Czego szukasz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie mentoringowym realizowanym w ramach Let’s do IT AKAdemy

Program mentoringowy ma na celu zidentyfikowanie obszarów do rozwoju osobistego dla grupy uczestniczek projektu oraz pomoc w ich uzupełnieniu z pomocą mentorek – Akamai Female Leaders. Chcemy wesprzeć uczestniczki w zwiększeniu efektywności, zdobyciu nowej wiedzy i doświadczenia oraz lepszym zrozumieniu swoich umiejętności i możliwości.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek programu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.

2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą przy ul. Zamknięta 10 lok. 1.5 w Krakowie (30-554).

3. Program zakłada wzmocnienie kompetencji i/lub przygotowanie 10 uczestniczek do wzmocnienia i rozwoju kompetencji niezbędnych do pracy w szeroko rozumianej branży IT oraz aktywnego poszukiwania pracy w branży IT poprzez regularną współpracę z mentorką z Akamai Technologies.

4. Uczestniczki będą uczestniczyć w pracy mentorsko – doradczej.

5. Łączny czas programu mentoringowego to około 4 – 5 miesięcy. Program zakończy się nie później niż 30.06.2022 roku.

6. W ramach programu dostępne będą następujące działania:

  • 4 miesiące indywidualnych spotkań z Mentorką (w formule 1 na 1) – około 10 spotkań na parę
  • wsparcie i opieka Fundacji Mamo Pracuj
  • 2 wydarzenia on-line – jedno rozpoczynające program, drugie zamykające

7. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Program pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy po przerwie lub po utracie pracy.

8. Program realizowany będzie w okresie od 01.02.2022 roku do 30.06.2022 roku.

§ 2 Uczestniczki programu

1. 10 kobiet, mam zostanie zaproszonych do udziału w indywidualnej ścieżce mentoringowej, na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów: miejsce zamieszkania, chęć i motywacja do rozpoczęcia pracy w branży IT, zidentyfikowane luki w wiedzy, które zostaną uzupełnione w ramach programu mentoringowego.

2. Program skierowany jest do kobiet, które planują powrót do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, lub chcących zmienić ścieżkę zawodową/zmienić branżę.

3. Uczestniczki mogą być rekrutowane z całej Polski, jednak preferowane będą osoby z Krakowa, Małopolski i okolic.

4. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:

  • chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić zawód (branża IT),
  • są gotowe zaangażować się w program min. 1h tygodniowo lub 2h co dwa tygodnie (spotkania odbywać się online w standardowych godzinach pracy mentorek, tj. 8-16 w dni robocze, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy. Spotkania w innych godzinach są możliwe po indywidualnych ustaleniach między mentee a mentorką),
  • są otwarte na zmiany,
  • posiadają silną motywację i samodyscyplinę oraz chcą znaleźć pracę w 2022 roku,
  • nie są pracownikami, współpracownikami i nie są zawodowo związane z Fundacją Mamo Pracuj, firmą Akamai Technologies lub partnerem biznesowym tych podmiotów.

§ 3 Proces rekrutacji

1. Nabór uczestniczek programu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-mentoringowym, w terminie 18-21.01.2022 r.

2. Zgłoszenia do programu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny dostępny on-line na stronie programu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Drugim etapem rekrutacji jest zaproszenie wybranych kandydatek na rozmowę rekrutacyjną on-line. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona jest przez Zespół Fundacji Mamo Pracuj.

4. Rekrutacja uczestniczek programu prowadzona będzie w terminie 18.01.2022 do 28.01.2022 r.

5. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dniach od 18 do 21.01.2022 r.

6. Rozmowy rekrutacyjne on-line odbywać się będą w dniach od 24 – 27.01.2022 r.

7. Informację o zakwalifikowaniu się do programu uczestniczka otrzyma najpóźniej do dnia 31.01.2022 r.

8. Program mentoringowy rozpocznie się spotkaniem inaugurującym mentorek i mentee online na platformie internetowej (zoom) w lutym 2022 r. Obecność na spotkaniu inaugurującym jest obowiązkowa.

9. Powyższe daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.

10. Fundacja zastrzega sobie, że w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń termin przyjmowania zgłoszeń może zostać skrócony

11. Formularze rekrutacyjne złożone po zakończeniu okresu rekrutacji, nie podlegają ocenie i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

12. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidziana liczba miejsc w programie, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:

  • ocena formularza wraz z oceną dotychczasowej drogi zawodowej/rozwoju w branży IT, gotowości i motywacji do zmian,
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

13. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z wybranymi osobami.

14. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do programu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej.

15. Informację o zakwalifikowaniu się do programu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 2 prób kontaktu.

16. Decyzja o naborze do programu mentoringowego jest ostateczna i nie można się od niej odwoływać.

17. Udział w projekcie nie oznacza rekrutacji do pracy w Akamai.

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek Programu

1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach oraz do pracy indywidualnej w domu.

2. Uczestniczka zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniu inauguracyjnym oraz podsumowującym.

3. Uczestniczka zobowiązuje się do uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych.

4. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do programu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania biura Organizatora telefonicznie lub mailowo minimum 3 dni przed rozpoczęciem mentoringu

5. Organizator programu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

6. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w spotkaniach online.

2. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji programu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.

3. Organizator zobowiązany jest informować uczestniczki programu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg programu.

4. Organizator nie ponosi kosztów z tytułu dojazdów uczestniczek na warsztaty i spotkania jeśli pojawi się możliwość ich stacjonarnego zorganizowania.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

1. Spotkanie będące rozpoczęciem programu oraz spotkanie kończące program , odbywać się będą online.

2. Organizator zastrzega sobie, że jeśli zmianie ulegnie sytuacja epidemiologiczna, będzie próbował zorganizować jedno spotkanie stacjonarnie w Krakowie.

3. Spotkania mentorskie i inne przewidziane spotkania, odbywać się będą on-line poprzez komunikator Skype lub w innej formie, zgodnie z preferencjami mentorki i mentee.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W trakcie trwania warsztatu/rozpoczęcia programu zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem uczestniczek biorących udział w warsztacie, dlatego też osoba przystępująca do programu zgadza się na upublicznienie swojego wizerunku.

2. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1 – Wzór formularza rekrutacyjnego programu mentorskiego wraz z klauzulą RODO

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestniczki programu o wyrażeniu zgody na udostępnianie wizerunku wraz z akceptacją zapisów regulaminu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana …………………………………………………………………………… wyrażam zgodę
na wykorzystanie i rozpowszechnienie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas wydarzeń realizowanych w ramach programu mentoringowego Let’s do IT AKAdemy organizowanego przez Fundację Mamo Pracuj i Akamai Founadtion, zgodnie z ustawą, z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 880). Wyrażenie zgody oznacza, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas spotkań, w którym biorę udział mogą zostać umieszczone i publiczne wyświetlane na stronach internetowych, w materiałach prasowych, promocyjnych oraz w mediach społecznościowych w kontekście prezentacji i promocji wyżej wymienionego programu.
Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodwołalnie i nieodpłatnie oraz że powyższe oświadczenie składam dobrowolnie. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Dodatkowo oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem programu mentoringowego, przyjmuję i akceptuję jego zapisy.

…………………………………………………….………………………………………….
(Data, miejscowość oraz czytelny podpis)

Opublikowano: 18.01.2022 r.