Czego szukasz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w drugiej edycji programu „Mamy plan!”

„Mamy Plan!” to program wsparcia dla kobiet z całej Polski powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci oraz tych, które straciły zatrudnienie lub chcą zmienić pracę, poprzez bezpłatne konsultacje ze specjalistą ds. rekrutacji. Partnerem programu jest firma Franklin Templeton.

Słowniczek

Dla potrzeb Regulaminu przyjmuje się, że określone poniżej pojęcia oznaczają:

Organizator – Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą przy ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768;

Partner – firma Franklin Templeton, z siedzibą przy ul. Przemysłowa 3, 61-579 Poznań;

Program – „Mamy plan!” program wsparcia konsultacyjnego realizowanego online dla kobiet z całej Polski powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, szukających nowej pracy;”Mamy Plan!” to program wsparcia dla kobiet z całej Polski powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci oraz tych, które straciły zatrudnienie lub chcą zmienić pracę, poprzez bezpłatne konsultacje ze specjalistą ds. rekrutacji. Partnerem programu jest firma Franklin Templeton.

Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do programu;
Specjalista ds. rekrutacji – osoba udzielająca konsultacji online Uczestniczce programu, zatrudniona u Partnera;

Czas trwania Programu – realizacja Programu przez Organizatora rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia rekrutacji, jednakże celem uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że czas trwania Programu dla Uczestniczek, to czas od dnia poinformowania Uczestniczki przez Organizatora o zakwalifikowaniu się do Programu do dnia spotkania konsultacyjnego.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji oraz uczestnictwa w programie Uczestniczek, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, zmienić lub znaleźć nową pracę.
 2. Nabór kandydatek do udziału w programie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków.
 3. Program zakłada realizację online około 50 konsultacji eksperckich ze specjalistami ds. rekrutacji, które odbędą się 12 – 28.04.2021 roku
 4. Jedna Uczestniczka programu może wziąć udział w jednej konsultacji online.
 5. Każda z konsultacji będzie trwała około 45 minut i będzie dotyczyła minimum jednego z poniższych obszarów:
 • skonsultowanie CV omówienie i lub pomocy w zakładaniu profilu na LinkedIn poradnictwa gdzie i jak aktywnie poszukiwać pracy
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej trendów na rynku pracy oraz poszukiwanych przez pracodawców kompetencji
 • weryfikacji znajomości języka angielskiego

§ 2 Uczestniczki programu

 1. Program skierowany jest do kobiet z całej Polski pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót po urodzeniu dziecka, a także do kobiet poszukujących pracy lub pracujących, chcących zmienić ścieżkę zawodową.
 2. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
 • chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić pracę
 • są otwarte na zmiany
 • posiadają silną motywację i samodyscyplinę

§ 3 Proces rekrutacji

 1. Nabór uczestniczek programu odbywa się przed planowanym etapem realizacji konsultacji.
 2. Zgłoszenia do programu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny: załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 24.03.2021 roku do 26.03.2021 roku lub do wyczerpania limitu miejsc.
 4. Powyższe daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.
 5. Formularze rekrutacyjne złożone po okresie rekrutacji nie są brane pod uwagę.
 6. Informację o terminie realizacji konsultacji Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną w terminie od 29.04 – 30.04.2021 roku.
 7. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 2 prób kontaktu.

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek

 1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach oraz w krótkim badaniu ewaluacyjnym.
 2. W przypadku nieobecności na konsultacjach Uczestniczka traci prawo do wyboru kolejnego terminu konsultacji.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w konsultacjach.
 2. Organizator oraz Partner zapewniają dodatkowe, bezpłatne materiały edukacyjne w formie elektronicznej dotyczące powrotu na rynek pracy.
 3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji programu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.
 4. Organizator programu zobowiązany jest informować uczestniczki programu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg programu.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się konsultacji

 1. Konsultacje będą odbywać się online, za pomocą narzędzia wybranego przez Partnera programu.
 2. Konsultacje będą realizowane od 12.04 – 28.04.2021 r., w dni powszednie w godzinach pracy ekspertów ds. rekrutacji Partnera.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby aplikującej do programu. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w Projekcie.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w klauzuli informacyjnej RODO. Klauzula informacyjna RODO jest częścią formularza rekrutacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
 3. Uczestniczki przyjmują do wiadomości i godzą się z faktem, iż trakcie trwania Programu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna Uczestniczek biorących udział w spotkaniach online. Osoba przystępująca do Programu zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku.
 4. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, materiałach prasowych, promocyjnych i w mediach społecznościowych Organizatora i współpracujących z nim podmiotów w kontekście wydarzenia (Programu). Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie.
 5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Programie.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz akceptację jego zapisów.
 2. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową. Zmiany będą obowiązywać od dnia wysłania wiadomości e-mail na wskazany przez Uczestniczkę adres poczty elektronicznej.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 roku.
 5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Programu.
 6. Załączniki stanowią integralną część regulaminu.
 7. W przypadku pojawienia się kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjna RODO oraz oświadczeniem osoby aplikującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na opisanych w klauzuli informacyjnej zasadach.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Odważ się Mamo i działaj!”

Regulamin projektu „Odważ się mamo i działaj” programu wsparcia dla kobiet z Krakowa i okolic oraz Gdańska i okolic powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek chcących zmienić pracę. Projekt realizowany jest przy wsparciu Fundacji State Street Bank Polska.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek do projektu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek planujących zmienić pracę. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.
 2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków.
 3. Projekt zakłada przygotowanie 40 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez warsztaty i spotkania on-line oraz pracę indywidualną. Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach – na wiosnę (03-06.2021) i jesienią (08-10.2021r.), stąd też rekrutacja również będzie prowadzona w dwóch edycjach, dla dwóch grup kobiet, po średnio 20 uczestniczek
 4. Każda z grup uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej będzie uczestniczyć w całościowym wsparciu, na które składa się:
  a. diagnoza indywidualnych zasobów,
  b. 8 grupowych warsztatów tematycznych online oraz bezpłatny dostęp do internetowego Kursu online Mamo pracuj, które razem kompleksowo przygotowują do poszukiwania pracy na nowoczesnym rynku pracy,
  c. doradztwa indywidualnego
  d. wsparciu indywidualnym uczestniczek przy poszukiwaniu pracy,
  e. wsparciu mentorskim dla chętnych uczestniczek.
 5. Łączny przewidziany czas działań i pracy jednej grupy uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej, to około 4 miesiące.
 6. Każda edycja będzie wymagała również pracy własnej Uczestniczki oraz wykonywania zadań domowych wskazanych w trakcie projektu.
 7. Moduły tematyczne spotkań i warsztatów online:
  a. Moduł integracyjny.
  b. Moduł: Wyznaczanie celu zawodowego i analiza zasobów osobistych i mocnych stron.
  c. Moduł dotyczący poszukiwania pracy: Tworzenie skutecznego CV oraz profesjonalny profil zawodowy. Budowanie marki osobistej oraz tworzenie profilu na LinkedIn. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i wywiadu behawioralnego. Przygotowanie do rozmowy w języku angielskim – let’s practice interview in English.
  d. Moduł work – life balance: Jak dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 8. Ważną częścią programu jest zbudowanie społeczności, która będzie się wspierać wzajemnie po zakończeniu projektu na platformie Facebook.
 9. W ramach projektu dostępne będą 3 formy pracy:
  a. spotkanie grupowe online (zoom),
  b. indywidualne doradztwo/konsultacje,
  c. praca indywidualna uczestniczki.
 10. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Projekt pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy bądź zmiany ścieżki zawodowej.
 11. Pierwsza edycja projektu realizowana będzie w okresie od 03.2021 roku do 06.2021 roku.
 12. Druga edycja będzie realizowana jesienią 2021 r., dokładny termin drugiej edycji zostanie wskazany w okresie wakacyjnym 2021 r. na platformach społecznościowych i stronie fundacji Mamo Pracuj.

§ 2 Uczestniczki projektu

 1. Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do pracy zawodowej po urodzeniu dziecka, a także do kobiet – matek poszukujących pracy lub pracujących, chcących zmienić ścieżkę zawodową, zamieszkujących na terenie Krakowa i okolic oraz Gdańska i okolic.
 2. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
  ● chcą powrócić na rynek pracy lub w najbliższym czasie zmienić pracę,
  ● mają możliwość techniczną do korzystania ze spotkań online,
  ● są gotowe zaangażować się w projekt min. 6h tygodniowo (spotkania szkoleniowo – warsztatowe będą odbywać się 2 x w tygodniu – przewidziano 8 spotkań i będą realizowane przed południem, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy – min. 80% obecności na zajęciach),
  ● są otwarte na zmiany,
  ● posiadają silną motywację i samodyscyplinę.

§ 3 Proces rekrutacji

 1. Nabór uczestniczek do projektu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: zgłoszenia i rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Zgłoszenia do projektu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Drugi etap rekrutacji dostępny będzie dla wybranych osób, po przeanalizowaniu zgłoszeń i polegać będzie na rozmowie online z pracownikiem Fundacji Mamo Pracuj.
 4. Rekrutacja do pierwszej grupy (pierwszej edycji) prowadzona będzie w lutym 2021 r.
 5. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 02.02.2021 do 12.02.2021 r., natomiast rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą od 15.02.2021 r. do 23.02.2021 r. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu uczestniczka otrzyma do dnia 24.02.2021 roku.
 6. Podane daty mogą ulec zmianie w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o zmianach terminów dostępne będą na platformie społecznościowej i stronie www fundacji Mamo Pracuj.
 7. Spotkania szkoleniowo – warsztatowe oraz indywidualne wsparcie dla uczestniczek pierwszej edycji projektu będzie realizowane od marca do czerwca 2021 r.
 8. Formularze rekrutacyjne złożone po okresie rekrutacji, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.
 9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:
  a. ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
  b. wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniający motywację do podjęcia zatrudnienia.
 10. Fundacja zastrzega, iż wybór uczestniczek ma charakter subiektywny i nie przysługuje odwołanie od decyzji w tym zakresie.
 11. W przypadku dużego zainteresowania podczas pierwszej edycji, osoby, które pomyślnie przejdą rekrutację, ale nie dostaną się do projektu z powodu braku miejsc, będą miały pierwszeństwo w dostępie do drugiej edycji kursu, jeśli wyrażą taką chęć.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych jedynie z wybranymi osobami.
 13. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej, w przypadku rezygnacji wybranej uczestniczki.
 14. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną.
 15. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z ww. 2 prób kontaktu w ciągu 3 dni od ich podjęcia.
 16. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy uczestnictwa (umowa stanowi załącznik do regulaminu).

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek

 1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach i konsultacjach online oraz do pracy indywidualnej w domu.
 2. Warunkiem ukończenia projektu oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo jest odpowiednio wysoka frekwencja: co najmniej 80% obecności na zajęciach warsztatowych.
 3. W przypadku nierealizowania przez Uczestniczkę regulaminu i umowy, nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach, spotkaniach i konsultacjach (powyżej 20%), nierealizowania programu kursu oraz braku kontaktu ze strony Uczestniczki, możliwe jest obciążenie jej poniesionymi przez Fundację kosztami związanymi z uczestnictwem danej osoby w projekcie, na warunkach uzgadnianych indywidualnie z Uczestniczką, w tym także zobowiązanie Uczestniczki przez Fundację do zwrotu całości takich kosztów. Uczestniczka składając formularz zgłoszeniowy i akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości i godzi się, iż może zostać obciążona takimi kosztami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej.
 4. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do projektu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania o powyższym biura Organizatora telefonicznie, osobiście lub mailowo minimum 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.
 5. Organizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia przed odbyciem się warsztatów, spotkań i konsultacji bądź w ciągu 48 h po ich odbyciu. W przypadku niepoinformowania o przyczynach nieobecności przez Uczestniczkę, nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach, spotkaniach oraz konsultacjach online.
 2. Organizator zapewnia dodatkowe materiały w formie elektronicznej.
 3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji projektu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.
 4. Organizator projektu zobowiązany jest informować uczestniczki projektu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg projektu.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

 1. Warsztaty tematyczne online odbywać się w następującym przedziale czasowym: 10:00-13:00, dwa razy w tygodniu w dzień roboczy/ powszedni (dokładne dni zostaną podane przed rozpoczęciem kursu).
 2. Spotkania online odbywać się będą na aplikacji zoom lub poprzez komunikator skype lub w social mediach, zgodnie z preferencjami uczestniczek, w godzinach przedpołudniowych umożliwiającej interakcję wszystkich uczestniczek z prowadzącym.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestniczki projektu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków (dalej: „Fundacja”).
 2. Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestniczki przez Fundację jest realizacja projektu „Odważ się mamo i działaj”.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestniczkę jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w projekcie.
 5. Uczestniczce projektu przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 7. Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Więcej informacji w Polityce prywatności i RODO Fundacji Mamo Pracuj.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W trakcie trwania warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestniczek biorących udział w warsztatach, dlatego też osoba przystępująca do projektu zgadza się na upublicznienie wizerunku.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, materiałach prasowych, promocyjnych i w mediach społecznościowych w kontekście ww. wydarzenia. Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie.
 3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Projekcie.
 4. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Załączniki

Załączniki

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Courses, mentoring and funds – empowering women in business in XXI century

Research of World Bank and other organisations shows that investing in women just pays off! That is why initiatives such as Goldman Sachs 10.000 Women programme can help us recover from the economic crisis and reducing existing inequalities. We talk about free online business education courses for women entrepreneurs with Charlotte Keenan from Goldman Sachs. Find out more about the programme!

Charlotte, if you were to say – in one sentence, why it is worth to participate in 10,000 Women business course, what would it be?

It is challenging to summarize the Goldman Sachs 10,000 Women program in one line! The main goal is to encourage ambitious women business leaders, to work on their companies and take their businesses to the next level. The course itself is just the beginning of the learners’ journey with us. Once it’s finished, the participants join an extensive network of like-minded, ambitious women entrepreneurs – the 10,000 Women Alumni Community, which offers them wide possibilities for continuous learning and for developing valuable relations with one another

Asahi Pompey, global head of Corporate Engagement and president of the Goldman Sachs Foundation oraz Charlotte Keenan, head of the Office of Corporate Engagement’s international

Tell me more about the Goldman Sachs initiative – 10,000 Women. What is its purpose? Where does the idea come from to start a course for all women in different parts of the world who want to improve their business skills? Where did the name of the programme come from? Why 10,000 Women?

Goldman Sachs 10,000 Women is a global initiative that supports economic development by offering a world-class education in business and management for enterprising women all over the world, with ongoing opportunities for mentoring and network development. It also provides greater access to capital. The program stems from our belief that developing enterprising and managerial talents in women, especially in developing and emerging economies, is one of the most important factors in reducing existing inequalities. This is also an effective way of reaching a more sustainable economic development.

The program was launched in 2008 on the back of research, including Womenomics and Women Hold Up Half the Sky, as well as data from the World Bank and others. These papers showed that investing in women can have considerable impact on GDP growth. The name 10,000 Women speaks to our original objective. When we were launching the program back in 2008, we wanted to reach 10,000 women entrepreneurs, and support their development by offering a best-in-class business education course.

Having reached this objective several years ago, we listened to the voices of the early graduates and realised that growth-focused businesswomen also need greater access to external financing. In 2014, we began a partnership with the IFC to create the Women Entrepreneurs Opportunity Facility (WEOF). This is the world’s first global financing facility intended exclusively for women. In 2018, we fully digitalised our learning program and launched it online in order to ensure an even more democratic access to our world-class business education. Finally, due to the COVID-19 pandemic, we decided to make the course available to any woman entrepreneur around the world who would benefit from the learnings, including learners in Poland, free of charge.

It is very impressive! So, tell we what can be learnt by participating in the course and why are these 10 areas are included in it? And who are the course authors?

The 10,000 Women program is actually a collection of 10 separate online courses, each of them focusing on a selected key business area. The learning program was written by leading university experts in entrepreneurship. Its scope covers all elements needed to develop business skills and be a better leader, regardless of one’s industry. It’s all here – from capital raising to sales, marketing and management. The course is very interactive and practical. It consists of many components such as mock negotiations, learning how to complete a funding application, mapping competitors and identifying your competitive advantages.

How much time is needed for each course? And how long does it take on average to go through all 10 modules?

The courses can be completed individually, in combination or all at once – you can adapt your educational path to the specific needs of your business. Each course takes in total approx. four hours – although it does not have to be completed in one take. There are no time limits, and deadlines can be flexible and adapted to unexpected scheduling changes. The courses are entirely virtual but they include highly interactive exercises and practical learnings.. Every woman who decides to complete all 10 modules also has the opportunity to develop an individual business plan to develop her company. This can be treated as a “road map” that can be immediately deployed at one’s organisation.

Charlotte Keenan

But 10,000 Women is not just a course, right? This is also female networking, mentoring. How does this actually work? And what does such international cooperation with women offer?

This is true. As I have already mentioned, the course alone is not everything. After completing all 10 modules, eligible women entrepreneurs join a community of dynamic, innovative and enterprising women from around the world. We have been providing ongoing support to this community for over a decade.

Being a 10,000 Women graduate paves the way for further growing your business. It also means access to additional learning resources and materials that will help in becoming a better leader. Let’s take the past six months as an example. Throughout the pandemic, we were in constant contact with this global community of graduates, sharing expert knowledge and content from Goldman Sachs and our university partners. With this, we were able to quickly gather a rich resource of know-how, advice and information related to dealing with the existing conditions and businesses’ related needs. This includes thematic webinars regarding current challenges, such as how to build an online presence and effectively manage an organisation in times of crisis.

Throughout the world, we provided hundreds of small-business leaders with individual coaching by getting them in touch with Goldman Sachs employees who have appropriate skills and knowledge that make it possible to help businesses in overcoming the exceptional challenges they are facing.

Aside from support in the current crisis, graduates also have access to a range of resources and events that can help them to develop their business. These include networking events, additional training, live webinars with experts, newsletters and the latest news from the 10,000 Women team. The program’s graduates have also participated in events organised all over the world by Goldman Sachs and had an opportunity to meet other business leaders. There are also opportunities to participate in further coaching and training programs, including the annual Growth Fellowship – a prestigious week-long scholarship program intended to support further business development and help in enhancing business skills.

On behalf of many women in Poland who sometimes speak English well, but are afraid of courses and trainings in this language, I would like to ask about its difficulty level. Can they be afraid that the course will be too difficult to understand? I have seen that women from all over the world take part in it, so maybe it is not too complicated at all?

Precisely what you just said – the course should not be too complicated for participants for whom English is not a native language. When we created the course, we wanted it to be accessible for such people. This goal has always been a top priority in creating training materials. This is why I encourage every woman who is fluent in English, whether in Poland or elsewhere, to sign up for the course.

Asahi Pompey, global head of Corporate Engagement and president of the Goldman Sachs Foundation oraz Charlotte Keenan, head of the Office of Corporate Engagement’s international

In which countries the programme is available? And why in Poland?

We are aware of the problems currently faced by entrepreneurs around the world due to the ongoing crisis, and we want to help them. This is why we have made the 10,000 Women courses available to any entrepreneur around the world who may benefit, for free. Because the crisis is global, so is our offering.

I would also like to add that 10,000 Women is a fully flexible online educational program – participants can select areas that most closely correspond to their business needs. They can also go through each course at their own pace. This way, the courses are more accessible, there are no barriers or restrictions for the participants, who have to deal with a range of different priorities, whether personal or professional. We know that entrepreneurs all over the world are having trouble overcoming these difficulties – the course is intended to help women who run a business, also in Poland.

Is there anything more, a message, you’d like to share?

Certainly. In 2008, the world faced a tremendous financial crisis, which caused serious economic and social problems. What is exceptional about the current crisis is the fact that it has greatly influenced the way we function every day. In the longer perspective, it is widely expected that remote work and telecommuting will now become a dominant model of professional life.

It should be added that in the case of both of the crises, small businesses around the world were among those who suffered the most. They need all kinds of support. In this context, an online learning opportunity and access to resources are more important to entrepreneurs than at any time in the past. And our response to these needs was to make the 10,000 Women courses available to all entrepreneurs.

Thank you very much!

Let’s check the opportunity and join the course: www.coursera.org/launch/10000women

Charlotte Keenan is a head of the Office of Corporate Engagement’s international at Goldman Sachs

Photos: Goldman Sachs

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Współzałożycielka mamopracuj.pl, od dziesięciu lat rozwija swoje umiejętności łączenia życia rodzinnego i zawodowego i nawet jej to wychodzi! Lubi wyzwania i cieszy ją kiedy pracodawcy znajdują świetnych pracowników. Mama wesołej trójki, żona i miłośniczka kotów. 
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie
Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×