Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Koordynator ds PR

 • Wymiar czasu: Pełen wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Dobre Miasto
 • Data ważności oferty: 18.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

Konkurs na stanowisko pracy

Koordynator ds. zintegrowanych PR

wymiar zatrudnienia: 1 etat – umowa o pracę

I . Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie
 2. Staż pracy minimum 1 rok,
 3. Doświadczenie w pracy zawodowej lub społecznej w firmach/organizacjach branży turystycznej lub wspierającej turystykę,
 4. doświadczenie w pracy społecznej (organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje społeczne), potwierdzone listami referencyjnymi, umowami cywilno – prawnymi lub umowami wolontariatu,
 5. Udokumentowane doświadczenie zawodowego w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych: samorządowych, rządowych, dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu),
 6. biegła obsługa komputera, w tym umiejętność pracy w edytorach tekstów, tworzenia arkuszach kalkulacyjnych (Excel), programach do prezentacji,
 7. Umiejętność współdziałania w zespole,
 8. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. Kreatywność i samodzielność, umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,
 10. Czynne prawo jazdy kat. B.

II Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 2. Doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez podejście Leader.

III Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • Inicjowanie i koordynowanie współpracy sieciowej Podmiotów branży turystycznej, działających na obszarze LGD,
 • Świadczenie doradztwa z zakresu tworzenia, rozwijania i promocji produktów turystycznych,
 • Wspieranie potencjalnych beneficjentów nowego zadania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w przygotowaniu wniosków, załączników, dokumentów rozliczeniowych projektów,
 • Prowadzenie bazy turystycznej na stronie www.warminskizakatek.com.pl,
 • Upowszechnianie informacji o ofertach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych organizowanych na obszarze LGD „Warmiński Zakątek”,
 • inicjowanie nowych działań LGD poprzez wyszukiwanie źródeł finansowania projektów.

IV. Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy – na udostępnionym druku,
 • formularz zgłoszenia – na udostępnionym druku,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeń zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań konkursowych

V. Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w terminie do 18 lutego 2013 roku, do godziny 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do LGD), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR KADRY PROJEKTOWEJ PROW

Adres doręczenia: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

Ul. Warszawska 7 11-040 Dobre Miasto.

VI. Informacje dodatkowe

 • Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie LGD
 • Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 20.02.2013 (od godziny 14.00). Osoby, które nie spełnią warunków ubiegania się o pracę zostaną poinformowane o tym fakcie przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych.
 • Zgłoszenia odrzucone i nie odebrane do 31.03.2013 zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 6160058 (Pani Agnieszka Wolf) lub mailowo pod adresem: [email protected]

Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

Zamieszczona oferta pracy jest efektem współpracy Fundacji Mamo Pracuj z pracodawcą. Przed aplikacją do firmy samodzielnie sprawdź warunki zatrudnienia.

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama