Czego szukasz

Jakie zmiany w Kodeksie Pracy mogą nas czekać w 2018 roku?

Jakie zmiany w Kodeksie Pracy mogą nas czekać w 2018 roku? Póki co, to tylko przewidywane zmiany, wszystkiego dowiemy się wczesną wiosną, ale już dzisiaj warto wiedzieć czego możemy się spodziewać. Kto może zostać objęty szczególną ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę albo kiedy możesz otrzymać odszkodowanie za mobbing? A to tylko część proponowanych zmian.

laptop na biurku i dłonie kobiety

Trwają prace rządu nad zmianą kodeksu pracy. Jakie zmiany w kodeksie pracy mogą nas czekać w 2018 roku?

Zaproponowane rozwiązania rozszerzają ochronę praw pracowniczych. Jednocześnie twórcy ustawy wskazują, że zmiany nie nakładają na pracodawców nowych obowiązków i nie wiążą się dla nich z dodatkowymi kosztami. W projekcie zaproponowano:

Otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację

Obecnie dyskryminację stanowi wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość niezwiązaną z wykonywaną pracą, przykładowo wymienioną w kodeksie pracy, bądź ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym  lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Nie jest natomiast dyskryminacją nierówność wynikająca z przyczyn innych niż uznane za dyskryminujące. Jeśli propozycja zmiany zostanie przyjęta, każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników uznane zostanie za dyskryminację. W związku z tym z tego tytułu będzie można domagać się odszkodowania.

Rozszerzenie podmiotów objętych szczególną ochroną przed rozwiązaniem umowy o pracę

Z uwagi na wprowadzenie możliwości wykorzystania urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego także przez pracowników – innych członków najbliższej rodziny, zaproponowano objęcie tych osób szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownicom oraz pracownikom – ojcom wychowującym dziecko, korzystającym z tych urlopów. Czyli możliwość:

  • otrzymania wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli podjęli oni pracę w wyniku przywrócenia do niej,
  • wyłączenia stosowania przepisu, zgodnie z którym jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie,
  • obowiązku udzielenia przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
  • stosowania przepisów zakazujących wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę pracownikowi wychowującego dziecko w okresie korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego.

Odszkodowanie za mobbing nie tylko, gdy złożysz wypowiedzenie

W projekcie ustawy wprowadza się możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę.

Zatem, jeśli zmiany zostaną przyjęte, pracownik mógłby dochodzić odszkodowania w dwóch przypadkach, tj. w razie rozwiązania, wskutek mobbingu, umowy o pracę oraz w razie wyrządzenia mu, w rezultacie stosowania mobbingu, szkody, niezależnie od tego, czy stosunek pracy nadal trwa czy też został on rozwiązany przez pracodawcę.

Dłuższy termin na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy oraz możliwość skierowania sprawy do sądu

Zaproponowano wydłużenie terminu do wystąpienia z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni.

Powództwo o wydanie orzeczenia zastępującego świadectwo pracy

W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownik może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Przepis ten byłby stosowany, gdy pracownik nie ma możliwości uzyskania świadectwa pracy od pracodawcy ze względu na jego faktyczną likwidację lub zaprzestanie wykonywania działalności, jak również w sytuacji, gdy pracodawca odmawia wydania świadectwa pracy z innych przyczyn.

Zaostrzenie regulacji kodeksowej dotyczącej odpowiedzialności pracodawcy za nie wydanie pracownikowi świadectwa pracy

Poprzez nałożenie na pracodawcę kary grzywny za nie wydanie pracownikowi świadectwa pracy w terminie określonym przepisami prawa. W dotychczasowych przepisach nie ma doprecyzowanego terminu.

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

Zaproponowane zostało oddanie przepisu zgodnie z którym, po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku pracy ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia dokonane przed upływem terminu przedawnienia jest nieważne.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych. Obecnie związana z administracją publiczną. Prywatnie lubi historię współczesną oraz turystykę kulinarną.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie