Czego szukasz

Regulamin konkursu „Zrób progres z Inprogress” Dzień Matki

Zapoznaj się z Regulaminem zanim zgłosisz się do konkursu.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej: “Regulamin”) określa zasady organizacji i udziału w konkursie “Zrób progres z Inprogress” (dalej: “Konkurs”), a także zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu i realizacji nagrody.
 2. Konkurs organizowany jest na grupie na Facebooku #MamoPracujwIT https://www.facebook.com/groups/mamopracujwit  Organizatorem Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, z siedzibą w Krakowie, ul. Zamknięta 10 lok 1.5., 30-554 Kraków (dalej: “Organizator konkursu”).
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest „INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 95, 30-149 Kraków (dalej: “Fundator nagrody”).
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Czas trwania konkursu: 26.05.2022 do 09.06.2022. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje Uczestników na grupie wskazanej w §1 pkt 2 Regulaminu.
 7. Celem konkursu jest nagrodzenie 5 członków grupy #MamoPracujwIT i zapewnienie każdemu z 5 nagrodzonych Laureatów, dostępu do kursu on-line DTMethod® wraz z egzaminem (dalej: “Nagroda”).
 8. Z ważnych przyczyn, wskazany powyżej zakres Nagrody może zostać zmodyfikowany, a w szczególności ograniczony, przez Organizatora konkursu lub Fundatora nagrody.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie:
  pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto osobiste w serwisie Facebook i która należy do grupy #MamoPracujwIT i zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms

(dalej: “Uczestnik”).

 1. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści swojego zgłoszenia w obrębie grupy wymienionej w punkcie powyżej.  
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z Konkursem.

 1. Pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagrody nie mogą brać udziału w Konkursie.

§3 Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz konkursowy dostępny na grupie https://www.facebook.com/groups/mamopracujwit udzielając odpowiedzi na zadanie konkursowe:

Napisz jaki osobisty cel chciałabyś osiągnąć realizując szkolenie DTMethod? Dlaczego właśnie to szkolenie wybierasz? I dlaczego mamy nagrodzić Ciebie?

Liczy się cel i uzasadnienie, a także motywacja do realizacji szkolenia. 

 1. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno Zgłoszenie.
 2. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 26.05.2022 do 2.06.2022 do godziny 23:59. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 3. Organizator konkursu poinformuje o zwycięzcach Konkursu (dalej: “Laureat”) na grupie https://www.facebook.com/groups/mamopracujwit, w dniu 09.06.2022 w osobnym poście, podając imię oraz nazwisko Laureatów.
 4. Organizator może opublikować zgłoszenie konkursowe w całości lub w części na w/w grupie, a także na portalu www.mamopracuj.pl 

§4 Nagrody

 1. Laureat Konkursu otrzymuje Nagrodę. Organizator konkursu przewiduje przyznanie Laureatowi jednego z 5 voucherów z kodem dającym 100% rabatu na szkolenie DTMethod o wartości 890 zł każdy.
 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby wybrane przez Organizatora konkursu, dalej: “Jury”) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką Konkursu

b) realność realizacji celu, motywację i sposób na pokonanie trudności. 

 1. Laureat zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Nagrody na adres e-mail, podany w poście informującym o wyniku Konkursu.
 2. Niepotwierdzenie przez Laureata przyjęcia Nagrody, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu, oznacza rezygnację Laureata z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń Laureata z tego tytułu wobec Organizatora konkursu.
 3. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią, a Nagroda nie podlega zamianie na inną formę, w szczególności na nagrodę pieniężną.
 4. Nagroda w formie elektronicznego Vouchera zostanie przesłana przez Fundatora nagrody na adres e-mail wskazany przez Laureata.
 5. W przypadku niezgłoszenia się Laureata po odbiór Nagrody w wyznaczonym 7 dniowym terminie od dnia opublikowania wyników Konkursu, Nagroda może zostać przekazana innemu Uczestnikowi, na podstawie decyzji Jury.
 6. Kolejnego Laureata, wybranego przez Jury stosowanie do ust. 9 powyżej, obowiązują takie same zasady odnośnie do odbioru i zgłoszenia się po Nagrodę, jak pierwszego Laureata.
 7. Voucher uprawnia do skorzystania ze szkolenia DTMethod wraz z egzaminem w terminie maksymalnie do 31.12.2022. 

§5 Prawa Autorskie i inne

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada majątkowe prawa autorskie do treści, które zgłasza w Konkursie, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia prawa, w tym naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub dokonania naruszeń Regulaminu lub regulaminu Facebooka, Organizator konkursu może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia Uczestnika w Konkursie.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu z ważnych przyczyn.
 4. Z dniem wydania Nagrody, Laureat przenosi nieodpłatnie na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do Zgłoszenia, na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału Zgłoszenia;
 • w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu oraz druku, na co Organizator konkursu wyraża zgodę.

§6 Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Fundacja Mamo Pracuj, ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-552 Kraków (dalej: „Fundacja”).

Fundacja posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować e-mailem: [email protected]

Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Fundację jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ale konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

Fundacja będzie przetwarzała następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, e-mail. 

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Uczestnikowi i Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

Dane osobowe Uczestników, po zakończonym Konkursie, nie są przetwarzane przez Fundację. Wyjątek stanowią dane Laureata, które przetwarzane są wyłącznie w celach poinformowania o przyznanej Nagrodzie, wysyłki przyznanej Nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Decyzja Jury o wyborze Laureata i przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nie podlega zmianie ani zakwestionowaniu, chyba że Jury zdecyduje inaczej.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne od momentu ich opublikowania na stronie.

Opublikowano: 25.05.2022

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie