Logo Mamo Pracuj
Open menu
Pracuj.

Znajdź wymarzoną pracę i pracodawcę.

Rozwijaj się.

Pozwól się wesprzeć w rozwoju.

Inspiruj się.

Sprawdź nasze propozycje dla Ciebie.

ZAINSPIRUJ SIĘ

Specjalista ds. przedsiębiorczości i współpracy

 • Redakcja portalu Mamo Pracuj
 • 29 września 2017
 • 4 MIN. CZYTANIA

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

Specjalista ds. przedsiębiorczości i współpracy

Wymiar zatrudnienia: 1 etat – umowa o pracę

Miejsce pracy: Dobre Miasto

I. Wymagania niezbędne

a) Wykształcenie wyższe w kierunkach (opcjonalnie): finanse, księgowość, ekonomia, prawo

b) Staż pracy minimum 1 rok na stanowisku zbieżnym z planowanym zakresem czynności (doświadczenie w co najmniej 3 z poniższych zakresów merytorycznych w tym ppkt 2 i 3 obowiązkowo), tj:

1) obsługa doradcza organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie zasad prawnych funkcjonowania sektora pozarządowego, funduszy dostępnych dla inicjatyw społecznych,

2) obsługa zadań z zakresu planowania strategicznego i biznesowania działalności gospodarczej,

3) przygotowanie /obsługa / rozliczanie zadań projektowych finansowanych ze środków zewnętrznych,

4) obsługa klientów / Partnerów anglojęzycznych w zakresie komunikatywnym w mowie i piśmie,

5) realizacja przedsięwzięć finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

6) obsługa ruchu turystycznego, współpracy z Partnerami krajowymi / zagranicznymi,

Staż potwierdzony kopiami dokumentów (umów o pracę, zleceń, o dzieło, protokołami odbioru) lub zaświadczeniami.

c) Doświadczenie w pracy społecznej (organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje społeczne), potwierdzone listami referencyjnymi, umowami cywilno – prawnymi lub umowami wolontariatu- fakultatywnie,

d) obsługa komputera, w tym umiejętność pracy w edytorach tekstów, tworzenia arkuszach kalkulacyjnych (Excel), programach do prezentacji,

e) Umiejętność współdziałania w zespole,

f) Komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu,

g) Kreatywność i samodzielność, umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań,

h) Czynne prawo jazdy kat. B.

II. Wymagania dodatkowe

Doświadczenie zawodowe lub udokumentowana wiedza w zakresie realizacji operacji lub projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 • obsługa projektów, w tym rekrutacja uczestników, przygotowanie projektów, organizacja działań projektowych, bieżące prowadzenie spraw związanych z zaangażowaniem uczestników w działaniach projektowych, doradztwo projektowe,
 • współpraca z Partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • wspieranie przedsiębiorczości (na etapie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej),
 • ewidencja wskaźnikowo-kosztowa projektów.

IV. Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszenia – na udostępnionym druku, do pobrania na naszej stronie internetowej www.warminskizakatek.com.pl – aktualności
 • życiorys ,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczeń zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i spełnienie wymagań konkursowych.

Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” zgodnie z obowiązującymi przepisami (z datą i czytelnym podpisem).

V. Miejsce i termin składania dokumentów

Oferty należy składać w terminie do 12 października 2017 roku, do godziny 14.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” osobiście, pocztą lub mailowo (liczy się data wpływu do LGD), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: NABÓR KADRY PROJEKTOWEJ PROW

Adres doręczenia: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ul. Grunwaldzka 6 11-040 Dobre Miasto.

VI. Informacje dodatkowe

 • Zgłoszenia, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 • Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie LGD
 • Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych: 19 – 20 października 2017 (od godziny 12.00). Osoby, które nie spełnią warunków ubiegania się o pracę zostaną poinformowane o tym fakcie przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych.
 • Zgłoszenia odrzucone i nie odebrane do 30.10.2017 zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 6160058 (Pani Agnieszka Wolf) ub mailowo pod adresem: [email protected]

  +3 tys. mam w newsletterze

  © Mamopracuj 2024

  Skip to content