Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Specjalista ds. przedsiębiorczości i współpracy

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Dobre Miasto
 • Data ważności oferty: 27.11.2017
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

Specjalista ds. przedsiębiorczości i współpracy

Wymiar zatrudnienia: 1 etat – umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe w kierunkach (opcjonalnie): finanse, księgowość, ekonomia, prawo
Staż pracy minimum 1 rok na stanowisku zbieżnym z planowanym zakresem czynności (doświadczenie w co najmniej 3 z poniższych zakresów merytorycznych w tym ppkt 2 i 3 obowiązkowo), tj:

 • obsługa doradcza organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie zasad prawnych funkcjonowania sektora pozarządowego, funduszy dostępnych dla inicjatyw społecznych,
 • obsługa zadań z zakresu planowania strategicznego i biznesowania działalności gospodarczej,
 • przygotowanie /obsługa / rozliczanie zadań projektowych finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • obsługa klientów / Partnerów anglojęzycznych w zakresie komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • realizacja przedsięwzięć finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • obsługa ruchu turystycznego, współpracy z Partnerami krajowymi / zagranicznymi,

Staż potwierdzony kopiami dokumentów (umów o pracę, zleceń, o dzieło, protokołami odbioru) lub zaświadczeniami.

 • Doświadczenie w pracy społecznej (organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje społeczne), potwierdzone listami referencyjnymi, umowami cywilno – prawnymi lub umowami wolontariatu – fakultatywnie,
 • obsługa komputera, w tym umiejętność pracy w edytorach tekstów, tworzenia arkuszach kalkulacyjnych (Excel), programach do prezentacji,
 • Umiejętność współdziałania w zespole,
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Kreatywność i samodzielność, umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • obsługa projektów, w tym rekrutacja uczestników, przygotowanie projektów, organizacja działań projektowych,
 • bieżące prowadzenie spraw związanych z zaangażowaniem uczestników w działaniach projektowych, doradztwo projektowe,
 • współpraca z Partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • wspieranie przedsiębiorczości (na etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej),
 • ewidencja wskaźnikowo-kosztowa projektów.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszenia – na udostępnionym druku na stronie www.warminskizakatek.com.pl w Aktualnościach
 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeń zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań konkursowych

Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” zgodnie z obowiązującymi przepisami (z datą i czytelnym podpisem).

Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 27 listopada 2017 roku, do godziny 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” osobiście, pocztą lub mailowo (liczy się data wpływu do LGD), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR KADRY PROJEKTOWEJ PROW

Adres doręczenia: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto.

Informacje dodatkowe:

 • Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie LGD
 • Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 30 listopada 2017 (od godziny 14.00). Osoby, które nie spełnią warunków ubiegania się o pracę zostaną poinformowane o tym fakcie przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych.
 • Zgłoszenia odrzucone i nie odebrane do 29.12.2017 zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 6160058 (Pani Agnieszka Wolf) lub mailowo pod adresem: [email protected]

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama