Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Mentor

  • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy, Praca dodatkowa
  • lokalizacja:
  • Data ważności oferty: 03.10.2013
Fundacja Aktywizacja

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo składa zapytanie ofertowe na wybór mentora/-ki do realizacji wsparcia w e-Centrach, działających na obszarze województwa opolskiego.

1. Przedmiotem zamówienia będzie wybór mentora/ki do realizacji wsparcia w e-Centrach działających na obszarze województwa opolskiego.

2. Mentor/ka realizował/a będzie zadania w zakresie:

a. tworzenia Indywidualnych Planów Działań dla uczestników/czek projektu, aneksów do IPD,

b. prowadzenia warsztatów umiejętności społecznych,

c. prowadzenia warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie,

d. prowadzenia monitoringu Indywidualnych Planów Działań,

e. prowadzenia konsultacji indywidualnych z uczestnikami/czkami projektu,

f. bieżącej sprawozdawczości z realizacji wykonanych działań na rzecz uczestników/czek projektu,

g. udziału w spotkaniach Rady Programowej, w zakresie wyboru indywidualnych ścieżek dla osób uczestniczących w projekcie.

3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, na podstawie umowy cywilno – prawnej (umowa zlecenie), w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.03.2015 r. Liczba godzin w miesiącu od 30 do nie więcej niż 150 (poziom zaangażowania uzależniony od ilości e-Centrów wybranych do realizacji projektu na terenie województwa opolskiego.

4. Zamówienie związane jest z realizacją przez Zamawiającego projektu: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, w ramach Działania 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Podziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane psychologiczne lub z zakresu doradztwa zawodowego, lub pokrewne),

2. posiadają minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia indywidualnego i grupowego doradztwa psychologicznego lub zawodowego oraz warsztatów dla osób niepełnosprawnych i/lub ich otoczenia,

3. posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności społecznych,

4. posiadają umiejętności w zakresie tworzenia indywidualnych planów działań,

5. posiadają umiejętności w zakresie obsługi pakietu MS Office (w tym znajomość programu Excel), co najmniej na poziomie średniozaawansowanym,

6. nie pracują jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,

7. nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Oddział w Opolu lub wysłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do Oddziału Fundacji) na adres ul. Ozimska 25, 45-057 Opole do dnia 03.10.2013 do godziny 16:00. Koperta powinna zawierać opis „Odpowiedź na zapytanie ofertowe na wybór mentora/ki w Oddziale w Opolu”.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Barbara Laris – Specjalista ds. organizacji wsparcia miękkiego

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Oddział w Opolu

ul. Ozimska 25

45-057 Opole

tel. 77 542 19 03

e-mail: [email protected]

Treść zapytania ofertowego wraz z zalącznikami dostępna na stronie www:http://aktywizacja.org.pl/o-fundacji/zamowienia/903-zapytanie-ofertowe-nr-16-09-2013-opole

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama