Czego szukasz

Opis wypadku przy pracy – co powinien zawierać?

Każdy wypadek, który nastąpił podczas wykonywania pracy należy bezzwłocznie zgłosić swojemu pracodawcy, którego obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku oraz wezwanie zespołu powypadkowego na miejsce zdarzenia. Poszkodowany powinien natomiast uzyskać protokół powypadkowy oraz złożyć stosowny wniosek do ZUS.

dłonie mężczyzny podpisującego umowę

Pozyskanie protokołu powypadkowego

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, definiuje okoliczności wypadku, któremu może ulec pracownik na terenie zakładu pracy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

W Art. 3. 1 uznano, że za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć.

W takim wypadku pracodawca ma obowiązek powiadomić społecznego inspektora pracy oraz pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Tak przygotowany zespół powinien przystąpić do sporządzenia protokołu powypadkowego, w którym zawarte zostaną informacje o okolicznościach i przyczynie wypadku.

Należy dopilnować, by protokół zawierał wyjaśnienia poszkodowanego oraz opis zdarzenia świadków, fotografie miejsca wypadku oraz opinie lekarza w wersji pisemnej.

Inspektor pracy powinien ukończyć sporządzanie protokołu powypadkowego maksymalnie do 14 dni od daty zawiadomienia o zdarzeniu. Następnie pracodawca ma 5 dni na zatwierdzenie dokumentu i przedstawienie go poszkodowanemu.

Protokół powypadkowy jest niezbędny, gdy pracownik ulegnie wypadkowi śmiertelnemu oraz ciężkiemu, a także gdy nastąpi wypadek zbiorowy w zakładzie pracy.

W dokumencie może znaleźć się również odrębna opinia członka z zespołu powypadkowego, lecz w przypadku znaczącej różnicy zdań w kluczowych kwestiach, decyzję o zawartości protokołu podejmuje pracodawca.

Złożenie wniosku do ZUS

Wniosek zgłaszający zdarzenie powinien zawierać szczegółowy opis wypadku przy pracy, wraz z uwzględnieniem jego dokładnego czasu i miejsca. Niezbędna będzie informacja o sposobie poszkodowania i wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu, poprzez kompleksowy opis rodzaju poniesionych szkód organizmu.

Im dokładniej zostanie przedstawiona sytuacja, tym wniosek zostanie szybciej rozstrzygnięty. Ważne jest, aby nie umieszczać informacji, które będą bezpodstawnie oskarżały pracodawcę, ponieważ ZUS może wycofać taki wniosek, co znacznie wydłuży proces przyznania świadczenia.

Konieczne będzie również uzupełnienie danych osobowych świadków zdarzenia oraz załączenie dokumentów medycznych, które potwierdzą opisane wcześniej szkody na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy.

Do wniosku należy dołączyć otrzymany protokół powypadkowy lub kartę wypadku wraz z wyjaśnieniami poszkodowanego i jego wersją zdarzeń.

Konieczne będzie również zaświadczenie o stanie zdrowia wraz z kartą informacyjną o udzieleniu pierwszej pomocy przez pracodawcę.

Dodatkowo ZUS może wymagać potwierdzenia odbycia przez poszkodowanego pracownika szkolenie z zakresu BHP oraz pisemnego oświadczenia o bezzwłocznym powiadomieniu o wypadku pracodawcy lub kierownika zmiany.

Przygotowane dokumenty należy zanieść do oddziału ZUS zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania.

Materiał powstał we współpracy z partnerem portalu.

Zdjęcie: partnera portalu.
<

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie