Czego szukasz

Regulamin Projektu“Odważ się mamo – program mentoringowy”

Regulamin Projektu – „Odważ się mamo – program mentoringowy”; projekt wsparcia mentoringowego oraz szkoleniowego dla kobiet z Krakowa i okolic oraz dla kobiet z Gdańska i okolic powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, które chcą podnieść lub wzmocnić swoje kompetencje zawodowe, zwiększając swoje szanse na rynku pracy.

 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 03/04/2020

§ 1 Słowniczek

Dla potrzeb Regulaminu przyjmuje się, że określone poniżej pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą przy ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768;
 2. Projekt – „Odważ się mamo – program mentoringowy”; projekt wsparcia mentoringowego oraz szkoleniowego dla kobiet z Krakowa i okolic oraz dla kobiet z Gdańska i okolic powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci, które chcą podnieść lub wzmocnić swoje kompetencje zawodowe, zwiększając swoje szanse na rynku pracy;
 3. Uczestniczka – osoba zakwalifikowana do projektu oraz skierowana na szkolenia (kursy);
 4. Szkolenia/ Kursy – to zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, z zastrzeżeniem, iż są to wyłącznie zajęcia wskazane przez Organizatora. Lista proponowanych kursów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;
 5. Mentoring – partnerska relacja między Mentorem a Mentee, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału zawodowego Mentee, jest relacją nakierowaną na rozwój, opiekę, dzielenie się i pomoc, w której Mentor inwestuje swój czas, know-how i energię, żeby pobudzić i przyspieszyć rozwój zawodowy Mentee, rozwinąć jej wiedzę praktyczną o rynku pracy oraz zdolności związane z odnalezieniem się na rynku pracy po urodzeniu dziecka/dzieci;
 6. Mentor – osoba wyznaczona przez Organizatora do prowadzenia mentoringu z konkretną Uczestniczką Projektu;
 7. Mentee – Uczestniczka Projektu w ramach stosunku mentoringowego z Mentorem;
 8. Czas trwania Projektu – realizacja Projektu przez Organizatora rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia rekrutacji, jednakże celem uniknięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że czas trwania Projektu dla Uczestniczek, to czas od dnia poinformowania Uczestniczki przez Organizatora o zakwalifikowaniu się do Projektu do dnia spotkania podsumowującego Projekt.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek Projektu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci i które chcą podnieść i wzmocnić swoje kompetencje zawodowe oraz realnie poprawić swoje szanse na rynku pracy. Regulamin przedstawia też szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie.
 2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Organizator.
 3. Projekt zakłada wzmocnienie kompetencji i/lub umiejętności uczestniczek, dzięki uczestnictwie w:
  – mentoringu oraz
  – możliwość uczestnictwa w jednym, wybranym kursie z listy kursów online, które odpowiadają potrzebom współczesnego rynku pracy i rynku pracy związanego z branżą IT, finansową oraz miękkimi kompetencjami (lista kursów do wyboru stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz
  – Kursie online Mamo Pracuj.
 4. Indywidualny mentoring jest przeznaczony dla każdej uczestniczki, tj. każda uczestniczka otrzyma indywidualne wsparcie mentorskie, aby wspólnie, podczas spotkań przejść etap dotyczący wzmacniania kompetencji a w przypadku wybrania kursu – zwiększyć siłę uczenia się wybranego kursu.
 5. Spotkania mentoringowe będą odbywać się online i/lub offline (w zależności od możliwości i panujących warunków zewnętrznych) oraz będą ustalane indywidualnie przez Mentorem i Mentee. Spotkania w miarę możliwości powinny być regularne i odbywać się nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. Uczestniczki programu mentoringowego powinny wziąć udział łącznie w ok. 12-15 spotkaniach z Mentorem.
 6. Projekt rozpocznie się i zakończy wspólnym spotkaniem online/ offline.
 7. Integralną częścią Projektu jest uczestnictwo i realizacja Kursu online Mamo Pracuj, który przygotowuje do poszukiwania pracy.
 8. Każda uczestniczka otrzyma półroczny, bezpłatny dostęp do Kursu online MamoPracuj.
 9. Projekt (rekrutacja uczestniczek + czas trwania Projektu) realizowany będzie w okresie od 6.04.2020 roku do 31.10.2020 roku.

§ 3 Uczestniczki Projektu

 1. Projekt skierowany jest do kobiet, które planują powrót do realizacji celów zawodowych oraz aktywizacji zawodowej po urodzeniu dziecka oraz które chcą podnosić lub wzmacniać kompetencje, a jednocześnie mieszkają na terenie Krakowa i okolic oraz na terenie Gdańska i okolic. Kandydatury kobiet z innych rejonów Polski nie będą rozpatrywane.
 2. W Projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
  – chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić pracę;
  – są gotowe zaangażować się w Projekt min. 1h tygodniowo w zakresie pracy mentoringowej – spotkania z Mentorem będą odbywać się w umówionych wspólnie z Mentorem godzinach, ale udział w spotkaniach jest obowiązkowy;
  – są gotowe zaangażować się w aktywne uczestnictwo w kursach online, zgodnie z ich założeniami i są zdeterminowane, aby je ukończyć z powodzeniem;
  – są otwarte na zmiany;
  – posiadają silną motywację i samodyscyplinę.
 3. Uczestniczki, z uwagi na prowadzenie części/całości kursu w formie online, obowiązane są do zapewnienia sobie dostępu do komputera oraz możliwości korzystania z internetu we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za zapewnienie ww. narzędzi pracy.

§ 4 Proces rekrutacji Uczestniczek i realizacja działań w Projekcie

 1. Do udziału w Projekcie wybranych zostanie ok. 20 Uczestniczek spośród wszystkich zgłoszeń, chyba, że grupa Mentorów będzie mniejsza.
 2. Nabór Uczestniczek Projektu odbywa się przed etapem Projektu związanym ze spotkaniami mentoringowymi oraz uczestnictwem w kursach. W trakcie trwania merytoryczno – mentoringowej części Projektu nie ma możliwości aplikowania do Projektu.
 3. Rekrutacja jest dwuetapowa i obejmuje złożenie formularza rekrutacyjnego oraz następnie rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona jest przez Zespół Fundacji Mamo Pracuj.
 4. Zgłoszenia do Projektu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny online na stronie Projektu. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula informacyjna RODO jest częścią formularza rekrutacyjnego). Wzór formularza rekrutacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Drugim etapem rekrutacji jest zaproszenie wybranych kandydatek na rozmowę rekrutacyjną online z wykorzystaniem narzędzi Skype lub Messenger. Uczestniczka samodzielnie musi sobie zapewnić dostęp do ww. programów. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych jedynie z wybranymi osobami.
 6. Dwuetapowa rekrutacja uczestniczek Projektu prowadzona będzie w terminie 06.04.2020 do 30.04.2020.
 7. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach od 06.04.2020 do 22.04.2020 r. do godz. 10:00.
 8. Rozmowy rekrutacyjne online odbywać się będą w dniach od 20.04.2020 r. do 30.04.2020 r.
 9. Informację o zakwalifikowaniu się do Projektu uczestniczka otrzyma najpóźniej do dnia 6.05.2020 r.
 10. Mentoring będzie odbywał się w okresie od 8.05.2020 r. do maksymalnie 31.10.2020 r. i rozpocznie się spotkaniem inauguracyjnym online wszystkich Mentorów i Mentee w pierwszej połowie maja.
 11. Spotkanie inauguracyjne będzie realizowane poprzez platformę Zoom. Dostęp do platformy jest online, każda z wybranych Uczestniczek otrzyma link z zaproszeniem na spotkanie. Obecność na spotkaniu inaugurującym jest obowiązkowa.
 12. Realizacja Kursu Online Mamo Pracuj oraz kursów podnoszących/wzmacniających kwalifikacje będzie odbywać się od maja do końca października 2020 roku.
 13. Wszelkie wyżej wskazane daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. O każdorazowej zmianie Uczestniczki/ osoby aplikujące zostaną poinformowane e-mailowo i/lub za pośrednictwem naszych portali społecznościowych.
 14. Formularze rekrutacyjne złożone po zakończeniu okresu rekrutacji, nie podlegają ocenie i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.
 15. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidziana liczba miejsc dla Uczestniczek w Projekcie o uczestnictwie w Projekcie będą decydowały następujące kryteria:
  – ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian oraz
  – wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 16. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do Projektu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej. Biorąc pod uwagę charakter programu oraz sposób wyboru Uczestniczek, Organizator nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji o niezakwalifikowaniu się do Projektu.
 17. Informację o zakwalifikowaniu się do Projektu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 2 prób kontaktu, tj. jeśli Uczestniczka nie odpowie na pierwszą próbę kontaktu w terminie 24 h, zostanie podjęta kolejna próba kontaktu drugą z metod – uczestniczka ponownie będzie miała 24 h na reakcję.

§ 5 Obowiązki Uczestniczek Projektu

 1. Zakwalifikowana Uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:
  1) aktywnego uczestnictwa w kursie online, jeśli zdecyduje się na uczestnictwo w nim i wybierze wspólnie z Organizatorem (lista w Załączniku nr 3), a nadto do aktywnego uczestnictwa w kursie online Mamo Pracuj oraz do regularnej współpracy z Mentorem;
  2) udziału w jednym spotkaniu inauguracyjnym online przed rozpoczęciem programu szkoleniowo -mentoringowego realizowanego w ramach Projektu oraz w spotkaniu podsumowującym na zakończenie programu szkoleniowo -mentoringowego;
  3) udziału w dwóch webinarach dotyczących poruszania się po nowym rynku pracy (terminy zostaną ustalone w późniejszym czasie);
  4) obecności na wcześniej umówionych spotkaniach online z Mentorem – w ilości 12-15 spotkań;
  5) w przypadku pojawienia się konieczności przełożenia któregokolwiek z umówionych spotkań z Mentorem z jakiejkolwiek przyczyny – skutecznego poinformowania Mentora o nieobecności na spotkaniu mentorskim z odpowiednim wyprzedzeniem oraz ustalenia z Mentorem nowej daty spotkania;
  6) bycia w stałym kontakcie z Mentorem i w miarę możliwości bieżącego odpowiadania na jego maile/telefony.
  7) w przypadku chęci uczestnictwa w kursie w listy kursów, pokrycia kosztów kursu w wysokości od 30 do 50% z całkowitej ceny kursu online, który podniesie lub wzmocni jej kompetencje;
  8) ukończenia wybranego przez siebie kursu online;
  9) wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu (ewaluacja będzie prowadzona również sześć miesięcy po zakończeniu Projektu, nie dłużej niż do końca maja 2021);
  10) poinformowania biura Fundacji telefonicznie lub mailowo minimum 3 dni przed dniem rozpoczęcia mentoringu o tym, że jednak z powodu wypadków losowych nie będzie mogła brać udziału w Projekcie.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestniczkę z uczestniczenia w Projekcie w całości, jak też w przypadku przerwania kursu online (Załącznik nr 3), Uczestniczka będzie zobowiązana do całkowitego pokrycia kosztów kursu.

§ 6 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w spotkaniach online (inauguracyjne, kończące, webinary), Kursie online Mamo Pracuj, a także w spotkaniach mentorskich.
 2. Organizator dla chętnych zapewnia dostęp do wybranego wspólnie z Uczestniczką kursu finansując od 40 do 70% ceny jego wartości. O wysokości dofinansowania decyduje dyskrecjonalnie Organizator. Nie ma możliwości odwołania się od decyzji Organizatora o wysokości przyznanego dofinansowania. Uzyskanie niższego dofinansowania niż oczekiwane przez Uczestniczkę (np. 40 % zamiast 70%) nie stanowi podstawy do możliwości z rezygnacji z Uczestnictwa w Projekcie.
 3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji Projektu na jak najwyższym poziomie merytorycznym, logistycznym i technicznym.
 4. Organizator zobowiązany jest informować uczestniczki Projektu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg Projektu.
 5. Organizator nie odpowiada za przebieg i sposób prowadzenia kursów online wybranych przez Uczestniczki. Kursy te prowadzone są przez zewnętrzne podmioty (szkoły) i to one odpowiadają za ich prowadzenie oraz przekazywane w trakcie kursów treści i wiedzę merytoryczną. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniedbania, zaniechania czy błędy tych podmiotów. Organizator dołożył jednakże wszelkich możliwych starań, aby z ofert dostępnych na rynku wybrać kursy najlepiej odpowiadające potrzebom potencjalnych Uczestniczek Projektu.

§ 7 Dofinansowanie kursu

 1. Organizator Projektu przedstawia Uczestniczkom listę kursów online, które obejmie swoim dofinansowaniem w wysokości 40% – 70 %. Informację o wysokości dofinansowania Uczestniczka otrzyma niezwłocznie po wybraniu przez nią, wspólnie z Organizatorem, kursu.
 2. Uczestniczka zobowiązuje się do pokrycia z własnych środków od 30 do 60% wartości kursu, wpłacając wymaganą kwotę bezpośrednio na konto konkretnej Szkoły, prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Uczestniczka zobowiązana jest do niezwłocznego przesłania dowodu dokonania wpłaty (potwierdzenie PDF, skan przekazu pocztowego itp.) Organizatorowi na adres poczty elektronicznej Organizatora, tj. [email protected] Niedokonanie wpłaty oraz nieprzesłanie potwierdzenia wpłaty w ww. terminie oznacza automatyczną rezygnację Uczestniczki oraz skutkować będzie wybraniem na jej miejsce osoby z listy rezerwowej. Uczestniczka zobowiązana będzie do poniesienia kosztów kursu na zasadach, o których mowa w ust. 4 poniżej.
 3. Po potwierdzeniu wpłaty przez Uczestniczkę, Fundacja dopłaci brakującą kwotę w wysokości 40-70% bezpośrednio na konto Szkoły, tytułem opłaty za Uczestniczkę.
 4. Rezygnując z Projektu i udziału w kursie w trakcie czasu jego trwania Uczestniczka jest zobowiązana do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Fundację dotyczących dofinansowania jej udziału w kursie. Nie ma możliwości odzyskania poniesionego wkładu własnego. Dla wyjaśnienia wszelkich ewentualnych wątpliwości wskazuje się, że po uiszczeniu przez Uczestniczkę kwoty, o której mowa w ust. 2 powyżej, w przypadku zrezygnowania przez Uczestniczkę z uczestniczenia w Projekcie, Organizator nie zwraca tej kwoty Uczestniczce. Jeśli rezygnacja Uczestniczki nastąpi po uiszczeniu przez Organizatora kwoty, o której mowa w ust. 3 powyżej, Uczestniczka jest zobowiązana do zwrócenia Organizatorowi poniesionych przez niego kosztów (uiszczone dofinansowanie) w terminie 14 dni od poinformowania Organizatora o rezygnacji.
 5. Dofinansowanie kursu traktowane jest jako nieodpłatne świadczenie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. W związku z tym na koniec roku 2020 Uczestniczka zobowiązana będzie do zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego nieodpłatnego świadczenia.
 6. Organizator Projektu przygotuje i przekaże drogą mailową Uczestniczkom zaświadczenie, w którym wskaże wartość nieodpłatnego świadczenia, będącą podstawą do naliczenia podatku.
 7. Uczestniczka zobowiązuje się do samodzielnego odprowadzenia należnego podatku – ze środków własnych.
 8. Uczestniczka może zdecydować się na uczestnictwo w jednym z kursów, który jest przestawiony na liście. Odmowa uczestnictwa w kursie nie jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w pozostałych częściach projektu.

§ 8 Miejsce i termin odbywania się spotkań

 1. Grupowe spotkania online (na rozpoczęcie Projektu, dwa spotkania edukacyjne oraz na zakończenie Projektu) odbywać się będą na platformie Zoom lub z pomocą narzędzia do realizacji webinarów.
 2. Spotkania mentorskie odbywać się będą online poprzez ustalony z Mentorem komunikator (np. skype, Messenger itp.) oraz w ustalonych przez Mentora i Mentee terminach.
 3. Możliwa jest także realizacja spotkania offline (spotkanie osobiste), w szczególności spotkanie na zakończenie realizacji Projektu, jednakże tylko pod warunkiem, iż sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie oraz nie będzie obowiązujących rozporządzeń i aktów prawnych zabraniających zgromadzeń takiej ilości osób.
 4. W przypadku zorganizowania spotkania offline na zakończenie realizacji Projektu, odbędzie się ono w Krakowie lub w Gdańsku, a Uczestniczka zobowiązuje się przyjechać na spotkanie na własny koszt.
 5. Wszelkie informacje i aktualizacje co do terminów i miejsc spotkań będą przekazywane Uczestniczkom na bieżąco.

§ 9 Dane osobowe, wizerunek

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby aplikującej do Projektu. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w Projekcie.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w klauzuli informacyjnej RODO. Klauzula informacyjna RODO jest częścią formularza rekrutacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią.
 3. Uczestniczki przyjmują do wiadomości i godzą się z faktem, iż trakcie trwania Projektu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna Uczestniczek biorących udział w spotkaniach online oraz offline. Osoba przystępująca do Projektu zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku.
 4. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, materiałach prasowych, promocyjnych i w mediach społecznościowych Organizatora i współpracujących z nim podmiotów w kontekście wydarzenia (Projektu). Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie.
 5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Projekcie. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi Załącznik nr 2.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego oznacza potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz akceptację jego zapisów.
 2. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową. Zmiany będą obowiązywać od dnia wysłania wiadomości e-mail na wskazany przez Uczestniczkę adres poczty elektronicznej.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku.
 5. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 6. Załączniki stanowią integralną część regulaminu.
 7. W przypadku pojawienia się kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do Regulaminu:

 • Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjna RODO oraz oświadczeniem osoby aplikującej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na opisanych w klauzuli informacyjnej zasadach.
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dla zakwalifikowanych osób do projektu Odważ się mamo – program mentoringowy.
 • Załącznik nr 3 – Wykaz kursów podnoszących/ wzmacniających kompetencje do wyboru Uczestniczek
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj

Regulamin Konkursu „Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy”

Regulamin Konkursu pn. "Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy".
 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 21/05/2020

Regulamin konkursu „Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu “Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy” (dalej: “Regulamin”) określa zasady organizacji i udziału w konkursie “Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy” (dalej: “Konkurs”), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i sposobu nagradzania zwycięzców Konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej mamopracuj.pl.
 3. Konkurs jest wspólnym projektem Fundacji Mamo Pracuj (z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768), Wydawnictwo Mamy dla Mamy, Iperia Piotr Falenta, NIP: 7132764672, REGON: 381568484, (adres do doręczeń: ul. Leszczynowa, nr 1, lok. 2, 05-827, poczta Grodzisk Mazowiecki) oraz TMM3 Emilia Pryśko (z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żarskiej 1 lok. 2, nr NIP 7393467269, nr REGON 280623936 ) zwanych dalej łącznie i osobno „Organizatorem Konkursu”.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator konkursu (dalej także: “Fundator nagrody”).
 5. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnicy Konkursu, poza jego zwycięzcami, nie otrzymują żadnej gratyfikacji – finansowej czy innej – za udostępnienie swoich prac.
 7. Czas trwania konkursu Organizatorzy wyznaczają na okres od dnia 26 maja 2020 r. (godz. 00:00:01) do dnia 08 lipca 2020 r. (godz. 23:59:59). Nadsyłanie prac konkursowych trwa od 26 maja 2020 r. (godz j.w.) do 14 czerwca 2020 r. (godz. 23:59:59). W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na swoim fanpage’u na FB – https://www.facebook.com/MamoPracuj. 
 8. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie ogłoszona na stronach internetowych (oraz ewentualnie na innych platformach społecznościowych) Organizatora w dniach 1-8 lipca 2020 r. (nie później niż 8 lipca 2020 r.). Jednocześnie, zgłoszenie pracy w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na publikację jego imienia i nazwiska w przypadku wygranej w Konkursie (ogłoszenie wyników/ zwycięzców Konkursu).
 9. Celem konkursu jest  zebranie, a następnie publikacja utworów w postaci – dzienników, pamiętników i innych zapisków – od mam, które opisują swoją nową rzeczywistość w kwarantannie spowodowanej epidemią.
 10. Dla najlepszych prac (dla zwycięzców Konkursu) przewidziane są Nagrody, o czym szerzej w § 3 Regulaminu poniżej. Ponadto, Organizator przewiduje, że najlepsze prace będą wydane w formie e-booka udostępnionego bezpłatnie na stronach internetowych należących do Organizatora konkursu. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na wydanie i publikację utworów przez Organizatora.

§ 2 Uczestnik i zasady Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która spełni wszystkie następujące kryteria łącznie:
 • zgłaszającym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która do dnia 14 czerwca 2020 roku do godz. 23:59:59 zgłosi swój udział w Konkursie oraz nadeśle swój utwór (fragment dziennika/ pamiętnika/ opis itp.) mailowo na adres: [email protected].
 • nadesłany utwór musi spełniać następujące kryteria:
 • będzie to tekst literacki w postaci autorskiego dziennika lub jego fragmentów, felietonu, wspomnień itp., który powinien prezentować zdarzenia z czasookresu od początku marca do końca maja 2020 roku, czyli przybliżony okres kwarantanny;
 • utwór musi zostać przesłany w postaci pliku z rozszerzeniem „rtf”, „doc” lub „docx”;
 • w nazwie pliku powinny znajdować się nazwisko Uczestnika oraz tytuł utworu;
 • tematem zgłaszanego do Konkursu dziennika lub innej formy literackiej powinien opis życia Uczestnika i/ lub jego rodziny w czasie pandemii choroby Covid-19 (wirus SARS-CoV-2). Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji historii, które są odzwierciedleniem szczególnej sytuacji w jakiej pozostają mamy i ich rodziny ze względu na przymusową izolację;
 • nadesłane prace powinny mieć około od 2 do 10 tys. znaków ze spacjami;
 • w treści zgłoszenia Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu);
 • w treści zgłoszenia musi również zostać zawarta zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768), Wydawnictwo Mamy dla Mamy, Iperia Piotr Falenta, NIP: 7132764672, REGON: 381568484, (adres do doręczeń: ul. Leszczynowa, nr 1, lok. 2, 05-827, poczta Grodzisk Mazowiecki) oraz TMM3 Emilia Pryśko (z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żarskiej 1 lok. 2, nr NIP 7393467269, nr REGON 280623936 ) na potrzeby udziału w konkursie „Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy” oraz w celu publikacji stworzonego przeze mnie utworu na stronach internetowych Organizatora oraz w formie e-booka.” 
 • prace nadesłane na Konkurs muszą być efektem autorskiej pracy uczestnika i nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane drukiem i/lub w internecie. Bezwzględnie nie mogą być również obciążone prawami osób trzecich i naruszać praw autorskich innych osób.
 • Organizator Konkursu wyraża zgodę – jeżeli Uczestnik Konkursu będzie chciał pozostać anonimowy – że w takim przypadku dane uczestnika pozostają tylko do wiadomości Organizatora, a ewentualna publikacja utworu odbędzie się wyłącznie z podaniem imienia Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik w zgłoszeniu do Konkursu zobowiązany jest do wskazania, iż pragnie pozostać anonimowy. Brak wyraźnego wskazania woli Uczestnika będzie traktowany jako wyrażenie zgody na opublikowanie pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
 • Każdy z Uczestników ma prawo brać udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy (przez co rozumie się przesłanie więcej niż jednego utworu), przy czym Nagrodę można wygrać tylko raz.
 • W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 • Pracownicy (w tym osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych), członkowie władz i przedstawiciele Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia – nie mogą brać udziału w Konkursie.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

§ 3 Nagrody

 1. W Konkursie dla jego zwycięzców przewidziane są trzy Nagrody, tj.:

I nagroda 

 • publikacja całości lub fragmentów nagrodzonej pracy w serwisie online www.themothermag.com
 • możliwość odbycia płatnego stażu w redakcji The Mother Mag, 
 • zestaw wybranych gadżetów Mamo Pracuj,
 • pakiet 2 książek od Wydawnictwa Mamy dla Mamy, 
 • zestaw 3 magazynów The Mother Mag – 2, 4 i 5 numer (w każdym numerze naklejka i plakat).

II nagroda 

 • publikacja całości lub  fragmentów nagrodzonej pracy na stronie mamopracuj.pl,
 • zestaw wybranych gadżetów Mamo Pracuj,
 • pakiet 2 książek od Wydawnictwa Mamy dla Mamy, 
 • zestaw 2 magazynów The Mother Mag – 4 i 5 numer (w każdym numerze naklejka i plakat).

III nagroda 

 • publikacja całości lub fragmentów nagrodzonej pracy na stronie mamopracuj.pl,
 • zestaw wybranych gadżetów Mamo Pracuj,
 • pakiet 2 książek od Wydawnictwa Mamy dla Mamy, 
 • zestaw 2 magazynów The Mother Mag – 4 i 5 numer  (w każdym numerze naklejka i plakat).
 • Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień w Konkursie. 
 • Z ważnych przyczyn, wskazany w ust. 1. zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany przez Fundatora nagród. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie zakresu nagrody przez publikację informacji w tym zakresie na portalu społecznościowym Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość nawiązania z Uczestniczkami i zwycięzcami konkursu indywidualnej współpracy (publikacji najlepszych prac w książkach i magazynach wydawanych przez Organizatorów) na zasadzie odrębnych umów. 
 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury na podstawie jej subiektywnej oceny nadesłanych utworów. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od decyzji Jury.
 • W skład Jury będą wchodziły 3 osoby wybrane przez Organizatora konkursu. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości. Jury wybierze Laureatów niezależnie oraz na podstawie wewnętrznych, subiektywnych ustaleń. 
 • Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną, nie jest możliwe także wypłacenie równowartości Nagrody. Możliwa jest rezygnacja z Nagrody lub jej części. W przypadku rezygnacji przez nagrodzonego Uczestnika z Nagrody lub jej części Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Jury. 
 • Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, za pośrednictwem poczty polskiej. Wysyłka możliwa jest tylko na terenie Polski. W przypadku, gdyby zwycięzcą okazała się osoba mieszkająca poza granicami Polski, zobowiązana jest ona do wskazania w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników adresu w Polsce do doręczenia nagrody. Informację o adresie do doręczeń należy przesłać na adres e-mail: [email protected]. Nagroda zostanie przesłana takiej osobie w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez nią adresu. Informację o adresie do doręczeń można wskazać także wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie. W przypadku niewskazania adresu w powyższym terminie nagroda przepada. Nagroda w postaci płatnego stażu w redakcji The Mother Mag odbędzie się online.

§ 4 Prawa Autorskie

 1. Do przesłanych przez Uczestnika prac literackich spełniających kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”) stosuje się regulacje określone w niniejszym paragrafie.
 2. Przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że:
  a) zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, wcześniej nie był publikowany, jak również nie był nagradzany w innych konkursach;
  b) jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości;
  c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 3. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że z chwilą wysłania pracy konkursowej, Uczestnik przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej (utworu) i wyraża zgodę na publikację pracy lub jej fragmentów na stronach internetowych należących do Organizatora, udostępnienia pracy w kanałach social media Organizatora (strona internetowa, facebook, instagram i inne) oraz do publikacji pracy w e-booku wydanym przez Organizatora. Przeniesienie praw autorskich następuje bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych.
 4. Przeniesienie praw autorskich następuje na wszystkich znanych w dniu przeniesienia tych praw polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
  b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
  c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
  d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
  e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
  f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w tym również w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
 5. Z tytułu złożonych powyżej oświadczeń, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za przesłany utwór. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po jego zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 6. Dodatkowo Uczestnik:
  a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian (w szczególności w ramach redakcji lub korekty Utworu/Utworów), skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
  b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
  c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika;
  d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.), jak również do udzielania licencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator Konkursu, tj. Fundacja Mamo Pracuj (z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768), Wydawnictwo Mamy dla Mamy, Iperia Piotr Falenta, NIP: 7132764672, REGON: 381568484, (adres do doręczeń: ul. Leszczynowa, nr 1, lok. 2, 05-827, poczta Grodzisk Mazowiecki) oraz TMM3 Emilia Pryśko (z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żarskiej 1 lok. 2, nr NIP 7393467269, nr REGON 280623936).
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, a następnie publikacja pracy Uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres wysyłki nagrody oraz adres e-mail, numer telefonu Uczestnika oraz inne podane przez niego dodatkowo dane osobowe w zgłoszeniu.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z ważnych przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie Organizatora.

Kraków, 25 maja 2020 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj

Mamo Pracuj – community helping mums to get back to work

The Mamo Pracuj (Mummy work, if you want to) Foundation works to solve problems of women returning to the labour market after maternity, parental and childcare leaves. As well as all challenges related to combining family and professional life. From the very beginning of our operations we assumed that one of the most important elements of our activity is the cooperation with employers who want to find the best employees for their teams among women and mothers.
 • Redakcja portalu Mamo Pracuj - 20/02/2020

Mamo Pracuj – who we are and what we do

[Edit August 2020]

Due to the coronavirus pandemic we have translated for you 3 useful texts, which may be helpful in the nearest days:

Courses, mentoring and funds – empowering women in business in XXI century

How to recharge our Inner Batteries? Not only during COVID-19 times

7 rules for remote work with children on board!

Children at home: hot to organise their time and be able to work remotely?

How to work at home with a child?

The portal

Since 2011 we have been running a nationwide portal www.mamopracuj.pl, we organise webinars, video broadcasts, online courses, podcasts using the latest contemporary tools to reach Polish mothers around the world.

The portal brings together mainly women [80% of Readers] (not only mothers) looking for a job with employers who know that a good employee is a happy employee and who support their employees in maintaining work-life-balance. We promote those employers who introduce solutions conducive to combining family life with professional work.

We educate and inform about flexible forms of employment (including remote work); we suggest how to look for a job and how to talk to a potential employer. We support women in developing their own businesses and seeking out financial independence.

Campaigns and research

We implement social campaigns (online and offline), projects and carry out our own research (the first study was entitled: “Do mothers want to work?” (2012), “What kind of a job does a mother dream of?” (2015), and we have developed a list of 7 top factors facilitating a mother’s employment).

Online course

We have created an online course “Mamo Pracuj” (Mom if you want to work, just go for it!), whose 3 editions we implemented in 2018. It teaches women how to look for a job in a new labour market using social media and the Internet.

The Odważ się Mamo Project

Odważ się Mamo (Mummy just go for it!) is the project of individual support for 44 women from Krakow. We supplied them with self-confidence building workshops and trainings aimed to strenghten the competences necessary for active job seeking. The project has started in 2019 and has been supported by the State Street Bank donation.

Cooperation with Employers

From the very beginning of our operations we assumed that one of the most important elements of our activity is the cooperation with employers who want to find the best employees for their teams among women and mothers.

We conducted the first employer branding and recruitment campaign for employers in 2015. Since then, we have been continuously implementing campaigns in cooperation with well-known and valued brands of employers from all over Poland.

Offered services

Services related to the implementation of employer branding and recruitment campaigns as well as consulting and training services for companies:

Employer branding campaigns

Campaigns planned to be carried out for several months, supporting image development of a parent-friendly employer. Such a campaign consists of a number of activities, depending on the needs, expectations and results the employer is interested in. It may include such elements as: articles, interviews, organisation of employer’s Open Days, other meetings, workshops, webinars, live transmissions, e-books prepared and distributed by the editorial office, publication of job offers in the job offers section, a profile in the Employers’ Database, involvement in social media.

open day for mums organized by Mamo Pracuj Foundation with cooperation of Accenture
Open Day for Mums

Recruitment campaigns

With the application of the above-mentioned elements.

Job offers

Publication of job offers in the job offers section of the portal.

Consulting

Consultations for employers – individual consultations for employers introducing parent-friendly solutions.

Parent-Friendly Employer Database

Running the Parent-Friendly Employer Database and a short research enabling a given employer to enter the Database.

Mentoring programmes

In February 2020 we launched mentoring programme Mother Empower with cooperation with Bosch Poland.

Other

Organisation of meetings/actions/events in cooperation with employers – recruitment support for such an event.

Awards

The joint campaign with one of the companies was awarded the main prize in the competition for the best off-line employer branding campaign in 2019 (Employer Banding Excellence Awards competition)

Business context

Our services are focused on projects in the field of Employer Branding and recruitment. As a second step we plan to implement new programmes and services in the field of Corporate Family Responsibility.

Companies interested in benefiting from our services are those that incorporate the value of Diversity & Inclusion into their operations. The number of these companies increases year by year. A strong upward trend related to equal opportunities for women in the labour market and equal pay is also significant.

#MamoPracujwIT

Our efforts are also part of the project #MamoPracujwIT (Mom, you can work in the IT sector) implemented since 2016. It was created in order to charm away the IT sector and to show that women have an important role to play in the area of new technologies, but also to demonstrate that IT is a broad industry.

As part of #MamoPracujwIT we organise educational, informational and development meetings in various cities, as well as webinars and online trainings.

We inspire by sharing success stories of women who courageously decided to re-qualify and develop their careers in the IT industry. We also promote employers who openly support women’s participation in STEM projects.

Readers of Mamopracuj.pl

Our Readers are mothers looking for a job, working mothers, as well as women, including those planning their motherhood, who read our newsfeeds in order to consciously prepare for combining family and professional life. The activity of the portal is in line with the latest trends on the labour market.

The Readers of mamopracuj.pl are women for whom professional and personal development is important. They look for hints, inspiration, job offers and arguments to talk to their employer, as well as support in setting up and developing their own business.

These are usually women with higher education, some of them are professionally inactive, due to their commitment to childcare. They are also women who already work professionally, but continue to look for something for themselves and want to develop their skills. The group of women aged 24-34 is the largest group of about 53% of our Readers, followed by groups aged 35-44 and 18-23. The proportion of women aged 45+ is steadily increasing.

Social media

The involvement of social media channels helps us to be where our Readers are. We use the most popular channels: Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter. We are also gradually developing a series of podcasts, Facebook groups and a YouTube channel.

Our activities are followed monthly by almost 150 thousand people (January 2020), who gain knowledge and information about the latest news on the labour market, directions and ways to re-qualify, recruitment, as well as ways to maintain work-life-balance.

Founders & Community & Team

The Mamo Pracuj was established in 2011 by two friends Agnieszka Czmyr-Kaczanowska and Joanna Gotfryd, mothers of 4 children, who have always wanted to find work-life balance and show other mums in Poland that family life can go together with a successful professional life.

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska and Joanna Gotfryd

8 years ago, we joined our forces to find a solution for combining family and professional life, to be simultaneously an effective, satisfied employee and a happy mother. That is why we attract other women who have become a strong mutually supportive community and, at the same time, an attractive source of new job applicants.

We create a committed community of women supporting each other and recommending to one another interesting employers and their job offers. Thanks to this, we meet the biggest challenges of the labour market.

In 2020 The Mamo Pracuj Foundation is a Parent Friendly Employer, being flexible workplace for a great team of 8 mothers (having 18 children).

Members of the Mamo Pracuj Team in 2018

Contact

For more information please do not hesitate to contact us:

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska [email protected]

Joanna Gotfryd [email protected]

Photos: Magdalena Trebert, Alina Gamza, Piotr Mleczko

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Redakcja portalu Mamo Pracuj
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×