Czego szukasz

Regulamin uczestnictwa w Programie Szkoleniowym Przedsiębiorcze Krakowianki

Regulamin uczestnictwa w Programie Szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZE KRAKOWIANKI odbywającym się w Krakowie w listopadzie 2022 r.

I. DEFINICJE

1.„Organizator” – Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-554), przy ul. Zamkniętej 10 lok. 1.5, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585984, posiadająca numer REGON: 3633001768 oraz numer NIP: 6793118767;

2. „Regulamin” – niniejszy dokument określający warunki organizacji i udziału w Programie Szkoleniowym w ramach realizacji Programu Przedsiębiorcze Krakowianki;

3. „Harmonogram” – niżej opisany harmonogram Programu Szkoleniowego, określający sposób przeprowadzenia Zajęć Szkoleniowych, a w przypadku szkolenia stacjonarnego – także miejsce, w którym będzie się ono odbywało;

4. „Program Szkoleniowy” – cykl 6 (sześciu) Zajęć Szkoleniowych organizowanych w ramach Programu Przedsiębiorcze Krakowianki zgodnie z poniższym Harmonogramem:

  • Zajęcia Szkoleniowe 1 – 7.11.2022 – Online System Webinarjam
  • Zajęcia Szkoleniowe 2 – 9.11.2022 – Online System Webinarjam
  • Zajęcia Szkoleniowe 3 – 14.11.2022 – Online System Webinarjam
  • Zajęcia Szkoleniowe 4 – 16.11.2022 – Online System Webinarjam
  • Zajęcia Szkoleniowe 5 – 18.11.2022 – Online Platforma Teams
  • Zajęcia Szkoleniowe 6 – 28.11.2022 – Stacjonarne – Kraków, Pałac Potockich, Rynek Główny 20.

5. „Zajęcia Szkoleniowe” – jedne z cyklu sześciu zajęć szkoleniowych w ramach Programu Szkoleniowego;

6. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która mieszka lub pracuje w Krakowie albo planuje zamieszkanie lub podjęcie pracy lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie i dokonała zapisu do udziału w Programie Szkoleniowym na zasadach określonych w Regulaminie;

7. „Pracownik Organizatora” – osoby fizyczne ujawnione do reprezentowania Organizatora, pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w oparciu o umowy cywilnoprawne, które biorą udział w przeprowadzeniu Programu Szkoleniowego oraz organizacji poszczególnych Zajęć Szkoleniowych;

8. „Prowadzący szkolenie” – Pracownik Organizatora posiadający odpowiednią wiedzę w zakresie tematyki Zajęć Szkoleniowych lub inna osoba, której Organizator zlecił przeprowadzenie Zajęć Szkoleniowych, w szczególności pracownik Punktu Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa;

9. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program szkoleniowy będzie realizowany na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności zasady uczestnictwa Uczestników w Programie Szkoleniowym.

2. Program szkoleniowy realizowany jest w ramach Programu Przedsiębiorcze Krakowianki, którego celem jest wzmacnianie na rynku pracy pozycji kobiet oraz budowanie kompetencji wśród Krakowianek w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

III. ZASADY UCZESTNICTWA. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Udział w Programie Szkoleniowym jest bezpłatny. Ilość miejsc dla Uczestników jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, w przypadku, gdy limit miejsc został już osiągnięty.

2. Udział w Programie Szkoleniowym wymaga dokonania zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie poprzez formularz znajdujący się na stronie: www.krakowianki.mamopracuj.pl. Dokonanie zgłoszenia jest możliwe najpóźniej do godziny 23:59 w dniu poprzedzającym dzień, w którym zorganizowane są ostatnie (szóste) Zajęcia Szkoleniowe w ramach Programu Szkoleniowego.

3. Uczestnik dokonując zgłoszenia, deklaruje chęć uczestnictwa we wszystkich Zajęciach szkoleniowych objętych Programem Szkoleniowym, które są zaplanowane w okresie po dniu dokonania przez Uczestnika zgłoszenia.

4. Aby dokonać zgłoszenia do udziału w Programie Szkoleniowym, Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

5. Na podany przy zgłoszeniu adres poczty elektronicznej, Uczestnik otrzymuje link do Zajęć szkoleniowych, które odbywają się w formule online oraz przypomnienie o terminie wszystkich Zajęć szkoleniowych – również tych, które odbywają się w formule stacjonarnej.

6. W przypadkach niezależnych od Organizatora, m.in. w przypadku siły wyżej, wprowadzenia przez organy państwa lub urzędy państwowe ograniczeń bądź restrykcji w zakresie gromadzenia się osób, Organizator może zmienić termin oraz formę prowadzenia Zajęć szkoleniowych. O powyższym Organizator powiadomi Uczestników drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej podanego przy dokonywaniu zgłoszenia.

7. Prowadzący Szkolenie lub Przedstawiciel Organizatora ma prawo odmówić udziału w Zajęciach Szkoleniowych z jednoczesnym podaniem przyczyny odmowy, w przypadku gdy poweźmie on uzasadnione wątpliwości co do zdolności Uczestnika do udziału w Zajęciach Szkoleniowych, w szczególności w przypadku, gdy pozostaje on pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających lub wykazuje on objawy choroby zakaźnej.

8. Uczestnicy zobowiązani są do udziału w Zajęciach Szkoleniowych w taki sposób, aby nie zakłócać ich przebiegu oraz nie przeszkadzać pozostałym Uczestnikom oraz Prowadzącemu Szkolenie.

IV. DANE OSOBOWE. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Szkoleniowego jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z RODO oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

3. Klauzula obowiązku informacyjnego, o którym mowa, w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Podczas Zajęć Szkoleniowych, które będą odbywały się w formie stacjonarnej, mogą być wykonywane przez Organizatora zdjęcia, na których może zostać utrwalony wizerunek Uczestników. Zdjęcia będą wykonywane w sposób spontaniczny przez Pracowników Organizatora, którzy będą mieli na celu stworzenie dokumentacji fotograficznej z Zajęć Szkoleniowych. Każda osoba może wnieść uzasadniony sprzeciw wobec takiego przetwarzania jej danych osobowych.

5. Rozpowszechnianie wizerunku odbywa się w oparciu o zgodę osoby sfotografowanej, o której mowa w art. 81 ust. 1 zd. 1 albo na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Publikacja zdjęć wykonanych w Zajęć Szkoleniowych służy promocji Programu Szkoleniowego, Programu Przedsiębiorcze Krakowianki oraz popularyzacji zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez Krakowianki.

6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w związku z wykonywaniem fotografii znajduje się w klauzuli obowiązku informacyjnego, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Organizator nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych Uczestników i osoby trzecie bez zgody właścicieli wizerunku. Organizator wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.

V. UWAGI KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

2. Załącznikiem stanowiącym integralną część Regulaminu jest klauzula informacyjna (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 października 2022
Aktualizacja 16.11.2022

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z organizacją Programu Szkoleniowego Przedsiębiorcze Krakowianki (dalej: „Wydarzenie”) jest Fundacja Mamo Pracuj z siedzibą w Krakowie (30-554), przy ul. Zamkniętej 10 lok. 1.5, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585984, posiadająca numer REGON: 3633001768 oraz numer NIP: 6793118767 (dalej zamiennie jako: „Fundacja”, „Administrator”). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielonych w związku z udziałem w Wydarzeniu można skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Dane osobowe będą chronione i przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie:

  • wizerunku uczestników Wydarzenia i innych osób, jakie znajdą się na terenie, na jakim odbywa się Wydarzenie (np. utrwalonych w postaci zdjęcia);
  • informacji wskazanych podczas dokonywania zgłoszenia do udziału w Wydarzeniu, takich jak: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie wizerunku uczestników Wydarzenia i innych osób, jakie znajdą się na terenie, na jakim odbywa się Wydarzenie tylko dla celów informacyjnych, dokumentacyjnych, promocyjnych i reklamowych Wydarzenia. Takie przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator może wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunek konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób tylko, jeśli uzyskał na ten cel zgodę, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takim przypadku, przetwarzanie danych osobowych w celu odebrania tej zgody i przetwarzania wizerunku zgodnie z udzieloną zgodą odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie informacji wskazanych w zgłoszeniu do udziału w Programie Szkoleniowym dla celów zapewnienia możliwości uczestnictwa Państwa w Zajęciach Szkoleniowych i zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem. Takie przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia udziału w Wydarzeniu i jego podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Udzielenie takich danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Zajęciach Szkoleniowych.

Powyższe cele nie są jedynymi, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, w niektórych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak dochodzenie ewentualnych roszczeń. W takiej sytuacji do przetwarzania dochodzi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator, w celu przechowywania, przygotowania, obróbki oraz publikacji i dystrybucji materiałów będzie wspierał się pomocą firm zewnętrznych takich jak podmioty obsługujące systemy informatyczne i udostępniające narzędzia informatyczne, marketingowe. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie wizerunku zgodnie z udzieloną zgodą może się wiązać z przekazaniem danych osobowych do odbiorców – mediów społecznościowych i mediów tradycyjnych. Może się to wiązać również z przekazaniem danych osobowych do państw trzecich.

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie