Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Pracownik obsługi biurowej

 • Wymiar czasu: pełny
 • lokalizacja: Dobre Miasto
 • Data ważności oferty: 12.10.2017
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

Pracownik obsługi biurowej

Wymiar zatrudnienia: 1 etat – umowa o pracę

Miejsce pracy: Dobre Miasto

I. Wymagania niezbędne

a) Wykształcenie średnie,

b) Staż pracy minimum 1 rok,

c) Doświadczenie w pracy o charakterze biurowym (administracja, realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, inne),

d) Doświadczenie w pracy społecznej (organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje społeczne), potwierdzone listami referencyjnymi, umowami cywilno – prawnymi lub umowami wolontariatu- fakultatywnie,

e) obsługa komputera, w tym umiejętność pracy w edytorach tekstów, tworzenia arkuszach kalkulacyjnych (Excel), programach do prezentacji,

f) Umiejętność współdziałania w zespole,

g) Komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,

h) Kreatywność i samodzielność, umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,

i) Czynne prawo jazdy kat. B.

II. Wymagania dodatkowe

Doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • obsługa projektów, w tym rekrutacja uczestników, organizacja działań projektowych, bieżące prowadzenie spraw związanych z zaangażowaniem uczestników w działaniach projektowych,
 • obsługa kancelaryjna,
 • ewidencja wskaźnikowo-kosztowa projektów.

IV. Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszenia – na udostępnionym druku dostępny na naszej stronie internetowej: www.warminskizakatek.com.pl
 • życiorys,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeń zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań konkursowych.

Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” zgodnie z obowiązującymi przepisami (z datą i czytelnym podpisem).

V. Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w terminie do 12 października 2017 roku, do godziny 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” osobiście, pocztą lub mailowo (liczy się data wpływu do LGD), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR KADRY PROJEKTOWEJ PROW

Adres doręczenia: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto.

VI. Informacje dodatkowe

 • Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie LGD
 • Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 19 października 2017 (od godziny 12.00). Osoby, które nie spełnią warunków ubiegania się o pracę zostaną poinformowane o tym fakcie przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych.
 • Zgłoszenia odrzucone i nie odebrane do 31.10.2017 zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 6160058 (Pani Agnieszka Wolf) ub mailowo pod adresem: [email protected]

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama