Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Streetworker

 • Wymiar czasu: niepełny, pełny
 • lokalizacja: Gliwice
 • Data ważności oferty: 07.03.2018
Stowarzyszenie GTW

Streetworker – praca w Placówce Wsparcia Dziennego w formie podwórkowej

Wymiar pracy: od poniedziałku do piątku, okazjonalnie w weekendy, etat lub pół etatu (w drugim przypadku w godzinach popołudniowych).

Miejsce pracy: podwórka w okolicy miejsca zamieszkania podopiecznych w Gliwicach.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe:
  • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą lub
  • na dowolnym kierunku, uzupełnione studniami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej
 • lub co najmniej wykształcenie średnie plus udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Wymagania dodatkowe:

 • szczególne zainteresowania i umiejętności, którymi można „zarazić” dzieci
 • umiejętność łatwego wchodzenia w środowisko
 • doświadczenie w pracy ulicznej lub pracy metodą małych projektów
 • zaangażowanie, konsekwencja, autentyczność, poczucie humoru i otwartość 🙂

Praca z dziećmi i młodzieżą w wieku 3-18 lat z rodzin korzystających z pomocy społecznej lub rodzin o niskim statusie ekonomicznym, w których występuje problem alkoholowy oraz dziećmi i młodzieżą będącą poza zasięgiem istniejących organizacji i instytucji potrzebujących wsparcia i pomocy – tzw. praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę.

Praca obejmuje w szczególności:

Tworzenie placówek

 • diagnoza wskazanych w projekcie terenów,
 • stała obecność, zdobycie rozpoznawalności pedagogów, nawiązanie kontakty z dziećmi, z lokalną społecznością
 • organizacja zajęć animacyjnych na ulicach.

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w miejscu realizacji zadnia

 • Sesje uliczne prowadzone przy użyciu „Szkoły Mobilnej”.
 • Dyżury uliczne: działania animacyjne: m.in. zapoznanie z różnymi rodzajami sztuki, gry i zabawy podwórkowe (dydaktyczne), zabawy ruchowe i promocja sportu, zajęcia manualne, edukacja, promocja czytelnictwa oraz pomoc w planowaniu przyszłości zawodowej, pomoc w odnalezieniu i rozwoju własnych zainteresowań i talentów.
 • Działania profilaktyczne i wychowawcze: m.in. zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości, zajęcia wspierające identyfikację własnych dobrych i słabych stron, klasyfikację systemu wartości, warsztaty uczące nazywania i wyrażania własnych emocji, rozpoznawania samych siebie, oceny własnych zachowań i dostosowania ich do wymogów społecznych, ćwiczenia uczące rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz asertywności, zadania wpajające poczucie odpowiedzialności za własne słowa oraz za swoje otoczenie.

Organizacja posiłku w formie podwieczorku, wsparcie materialne: Organizowanie poczęstunku na ulicy ze względu na specyfikę rodzin, z jakich pochodzą dzieci oraz indywidualna pomoc w pozyskaniu odpowiednich ubrań, materiałów szkolnych itp.

Wyjścia poza dzielnicę i miniprojekty: m.in. Organizacja czasu wolnego, wyjścia poza osiedle, wycieczki, spotkania z inspirującymi osobami, udział w treningach sportowych, warsztaty profilaktyczne i tematyczne, rozwój własnych zainteresowań i talentów, indywidualny i grupowy udział podopiecznych w treningach, warsztatach (organizowanych przez Stowarzyszenie oraz inne instytucje i organizacje), dopasowanych do ich potrzeb i możliwości, wsparcie procesu edukacji.

Wsparcie psychologiczne i socjalne:

 • współpraca z instytucjami (sąd, OPS, szkoła itp.),
 • pomoc w rozmowach z pedagogiem szkolnym i innymi pracownikami,
 • wsparcie rodziców i dzieci w załatwianiu codziennych spraw, usamodzielnianie ich,
 • bieżące poradnictwo pedagogów, oraz pomoc w odnalezieniu wsparcia specjalistów w danych dziedzinach,

Spotkania kadry i udział w superwizji

 • Dla profesjonalnego i kompleksowego prowadzenia projektu ważne są cotygodniowe spotkania zespołu: pedagogów danej placówki, wolontariuszy, trenerów oraz kierownika placówki. Ponadto co miesiąc spotka się zespół wszystkich placówki celem rozwoju projektu, stałej ewaluacji i podnoszenia kompetencji.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „GTW”
Agnieszka Gabriel
E–mail: [email protected]

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama