Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Trener samodzielności

  • Wymiar czasu: Pełen wymiar czasu pracy
  • lokalizacja: Opole
  • Data ważności oferty: 10.10.2013
Fundacja Aktywizacja

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wybór

trenera/-ki samodzielności w e-Centrum

w Zawadzkiem (woj. opolskie).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia będzie wybór na stanowisku trenera/ki samodzielności w e-Centrum w Zawadzkiem, działającym na obszarze gminy Zawadzkie, w województwie opolskim.

2. Trener/ka samodzielności realizował/a będzie zadania w zakresie:

a. rekrutacji osób niepełnosprawnych z terenu oddziaływania e-Centrum do projektu,

b. obsługi logistycznej i technicznej zajęć dla osób niepełnosprawnych realizowanych w e-Centrum,

c. organizacji wsparcia realizowanego w ramach projektu na terenie e-Centrum,

d. wsparcia w rekrutacji uczestników/-czek projektu z danego e-Centrum na formy realizowane w oddziale regionalnym i centrali projektu,

e. prowadzenia dokumentacji związanej ze wsparciem udzielanym w e-Centrum (np. zwroty kosztów dojazdu dla uczestników/-czek projektu) oraz z własną pracą w projekcie zgodnie z procedurami projektowymi oraz wytycznymi PO KL,

f. terminowego rozliczania się z zadań związanych z organizacją wsparcia, jak i z formalną sprawozdawczością (warunek wypłaty miesięcznego wynagrodzenia),

g. współpracy z regionalną kadrą projektu (m.in. z mentorem/-ką, specjalistą/-tką ds. rekrutacji, organizacji wsparcia miękkiego, szkoleń i wejścia na rynek pracy) .

3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, na podstawie umowy cywilno – prawnej (um. zlecenie), w wymiarze 40 h miesięcznie w okresie 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

4. Zamówienie związane jest z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają wykształcenie minimum średnie,

2. posiadają minimum roczne doświadczenie w zakresie realizacji działań aktywizacyjnych na rzecz społeczności lokalnej w gminie Zawadzkie,

3. posiadają umiejętności w zakresie obsługi pakietu MS Office (w tym znajomość programu Excel), co najmniej na poziomie średniozaawansowanym,

4. nie pracują jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,

  1. nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w Fundacji Aktywizacja Oddział w Opolu lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Oddziału Fundacji) na adres, ul. Ozimska 25, 45-057 Opole, do dnia 10.10.2013 do godziny 16:00. Koperta powinna zawierać opis „Odpowiedź na zapytanie ofertowe na wybór Trenera/-ki samodzielności w e-Centrum w Zawadzkiem”.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Barbara Laris – Specjalista ds. organizacji wsparcia miękkiego

Fundacja Aktywizacja

Oddział w Opolu

ul. Ozimska 25

45-057 Opole

tel. 77 542 19 03

e-mail: [email protected]

Treść zapytania ofertowego i załączniki dostępne są na stronie http://aktywizacja.org.pl/o-fundacji/zamowienia/908-zapytanie-ofertowe-nr-20-09-2013-opole

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama