Czego szukasz

REGULAMIN  REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Odważ się mamo i wróć z nami do pracy!

Program wsparcia dla kobiet z Krakowa i okolic powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub chcących zmienić pracę. Projekt finansowany przez State Street Foundation – Community Support Programme

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji Uczestniczek projektu, które zamierzają powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka/dzieci lub zmienić pracę. Regulamin przedstawia też zasady uczestnictwa w projekcie.

2. Nabór  kandydatek  do udziału w projekcie prowadzi Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków.

3. Projekt zakłada przygotowanie około 40 uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy poprzez warsztaty, spotkania oraz pracę indywidualną. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch turach, dla dwóch grup kobiet, po średnio 20 uczestniczek.

4. Każda z grup będzie uczestniczyć całościowym wsparciu, na które składa się: miesięczny kurs (składający się z 4 części, który kompleksowo przygotuje je do poszukiwania pracy na wysoce konkurencyjnym i nowoczesnym rynku pracy); pracy mentorsko doradczej oraz wsparciu przy poszukiwaniu pracy. Łączny przewidziany czas kompleksowej pracy na grupę to około 3 miesięcy.

5. Każda edycja kursu potrwa 4 tygodnie i będzie wymagała również pracy własnej Uczestniczki oraz wykonywania zadań domowych.

6. Program kursu:

 • Jak szukać pracy na nowoczesnym rynku pracy?
 • Marka osobista (Personal Branding) i LinkedIn przy szukaniu zatrudnienia
 • Skuteczny kontakt z pracodawcą
 • Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

7. Ważną częścią programu jest zbudowanie społeczności, która będzie się wspierać wzajemnie po programie.

8. W ramach projektu dostępne będą 4 formy pracy:

 • spotkania offline w Krakowie
 • spotkanie online (zoom, skype)
 • indywidualne doradztwo/konsultacje
 • praca indywidualna uczestniczki

9. Udział w powyższych formach wsparcia przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy i możliwości znalezienia zatrudnienia. Projekt pozwoli uczestniczkom zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych form poszukiwania pracy oraz podjąć pierwsze kroki w kierunku powrotu na rynek pracy bądź zmiany ścieżki zawodowej.

10. Projekt (obie edycje) realizowany będzie w okresie od 08.2019 roku do 03.2020 roku  w Krakowie.

§ 2 Uczestniczki projektu

1. Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, które planują powrót po urodzeniu dziecka, a także do kobiet poszukujących pracy lub pracujących, chcących zmienić ścieżkę zawodową z terenu Krakowa oraz okolic.

2. W projekcie mogą uczestniczyć kobiety, które:

 • chcą powrócić na rynek pracy lub zmienić pracę są gotowe zaangażować się w projekt min. 6h tygodniowo (w tym 3h warsztatowo) (spotkania odbywać się przed południem a udział w spotkaniach jest obowiązkowy)
 • są otwarte na zmiany
 • posiadają silną motywację i samodyscyplinę

§ 3 Proces rekrutacji

1. Nabór uczestniczek projektu odbywa się przed planowanym etapem szkoleniowo-doradczym.

2. Zgłoszenia do projektu należy dokonać drogą elektroniczną, wypełniając formularz rekrutacyjny: załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Drugim etapem rekrutacji jest zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną.

4. Rozmowa rekrutacyjna prowadzona jest przez Zespół Fundacji Mamo Pracuj.

5. Rekrutacja do pierwszej grupy prowadzona będzie w terminie: I grupa – 01.08.2019 r. – 02.09.2019 r.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą do 19.08.2019 r., natomiast rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą od 21.08.2019 r. do 31.08.2019 r. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu uczestniczka otrzyma do dnia 02.09.2019 roku.

6. Kurs odbywał się będzie od 09.09-05.10.2019; mentoring i doradztwo do 31.10.2019; wspieranie w poszukiwaniu zatrudnienia do 30.11.2019.

7. Rekrutacja do drugiej edycji prowadzona będzie w terminie: II grupa – 01.10.2019 r. – 25.10.2019 r.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą do 15.10.2019 r., natomiast rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą od 17.10.2019 r. do 26.10.2019 r. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu uczestniczka otrzyma do dnia 29.10.2019 r.

8. Kurs odbywał się będzie 04.11.2019 r. – 30.11.2019 r.; mentoring i doradztwo do 20.12.2019; wspieranie w poszukiwaniu zatrudnienia do 30.01.2020.

9. Powyższe daty w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.

10. Formularze rekrutacyjne złożone po okresie rekrutacji, nie podlegają ocenie w procesie rekrutacji.

11. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż przewidzianych miejsc, o uczestnictwie w projekcie będą decydowały następujące kryteria:

 • ocena formularza wraz z oceną gotowości i motywacji do zmian
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej

12. W przypadku dużego zainteresowania podczas pierwszej edycji, osoby, które pomyślnie przejdą rekrutację, ale nie dostaną się do projektu z powodu braku miejsc, będą miały pierwszeństwo w dostępie do drugiej edycji kursu, jeśli wyrażą takie zainteresowanie.

13. Fundacja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z wybranymi osobami.

14. Osoby, które spełniły wszystkie wymagania oraz przeszły pomyślnie rozmowę rekrutacyjną, a jednak nie zostały zakwalifikowane do projektu z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście rezerwowej.

15. Informację o zakwalifikowaniu się do projektu, Uczestniczka otrzyma drogą mailową i/lub telefoniczną.

16. Miejsce w projekcie przepada, jeśli Uczestniczka nie odpowie na żadną z 3 prób kontaktu.

17. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane umowy uczestnictwa (umowa stanowi załącznik do regulaminu).

§ 4 Zobowiązania Uczestniczek

1. Uczestniczki zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, spotkania, konsultacjach oraz do pracy indywidualnej w domu.

2. Warunkiem ukończenia kursu oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo jest odpowiednio wysoka frekwencja: co najmniej 80% frekwencji – uczestniczka.

3. W przypadku nieusprawiedliwionej obecności na zajęciach, nierealizowania programu kursu oraz braku kontaktu ze strony Uczestniczki, możliwe jest obciążenie jej poniesionymi przez Fundację kosztami związanymi z uczestnictwem danej osoby w projekcie na warunkach uzgadnianych indywidualnie.

4. Uczestniczki, które zostały zakwalifikowane do projektu, jednak z powodu wypadków losowych nie będą mogły brać w nim udziału są zobowiązane do poinformowania biura Organizatora telefonicznie, osobiście lub mailowo minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

5. Organizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestniczki spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego lub mailowego zawiadomienia.

§ 5 Zobowiązania Organizatora

1. Organizator zapewnia Uczestniczkom bezpłatny udział w warsztatach, spotkaniach oraz konsultacjach.

2. Organizator zapewnia dodatkowe materiały w formie elektronicznej i/lub drukowanej (m.in kurs i matriały online).

3. Organizator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do organizacji projektu na jak najwyższym poziomie merytorycznym i logistycznym.

4. Organizator projektu zobowiązany jest informować uczestniczki projektu o wszelkich zmianach organizacyjnych wpływających na przebieg projektu.

5. Organizator zapewnia przerwę kawową z drobnym poczęstunkiem.

6. Organizator nie ponosi kosztów z tytułu dojazdów uczestniczek na warsztaty.

7. Organizator zapewnia opiekę dla dzieci od 3 do 6 lat po wcześniejszym zgłoszeniu.

§ 6 Miejsce i termin odbywania się warsztatów i spotkań

1. Warsztaty stacjonarne odbywać się będą w centrum Krakowa,  w miejscu z dogodnym dojazdem (dokładna lokalizacja zostanie podana przed rozpoczęciem kursu).

2. Warsztaty stacjonarne odbywać się będę w godzinach 10:00-13:00 raz w tygodniu w dzień powszedni (dokładny dzień zostanie podany przed rozpoczęciem kursu).

3. Spotkania online odbywać się będą na aplikacji zoom lub poprzez komunikator skype lub w social mediach, zgodnie z preferencjami uczestniczek, w godzinach przedpołudniowych umożliwiającej interakcję wszystkich uczestniczek z prowadzącym.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W trakcie trwania warsztatów zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestniczek biorących udział w warsztatach, dlatego też osoba przystępująca do projektu zgadza się na upublicznienie wizerunku

2. Fundacja Mamo Pracuj zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O ewentualnych zmianach Uczestniczki zostaną powiadomione drogą mailową.

§8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

2. Administratorem danych osobowych Uczestniczki projektu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Bochenka 18/15, 30-693 Kraków (dalej: „Fundacja”).

3. Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]

4. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestniczki przez Fundację jest realizacja projektu „Odważ się mamo i wróć z nami do pracy”.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestniczkę jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w projekcie.

6. Uczestniczce projektu przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

8. Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację.

9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji w Polityce prywatności i RODO Fundacji Mamo Pracuj.

Załącznik do regulaminu:

1. Umowa uczestnictwa w projekcie

 

Kraków, 31.07.2019 r.

Mogą Cię zainteresować

oferty
pracy
Sprawdź pełną listę
baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom
Reklama