Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Referent/inspektor ds. rozliczeń

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Kraków
 • Data ważności oferty: 03.10.2014
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

  Referent/inspektor ds. rozliczeń 

  w Dziale ds. projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I” w wymiarze 1 etatu – umowa na czas określony Nr REF. FK-110-1-30/14
  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

  Wymagania niezbędne:

  • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) dla stanowisk urzędniczych,
  • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, rachunkowość),
  • minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów/programów finansowanych z Unii Europejskiej lub innych.
  • Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość regulacji prawnych z zakresu: zasad realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określonych w dokumentach, programowych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku, przepisów o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie informacji, przepisów o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej,
  • znajomość zasad sporządzania wniosków o płatność i finansowych sprawozdań okresowych,
  • znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office, w tym Excel – biegle),
  • mile widziana komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski,
  • pożądane cechy osobowości: odpowiedzialność, samodzielność, zorientowanie na rezultaty pracy, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik oceny formalnej, testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • zapewnienie prawidłowości rozliczeń finansowych projektu,
  • bieżące monitorowanie kosztów projektu,
  • bieżące monitorowanie wykonania budżetu, w tym odchyleń od planu oraz wnioskowanie zmian w planie budżetu,
  • ocena wydatków projektu zgodnie z kryteriami kwalifikowalności,
  • ocena wydatków projektu zgodnie z zadaniami i pozycjami budżetu projektu,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczania projektu,
  • przygotowywanie wniosków o płatność,
  • współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi,
  • współpraca przy planowaniu i realizacji budżetu projektu z Instytucjami Pośredniczącymi, Głównym Księgowym ROPS, księgowym projektu, Kierownikiem Działu ds. projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej” i radcą prawnym,
  • przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat z prowadzonej kasy projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej – Etap I”, zgodnie z dyspozycją Głównego Księgowego,
  • prowadzenie dokumentacji kasowej, wymaganej przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi,
  • przedkładanie sporządzonych raportów kasowych Głównemu Księgowemu w terminach określonych w „Instrukcji kasowej”,
  • prowadzenie korespondencji w ramach przypisanych zadań,
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie przypisanych zadań zgodnie z RWA,
  • rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z niniejszego zakresu czynności oraz zadań dodatkowych powierzonych przez przełożonego oraz Dyrektora ROPS w Krakowie.

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys zawodowy z adresem do korespondencji,
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
  • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie(tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
  • inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

  Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku:

  • praca biurowa,
  • miejsce wykonywania pracy: 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32,
  • budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  • w ramach szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp pracownik jest szczegółowo zapoznawany z warunkami środowiska,
  • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, oprzyrządowanie informatyczne, kontakt z narzędziami informatycznymi.

  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Miejsce i termin składania dokumentów

  Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Kancelarii ROPS w Krakowie (pokój nr 7), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 03 października 2014 roku
  Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

  Nabór składa się z dwóch etapów:

  • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.
  • selekcji merytorycznej: test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.
  Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32.
  Informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.
  Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę, poświadczoną własnoręcznym podpisem:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm)”.

  Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

  Inne oferty w tym regionie

  Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

  Senior Market Risk Analyst, hybrid, Senior Associate

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad tydzień temu
  10.06.2024

  Corporate Audit, Officer

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad tydzień temu
  10.06.2024

  Senior Developer- Backend, Charles River Development , Assistant Vice President

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad tydzień temu
  10.06.2024

  QA Analyst Charles River Development, AVP

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad tydzień temu
  10.06.2024

  Treasury Controller - Accounting, AVP

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad tydzień temu
  10.06.2024

  Financial Risk Reporting Analyst

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad tydzień temu
  10.06.2024

  ERM Stress Testing Manager, Assistant Vice President, Hybrid

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad tydzień temu
  10.06.2024

  Corporate Audit, Officer

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad tydzień temu
  10.06.2024

  QA Automation Engineer, Charles River Development, Officer

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 2 tygodnie temu
  04.06.2024

  Corporate Audit, Vice President, Hybrid

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 2 tygodnie temu
  31.05.2024

  Data Integration Developer/Sr Developer Charles River Development , Officer

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 2 tygodnie temu
  31.05.2024

  Enterprise Technology Risk Analyst, Officer, Hybrid

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 2 tygodnie temu
  31.05.2024

  Senior Software Engineer I Charles River Development , AVP

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 2 tygodnie temu
  31.05.2024

  Data Integration Developer/Sr Developer Charles River Development , AVP

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 2 tygodnie temu
  31.05.2024

  Principal Software Engineer 1

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 2 tygodnie temu
  31.05.2024

  Sr. Software Engineer, Charles River Development , Assistant Vice President

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  3 tygodnie temu, 2024-05-29
  29.05.2024

  Auditor, focused on Issue and Regulatory Action Validation, Officer, Hybrid

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  3 tygodnie temu, 2024-05-29
  29.05.2024

  Information Technology Risk Coordinator, Assistant Vice President, Hybrid

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 3 tygodnie temu
  25.05.2024

  Principal SWE- Charles River Development, Assistant Vice President

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 3 tygodnie temu
  25.05.2024

  Technology Risk, Officer

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 3 tygodnie temu
  25.05.2024

  Compliance Monitoring and Testing Team Lead, Assistant Vice President, Hybrid

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 3 tygodnie temu
  25.05.2024

  Business Controls, Analytics and Reporting, Global Markets, Officer

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 3 tygodnie temu
  25.05.2024

  Principal SWE- Charles River

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 3 tygodnie temu
  25.05.2024

  Senior Developer- Backend Charles River Development

  State Street Bank
  Małopolskie, Kraków
  Ponad 3 tygodnie temu
  25.05.2024
  baza
  pracodawców
  Pracodawca przyjazny rodzicom

  Rekrutują u nas

  Reklama