Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Socjoterapeuta/psycholog – Droszków

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Droszków
 • Data ważności oferty: 31.10.2012
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa

Nabór na stanowisko SOCJOTERAPEUTA/PSYCHOLOG w projekcie

„Wyższa jakość nauczania lepsza przyszłość uczniów”

realizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne lub psychologiczne oraz ukończone studium podyplomowe z zakresu socjoterapii,
 2. doświadczenie w pracy z rodzinami trudnymi, niewydolnymi wychowawczo wymagającymi wsparcia oraz z osobami uzależnionymi,
 3. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu rodzinno-opiekuńczego,
 4. kandydat/-ka powinien nie być karanym za przestępstwa umyślne oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. umiejętność organizowania życia rodzinnego osób i rodzin znajdujących się w kryzysie,
 4. odpowiedzialność, rzetelność, operatywność, systematyczność,
 5. umiejętność diagnozy środowiska.

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie na czas realizacji projektu: ilość godzin 35.

Miejsce pracy:

Społeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie wraz z Oddziałem Przedszkolnym, ul. Dębowa 6, 66-003 Droszków

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku socjoterapeuta/psycholog:

 1. przeprowadzenie u dzieci objętych wsparciem wstępnych badań, w celu ustalenia posiadania trudności natury psychologicznej,
 2. diagnozowanie psychologiczne i wsparcie w tym zakresie,
 3. przeprowadzenie warsztatów z uczestnikami projektu
 4. terapia indywidualna wspomagająca uczestników projektu w pojmowaniu rzeczywistości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych
 5. współpraca z rodzicami oraz stała ewaluacja postępów dzieci objętych wsparciem,
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu „Wyższa jakość nauczania lepsza przyszłość uczniów” (tj.: karta czasu pracy pracownika zatrudnionego w ramach projektu, plan Pomocy Rodzinie/Uczestnikowi, karta spotkań indywidualnych, potwierdzenie uczestnictwa w projekcie, gdy wymagane – zaświadczenia o terapii, opinie o uczestnikach projektu).

Wymagane dokumenty (wzory dokumentów na stronie www.droszkow.net.pl):

 1. Formularz cenowy z ofertą,
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 3. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 4. cv,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Powyższe dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko socjoterapeutka/psycholog” w projekcie „Wyższa jakość nauczania lepsza przyszłość uczniów” w terminie do 31 października 2012 r. do godziny 14.00 i dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Miłośników Droszkowa, ul. Dębowa 6, 66-003 Droszków.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające warunki formalne zostaną powiadomione o terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 693 061 064 – Pani: Zofia Kulikowska lub 663 650 744 – Pani Wioletta Pawlak.

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama