Czego szukasz

Regulamin Konkursu „Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy”

Regulamin Konkursu pn. „Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy”.

Regulamin konkursu „Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu “Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy” (dalej: “Regulamin”) określa zasady organizacji i udziału w konkursie “Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy” (dalej: “Konkurs”), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i sposobu nagradzania zwycięzców Konkursu.
 2. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej mamopracuj.pl.
 3. Konkurs jest wspólnym projektem Fundacji Mamo Pracuj (z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768), Wydawnictwo Mamy dla Mamy, Iperia Piotr Falenta, NIP: 7132764672, REGON: 381568484, (adres do doręczeń: ul. Leszczynowa, nr 1, lok. 2, 05-827, poczta Grodzisk Mazowiecki) oraz TMM3 Emilia Pryśko (z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żarskiej 1 lok. 2, nr NIP 7393467269, nr REGON 280623936 ) zwanych dalej łącznie i osobno „Organizatorem Konkursu”.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator konkursu (dalej także: “Fundator nagrody”).
 5. Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847).
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnicy Konkursu, poza jego zwycięzcami, nie otrzymują żadnej gratyfikacji – finansowej czy innej – za udostępnienie swoich prac.
 7. Czas trwania konkursu Organizatorzy wyznaczają na okres od dnia 26 maja 2020 r. (godz. 00:00:01) do dnia 08 lipca 2020 r. (godz. 23:59:59). Nadsyłanie prac konkursowych trwa od 26 maja 2020 r. (godz j.w.) do 14 czerwca 2020 r. (godz. 23:59:59). W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na swoim fanpage’u na FB – https://www.facebook.com/MamoPracuj. 
 8. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie ogłoszona na stronach internetowych (oraz ewentualnie na innych platformach społecznościowych) Organizatora w dniach 1-8 lipca 2020 r. (nie później niż 8 lipca 2020 r.). Jednocześnie, zgłoszenie pracy w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na publikację jego imienia i nazwiska w przypadku wygranej w Konkursie (ogłoszenie wyników/ zwycięzców Konkursu).
 9. Celem konkursu jest  zebranie, a następnie publikacja utworów w postaci – dzienników, pamiętników i innych zapisków – od mam, które opisują swoją nową rzeczywistość w kwarantannie spowodowanej epidemią.
 10. Dla najlepszych prac (dla zwycięzców Konkursu) przewidziane są Nagrody, o czym szerzej w § 3 Regulaminu poniżej. Ponadto, Organizator przewiduje, że najlepsze prace będą wydane w formie e-booka udostępnionego bezpłatnie na stronach internetowych należących do Organizatora konkursu. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na wydanie i publikację utworów przez Organizatora.

§ 2 Uczestnik i zasady Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która spełni wszystkie następujące kryteria łącznie:
 • zgłaszającym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która do dnia 14 czerwca 2020 roku do godz. 23:59:59 zgłosi swój udział w Konkursie oraz nadeśle swój utwór (fragment dziennika/ pamiętnika/ opis itp.) mailowo na adres: [email protected].
 • nadesłany utwór musi spełniać następujące kryteria:
 • będzie to tekst literacki w postaci autorskiego dziennika lub jego fragmentów, felietonu, wspomnień itp., który powinien prezentować zdarzenia z czasookresu od początku marca do końca maja 2020 roku, czyli przybliżony okres kwarantanny;
 • utwór musi zostać przesłany w postaci pliku z rozszerzeniem „rtf”, „doc” lub „docx”;
 • w nazwie pliku powinny znajdować się nazwisko Uczestnika oraz tytuł utworu;
 • tematem zgłaszanego do Konkursu dziennika lub innej formy literackiej powinien opis życia Uczestnika i/ lub jego rodziny w czasie pandemii choroby Covid-19 (wirus SARS-CoV-2). Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji historii, które są odzwierciedleniem szczególnej sytuacji w jakiej pozostają mamy i ich rodziny ze względu na przymusową izolację;
 • nadesłane prace powinny mieć około od 2 do 10 tys. znaków ze spacjami;
 • w treści zgłoszenia Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres, e-mail, numer telefonu);
 • w treści zgłoszenia musi również zostać zawarta zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora (Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768), Wydawnictwo Mamy dla Mamy, Iperia Piotr Falenta, NIP: 7132764672, REGON: 381568484, (adres do doręczeń: ul. Leszczynowa, nr 1, lok. 2, 05-827, poczta Grodzisk Mazowiecki) oraz TMM3 Emilia Pryśko (z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żarskiej 1 lok. 2, nr NIP 7393467269, nr REGON 280623936 ) na potrzeby udziału w konkursie „Matka w kwarantannie. Dziennik pokładowy” oraz w celu publikacji stworzonego przeze mnie utworu na stronach internetowych Organizatora oraz w formie e-booka.” 
 • prace nadesłane na Konkurs muszą być efektem autorskiej pracy uczestnika i nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane drukiem i/lub w internecie. Bezwzględnie nie mogą być również obciążone prawami osób trzecich i naruszać praw autorskich innych osób.
 • Organizator Konkursu wyraża zgodę – jeżeli Uczestnik Konkursu będzie chciał pozostać anonimowy – że w takim przypadku dane uczestnika pozostają tylko do wiadomości Organizatora, a ewentualna publikacja utworu odbędzie się wyłącznie z podaniem imienia Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik w zgłoszeniu do Konkursu zobowiązany jest do wskazania, iż pragnie pozostać anonimowy. Brak wyraźnego wskazania woli Uczestnika będzie traktowany jako wyrażenie zgody na opublikowanie pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
 • Każdy z Uczestników ma prawo brać udział w Konkursie nieograniczoną liczbę razy (przez co rozumie się przesłanie więcej niż jednego utworu), przy czym Nagrodę można wygrać tylko raz.
 • W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 • Pracownicy (w tym osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia i innych umów cywilnoprawnych), członkowie władz i przedstawiciele Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia – nie mogą brać udziału w Konkursie.
 • Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie.

§ 3 Nagrody

 1. W Konkursie dla jego zwycięzców przewidziane są trzy Nagrody, tj.:

I nagroda 

 • publikacja całości lub fragmentów nagrodzonej pracy w serwisie online www.themothermag.com
 • możliwość odbycia płatnego stażu w redakcji The Mother Mag, 
 • zestaw wybranych gadżetów Mamo Pracuj,
 • pakiet 2 książek od Wydawnictwa Mamy dla Mamy, 
 • zestaw 3 magazynów The Mother Mag – 2, 4 i 5 numer (w każdym numerze naklejka i plakat).

II nagroda 

 • publikacja całości lub  fragmentów nagrodzonej pracy na stronie mamopracuj.pl,
 • zestaw wybranych gadżetów Mamo Pracuj,
 • pakiet 2 książek od Wydawnictwa Mamy dla Mamy, 
 • zestaw 2 magazynów The Mother Mag – 4 i 5 numer (w każdym numerze naklejka i plakat).

III nagroda 

 • publikacja całości lub fragmentów nagrodzonej pracy na stronie mamopracuj.pl,
 • zestaw wybranych gadżetów Mamo Pracuj,
 • pakiet 2 książek od Wydawnictwa Mamy dla Mamy, 
 • zestaw 2 magazynów The Mother Mag – 4 i 5 numer  (w każdym numerze naklejka i plakat).
 • Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień w Konkursie. 
 • Z ważnych przyczyn, wskazany w ust. 1. zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany przez Fundatora nagród. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie zakresu nagrody przez publikację informacji w tym zakresie na portalu społecznościowym Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość nawiązania z Uczestniczkami i zwycięzcami konkursu indywidualnej współpracy (publikacji najlepszych prac w książkach i magazynach wydawanych przez Organizatorów) na zasadzie odrębnych umów. 
 • Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Jury na podstawie jej subiektywnej oceny nadesłanych utworów. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od decyzji Jury.
 • W skład Jury będą wchodziły 3 osoby wybrane przez Organizatora konkursu. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości. Jury wybierze Laureatów niezależnie oraz na podstawie wewnętrznych, subiektywnych ustaleń. 
 • Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną, nie jest możliwe także wypłacenie równowartości Nagrody. Możliwa jest rezygnacja z Nagrody lub jej części. W przypadku rezygnacji przez nagrodzonego Uczestnika z Nagrody lub jej części Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Jury. 
 • Nagrody rzeczowe zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, za pośrednictwem poczty polskiej. Wysyłka możliwa jest tylko na terenie Polski. W przypadku, gdyby zwycięzcą okazała się osoba mieszkająca poza granicami Polski, zobowiązana jest ona do wskazania w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników adresu w Polsce do doręczenia nagrody. Informację o adresie do doręczeń należy przesłać na adres e-mail: [email protected]. Nagroda zostanie przesłana takiej osobie w ciągu 14 dni od dnia przekazania przez nią adresu. Informację o adresie do doręczeń można wskazać także wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie. W przypadku niewskazania adresu w powyższym terminie nagroda przepada. Nagroda w postaci płatnego stażu w redakcji The Mother Mag odbędzie się online.

§ 4 Prawa Autorskie

 1. Do przesłanych przez Uczestnika prac literackich spełniających kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”) stosuje się regulacje określone w niniejszym paragrafie.
 2. Przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że:
  a) zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, wcześniej nie był publikowany, jak również nie był nagradzany w innych konkursach;
  b) jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości;
  c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 3. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że z chwilą wysłania pracy konkursowej, Uczestnik przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej (utworu) i wyraża zgodę na publikację pracy lub jej fragmentów na stronach internetowych należących do Organizatora, udostępnienia pracy w kanałach social media Organizatora (strona internetowa, facebook, instagram i inne) oraz do publikacji pracy w e-booku wydanym przez Organizatora. Przeniesienie praw autorskich następuje bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych.
 4. Przeniesienie praw autorskich następuje na wszystkich znanych w dniu przeniesienia tych praw polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
  b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
  c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
  d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
  e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Intranet,
  f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w tym również w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
 5. Z tytułu złożonych powyżej oświadczeń, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za przesłany utwór. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po jego zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 6. Dodatkowo Uczestnik:
  a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian (w szczególności w ramach redakcji lub korekty Utworu/Utworów), skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
  b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
  c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika;
  d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.), jak również do udzielania licencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Organizator Konkursu, tj. Fundacja Mamo Pracuj (z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585984, NIP 6793118767, REGON 363001768), Wydawnictwo Mamy dla Mamy, Iperia Piotr Falenta, NIP: 7132764672, REGON: 381568484, (adres do doręczeń: ul. Leszczynowa, nr 1, lok. 2, 05-827, poczta Grodzisk Mazowiecki) oraz TMM3 Emilia Pryśko (z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żarskiej 1 lok. 2, nr NIP 7393467269, nr REGON 280623936).
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, a następnie publikacja pracy Uczestnika.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres wysyłki nagrody oraz adres e-mail, numer telefonu Uczestnika oraz inne podane przez niego dodatkowo dane osobowe w zgłoszeniu.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z ważnych przyczyn.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie Organizatora.

Kraków, 25 maja 2020 r.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Media bez wyboru

Nas też mogłoby nie być...
media bez wyboru
Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Odważ się Mamo i działaj!”

Regulamin projektu „Odważ się mamo i działaj” programu wsparcia dla kobiet z Krakowa i okolic oraz Gdańska i okolic powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek chcących zmienić pracę. Projekt realizowany jest przy wsparciu Fundacji State Street Bank Polska.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek do projektu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub matek planujących zmienić pracę. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.
 2. Nabór kandydatek do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków.
 3. Projekt zakłada przygotowanie 40 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez warsztaty i spotkania on-line oraz pracę indywidualną. Projekt będzie realizowany w dwóch edycjach – na wiosnę (03-06.2021) i jesienią (08-10.2021r.), stąd też rekrutacja również będzie prowadzona w dwóch edycjach, dla dwóch grup kobiet, po średnio 20 uczestniczek
 4. Każda z grup uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej będzie uczestniczyć w całościowym wsparciu, na które składa się:
  a. diagnoza indywidualnych zasobów,
  b. 8 grupowych warsztatów tematycznych online oraz bezpłatny dostęp do internetowego Kursu online Mamo pracuj, które razem kompleksowo przygotowują do poszukiwania pracy na nowoczesnym rynku pracy,
  c. doradztwa indywidualnego
  d. wsparciu indywidualnym uczestniczek przy poszukiwaniu pracy,
  e. wsparciu mentorskim dla chętnych uczestniczek.
 5. Łączny przewidziany czas działań i pracy jednej grupy uczestniczek, o których mowa w ust. 3 powyżej, to około 4 miesiące.
 6. Każda edycja będzie wymagała również pracy własnej Uczestniczki oraz wykonywania zadań domowych wskazanych w trakcie projektu.
 7. Moduły tematyczne spotkań i warsztatów online:
  a. Moduł integracyjny.
  b. Moduł: Wyznaczanie celu zawodowego i analiza zasobów osobistych i mocnych stron.
  c. Moduł dotyczący poszukiwania pracy: Tworzenie skutecznego CV oraz profesjonalny profil zawodowy. Budowanie marki osobistej oraz tworzenie profilu na LinkedIn. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej i wywiadu behawioralnego. Przygotowanie do rozmowy w języku angielskim – let’s practice interview in English.
  d. Moduł work – life balance: Jak dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 8. Ważną częścią programu jest zbudowanie społeczności, która będzie się wspierać wzajemnie po zakończeniu projektu na platformie Facebook.
 9. W ramach projektu dostępne będą 3 formy pracy:
  a. spotkanie grupowe online (zoom),
  b. indywidualne doradztwo/konsultacje,
  c. praca indywidualna uczestniczki.
 10. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Projekt pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy bądź zmiany ścieżki zawodowej.
 11. Pierwsza edycja projektu realizowana będzie w okresie od 03.2021 roku do 06.2021 roku.
 12. Druga edycja będzie realizowana jesienią 2021 r., dokładny termin drugiej edycji zostanie wskazany w okresie wakacyjnym 2021 r. na platformach społecznościowych i stronie fundacji Mamo Pracuj.

§ 2 Uczestniczki projektu

 1. Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót do pracy zawodowej po urodzeniu dziecka, a także do kobiet – matek poszukujących pracy lub pracujących, chcących zmienić ścieżkę zawodową, zamieszkujących na terenie Krakowa i okolic oraz Gdańska i okolic.
 2. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:
  ● chcą powrócić na rynek pracy lub w najbliższym czasie zmienić pracę,
  ● mają możliwość techniczną do korzystania ze spotkań online,
  ● są gotowe zaangażować się w projekt min. 6h tygodniowo (spotkania szkoleniowo – warsztatowe będą odbywać się 2 x w tygodniu – przewidziano 8 spotkań i będą realizowane przed południem, a udział w spotkaniach jest obowiązkowy – min. 80% obecności na zajęciach),
  ● są otwarte na zmiany,
  ● posiadają silną motywację i samodyscyplinę.

§ 3 Proces rekrutacji

 1. Nabór uczestniczek do projektu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym. Rekrutacja będzie miała dwa etapy: zgłoszenia i rozmowę kwalifikacyjną.
 2. Zgłoszenia do projektu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Drugi etap rekrutacji dostępny będzie dla wybranych osób, po przeanalizowaniu zgłoszeń i polegać będzie na rozmowie online z pracownikiem Fundacji Mamo Pracuj.
 4. Rekrutacja do pierwszej grupy (pierwszej edycji) prowadzona będzie w lutym 2021 r.
 5. Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą od 02.02.2021 do 12.02.2021 r., natomiast rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą od 15.02.2021 r. do 23.02.2021 r. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu uczestniczka otrzyma do dnia 24.02.2021 roku.
 6. Podane daty mogą ulec zmianie w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o zmianach terminów dostępne będą na platformie społecznościowej i stronie www fundacji Mamo Pracuj.
 7. Spotkania szkoleniowo – warsztatowe oraz indywidualne wsparcie dla uczestniczek pierwszej edycji projektu będzie realizowane od marca do czerwca 2021 r.
 8. Formularze rekrutacyjne złożone po okresie rekrutacji, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.
 9. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:
  a. ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian,
  b. wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniający motywację do podjęcia zatrudnienia.
 10. Fundacja zastrzega, iż wybór uczestniczek ma charakter subiektywny i nie przysługuje odwołanie od decyzji w tym zakresie.
 11. W przypadku dużego zainteresowania podczas pierwszej edycji, osoby, które pomyślnie przejdą rekrutację, ale nie dostaną się do projektu z powodu braku miejsc, będą miały pierwszeństwo w dostępie do drugiej edycji kursu, jeśli wyrażą taką chęć.
 12. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych jedynie z wybranymi osobami.
 13. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej, w przypadku rezygnacji wybranej uczestniczki.
 14. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną.
 15. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z ww. 2 prób kontaktu w ciągu 3 dni od ich podjęcia.
 16. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy uczestnictwa (umowa stanowi załącznik do regulaminu).

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek

 1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkaniach i konsultacjach online oraz do pracy indywidualnej w domu.
 2. Warunkiem ukończenia projektu oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo jest odpowiednio wysoka frekwencja: co najmniej 80% obecności na zajęciach warsztatowych.
 3. W przypadku nierealizowania przez Uczestniczkę regulaminu i umowy, nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach, spotkaniach i konsultacjach (powyżej 20%), nierealizowania programu kursu oraz braku kontaktu ze strony Uczestniczki, możliwe jest obciążenie jej poniesionymi przez Fundację kosztami związanymi z uczestnictwem danej osoby w projekcie, na warunkach uzgadnianych indywidualnie z Uczestniczką, w tym także zobowiązanie Uczestniczki przez Fundację do zwrotu całości takich kosztów. Uczestniczka składając formularz zgłoszeniowy i akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości i godzi się, iż może zostać obciążona takimi kosztami w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej.
 4. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do projektu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania o powyższym biura Organizatora telefonicznie, osobiście lub mailowo minimum 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu.
 5. Organizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia przed odbyciem się warsztatów, spotkań i konsultacji bądź w ciągu 48 h po ich odbyciu. W przypadku niepoinformowania o przyczynach nieobecności przez Uczestniczkę, nieobecność zostanie uznana za nieusprawiedliwioną.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach, spotkaniach oraz konsultacjach online.
 2. Organizator zapewnia dodatkowe materiały w formie elektronicznej.
 3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji projektu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.
 4. Organizator projektu zobowiązany jest informować uczestniczki projektu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg projektu.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

 1. Warsztaty tematyczne online odbywać się w następującym przedziale czasowym: 10:00-13:00, dwa razy w tygodniu w dzień roboczy/ powszedni (dokładne dni zostaną podane przed rozpoczęciem kursu).
 2. Spotkania online odbywać się będą na aplikacji zoom lub poprzez komunikator skype lub w social mediach, zgodnie z preferencjami uczestniczek, w godzinach przedpołudniowych umożliwiającej interakcję wszystkich uczestniczek z prowadzącym.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestniczki projektu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków (dalej: „Fundacja”).
 2. Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]
 3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestniczki przez Fundację jest realizacja projektu „Odważ się mamo i działaj”.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestniczkę jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w projekcie.
 5. Uczestniczce projektu przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 7. Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Więcej informacji w Polityce prywatności i RODO Fundacji Mamo Pracuj.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W trakcie trwania warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestniczek biorących udział w warsztatach, dlatego też osoba przystępująca do projektu zgadza się na upublicznienie wizerunku.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronach internetowych, materiałach prasowych, promocyjnych i w mediach społecznościowych w kontekście ww. wydarzenia. Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie.
 3. Wyrażenie zgody jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Projekcie.
 4. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

Załączniki

Załączniki

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie
Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×