Czego szukasz

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM WWW.MAMOPRACUJ.PL

§ 1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

 1.  „Serwis internetowy”, „Serwis”, „Mamo Pracuj”, „MamoPracuj.pl” oznacza polską platformę internetową dostępną pod adresem www.mamopracuj.pl umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Zasobami Serwisu za pośrednictwem Internetu;
 2. Administrator” oznacza podmiot świadczący opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną; Administratorem jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie (30-693), ul. Bochenka 18 lok. 15, nr KRS 585984;
 3. „Usługa” oznacza usługę świadczoną przez Administratora na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), przedmiotem której jest w szczególności zapoznawanie się przez Użytkownika z zasobami Serwisu, korzystanie z nich w celach niekomercyjnych oraz otrzymywanie Newslettera.
 4. „Użytkownik” oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług za pomocą Serwisu.
 5. „Partner” oznacza podmiot współpracujący z Administratorem na podstawie stosownej umowy w ramach tworzenia zasobów Serwisu, w szczególności poprzez dzielenie się swoją wiedzą lub doświadczeniem za pomocą Serwisu poprzez organizację projektów, warsztatów, konferencji, spotkań z Użytkownikami Serwisu, publikację artykułów, rozpowszechnianie idei Serwisu oraz aktywności zawodowej kobiet, udostępnianie ofert pracy zgodnych z profilem Serwisu.
 6. „Zasoby Serwisu” oznacza teksty (artykuły, reportaże, wywiady itp.), zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz oferty pracy, logotypy, linki przekierowujące do innych stron internetowych.
 7. „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin;
 8. „Newsletter” oznacza bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej Użytkowników, polegającą na okresowym wysyłaniu biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej; w biuletynie informacyjnym przedstawiana jest oferta handlowa zamieszczona w Serwisie.
 9. Facebook” oznacza serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym  www.facebook.com prowadzonym przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 10. „Pinterest” oznacza serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.pinterest.com prowadzonym przez Pinterest Inc. 572 7th St San Francisco, CA 94103-4710 USA;
 11. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);
 12. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 13. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);
 14. „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ideą Serwisu jest promowanie aktywności zawodowej matek w Polsce.
 2. Twórcą oraz podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Serwisu jest Administrator, chyba że postanowienia Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa odnoszące się do poszczególnych zasobów Serwisu stanowią inaczej.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest:

1)  dostęp do Internetu;

2)  przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub Internet Explorer zaktualizowana do najnowszej wersji;

3)  włączona obsługa cookies w przeglądarce;

4)  włączona obsługa skryptów w przeglądarce.

 1. Co do zasady wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego nazwy, domeny internetowej, pod którą działa oraz Zawartości stanowią wyłączną własność Administratora, chyba że pod danym elementem wskazano twórcę innego, niż Administrator. Wówczas wszelkie prawa do tego elementu należą do tego twórcy.
 2. Korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

§ 3

WSPÓŁPRACA Z SERWISEM

 1. Serwis przewiduje współpracę z Partnerami na następujących polach:

1)    organizacja projektów, warsztatów, konferencji, spotkań z Użytkownikami Serwisu promujących jego ideę oraz założenia;

2)    publikacja artykułów w Serwisie;

3)    publikacja ogłoszeń o pracę skierowanych do grupy docelowej Serwisu.

 1. Przez przesłanie materiału do publikacji na łamach Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, użytkownik oświadcza, że:

1)  posiada pełnię praw, w tym praw autorskich, do przesłanego materiału;

2)  wyraża zgodę na dokonanie przez Administratora na redagowanie oraz opracowanie przesłanego materiału.

 1. Przesłanie materiału nie oznacza zobowiązania Administratora do jego publikacji na łamach Serwisu.
 2. Współpraca następuje po uprzednim uzgodnieniu jej warunków z Administratorem za pomocą stosownej umowy o współpracy.

§ 4

INTERAKCJA Z FACEBOOKIEM

 1. Na stronach internetowych należących do Serwisu umieszczono widget Like Box kierujący na fanpage’a Serwisu na portalu Facebook, znajdującego się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/MamoPracuj, przyciski „Lubię to” oraz pole do dodawania komentarzy powiązane z serwisem Facebook za pomocą wtyczki Facebook Social Plugin. Podstawowe informacje na temat wtyczki widgetu Like Box znajdują się pod adresem internetowym https://developers.facebook.com/docs/plugins/like-box-for-pages, zaś informacje dotyczące Facebook Social Plugin można znaleźć pod adresem internetowym http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
 2. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Facebooku. W przypadku interakcji, np. naciśnięcia przycisku “Lubię to” lub sporządzenia komentarza, przeglądarka przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Facebooka, który ją zapisuje.
 3. W celu dodania komentarza pod artykułem konieczne jest zalogowanie się do konta założonego na tym portalu, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook.
 4. Po dodaniu komentarza, jego treść oraz nazwa konta użytkownika na portalu Facebook będzie widoczna dla innych użytkowników Serwisu.
  1. Po dodaniu komentarza, dokonanie tej czynności oraz jej treść będzie widoczna na stronie użytkownika na portalu Facebook.
  2. Postanowienia dotyczące ochrony danych Użytkowników korzystających z wtyczki Facebook Social Plugin zawarte są w § 7 pkt. 17 Regulaminu.

§ 5

INTERAKCJA Z PINTEREST

 1. Na stronach internetowych należących do Serwisu umieszczono przycisk „Pin It” powiązany z serwisem Pinterest za pomocą wtyczki Pin It Button. Podstawowe informacje na temat wtyczek Pinterest można znaleźć pod adresem https://developers.pinterest.com/pin_it/.
 2. Jeżeli dany Użytkownik w momencie korzystania z Serwisu jest zalogowany na Pintereście, Pinterest może przyporządkować tę wizytę do konta użytkownika na Pintereście. W przypadku interakcji, np. naciśnięcia przycisku “Pin It” przeglądarka przesyła odpowiednią informację bezpośrednio do Pinteresta, który ją zapisuje.
 3. W celu skorzystania z przycisku „Pin It” konieczne jest zalogowanie się do konta założonego na tym portalu, a w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Pinterest.
  1. Po skorzystaniu z przycisku „Pin It”, dokonanie tej czynności oraz jej treść będzie widoczna na stronie użytkownika na portalu Pinterest.
  2. Postanowienia dotyczące ochrony danych Użytkowników korzystających z wtyczki Pin it Button zawarte są w § 7 pkt. 18 Regulaminu.

§ 6

NEWSLETTER

 1. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres poczty elektronicznej poprzez wypełnienie aktualnym, czynnym adresem e-mail formularza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu zatytułowanego Newsletter oraz uruchomienie linka umieszczonego pod polem „Zapisz się”.
 2. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamówienia Newslettera poprzez uruchomienie wskazanego w treści wiadomości adresu internetowego. Po uruchomieniu tego adresu Newsletter zostanie aktywowany.
 3. Dane podane w zamówieniu Newslettera podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Odbiorca może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@mamopracuj.pl o treści wyraźnie wskazującej na wolę rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-693), ul. Bochenka 18 lok. 15, KRS 585984.
 1. Dane osobowe przekazywane Administratorowi są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe zbierane oraz przetwarzane przez Administratora udostępniane są dobrowolnie przez Użytkowników.
 3. Administrator danych osobowych pobiera w sposób aktywny oraz przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

1)    wysyłki Newslettera (Administrator przetwarza następujące dane: imię, adres email);

2)    organizacji zabaw, konkursów, loterii, eventów przez lub przy współpracy Administratora (Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres email, miejsce zamieszkania);

3)    umieszczenia przez Administratora publikacji w Serwisie; Administrator przetwarza również dane osobowe bohaterów tych publikacji, które zostały udostępnione przez autorów tych publikacji (Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania);

4)    organizacji szkoleń i warsztatów (Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania).

 1. Dane Użytkowników pobierane są również automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez Administratora danych osobowych podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu (tzw. pliki cookies). Zasady przetwarzania tych danych zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu pt. „Polityka cookies” umieszczonego na stronie internetowej http://www.mamopracuj.pl/polityka-prywatnosci-cookies .
 2. Podanie prawdziwych danych osobowych w celu kontaktu z Administratorem za pomocą adresów email lub numerów telefonów wskazanych zakładce „Kontakt” pod adresem http://www.mamopracuj.pl/kontakt, takich jak imię i nazwisko oraz aktualny i czynny adres email lub numer telefonu, jest dobrowolne, ale również niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Po nawiązaniu kontaktu w trybie określonym w pkt. 6 powyżej, Administrator będzie kontaktował się danym Użytkownikiem w sprawie będącej przedmiotem wysłanej przez Użytkownika wiadomości przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też telefonicznie, faksem lub listownie.
 4. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które w imieniu Administratora Serwisu podejmą działania windykacyjne.
 5. Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami w granicach prawnie dozwolonych.
 6. Każdy  Użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do Administratora e-mailem na adres: kontakt@mamopracuj.pl
 7. Administrator dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 8. Administrator Serwisu zarejestrował zbiory danych osobowych w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerami: 137530614, 137430614137330614, 137220614. Do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych osobowych systemu mają dostęp wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie tego Administratora.
 9. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora danych osobowych, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 10. W Serwisie znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach, zaś postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do witryny Serwisu Mamo Pracuj.pl.
 11. Podmiotem zbierającym dane jest Administrator danych osobowych.
 12. W Serwisie znajdują się przekierowania do portali społecznościowych (tj. Facebook, Pinterest). Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach, zaś postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się wyłącznie do witryny Serwisu Mamo Pracuj.pl.
 13. Korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z serwerami Facebooka w ten sposób, że przenoszone są na serwery Facebooka dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Facebooka znaleźć można w polityce prywatności Facebooka (aktualny adres internetowy to http://www.facebook.com/about/privacy/). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Facebook może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Facebooka. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to http://www.facebook.com/about/privacy/).
 14. Korzystanie z Serwisu wiąże się z bezpośrednim połączeniem Serwisu z serwerami Pinterest w ten sposób, że przenoszone są na serwery Pinterest dane osobowe (dokładne informacje na temat danych pobieranych przez Pinterest znaleźć można w polityce prywatności Pinterest (aktualny adres internetowy to http://about.pinterest.com/en/privacy-policy). Według najlepszej wiedzy Administratora przetwarzanie tych danych odbywa się w USA. Pinterest może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada na temat danego Użytkownika. Administrator jako operator Serwisu nie posiada żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Pinterest. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Pinterest znaleźć można w jego polityce prywatności (aktualny adres internetowy to http://about.pinterest.com/en/privacy-policy ).

§ 8

Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik oraz odbiorca Newslettera ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacja musi zostać sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać: dane osobowe, nazwę konta użytkownika oraz opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje należy składać na adres e-mail kontakt@mamopracuj.pl lub na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych.

§ 9

ZMIANY REGULAMINU

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników na łamach Serwisu.
 2. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik należy powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 5. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na łamach Serwisu.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015.
 2. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: kontakt@mamopracuj.pl .
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 1. Polityka cookies stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu jako jego integralna część, zaś umieszczona jest na stronie internetowej http://www.mamopracuj.pl/polityka-prywatnosci-cookies .
Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail