Czego szukasz
Oferty pracy
To ogłoszenie jest już nieaktualne.
Przejdź do ofert pracy aby zobaczyć inne ogłoszenia.

Asystent koordynatora projektu w projekcie POKL

 • Wymiar czasu: Niepełny wymiar czasu pracy
 • lokalizacja: Dobre Miasto
 • Data ważności oferty: 18.02.2013
Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” jako realizator projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(PO KL 2007 – 2013, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia)

Z POMYSŁEM PO DOTACJĘ

ogłasza nabór kadry projektowej:

ASYSTENT KOORDYNATORA PROJEKTU

Umowa – zlecenie / umowa o pracę od dnia wyboru do 31.05.2015 roku w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 2/3 etatu

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie,
 • Obywatelstwo polskie,
 • Doświadczenie i kwalifikacje w zarządzaniu projektami UE, w tym co najmniej 2 finansowanych z EFS,
 • Znajomość podstaw prawnych dotyczących rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
 • Podstawowa znajomość planowania biznesowego działalności gospodarczej (biznesplany),
 • Znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach PO KL,
 • Biegła obsługa komputera, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, Generatorze Wniosków Płatniczych, PEFS, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych w Excel,
 • Umiejętność współdziałania w zespole,
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Kreatywność i samodzielność, umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Obsługa administracyjno – biurowa projektu
 • Zbieranie, formalna weryfikacja i wprowadzanie do systemów rejestracyjnych / informatycznych formularzy dostarczanych przez Beneficjentów projektu,
 • Dokonywanie zakupów rzeczowych,
 • Organizowanie logistyczne szkoleń,
 • Doradztwo projektowe na rzecz beneficjentów projektu,
 • Bezpośrednie kontakty z Trenerami i uczestnikami projektu,
 • Rozliczanie kosztów dojazdu uczestników i Kadry projektowej,
 • Przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej dla uczestników projektu,
 • Kontrola prowadzonej działalności gospodarczej przez Beneficjentów ostatecznych,
 • Monitoring projektu, bieżąca weryfikacja harmonogramu realizacji zadań i przygotowywanie szczegółowych harmonogramów dla poszczególnych działań projektowych,
 • Sporządzanie wniosków o zmiany w projekcie celem przedłożenia instytucji finansującej, oraz wprowadzanie zatwierdzonych zmian,
 1. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przygotowanie do realizacji projektów unijnych (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w terminie do 18 lutego 2013 roku, do godziny 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do LGD), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR KADRY PROJEKTOWEJ EFS

 1. Informacje dodatkowe:
 • Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie LGD
 • Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 20.02.2013 (od godziny 12.00)
 • Zgłoszenia odrzucone i nie odebrane do 31.03.2013 zostaną zniszczone komisyjnie.
Prosimy powołaj się na portal Mamo Pracuj składając aplikację

Inne oferty w tym regionie

baza
pracodawców
Pracodawca przyjazny rodzicom

Rekrutują u nas

Reklama