Czego szukasz

Praca zdalna zastąpi telepracę w Kodeksie pracy

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) dotyczący pracy zdalnej w dniu 19 maja 2021r. został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Do polskiego prawodawstwa regulacje dotyczące wykonywania pracy zdalnej trafiły w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Praca zdalna jest obecnie uregulowana w tzw. ustawie covidowej z marca 2020 roku. Zgodnie z jej zapisami pracodawcy mogą wysłać pracowników do pracy zdalnej w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oraz przez okres trzech miesięcy po ich odwołaniu. Proponowane przez MRPiT zapisy dotyczące pracy zdalnej, mają zastąpić obecnie funkcjonujące w Kodeksie pracy przepisy o telepracy.

Praca zdalna młodej kobiety, która siedzi przed ekranem laptopa

Nowa definicja pracy zdalnej

W projekcie zaproponowano nową definicję pracy zdalnej. Zgodnie z którą praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Pracę zdalną pracownik będzie wykonywał w sposób całkowity lub częściowy, tzn. hybrydowy, co daje dużą elastyczność w jej wykorzystaniu.
Wprowadzenie pracy zdalnej będzie możliwe na etapie zawarcia umowy o pracę. A także w trakcie zatrudnienia, co również uznać należy za właściwe rozwiązanie.

Praca zdalna będzie możliwa, gdy pracownik oświadczy, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Określanie zasad wykonywania pracy zdalnej

Zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w porozumieniu ze związkiem zawodowym albo w regulaminie. W przypadku braku takiego porozumienia lub regulaminu można zasady określić w poleceniu pracodawcy lub w porozumieniu z pracownikiem.

Projekt ustawy określa także minimalną treść porozumienia z zakładową organizacją związkową, regulaminu, porozumienia z pracownikiem lub polecenia pracy zdalnej. Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne na wniosek pracownika także w przypadku, gdy nie zostanie zawarte porozumienie albo nie zostanie wydany regulamin.

Przeczytaj także: Praca zdalna – gdzie szukać i w jakich zawodach?

Przepisy będą dopuszczały możliwość wydania jednostronnego polecenia przez pracodawcę pracownikowi wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, przez trzy miesiące po ich ustaniu oraz w innych przypadkach, jeżeli czasowo nie jest możliwe zapewnienie warunków BHP w miejscu pracy.

Projekt ustawy określa także krąg pracowników, których wniosek o wykonywanie pracy zdalnej będzie dla pracodawcy co do zasady wiążący. Są to pracownicy wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia. Dotyczy to także określonych w przepisach pracowników – rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Co istotne dla pracowników, przewidziano zakaz wypowiadania umowy o pracę z uwagi na odmowę lub zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej oraz zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną.

Przeczytaj także: Czy praca zdalna to dobre rozwiązanie dla mamy?

Okazjonalna praca zdalna przez 12 dni w roku

Projekt zakłada, że pracownik będzie mógł w ten sposób pracować okazjonalnie, przez 12 dni w roku. Wówczas w większości nie będą miały zastosowania obowiązki i formalności nałożone na pracodawców w projekcie.

Obowiązki pracodawcy.

Zgodnie z projektem pracodawca będzie zobowiązany:

  • pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej (przede wszystkim koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych),
  • dostarczyć pracownikowi materiały i narzędzia pracy niezbędne do wykonywania pracy zdalnej,
  • zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Pracę zdalną będzie można wykonywać z wykorzystaniem narzędzi pracy nie dostarczonych przez pracodawcę. W takim przypadku obie strony stosunku pracy będą mogły zawrzeć porozumienie określające zasady ich wykorzystywania.

Pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony. Na pracodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego w tym zagrożeń, na które może napotkać pracownik najczęściej w miejscu swojego zamieszkania.

Pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika, jednakże w sposób nienaruszający jego prywatności. Na pracowniku zaś spoczną obowiązki związane z przepisami BHP.

Przeczytaj także: Regulacje dotyczące pracy zdalnej – ułatwienie czy ograniczenie?

Projekt ustawy ustanawiającej pracę zdalną trafi teraz do konsultacji. Następnym krokiem będzie skierowanie go do Sejmu.

Zdjęcie: Canva

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Adwokat. Prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie oraz Łomiankach. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. Jest członkiem Sekcji prawa pracy oraz prawa rodzinnego przy OR Adwokackiej w Warszawie. Prywatnie mama dwóch chłopców, Wiktora i Aleksandra.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie