, ale także pokazać kulturę naszej firmy, nasze wartości i ludzi, którzy budują nasz wrocławski zespół” – Adriana Bereś, Marketing & Communication Manager w BNY Mellon

„Dni otwarte w firmie to niewątpliwie jedna z najskuteczniejszych form nawiązania kontaktu pomiędzy potencjalnymi pracownikami a pracodawcą. Mamy pełną świadomość, że nic nie zastąpi bezpośredniej rozmowy twarzą w twarz, jednak wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, chcemy choć w takiej, zdalnej formie zaprosić Was Drogie Panie do udziału w Open Day BNY Mellon on-line!

Najważniejsze wartości naszej kultury organizacyjnej to dążenie do doskonałości, uczciwość, siła w różnorodności i odwaga do wskazywania właściwej drogi. Dbałość o różnorodności na wszystkich szczeblach oraz we wszystkich obszarach działalności jest absolutnym priorytetem BNY Mellon. Dlatego szczególnie zależy nam na spotkaniu właśnie z Wami – Mamami. Wasze doświadczenia, umiejętność organizacji czasu, wielozadaniowość są dla nas niezwykle cenne. Mamy nadzieję, że nasza oferta Was zaciekawi” – Judyta Suwalska, Recruitment Manager w BNY Mellon

Jak się zapisać i co się będzie działo?

Aby wziąć udział w Open Day BNY Mellon on-line! wystarczy, że zapiszesz się korzystając z poniższego linku. Przed spotkaniem otrzymasz dedykowany LINK do platformy, na której odbędzie się spotkanie.

Zaczynamy dokładnie o 10:00 i kończymy ok. 13:00.

Przejdź do zapisów!

Spotkanie jest bezpłatne, ale niezbędne są wcześniejsze zapisy.
BNY Mellon Polska ma siedzibę we Wrocławiu, ale cieszymy się, że dzięki wirtualnej formule możemy zaprosić uczestniczki i uczestników z całej Polski.

Ramowy program wydarzenia:

 • Przywitanie gości I przedstawienie gospodarzy spotkania.
 • BNY Mellon – kilka słów o firmie.
 • Rekrutacja w technologii.
 • Jak napisać dobre CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
 • Od czego zacząć przygodę z programowaniem?
 • Zamknięcie spotkania i zaproszenie na spotkania z rekruterami

Tak, zapisuję się!

Jak będą wyglądać spotkania z rekruterami BNY Mellon?

Po zakończeniu oficjalnej części naszego Open Day zapraszamy Was na mniejsze, 30 minutowe spotkania z rekruterami BNY Mellon. Porozmawiajcie konkretnie o interesujących Was stanowiskach! LINKI do poszczególnych pokoi spotkań otrzymasz na swoją skrzynkę mailową!

Ostatnie miesiące dla wszystkich były wyjątkowym czasem, wiele wydarzeń zniknęło z kalendarzy, wiele zmieniło formułę. A ponieważ nasze badania społeczności mamopracuj.pl jasno pokazały, że dni otwarte to dla Was szalenie ważne wydarzenia, które dodają siły do działania, nieco modyfikując formułę, wracamy do nich z nową energią! Bardzo się cieszę, że możemy Was zaprosić wirtualnie do BNY Mellon, abyście poznały firmę, która szczególnie dba o swoich pracowników, chętnie dzieli się wiedzą i ma bardzo szeroką ofertę ciekawych ról! Zapraszamy!” – mówi Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, Wiceprezes Fundacji Mamo Pracuj

Poznaj BNY Mellon we Wrocławiu!

BNY Mellon jest marką firmową The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Polskie biuro BNY Mellon to stale rosnąca lokalizacja, która pełni funkcję wspierającą dla innych podmiotów BNY Mellon głównie w dziedzinie księgowości funduszy i operacji inwestycyjnych. Dynamiczne środowisko i otwartość na różnorodność pozwalają nam mnożyć możliwości rozwoju, nauki, wolontariatu i wiele innych.

Przejdź do profilu firmy w Bazie Pracodawców Przyjaznych Rodzicom i poznaj aktualne oferty pracy

Sprawdź pełną listę ofert pracy w BNY Mellon zależnie od doświadczenia:

GAP – oferta na start w BNY Mellon
BNY Mellon – praca dla specjalistów
BNY Mellon – praca dla doświadczonych ekspertów
BNY Mellon – praca w zespołach IT

Zapraszamy także do wywiadu z Pauliną Nozdryń- Płotnicką, Head of HR Poland w BNY Mellon o tym jak firma wspiera swoich pracowników!

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Agnieszka Kaczanowska
Współzałożycielka mamopracuj.pl, od dziesięciu lat rozwija swoje umiejętności łączenia życia rodzinnego i zawodowego i nawet jej to wychodzi! Lubi wyzwania i cieszy ją kiedy pracodawcy znajdują świetnych pracowników. Mama wesołej trójki, żona i miłośniczka kotów. 
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×