Czego szukasz

Mama w pracy, Dziecko ma Jak U Mamy

Na warszawskim Targówku powstaje właśnie nowy żłobek Jak U Mamy, z dofinansowaiem unijnym. Dzięki temu, aż 24 mamy będą mogły podjąć zatrudnienie, zostawiając swoje Maluchy pod dobrą opieką. Sprawdź, czy to projekt właśnie dla Ciebie i Twojego Dziecka!

 • Tekst promocyjny - 21/10/2014

Panie Grzegorzu*, prowadzicie Państwo aktualnie nabór do nowego żłobka Jak U Mamy. Kto może skorzystać z miejsca w żłobku?

Żłobek „Jak U Mamy”, który został utworzony w ramach projektu „Moja mama idzie do pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego POKL, zaprasza dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Jakie wymagania stawiacie rodzicom / mamom, które chcą posłać swoje dzieci do żłobka Jak U Mamy?

Projekt skierowany jest do 24 matek (grupa docelowa projektu), które chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dziecka/-ci i spełniają następujące kryteria:

 • kobiety, które posiadają dziecko/-ci w wieku 1-3lat
 • kobiety, które zamieszkują na terenie m.st. Warszawy
 • kobiety należące do grup: kobiety bezrobotne – 8 osób, kobiety bierne zawodowo – 8 osób, kobiety zatrudnione korzystające z urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego – 8 osób
 • z własnej inicjatywy są zainteresowane korzystaniem z usług żłobka w celu aktywnego poszukiwania pracy lub powrotu do pracy

Kiedy żłobek zostanie otwarty?

Otwarcie planowane jest na początek listopada, właśnie trwają ostatnie odbiory.

Jak się można zapisać do żłobka?

Aby wziąć udział w projekcie należy pobrać dokumenty ze strony www.jakumamy.org.pl, wypełnić, a następnie złożyć do biura, które znajduje się w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 109. Można również przesłać wypełnione dokumenty pocztą. Należy pamiętać, że liczy się kolejność zgłoszeń oraz, że ilość miejsc jest ograniczona. 

Do kiedy trwa nabór?

Prowadzimy nabór ciągły, zapisać się można w każdej chwili. Jeśli będzie taka potrzeba, stworzymy listę rezerwową.

Żłobek jest dofinansowany przez UE. Z jakimi opłatami muszą się liczyć rodzice? Ile wynosi dopłata z projektu?

Tak, żłobek jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokładne płaty będą ustalane przy podpisaniu umowy, natomiast dofinansowanie jest na poziomie ok. 60%.

Świetne wieści! To spora pomoc dla rodziców.
A kto zajmie się Maluszkami, kiedy mamy będą poszukiwać pracy?

Do pracy z dziećmi w naszym żłobku zatrudnione są wspaniałe opiekunki, które zarówno posiadają duże doświadczenie w swojej pracy, jak również mają doskonały kontakt z dziećmi. Wszystkie osoby zatrudnione posiadają kwalifikacje określone w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 czyli ustawie tzw. „żłobkowej”.

Jakie zajęcia proponujecie Państwo dzieciom?

Program w chwili obecnej jest opracowywany, będzie on zależał od grupy, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie. Będzie dostosowany do potrzeb oraz wieku dzieci, tak aby sprostać wymaganiom nie tylko Maluszków, ale również ich rodziców. Na wiosnę planujemy uruchomienie placu zabaw dla dzieci.

Przez ile godzin dzieci będą zaopiekowane w żłobku?

Żłobek będzie funkcjonował w dni robocze w godzinach od 7.30 do 17.30, a więc tak, aby mamy mogły podjąć pełnoetatowe zatrudnienie.

Projekt jest skierowany do mam z całej Warszawy, ale gdzie dokładnie mieści się placówka?  

Żłobek znajduje się w dzielnicy Targówek – Zacisze przy ulicy Pszczyńskiej 26. Do rekrutacji zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy. Niedaleko żłobka znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe i ta część miasta jest dobrze skomunikowana z innymi dzielnicami. 

Dziękuję za rozmowę i zapraszamy wszystkie warszawskie Mamy do skorzystania z tej wyjątkowej oferty.

* Grzegorz Świderski jest koordynatorem projektu Moja Mama idzie do pracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 022/771 81 89

Żłobek „Jak u Mamy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

p r o j e k t   M o j a   m a m a   i d z i e   d o   p r a c y 


Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Tekst promocyjny
Podyskutuj

Jak prawidłowo wypełnić JEDZ?

Błąd polegający na wpisaniu w wymaganym polu numeru identyfikacji podatkowej „Numer VAT” numeru niepoprzedzonego prefiksem PL nie musi być w żaden sposób konwalidowany. Jest to brak natury formalnej. W obrocie krajowym polski wykonawca w ogóle nie ma obowiązku wskazywania prefiksu PL.
 • Zofia Kowalska - 21/06/2019

Problem

Zgodnie z instrukcją wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia z 14 lutego 2018 r. zamieszczoną na stronie UZP w części II „Informacje dotyczące wykonawcy” w przypadku wykonawców posługujących się numerem VAT należy wpisać NIP poprzedzony symbolem PL.

Jak prawidłowo postąpić, jeśli ofertę złożył wykonawca, który posługuje się numerem VAT i który wpisał w wyznaczonym miejscu numer identyfikacji podatkowej, ale niepoprzedzony symbolem PL, tak jak nakazuje Instrukcja. Czy w związku z tym zamawiający może uznać, że miejsce „Numer VAT” zostało prawidłowo wypełnione, czy powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia JEDZ w powyższym zakresie?

Rozwiązanie

Wykonawca w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z art. 25a ust. 2 Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany złożyć oświadczenie w postaci jednolitego dokumentu. Zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6 stycznia 2016 r.) w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wykonawcy wypełniają odpowiednio część II:

 • A (informacje ogólne),
 • B (informacje dotyczące osób reprezentujących),
 • C (informacje dotyczące podmiotów trzecich),
 • D (informacje dotyczące podwykonawców), oraz części od III do VI formularza.

W części I A (JEDZ) wykonawca jest zobowiązany uzupełnić informacje dotyczące numeru VAT. W formularzu należy wpisać „Numer VAT, jeżeli dotyczy” lub alternatywnie: „Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie”.

Co zrobić z niekompletnym JEDZ? Sprawdź >>

To oznacza, zgodnie z zamieszczonym komentarzem do wypełniania JEDZ dostępnym na stronie UZP, że wykonawcy posługujący się numerem VAT powinni wpisać ten numer (numer identyfikacji podatkowej poprzedzony symbolem PL). Zatem wykonawca jest zobowiązany uzupełnić JEDZ o informacje w zakresie numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonego symbolem PL (gdy posługuje się numerem VAT) bądź numeru, którym posługuje się w związku z prowadzoną działalnością (np. REGON).

Natomiast osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będące wykonawcami zamieszczają numer ewidencyjny PESEL, jeżeli posługują się nim do celów podatkowych.

Zauważyć należy, że przedsiębiorcy nadawany jest unikatowy numer identyfikacji podatkowej – NIP. Jest to dziesięciocyfrowy numer identyfikacji podatkowej. Jeśli do numeru NIP dodamy symbol (prefiks) PL, stanie się on jednocześnie numerem identyfikacji podatkowej VAT UE.

W obrocie krajowym NIP z prefiksem PL nie jest obowiązkowy, aby zaś móc używać prefiksu PL, konieczna jest osobna rejestracja. Podmioty zarejestrowane w kraju jako podatnicy VAT czynni, będący równocześnie zarejestrowanymi podatnikami VAT UE, nie powinny tym samym w transakcjach krajowych posługiwać się numerem identyfikacji podatkowej zawierającym prefiks PL.

Zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy o VAT krajowi podatnicy VAT są zobowiązani do posługiwania się NIP z przedrostkiem PL w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy o VAT. Wobec powyższego można stwierdzić, iż ujęcie w treści JEDZ prefiksu PL ma charakter wyłącznie informacyjny i dotyczy wyłącznie sytuacji wskazanych powyżej.
Jego brak zaś nie będzie stanowił błędu w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który prowadziłby do konieczności wezwania wykonawcy do złożenia ponownie formularza JEDZ poprawionego o wpis w postaci prefiksu PL.

Więcej o jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na www.portalzp.pl

Andrzej Łukaszewicz – konsultant Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, prowadzi szkolenia zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, reprezentuje przed KIO, ekspert Portalu Zamówień Publicznych i Prywatnych www.portalzp.pl

Materiał powstał we współpracy z partnerem portalu.

Zdjęcie: Pixabay.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Zofia Kowalska

Jak wprowadzić równowagę między życiem rodzinnym a zawodowym?

13 czerwca państwa Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę, która ma sprawić, że ojcowie poprzez urlopy rodzicielskie będą bardziej zaangażowani w opiekę nad dziećmi zaraz po narodzinach. Ma to się przyczynić do większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.
 • Ewa Moskalik - Pieper - 21/06/2019
rodzina na spacerze

Równowaga między życiem rodzinnym a zawodowym

Jeszcze w czerwcu 2018 r. Polska była przeciwna zawartemu kompromisowi za względu na klauzulę, która nakazuje dzielenie się urlopem rodzicielskim między ojcem i matką. W Polsce urlop taki może, ale nie musi być przekazywany. W tym roku przedstawiciel władz z Warszawy wstrzymał się od głosu. Komisja Europejska proponowała, że ojcowie będą musieli wykorzystać 4 miesiące urlopu rodzicielskiego. Niewykorzystany urlop miał przepadać i nie mógł być przekazany drugiemu rodzicowi.

Państwa członkowskie wpłynęły na zmianę przepisów

Z taką propozycją Komisji Europejskiej nie zgodziły się państwa członkowskie i przegłosowana w tym roku dyrektywa zakłada indywidualne prawo do czterech miesięcy urlopu rodzicielskiego, z których dwa nie będą mogły ulec przeniesieniu na drugiego rodzice. Niewykorzystany przez ojca płatny urlop przepadnie.

Urlop ojcowski po urodzeniu się dziecka

Inną, nową propozycją ma być urlop ojcowski, (nie w Polsce), który ma wynosić przynajmniej 10 dni roboczych w okresie narodzin dziecka i być on płatny w takiej samej wysokości, jaką prawo UE obecnie przewiduje dla urlopu macierzyńskiego.

Work-life balance

Ta dyrektywa i propozycje Komisji Europejskiej dotyczące równowagi między życiem zawodowym i prywatnym mają zwiększyć uczestnictwo kobiet w rynku pracy oraz być kolejnym krokiem w promowaniu równości kobiet i mężczyzn w UE. Na chwilę obecną nie ma zbyt wielu inicjatyw zachęcających mężczyzn do korzystania z urlopu rodzicielskiego czy ojcowskiego. Dzięki takim propozycjom kobiety mają szansę być mniej obarczone niepłatną pracą i zyskają więcej czasu na płatne zatrudnianie się. Mogłoby to tez pomóc zmniejszyć różnicę w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn.

Urlop opiekuńczy

Jeszcze jedną propozycją ma być urlop opiekuńczy dla pracowników, którzy z powodów zdrowotnych muszą zajmować się swoimi krewnymi. Taki urlop ma wynosić rocznie pięć dni roboczych. Kraje członkowskie będą mogły określić inny okres referencyjny oraz decydować, czy urlop przyznawać na zasadzie indywidualnej i na jakich ewentualnych dodatkowych warunkach.

Parlament Europejski przegłosował te regulacje 4 kwietnia. Proces legislacyjny na poziomie unijnym zakończy się w momencie przyjęcia ich przez Radę Unii Europejskiej. 20 dni po jej opublikowaniu w dzienniku urzędowym dyrektywa wejdzie w życie. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na wprowadzenie jej zapisów do prawa krajowego.

Źródło: businessinsider.com

Zdjęcie: Storyblocks.com

Spodobał Ci się artykuł? Podziel się z innymi:
Ewa Moskalik - Pieper
Redaktor portalu Mamo Pracuj. Prywatnie spełniona, pełnoetatowa mama dwóch wspaniałych synów i żona, starająca się znaleźć swój patent na work - life balance. Absolwentka UJ. Miłośniczka kina, muzyki i książek.
Chcę otrzymywać inspiracje, pomysły i sugestie jak pracować i nie zwariować.
Newsletter wysyłamy raz na 2 tygodnie

Może Cię zainteresować także:

Uwaga. Strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za ich pomocą wykorzystywane są w celach statystycznych. Pozostając tu godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. ×

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail
 

Email marketing powered by FreshMail