Czego szukasz

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – poradnik dla przedsiębiorcy

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest postępowaniem mającym na celu zakończenie jej bieżących spraw oraz spieniężenie majątku. Jak wygląda proces likwidacji i kto go przeprowadza? Jakie obowiązki ciążą na likwidatorach?

pusta sala konferencyjna

Kiedy przeprowadza się likwidację spółki z o.o.?

Zgodnie z treścią art. 274 Kodeksu spółek handlowych, otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnieniu innej przyczyny jej rozwiązania. Sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu spółki np. w sytuacji, gdy umowa spółki nie została zawarta, cel działalności spółki jest niezgodny z prawem lub umowa nie zawiera firmy, przedmiotu działalności, kapitału zakładowego lub wkładów. Jak już wspomnieliśmy, celem postawienia spółki w stan likwidacji jest zakończenie jej bieżących spraw i spieniężenie majątku, a dodatkowo także wypełnienie zobowiązań oraz ewentualny podział majątku pomiędzy wspólników.

Funkcjonowanie spółki w czasie likwidacji

Likwidacja spółki z o.o. obwarowana jest różnymi regulacjami. W jej trakcie nie można na przykład wypłacać wspólnikom zysku ani dokonywać podziału majątku przed uregulowaniem wszystkich zobowiązań spółki. Podmiot postawiony w stan likwidacji powinien też działać pod dotychczasową nazwą (firmą) z dodatkiem „w likwidacji”. Spółka informuje właściwy urząd skarbowy o zmianie danych, a te wpisywane są następnie do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i przesyłane do systemów ZUS oraz GUS.

Zgłoszenie likwidacyjne i obowiązki likwidatorów

Fakt likwidacji należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały o likwidacji. Obowiązkowe jest także zgłoszenie informacji o ustanowieniu likwidatorów – podaje się ich nazwiska, imiona, adresy oraz sposób reprezentowania spółki. Ustanowienie likwidatorów może nastąpić w umowie spółki, w uchwale wspólników oraz na mocy orzeczenia sądowego. Ostatnia sytuacja przewidziana jest dla przypadków, gdy o rozwiązaniu spółki orzeka sąd. Sąd może też ustanowić likwidatorów z ważnych powodów na wniosek osób mających interes prawny – i tylko ten organ może ich wówczas odwołać.

Do obowiązków likwidatorów należy m.in.:

  • ogłoszenie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji,
  • wezwanie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia,
  • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
  • ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • ogłoszenie sprawozdania likwidacyjnego.

Do zgłoszenia likwidacyjnego należy dołączyć zgodę likwidatorów na pełnienie funkcji, uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji (w formie aktu notarialnego lub elektronicznego wzorca uchwały) oraz zatwierdzony bilans otwarcia likwidacji. Sąd rejestrowy rozpoznaje zgłoszenie otwarcia likwidacji nie później niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Zastanawiasz się ile wyniesie koszt likwidacji spółki? Aktualne dane i szczegółowe informacje znajdziesz pod adresem www.biznes.gov.pl.

Materiał powstał we współpracy z partnerem portalu.

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie