Czego szukasz

Czym jest mobbing i jak sobie z nim radzić?

Mobbing to trudny temat. Nie tylko dla pracowników, ale także dla pracodawców. Przede wszystkim, w przepisach Kodeksu pracy stosowane są w tym zakresie niedookreślone albo wieloznaczne pojęcia, które utrudniają właściwe nakreślenie granic pomiędzy działaniami, które mieszczą się jeszcze w prawnie dopuszczalnych normach, a zachowaniami, które noszą znamiona mobbingu. Z tego powodu zarówno pracodawcy, jak i pracownicy często nie wiedzą jak kwalifikować dane postępowanie i jak reagować w pewnych sytuacjach. Czym zatem tak naprawdę jest mobbing, kiedy faktycznie występuje i jak z nim walczyć?

 • Daria Milewska - 28/08/2019
zamyślona kobieta z kubkiem przy oknie

Mobbing to nie każde naganne postępowanie względem pracownika

Należy pamiętać, że nie każde negatywne zachowanie względem pracownika, które powoduje u niego dyskomfort, stres, czy zły nastrój, jest mobbingiem. Aby dane działanie mogło być zakwalifikowane jako mobbing, musi spełniać wszystkie poniższe cechy:

 • musi dotyczyć pracownika lub musi być wymierzone przeciwko niemu, co oznacza, że za mobbing może także zostać uznane zachowanie, które nie dotyczy bezpośrednio pracownika, ale polega np. na ewidentnym i bezpodstawnym faworyzowaniu innego podwładnego kosztem mobbingowanego;
 • musi polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika – nękanie lub zastraszanie nie musi przybrać formy słownej, mogą to być np. gesty lub zachowania albo generalny sposób postępowania względem pracownika;
 • musi charakteryzować się uporczywością i długotrwałością, co oznacza, że musi trwać przez pewien okres, a nie stanowić zdarzenie incydentalne (nawet, jeśli to jednostkowe zdarzenie jest dla pracownika bardzo dotkliwe);
 • musi powodować u pracownika poczucie zaniżonej oceny przydatności zawodowej;
 • jego celem lub skutkiem musi być poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jako mobbing mogą być zatem kwalifikowane takie działania jak np. stosowanie przemocy psychicznej, wyzywanie lub obrażanie pracownika, dyskredytowanie pracownika w obecności współpracowników, bezpodstawne pomijanie pracownika przy przyznawaniu nagród, premii lub awansu, zarzucanie pracownika zadaniami niemożliwymi do zrealizowania w terminie lub przeciwnie – niezasadne odbieranie wcześniej przekazanych pracownikowi zadań albo zlecanie zadań znacznie poniżej kwalifikacji pracownika.

Natomiast działaniem, które nie nosi znamion mobbingu będzie np. niesprawiedliwa, ale incydentalna krytyka pracownika, dotkliwa, ale prawnie dopuszczalna reakcja przełożonego na niewłaściwe postępowanie pracownika, brak powierzania pracownikowi zadań, do wykonania których w ocenie pracodawcy nie posiada kwalifikacji albo wystarczającego stopnia samodzielności. Mobbingiem samym w sobie nie będzie także wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, chociażby pracownik nie zgadzał się z przyczynami wskazanymi w oświadczeniu o wypowiedzeniu.

Oczywiście, Kodeks pracy nie wymienia przykładowych zachowań, które powinny być kwalifikowane jako mobbing. Każdorazową sytuację należy zatem rozpatrywać indywidualnie, w kontekście powołanych powyżej cech mobbingu.

Przeciwdziałanie mobbingowi – obowiązek pracodawcy

Nie wszyscy pracownicy zdają sobie sprawę, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi spoczywa zawsze na pracodawcy, niezależnie od tego, kim jest tzw. mobber (osoba stosująca mobbing). Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której to nie pracodawca, ale inny pracownik (np. bezpośredni przełożony) będzie dopuszczał się wobec innego podwładnego zachowań, które noszą znamiona mobbingu. Często tak się dzieje w przypadku dużych firm, w których formalny pracodawca nie ma codziennego i bezpośredniego kontaktu z większością pracowników. Jednakże również i w tym przypadku odpowiedzialność ponosić będzie ostatecznie pracodawca, a nie osoba, która dopuszcza się mobbingu.

Zatem w przypadku, gdy pracownik doświadcza w miejscu pracy mobbingu, powinien niezwłocznie zgłosić taką sytuację pracodawcy. Dla celów dowodowych najlepiej dokonywać tego rodzaju zgłoszeń pisemnie, mailowo albo chociażby w obecności świadków. Jednocześnie, warto zawczasu zabezpieczyć ewentualne dowody, świadczące o dopuszczaniu się wobec pracownika mobbingu (najczęściej będą to maile, wiadomości tekstowe lub inne dokumenty, ale mogą być to także np. pisemne notatki lub oświadczenia współpracowników, potwierdzające stanowisko pracownika lub dokumentacja lekarska, jeżeli wskutek mobbingu u pracownika wystąpił rozstrój zdrowia).

Należy pamiętać, że w razie sporu sądowego, to na pracowniku będzie spoczywał obowiązek wykazania, że doszło względem niego do zachowań, które powinny być kwalifikowane jako mobbing.

Możliwe roszczenia mobbingowanego pracownika

Zasadniczo mobbingowany pracownik może wystąpić do sądu z dwoma rodzajami żądań:

 • żądaniem zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę, w szczególności jeżeli wskutek mobbingu pracownik doznał rozstroju zdrowia;
 • żądaniem zasądzenia odszkodowania (z tytułu wystąpienia szkody materialnej, np. wskutek konieczności zmiany pracy na gorzej płatną); jeżeli wskutek mobbingu pracownik rozwiązał umowę o pracę odszkodowanie nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, pod warunkiem, że w treści wypowiedzenia umowy o pracę pracownik wskaże mobbing jako przyczynę rozwiązania przez niego umowy.

Należy pamiętać, że pracownik, który wystąpi przeciwko pracodawcy z roszczeniem z tytułu mobbingu, będzie musiał przed sądem wykazać:

 • że do mobbingu w ogóle doszło (a zatem, że miało miejsce długotrwałe i uporczywe nękanie pracownika, nakierowane na jego poniżenie, ośmieszenie, izolację lub wyeliminowanie z zespołu), oraz
 • że skutkiem tych działań była zaniżona ocena przydatności zawodowej przez pracownika i rozstrój zdrowia lub szkoda majątkowa, w tym wynikająca z rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z tej przyczyny.

Zatem w przypadku, gdy pracownik ma uzasadnione podstawy aby uznać, że jest ofiarą mobbingu w miejscu pracy, powinien skrupulatnie gromadzić dowody na tę okoliczność. Samo subiektywne odczucie pracownika, że względem niego stosowane były zachowania mobbingowe, jeżeli nie zostanie poparte odpowiednimi dowodami w postaci np. dokumentów lub zeznań świadków, nie będzie dla sądu wystarczające.

Zdjęcie: 123 rf

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Daria Milewska
Adwokat oraz mama kilkunastomiesięcznej Basi – absolutnego wulkanu energii. Prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie pod marką Milewska Legal. Wspiera od strony prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorców, a także fundacje i stowarzyszenia. Prywatnie miłośniczka podróży, zumby i języków obcych.

Pomysł na pracę dla mam: branża modowa

Dzisiejszy świat oferuje wiele pomysłów na pracę dla mam. Interesujesz się branżą modową? A może lubisz występować w roli modelki? Zobacz pomysły na pracę właśnie w tym obszarze!
 • Dominika Kamińska - 20/02/2020

Młode mamy, które myślą o tym, w jaki sposób mogłyby się rozwijać zawodowo mają w tej chwili wiele możliwości. Mogą skorzystać z tego, co oferuje specjalistyczny portal, podpowiadający, jakie aktywności mogą wybierać kobiety aktywne zawodowo i dodatkowo pochłonięte macierzyństwem. Pomysły na pracę dla mam oferuje branża fashion, która jest jedną z wielu branż, w których można działać bez przeszkód.

Prowadzenie bloga o tematyce modowej

Jeśli na przykład młoda mama nie może pracować poza domem, a wie, jak działać w sieci to może zdecydować się na prowadzenie bloga o tematyce modowej. Jeśli zna się na modzie, a w dodatku potrafi pisać w sposób angażujący, to nie powinna mieć z tym problemu. Warto podzielić wtedy stronę tematyczną na działy.

Nie można zapominać o tym, aby dokładnie dookreślić grupę docelową, dla której teksty będą tworzone. Dodawanie newsów może również okazać się bardzo dobrym pomysłem, ponieważ czytelniczki będą bardziej zaangażowane. Oczywiście, należy też dobrze przemyśleć, w jaki sposób chcemy się wypromować.

Praca w branży modowej – sklep internetowy

Można również zdecydować się na prowadzenie sklepu internetowego z odzieżą. I tutaj warto wzorować się na tym, jak działa sklep internetowy Leidi.pl, ponieważ sklep ten ma wiele klientek. Często są to również inne młode mamy. Chętnie robią zakupy w takim miejscu, ponieważ mogą kupić nie tylko ubrania dla siebie, ale też ubrania dziecięce. To coś, co na pewno warto wziąć pod uwagę.

Warto stworzyć sklep oferujący ubrania na co dzień, jak i wizytowe. Im większy asortyment, tym większe wyniki sprzedażowe. Kiedy zaś połączy się prowadzenie sklepu z blogiem tematycznym, to rezultaty będą rzeczywiście zadowalające. Ponadto, warto zdecydować się na wprowadzanie promocji czy rabatów. Ważne jest również skupić się na budowaniu dobrych relacji z klientkami. Im bardziej przemyślana strategia – tym lepsze rezultaty.

Jak można jeszcze działać w branży modowej?

Kiedy młoda mama zdeterminowana jest, aby działać w branży modowej, to może jeszcze decydować się na to, aby na przykład robić sesje zdjęciowe. Być może sama ma doświadczenie w modelingu i może pracować jako modelka. A czasami może uczestniczyć w sesjach zdjęciowych ubrań także razem z dzieckiem.

Aktualnie, pomysłów na pracę dla mam nie brakuje. Należy jedynie znaleźć swoją niszę i dobrze przemyśleć, jak działać. Wtedy rozwój zawodowy jest gwarantowany.

Materiał powstał we współpracy z partnerem portalu.

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Dominika Kamińska

Podwyżka i awans na urlopie macierzyńskim?

Jak mężczyźni mogą wspierać kulturę różnorodności w biznesie? Odpowiedzią na to pytanie jest inicjatywa „Klub Male Champions of Change”, którego członkami są prezesi 11 firm w Polsce. Klub wydał właśnie raport dobrych praktyk w 2019 r., w którym opisane są działania ich firm, takie jak zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach czy likwidacja luki płacowej. Wymienione w raporcie praktyki pokazują, że firmy te wspierają również matki w pogodzeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym i zachowaniu work-life balance.
 • Natalia Gozdowska - 20/02/2020

Zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach

4 lutego odbyła się konferencja prasowa, inaugurująca pierwszy raport „Klubu Male Champions of Change”. Klub został założony w 2018 roku z inicjatywy założycielek Fundacji Sukces Pisany Szminką oraz Ambasadora Australii.

Inspiracją był działający z sukcesem od 10 lat Klub Male Champions of Change w Australii. Należący do klubu prezesi 11 firm w Polsce pełnią rolę inspiratorów dla rynku do tworzenia kultury różnorodności oraz wspierania promocji kobiet.

Najważniejsze cele, których realizacji podjęli się członkowie klubu w 2019 roku to zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacja luki płacowej i wprowadzanie narzędzi sprzyjających lepszemu wykorzystaniu talentów obu płci.

Opisane w raporcie dobre praktyki pokazują, że firmy te wspierają również matki w pogodzeniu obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym i zachowaniu work-life balance. Wyniki raportu bardzo dobrze uzupełniają się z opisami i profilami firm z naszej Bazy Pracodawców Przyjaznych Rodzicom.

Poniżej kilka przykładów takich działań

Wsparcie w powrocie na rynek pracy po urlopie macierzyńskim

BNP Paribas działania rekrutacyjne kieruje m.in. do mam powracających na rynek pracy, współpracując także z Fundacją Mamo Pracuj.

Bank organizuje m.in. dni otwarte dla mam, żeby mogły zapoznać się ze specyfiką pracy na danym stanowisku, dowiedzieć się jak pogodzić pracę z wychowywaniem dzieci. W segmencie sprzedaży detalicznej banku przez dwa pierwsze miesiące po powrocie z urlopu macierzyńskiego kobiety obowiązują zmniejszone plany sprzedażowe (prawem tym objęci są także wszyscy pracownicy po absencji powyżej 6 miesięcy).

W firmie Deloitte działa program zarządzania przerwą w karierze związaną z urlopem macierzyńskim “Minimum standard for maternity and parental leave”, który opiera się na czterech filarach.

 • Pierwszy (znaczące rozmowy) – ma zagwarantować przyjazną atmosferę do zakomunikowania pracodawcy, że się jest w ciąży.
 • Drugi (oceny i awanse), zwraca uwagę na to, by przyszłe matki nie były pomijane w awansach. Pomaga im w tym fakt, że podczas pobytu na urlopie macierzyńskim firma zapewnia im – jeśli tylko będą chciały skorzystać – pełny kontakt z firmą i dostęp do prowadzonych szkoleń.
 • Na tym opiera się trzeci filar polityki – (pozostawanie w kontakcie). Ma zagwarantować, że kiedy kobieta wróci do pracy, będzie miała rozeznanie, co ważnego z punktu widzenia jej specjalizacji wydarzyło się zarówno w firmie jak i w branży, którą się zajmuje.
 • Czwarty filar – (ciągłość projektów) gwarantuje, że po powrocie do pracy matki będą mogły kontynuować pracę na swoich dotychczasowych lub nowych projektach.

O innych rozwiązaniach ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego przeczytacie w naszej Bazie Pracodawców Przyjaznych Rodzicom.

Elastyczna praca

Wszystkie firmy należące do Klubu Male Champions of Change wdrożyły programy elastycznego czasu i miejsca pracy oraz programy pracy zdalnej. Dzięki temu pracownicy mogą łączyć różne role społeczne oraz obszary życia. W wielu firmach pracownicy mogą pracować z domu kilka godzin dziennie, kilka razy w miesiącu lub okazjonalnie, a w niektórych mogą pracować zdalnie na cały etat.

Do najciekawszych praktyk stosowanych przez firmy członkowskie należą skrócone piątki w okresie letnim czy możliwość skompresowania tygodnia pracy do 4 dni po 9 godzin i jednego po 4 h. Co więcej, niektóre firmy szkolą nawet klientów w zakresie narzędzi technologicznych wykorzystywanych w pracy zdalnej przez ich pracowników.

Firma Mars wprowadziła na przykład elastyczne godziny rozpoczęcia pracy, które oprócz wygody, pozwalają zachować równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Dodatkowo od kilku lat, o ile pozwala na to specyfika stanowiska i bieżące obowiązki, pracownicy mogą pracować z domu.

W TVN z myślą o pracownikach, którzy pracę zawodową łączą z rolą rodzica, organizowana jest akcja „2 godziny dla rodziny” przewidująca możliwość uczestnictwa w warsztatach, wizyty na planach zdjęciowych lub studiach TVN wraz z dziećmi oraz innymi członkami rodziny. Firma dofinansowuje również przedszkole pracownicze, które położone jest w pobliżu głównej siedziby TVN i otwarte w dogodnych dla rodziców godzinach.

Niwelowanie różnic płacowych

Raport pokazuje, że większość firm z Klubu Male Champions of Change określone zasady ustalania zarobków już na etapie rekrutacji – najważniejsze są kwalifikacje i doświadczenie, nie płeć. Firmy weryfikują oferty i zapewniają minimalne wynagrodzenie niezależnie od płci, często wyższe niż wskazane przez kandydatów.

Do dobrych praktyk zaprezentowanych przez niektóre firmy w raporcie, które służą niwelowaniu luki płacowej, należy audytowanie i coroczne wyrównywanie pensji. Obejmuje ono także kobiety w ciąży lub na urlopach macierzyńskich. Sprzyja to motywacji kobiet i zachęca je do aktywizacji zawodowej, a także buduje poczucie sprawiedliwego traktowania pracowników w firmie niezależnie od płci.

Trzymamy kciuki za działania Klubu!

Pełny raport „Klub Male Champions of Change – podsumowanie działań w 2019 roku. Wybrane dobre praktyki firm członkowskich” znajduje się na: www.malechampionsofchange.pl

Źródło: sukcespisanyszminka.pl

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Natalia Gozdowska
Zawodowo zajmuje się rozwojem, projektami HR, kulturą organizacyjną, budowaniem marki pracodawcy. Prywatnie mama dwóch wrażliwców, zakochana żona, pasjonatka reportaży, teatru tańca i psychologii. Pisze, fotografuje i wspiera tych, którzy tego potrzebują :)
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail