Czego szukasz

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Konkursu “Mamo Odpocznij 2019” (dalej: “Regulamin”) określa zasady organizacji i udziału w konkursie “Mamo Odpocznij 2019” (dalej: “Konkurs”), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i realizacji nagrody.

2. Konkurs organizowany jest na fanpage’u https://web.facebook.com/MamoPracuj/. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, ul. Bochenka, 30-693 Kraków (dalej: “Organizator konkursu”).

3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest spółka Malinowe Hotele Sp. z o.o., 28-131 Solec Zdrój, ul. Leśna 7 (dalej: “Fundator nagrody”).

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook w formie komentarzy pod postem na fanpage’u https://web.facebook.com/MamoPracuj/.

6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

7. Czas trwania konkursu: 24 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na fanpage’u wskazanym w §1 pkt 2 Regulaminu.

8. Celem konkursu jest nagrodzenie jednego z czytelników portalu mamopracuj.pl, i zapewnienie mu pobytu wraz z rodziną w hotelu Mineral Hotel ****Malinowy Raj, 28-131 Solec-Zdrój, ul. Leśna 18A. 9. Nagroda w formie vouchera na pobyt obejmuje:
2 noclegi dla 2 osób dorosłych oraz maksymalnie 3 dzieci w odpowiednim pokoju/pokojach w Mineral Hotel**** Malinowy Raj w Solcu Zdrój w Solcu-Zdrój.

(dalej: “Hotel”);

 • nielimitowany dostęp do wszystkich stref basenowych w kompleksie Basenów Mineralnych Hotelu;
 • codzienne zajęcia sportowe z instruktorem:
 • Aktywny poranek
 • Aqua aerobic
 • Gimnastyka w basenie
 • śniadania w formie bogatego bufetu,

(dalej: “Nagroda”).

10. Z ważnych przyczyn, wskazany w ust. 9 lit. b lub c powyżej zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany, a w szczególności ograniczony, przez Organizatora konkursu lub Fundatora nagrody.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie:
pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto osobiste w serwisie Facebook i która zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms

(dalej: “Uczestnik”).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://web.facebook.com/MamoPracuj/ w portalu Facebook oraz akceptacja postanowień regulaminu profilu MamoPracuj.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści swojego zgłoszenia w obrębie fanpage’a: https://web.facebook.com/MamoPracuj/.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

5. Pracownicy Fundacji Mamo Pracuj nie mogą brać udziału w Konkursie.

§3 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy skomentować post konkursowy zamieszczony na fanpagu https://web.facebook.com/MamoPracuj/ udzielając odpowiedzi na zadanie konkursowe:

“Ten raz, kiedy odpoczęłaś, tak naprawdę!” – opisz kiedy udało Ci się najlepiej w życiu odpocząć, tak….. żeby jury konkursu poczuło się zrelaksowane 😉 (dalej: “Zgłoszenie”). Liczy się pomysł, historia, “lekkie pióro”, humor i Twoja kreatywność.

2. Zgłoszenie może być opublikowane w dowolnej formie możliwej do udostępnienia na Facebooku, np. w formie opisu historii albo zdjęcia z opisem – liczy się kreatywność Uczestnika.

3. Każdy Uczestnik jest uprawniony do dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem dokonywania ich z jednego profilu osobowego na Facebooku.

4. Organizator konkursu poinformuje o zwycięzcy Konkursu (dalej: “Laureat”) na swoim profilu Facebookowym https://web.facebook.com/MamoPracuj/, w osobnym poście, w dniu 4 czerwca 2019 r., podając imię oraz nazwisko lub nick, których Laureat użył przy publikacji Zgłoszenia.

§4 Nagrody

1. Laureat Konkursu otrzymuje Nagrodę. Organizator konkursu przewiduje przyznanie jednej Nagrody.

2. Wartość nagrody to 1 392,00 zł. Konieczny podatek od Nagrody opłaci Organizator konkursu, na podstawie danych przekazanych przez Laureata.

3. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby wybrane przez Organizatora konkursu, dalej: “Jury”) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia,

c) “lekkość pióra” w opisanej historii.

4. Laureat zobowiązany jest do przesłania swoich danych adresowych do wysyłki Nagrody na adres e-mail, podany w poście informującym o wyniku Konkursu.

5. Niepodanie przez Laureata danych adresowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata z tego tytułu wobec Organizatora konkursu.

6. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną formę, w szczególności na nagrodę pieniężną.

7. Nagroda zostanie przekazana w formie voucheru w wersji elektronicznej.

8. Nagrodę można wykorzystać w terminie do 30.11.2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pobytu z Hotelem, w miarę dostępności wolnych miejsc w Hotelu. Niewykorzystanie Nagrody do 30.11.2019 r. spowoduje jej przepadnięcie bez możliwości jakiejkolwiek, w tym finansowej, rekompensaty.

9. W przypadku niezgłoszenia się Laureata po odbiór Nagrody w wyznaczonym 7 dniowym terminie od dnia opublikowania wyników Konkursu, Nagroda zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, na podstawie decyzji Jury.

10. Kolejnego Laureata, wybranego przez Jury stosowanie do ust. 9 powyżej, obowiązują takie same zasady odnośnie do odbioru i zgłoszenia się po Nagrodę, jak pierwszego Laureata.

11. Przyjmując Nagrodę, Laureat zgadza się przestrzegać regulaminu Hotelu.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do treści, zdjęć, obrazów lub innych utworów, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Uczestników na Facebooku, a także weryfikacji prac, głosów i komentarzy pod kątem ich zgodności z prawem, z Regulaminem lub z regulaminem portalu MamoPracuj lub regulaminem Facebooka oraz do usuwania komentarzy niezgodnych z prawem lub z postanowieniami któregokolwiek z powyższych dokumentów.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w Konkursie.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z ważnych przyczyn.

5. Z dniem wydania Nagrody, Laureat przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału Zgłoszenia;
  w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu oraz druku,
  na co Organizator konkursu wyraża zgodę.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków (dalej: „Fundacja”).

Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected].

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Fundację jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, nick.

Fundacja będzie przetwarzała ponadto następujące dane osobowe Uczestnika, który został Laureatem, w celu wysłania Nagrody oraz dokonania rozliczeń podatkowych w związku z przyznaniem Nagrody:

a) adres do korespondencji (wysyłki Nagrody) oraz adres email,

b) identyfikator podatkowy Laureata (NIP lub PESEL),

c) data urodzenia Laureata,

d) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego Laureata.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację. Wyjątek stanowią dane Laureata, które przetwarzane są wyłącznie w celach poinformowania o przyznanej Nagrodzie, wysyłki przyznanej Nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Decyzja Jury o wyborze Laureata i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie ani zakwestionowaniu, chyba że Jury zdecyduje inaczej.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie.

Kraków, 20 maja 2019 r.

Mogą Cię zainteresować

oferty
pracy
Sprawdź pełną listę
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom
Reklama